บ้านมะนังเข้มแข็งด้วยเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืน

รหัสโครงการ 58-03923
สัญญาเลขที่ 58-00-1987
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

งวดโครงการ ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 สิงหาคม 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2559

ชื่อโครงการ บ้านมะนังเข้มแข็งด้วยเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืน

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ประชุมสภาผู้นำ (7/59)
2) อบรมการดำเนินชีวิตศีล 5 นำทางชวิต
3) กิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน
4) จัดเวทีครัวเรือนเป้าหมายและชาวบ้าน ครั้งที่ 5
5) กิจกรรมการสอนด้านงานฝีมือ
6) ประชุมสภาผู้นำ(8/59)
7) กิจกรรมการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
8) กิจกรรมเล่าขานตำนานหมู่บ้าน
9) จัดเวทีครัวเรือนเป้าหมายและชาวบ้าน ครั้งที่ 6
10) กิจกรรมการเรียนการสอนการรำกลองยาว
11) กิจกรรมการใช้จ่ายเงินของเด็กนักเรียน
12) ประชุมสภาผู้นำ(9/59)
13) อบรมเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านมะนัง
14) อบรมผู้ปกครองเด็กนักเรียน
15) ประชุมสภาผู้นำ(10/59)
16) กิจกรรมฝึกจัดดอกไม้
17) กิจกรรมการแข่งขันกีฬาครอบครัวอบอุ่น
18) ประชุมสภาผู้นำ(11/59)
19) กิจกรรมการทำแปลงเกษตร
20) กิจกรรมการปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะ
21) ประชุมสภาผู้นำ(12/59)
22) กิจกรรมพี่สอนน้องหัดเรียนเขียนอ่าน
23) สรุปถอดบทเรียนปิดโครงการ
24) งานสร้างสุขภาคใต้
25) รายงานปิดงวด
26) พบพี่เลี้ยงสังเคราะห์ข้อมูลโครงการ
27) สังเคราะห์ข้อมูลโครงการ
28) ประชุมจัดทำรายงานฉบับสมบูรณฺ์
29) ภาพถ่ายกิจกรรม

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = -2,677.99 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 106,500.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 155.62 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -20,012.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 255.63 บาท
รวมรายรับ (1) = 103,977.63 บาท รวมรายจ่าย (2) = 123,734.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -19,756.37 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 19,756.37 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาง วรรณา ส่งศรี )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาง วรรณา ส่งศรี )
31 ตุลาคม 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( จ.ต.ณรงค์ บุญพรัด )
31 ตุลาคม 2559