รหัสโครงการ 58-03923
สัญญาเลขที่ 58-00-1987

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ บ้านมะนังเข้มแข็งด้วยเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืน
รหัสโครงการ 58-03923 สัญญาเลขที่ 58-00-1987

ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดำเนินการจริง 15 กันยายน 2559 - 31 ตุลาคม 2559

จำนวนเงินตามสัญญา 213,000.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 85,200.00 บาท
งวดที่ 2 = 106,500.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 191,700.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 0.01 บาท
งวดที่ 2 = 155.62 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 155.63 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 100.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 100.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 211,712.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -19,756.37 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : เวทีผู้นำก่อร่างสร้างสภาผู้นำชุมชนก่อเกิดการพัฒนา 26,600.00 26,600.00
1. เวทีผู้นำ (1/58)
2. ประชุมสภาผู้นำ (2/58)
3. ประชาสัมพันธ์ เปิดโครงการ และคัดเลือกเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ
4. ประชุมสภาผู้นำ(3/58)
5. ประชุมสภาผู้นำ(4/58)
6. ประชุมสภาผู้นำ (5/59)
7. ประชุมสภาผู้นำ (6/59)
8. ประชุมสภาผู้นำ (7/59)
9. ประชุมสภาผู้นำ(8/59)
10. ประชุมสภาผู้นำ(9/59)
11. ประชุมสภาผู้นำ(10/59)
12. ประชุมสภาผู้นำ(11/59)
13. ประชุมสภาผู้นำ(12/59)
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมก่อเกิดการพัฒนา ด้วยกติกาชุมชน 7,400.00 7,400.00
1. จัดประชุมเพื่อหากฎกติกาชุมชนและส่งเสริมการใช้กฎกติกา
กิจกรรมหลัก : ร่วมทำแผน "ครัวเรือนเป้าหมาย 30ครัวเรือน" 33,000.00 33,000.00
1. จัดเวทีครัวเรือนเป้าหมายและชาวบ้าน ครั้งที่ 1
2. จัดเวทีครัวเรือนเป้าหมายและชาวบ้าน ครั้งที่ 2
3. จัดเวทีครัวเรือนเป้าหมายและชาวบ้าน ครั้งที่ 3
4. จัดเวทีครัวเรือนเป้าหมายและชาวบ้าน ครั้งที่ 4
5. จัดเวทีครัวเรือนเป้าหมายและชาวบ้าน ครั้งที่ 5
6. จัดเวทีครัวเรือนเป้าหมายและชาวบ้าน ครั้งที่ 6
กิจกรรมหลัก : ครัวเรือนตัวอย่างขับเคลื่อน พอเพียงตามพ่อ 39,200.00 39,200.00
1. อบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือน
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการทำปุ๋ยหมัก
3. อบรมแนวทางการออมโดยสหกรณ์
4. อบรมครัวเรือนตัวอย่างเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมในการรวมกลุ่มในการทำขนม
5. ฝึกอาชีพการทำเครื่องแกง
6. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการปลูกพืชปลอดสารพิษ
กิจกรรมหลัก : เอื้ออาทร สืบสานภูมิปัญญา นำศีลห้ามาสู่บ้าน 36,400.00 36,400.00
1. อบรมการดำเนินชีวิตศีล 5 นำทางชวิต
2. กิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน
3. กิจกรรมการสอนด้านงานฝีมือ
4. กิจกรรมการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
5. กิจกรรมเล่าขานตำนานหมู่บ้าน
6. กิจกรรมการเรียนการสอนการรำกลองยาว
กิจกรรมหลัก : ครอบครัวเข้าใจสร้างเกราะคุ้มภัยให้บุตร 36,200.00 36,200.00
1. กิจกรรมการใช้จ่ายเงินของเด็กนักเรียน
2. อบรมเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านมะนัง
3. อบรมผู้ปกครองเด็กนักเรียน
4. กิจกรรมฝึกจัดดอกไม้
5. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาครอบครัวอบอุ่น
6. กิจกรรมการทำแปลงเกษตร
7. กิจกรรมการปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะ
8. กิจกรรมพี่สอนน้องหัดเรียนเขียนอ่าน
กิจกรรมหลัก : สรุปถอดบทเรียนปิดโครงการ 21,200.00 22,200.00
1. สรุปถอดบทเรียนปิดโครงการ
2. สังเคราะห์ข้อมูลโครงการ
กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 7,712.00
1. ปฐมนิเทศโครงการ
2. ปฐมนิเทศโครงการ
3. อบรมการเขียนรายงานโครงการ
4. สรุปปิดงวด 1
5. คืนเงินเปิดบัญชี
6. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม (ปิดงวด 1 ครั้งี่ 2)
7. งานสร้างสุขภาคใต้
8. พบพี่เลี้ยงสังเคราะห์ข้อมูลโครงการ
9. ประชุมจัดทำรายงานฉบับสมบูรณฺ์
กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 3,000.00
1. ทำป้ายปลอดบุหรี่
2. รายงานปิดงวด
3. ภาพถ่ายกิจกรรม

รวมงบทั้งหมด

213,000.00 211,712.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นาง วรรณา ส่งศรี )
วันที่รายงาน 31 ตุลาคม 2559