บ้านมะนังเข้มแข็งด้วยเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืน

รหัสโครงการ 58-03923
สัญญาเลขที่ 58-00-1987
งวดที่ 1

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1)

1. ชื่อโครงการ บ้านมะนังเข้มแข็งด้วยเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืน

2. ชุมชน บ้านมะนัง หมู่ที่ 5 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

3. รหัสโครงการ 58-03923 เลขที่ข้อตกลง 58-00-1987

4. ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 ตุลาคม 2559

5. รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน กันยายน 2558 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2559

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. เวทีผู้นำก่อร่างสร้างสภาผู้นำชุมชนก่อเกิดการพัฒนา

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 เวทีผู้นำ (1/58)

วันที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อร่วมกันวางแผนปรึกษาหารือในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. ทำให้ได้แผนขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน

 2. มีการประชุมผู้นำและคณะทำงานเป็นประจำทุกเดือน จำนวน 12 ครั้ง เพื่อสรุปผลการทำงาน และวางแผนเพื่อดำเนินกิจกรรมต่อไป ตามแผนวานที่วางไว้

 3. เกิดคณะทำงานในการดำเนินกิจกรรม จำนวน 1 คณะ ซึ่งมีส่วนในการร่วมคิด ร่วมวางแผนการจัดกิจกรรม

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. คณะทำงานจำนวน 20 คน มีการประชุมสภา
 2. สามารถได้แนวทางและขั้นตอนในการดำเนินตามโครงการ
 3. ได้แผนในการดำเนินงานร่วมกัน จำนวน 1 ชุด แจ้งให้ทราบในการดำเนินโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ (สสส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งได้รับงบประมาณ จำนวน 200,000 บาท ในการดำเนินกิจกรรมโดยทางผู้นำ ได้นำเสนอโครงการไปแล้วและได้รอการอนุมัติอยู่ ซึ่งการนำเสนอโครงการอาศัยความพยายามในการติดตามและเสนอโครงการ มีการเดินทางในการเข้ารับการอบรมในการเขียนโครงการและนำเสนอโครงการจำนวนหลายครั้ง ทางผู้นำได้นำเสนอคือโครงการบ้านมะนังเข้มแข็งด้วยเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืน วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการคือครัวเรือนเป้าหมายจำนวน 30 ครัวเรือน และคณะทำงาน จำนวน 20 คน ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการ เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับคนอื่นๆในหมู่บ้านได้ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ประชาสัมพันธ์ ในการให้ชาวบ้านได้รับรู้ในการดำเนินโครงการของสสส.ด้วย ดังนั้นทางคณะทำงาน คือผู้นำในหมู่บ้าน ต้องมีการวางแผนเพื่อดำเนินงานเตรียมการในการดำเนินตามกิจกรรม เพื่อให้หมู่บ้านและประชาชนมีการร่วมมือกัน เพื่อพัฒนาหมู่บ้านให้มีความเจริญขึ้น แผนการดำเนินในการทำกิจกรรม คือ
 4. มีการประชุมคณะทำงานผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อรับทราบวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ แนวทางการดำเนินงานและวางแผนการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน ทุกเดือน จำนวน 12 ครั้ง โดยมีเนื้อหาดังนี้
 5. กำหนดบทบาทแกนนำ
 6. กำหนดวาระการประชุม
 7. กำหนดแผนการดำเนินงานของทุกกิจกรรมในโครงการ
 8. ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงรายละเอียดโครงการ แผนการทำงาน และการติดตามผลโครงการให้กับสมาชิกทราบ ดังนี้
 9. กำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินการ
 10. กำหนดบทบาทของแต่ละกลุ่มทำงาน
 11. การคัดเลือกครัวเรือนตัวอย่าง จำนวน 30 ครัวเรือน เพื่อมาเข้าร่วมในการดำเนินตามโครงการ
 12. มีการประชุมเพื่อวางแผน ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆตามโครงการ
 13. สามารถได้แนวทางและขั้นตอนในการดำเนินตามโครงการ
 14. ได้แผนในการดำเนินงานร่วมกัน จำนวน 1 ชุด
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. กิจกรรมเวทีผู้นำ "ก่อร่างสร้างสภาผู้นำชุมชน"

 2. มีการประชุมคณะทำงานผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อรับทราบวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ แนวทางการดำเนินงานและวางแผนการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน ทุกเดือน จำนวน 12 ครั้ง โดยมีเนื้อหาดังนี้

- กำหนดบทบาทแกนนำ

 • กำหนดวาระการประชุม

 • กำหนดแผนการดำเนินงานของทุกกิจกรรมในโครงการ

 • กำหนดขั้นตอนการก่อร่างสร้างสภา


 1. 2 ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงรายละเอียดโครงการ แผนการทำงาน และการติดตามผลโครงการให้กับสมาชิกทราบ ดังนี้
 • กำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินการ

 • กำหนดบทบาทของแต่ละกลุ่มทำงาน

 • โดยการคัดเลือกครัวเรือนตัวอย่าง จำนวน 30 ครัวเรือน เพื่อมาเข้าร่วมในการดำเนินโครงการผ่านเวทีในครั้งนี้

กิจกรรมที่ทำจริง

มีการประชุมเพื่อวางแผน ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆตามโครงการ

 • photo
 • photo

 

20 20
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.2 ประชุมสภาผู้นำ (2/58)

วันที่ 5 ตุลาคม 2558 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อวางแผนและเตรียมการในการดำเนินตามโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. ทำให้ได้แผนขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน

 2. มีการประชุมผู้นำและคณะทำงานเป็นประจำทุกเดือน จำนวน 12 ครั้ง เพื่อสรุปผลการทำงาน และวางแผนเพื่อดำเนินกิจกรรมต่อไป ตามแผนวานที่วางไว้

 3. เกิดคณะทำงานในการดำเนินกิจกรรม จำนวน 1 คณะ ซึ่งมีส่วนในการร่วมคิด ร่วมวางแผนการจัดกิจกรรม

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

สามารถมีการเตรียมการในการวางแผนขั้นตอนในการดำเนินตามโครงการได้อย่างชัดเจน การดำเนินกิจกรรมตามโครงการสสส. ของบ้านมะนัง หมู่ที่ 5 ตำบลปาล์มพัฒนา มีการวางแผนการดำเนินงาน เพื่อเปิดโครงการในวันที่ 19 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ศาลอเนกประสงค์บ้านมะนัง มีขั้นตอนในการดำเนินงานดังนี้ ให้คณะทำงาน มีผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สมาชิกอบต. และกรรมการหมู่บ้าน พร้อมด้วยประชาชนทุกเพศทุกวัย ให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ในการดำเนินการเปิดโครงการสสส. ในการเปิดกิจกรรมนั้น จะมีการชี้แจงให้ทราบการดำเนินงานตามกิจกรรมต่างๆ จำนวน 52 กิจกรรม จึงขอให้ทุกคนช่วยเหลือประชาสัมพันธ์ในการเปิดโครงการด้วย โดยคณะทำงาน จำนวน 20 คน คือ ผู้นำในหมู่บ้าน ผู้ใหญ่ ผู้ช่วย สมาชิกอบต. คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. ชรบ. และบัณฑิตอาสาฯ ได้ร่วมกันขับเคลื่อนในการดำเนินงานตามโครงการ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. กิจกรรมเวทีผู้นำ "ก่อร่างสร้างสภาผู้นำชุมชน"

 2. มีการประชุมคณะทำงานผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อรับทราบวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ แนวทางการดำเนินงานและวางแผนการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน ทุกเดือน จำนวน 12 ครั้ง โดยมีเนื้อหาดังนี้

- กำหนดบทบาทแกนนำ

 • กำหนดวาระการประชุม

 • กำหนดแผนการดำเนินงานของทุกกิจกรรมในโครงการ

 • กำหนดขั้นตอนการก่อร่างสร้างสภา


 1. 2 ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงรายละเอียดโครงการ แผนการทำงาน และการติดตามผลโครงการให้กับสมาชิกทราบ ดังนี้
 • กำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินการ

 • กำหนดบทบาทของแต่ละกลุ่มทำงาน

 • โดยการคัดเลือกครัวเรือนตัวอย่าง จำนวน 30 ครัวเรือน เพื่อมาเข้าร่วมในการดำเนินโครงการผ่านเวทีในครั้งนี้

กิจกรรมที่ทำจริง

มีการประชุมร่วมกันเพื่อดำเนินตามโครงการ

 • photo
 • photo

 

20 20
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.3 ประชาสัมพันธ์ เปิดโครงการ และคัดเลือกเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ

วันที่ 19 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 - 16.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการ และคัดเลือกครัวเรือนต้นแบบ จำนวน 30 ครัวเรือน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. ทำให้ได้แผนขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน

 2. มีการประชุมผู้นำและคณะทำงานเป็นประจำทุกเดือน จำนวน 12 ครั้ง เพื่อสรุปผลการทำงาน และวางแผนเพื่อดำเนินกิจกรรมต่อไป ตามแผนวานที่วางไว้

 3. เกิดคณะทำงานในการดำเนินกิจกรรม จำนวน 1 คณะ ซึ่งมีส่วนในการร่วมคิด ร่วมวางแผนการจัดกิจกรรม

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผู้ที่เข้าร่วมในการเปิดโครงการ จำนวน 120 คน มีความรู้และความเข้าใจในการจัดกิจกรรมตามโครงการ ได้คัดเลือกครัวเรือนต้นแบบเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับครัวเรือนอื่นๆในหมู่บ้าน และครัวเรือนต้นแบบต้องมีการร่วมกันทำกิจกรรมตามโครงการและสามารถเป็นแบบอย่างให้กับครัวเรือนอื่นๆได้ต่อไป มีการทำความเข้าใจในการจัดกิจกรรมตามโครงการร่วมกัน ประชาสัมพันธ์ เปิดโครงการ และคัดเลือกเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ 19 ต.ค. 2558 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านมะนัง หมู่ที่ 5 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล เวลา 09.00 – 12.00 น. ชี้แจงทำความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์โครงการซักถาม ข้อสงสัยปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินโครงการ ทั้งหมด มีการพูดคุย โดย กำนันผอ.รร. ผู้ที่สนใจในการดำเนินกิจกรรม เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนตามโครงการ เวลา 13.00 – 16.00 น. คัดเลือกครัวเรือนต้นแบบ จำนวน 30 ครัวเรือน ครัวเรือนต้นแบบมีการนำเสนอกิจกรรมต่างๆเพื่อดำเนินกิจกรรมร่วมกัน มีการดำเนินการดังนี้
1. จัดกิจกรรมเพื่อเปิดโครงการ มีผู้เข้าร่วม จำนวน 120 คน 2. การเปิดโครงการมีการประชาสัมพันธ์โครงการ
3. คัดเลือกครัวเรือนต้นแบบ จำนวน 30 ครัวเรือน
4. ชี้แจงการดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการให้ผู้เข้าร่วมได้รับทราบ 5. วางแผนเพื่อดำเนินงานตามกิจกรรมต่างๆ ผู้ที่เข้าร่วมในการเปิดโครงการ จำนวน 120 คน มีความรู้และความเข้าใจในการจัดกิจกรรมตามโครงการ ได้คัดเลือกครัวเรือนต้นแบบเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับครัวเรือนอื่นๆในหมู่บ้าน และครัวเรือนต้นแบบต้องมีการร่วมกันทำกิจกรรมตามโครงการและสามารถเป็นแบบอย่างให้กับครัวเรือนอื่นๆได้ต่อไป มีการทำความเข้าใจในการจัดกิจกรรมและวางแผนการดำเนินตามโครงการร่วมกัน คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการจำนวน30 คนดังนี้ 1. นายทำนอง ทองพรมแก้ว16. นางสาวอุทัย เกตุแก้ว
2. นางจุรีย์ ทองพรมแก้ว17. นางสาวสุพิชญา ชูศรี 3. นายสมนึก พันธเสน 18.นายจีระเดชหมาดหมาน 4. นางชฎา ผุดผ่อง 19. นายบรรเจิด เรืองศรี
5. นางชาลี สังข์ทอง 20. นางจุไรพร ถมทอง 6. นายปรีชา ส่องสง 21. นายสุวิทย์ศรีรักษา 7. นางแช่มบัวศรี 22. นางฐิตารีย์เหลาทอง 8. นายย่องรามริน 23. นางสมจิตรใหม่ดำ 9. นางอนงค์รัตนะ 24. นางภรณี สงทองมาก 10. นางอมรรัตน์รักเพ็ชร 25. นายอภิเชต เรืองศรี 11. นางสมพรแสงจง 26.น.ส.ดาวราตรี พรมแก้ว
12. นางวัลภาบุศรา 27. นางกลอยใจบุญรอด
13. นายสมชายเส้งทับ 28. นายไสว ชูเกษร
14. นายเฉิดกลับเฒ่า 29. น.ส.อรุณ จันทรัตน์ 15. นางโชตินวลนาค 30. นางสาวอำพรดำสินธุ์

แผนการดำเนินกิจกรรมดังนี้ 1.เวทีผู้นำก่อร่างสร้างสภาผู้นำชุมชนก่อเกิดการพัฒนา
15 ก.ย. 58 เวทีผู้นำ (1/58)
5 ต.ค. 58 ประชุมสภาผู้นำ (2/58)
19 ต.ค. 58 ประชาสัมพันธ์ เปิดโครงการ และคัดเลือกเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ
5 พ.ย. 58 ประชุมสภาผู้นำ(3/58)
5 ธ.ค. 58 ประชุมสภาผู้นำ(4/58)
5 ม.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำ (5/58)
5 ก.พ. 59 ประชุมสภาผู้นำ (6/58)
5 มี.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำ (7/58)
5 เม.ย. 59 ประชุมสภาผู้นำ(8/2)
5 พ.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำ(9/58)
5 มิ.ย. 59 ประชุมสภาผู้นำ(10/58)
5 ก.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำ(11/58)
5 ส.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำ(12/58)
2. กิจกรรมก่อเกิดการพัฒนา ด้วยกติกาชุมชน
24 ต.ค. 58 จัดประชุมเพื่อหากฎกติกาชุมชนและส่งเสริมการใช้กฎกติกา
3. ร่วมทำแผน "ครัวเรือนเป้าหมาย 30ครัวเรือน"
31 ต.ค. 58 จัดเวทีครัวเรือนเป้าหมายและชาวบ้าน
28 ธ.ค. 58 จัดเวทีครัวเรือนเป้าหมายและชาวบ้าน
14 ม.ค. 59 จัดเวทีครัวเรือนเป้าหมายและชาวบ้าน
9 ก.พ. 59 จัดเวทีครัวเรือนเป้าหมายและชาวบ้าน
17 มี.ค. 59 จัดเวทีครัวเรือนเป้าหมายและชาวบ้าน
20 เม.ย. 59 จัดเวทีครัวเรือนเป้าหมายและชาวบ้าน
4. ครัวเรือนตัวอย่างขับเคลื่อน พอเพียงตามพ่อ
9 พ.ย. 58 อบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือน
29 พ.ย. 58 อบรมครัวเรือนตัวอย่างเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมในการรวมกลุ่มในการทำขนม
16 ธ.ค. 58 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการทำปุ๋ยหมัก
22 ธ.ค. 58 อบรมแนวทางการออมโดยสหกรณ์
17 ม.ค. 59 ฝึกอาชีพการทำเครื่องแกง
29 ม.ค. 59 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการปลูกพืชปลอดสารพิษ
5. เอื้ออาทร สืบสานภูมิปัญญา นำศีลห้ามาสู่บ้าน
29 ก.พ. 59 อบรมการดำเนินชีวิตศีล 5 นำทางชีวิต
3 มี.ค. 59 กิจกรรมเล่าขานตำนานหมู่บ้าน
8 มี.ค. 59 กิจกรรมการเรียนการสอนการรำกลองยาว
15 มี.ค. 59 กิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน
22 มี.ค. 59 กิจกรรมการสอนการสอนด้านงานฝีมือ
13 เม.ย. 59 กิจกรรมการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
6. ครอบครัวเข้าใจสร้างเกราะคุ้มภัยให้บุตร
2 เม.ย. 59 อบรมเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านมะนัง
6 เม.ย. 59 อบรมผู้ปกครองเด็กนักเรียน
12 เม.ย. 59 กิจกรรมการใช้จ่ายเงินของเด็กนักเรียน
16 เม.ย. 59 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาครอบครัวอบอุ่น
22 เม.ย. 59 กิจกรรมการปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะ
29 เม.ย. 59 กิจกรรมพี่สอนน้องหัดเรียนเขียนอ่าน
5 พ.ค. 59 กิจกรรมการทำแปลงเกษตร
12 พ.ค. 59 กิจกรรมฝึกจัดดอกไม้

 1. สรุปถอดบทเรียนปิดโครงการ 20 ตุลาคม 2559สรุปถอดบทเรียนปิดโครงการ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. กิจกรรมเวทีผู้นำ "ก่อร่างสร้างสภาผู้นำชุมชน"

 2. มีการประชุมคณะทำงานผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อรับทราบวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ แนวทางการดำเนินงานและวางแผนการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน ทุกเดือน จำนวน 12 ครั้ง โดยมีเนื้อหาดังนี้

- กำหนดบทบาทแกนนำ

 • กำหนดวาระการประชุม

 • กำหนดแผนการดำเนินงานของทุกกิจกรรมในโครงการ

 • กำหนดขั้นตอนการก่อร่างสร้างสภา


 1. 2 ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงรายละเอียดโครงการ แผนการทำงาน และการติดตามผลโครงการให้กับสมาชิกทราบ ดังนี้
 • กำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินการ

 • กำหนดบทบาทของแต่ละกลุ่มทำงาน

 • โดยการคัดเลือกครัวเรือนตัวอย่าง จำนวน 30 ครัวเรือน เพื่อมาเข้าร่วมในการดำเนินโครงการผ่านเวทีในครั้งนี้

กิจกรรมที่ทำจริง
 1. จัดกิจกรรมเพื่อเปิดโครงการ มีผู้เข้าร่วม จำนวน 120 คน
 2. การเปิดโครงการมีการประชาสัมพันธ์โครงการ
 3. คัดเลือกครัวเรือนต้นแบบ จำนวน 30 ครัวเรือน
 4. ชี้แจงการดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการให้ผู้เข้าร่วมได้รับทราบ
 5. วางแผนเพื่อดำเนินงานตามกิจกรรมต่างๆ
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

120 120
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.4 ประชุมสภาผู้นำ(3/58)

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อดำเนินการตามโครงการและชี้แจงการทำงานร่วมกัน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. ทำให้ได้แผนขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน

 2. มีการประชุมผู้นำและคณะทำงานเป็นประจำทุกเดือน จำนวน 12 ครั้ง เพื่อสรุปผลการทำงาน และวางแผนเพื่อดำเนินกิจกรรมต่อไป ตามแผนวานที่วางไว้

 3. เกิดคณะทำงานในการดำเนินกิจกรรม จำนวน 1 คณะ ซึ่งมีส่วนในการร่วมคิด ร่วมวางแผนการจัดกิจกรรม

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

คณะทำงานสามารถรับรู้ถึงขั้นตอนและกิจกรรมต่างๆที่จะทำร่วมกันตามโครงการ สรุปผลและวางแผนการทำดำเนินงานตามโครงการกิจกรรมสสส. โดยเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 ได้ทำการเปิดโครงการและคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ โดยได้รับความร่วมมือจากทุกๆฝ่ายเป็นอย่างดี มีการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในทุกเพศ ทุกวัยเข้าร่วมในการดำเนินโครงการ มีผู้เข้าร่วม จำนวน 120 คน ในทุกเพศทุกวัย มีการชี้แจง วัตถุประสงค์ของโครงการ และวางแผนในการดำเนินตามกิจกรรมต่างๆ และขอให้เข้าร่วมในทุกๆกิจกรรมด้วย ต่อมา ในวันที่ 24 ตุลาคม 2558 ได้มีการ ร่วมกันวางแผนเพื่อจัดตั้งกฎกติกาขึ้น เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินงานของหมู่บ้าน และในวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ได้มีการประชุมครัวเรือนเป้าหมาย และประชาชน จำนวน 100 คน เพื่อชี้แจงในการดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ และมีการมอบพันธ์ผัก ให้กับผู้ที่มีการดำเนินกิจกรรม ในการปลูกพืชผักและดำเนินกิจกรรมความพอเพียงให้กับครัวเรือนเป้าหมายด้วย

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. กิจกรรมเวทีผู้นำ "ก่อร่างสร้างสภาผู้นำชุมชน"

 2. มีการประชุมคณะทำงานผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อรับทราบวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ แนวทางการดำเนินงานและวางแผนการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน ทุกเดือน จำนวน 12 ครั้ง โดยมีเนื้อหาดังนี้

- กำหนดบทบาทแกนนำ

 • กำหนดวาระการประชุม

 • กำหนดแผนการดำเนินงานของทุกกิจกรรมในโครงการ

 • กำหนดขั้นตอนการก่อร่างสร้างสภา


 1. 2 ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงรายละเอียดโครงการ แผนการทำงาน และการติดตามผลโครงการให้กับสมาชิกทราบ ดังนี้
 • กำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินการ

 • กำหนดบทบาทของแต่ละกลุ่มทำงาน

 • โดยการคัดเลือกครัวเรือนตัวอย่าง จำนวน 30 ครัวเรือน เพื่อมาเข้าร่วมในการดำเนินโครงการผ่านเวทีในครั้งนี้

กิจกรรมที่ทำจริง

มีการร่วมกันจัดประชุมคณะทำงานเพื่อดำเนินงานตามโครงการตามกิจกรรมต่างๆ

 • photo
 • photo

 

20 20
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.5 ประชุมสภาผู้นำ(4/58)

วันที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานและวางแผนการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. ทำให้ได้แผนขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน

 2. มีการประชุมผู้นำและคณะทำงานเป็นประจำทุกเดือน จำนวน 12 ครั้ง เพื่อสรุปผลการทำงาน และวางแผนเพื่อดำเนินกิจกรรมต่อไป ตามแผนวานที่วางไว้

 3. เกิดคณะทำงานในการดำเนินกิจกรรม จำนวน 1 คณะ ซึ่งมีส่วนในการร่วมคิด ร่วมวางแผนการจัดกิจกรรม

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

คณะทำงาน ซึ่งประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สมาชิกอบต. อสม.และกรรมการหมู่บ้าน มีการสรุปผลจากการดำเนินงานที่ผ่านมาโดยครัวเรือนเป้าหมาย มีการดำเนินตามกิจกรรม คือ

 1. มีการจัดทำบัญชีครัวเรือน
 2. มีกิจกรรมการออมกับกลุ่มกองทุนในหมู่บ้าน
 3. มีการรวมกลุ่มเพื่อส่งเสริมรายได้ เช่นการทำขนม และการทำเครื่องแกง
 4. มีกิจกรรมการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในครัวเรือน มีกิจกรรมการปลูกพืชผักสวนครัวสมุนไพร จำนวน 3 ชนิดขึ้นไป ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดมีการดำเนินกิจกรรมในลุ่มครัวเรือนเป้าหมายและคณะทำงานซึ่งจะมีการขยายผลให้กับประชาชาชนในหมู่บ้านต่อไป

การดำเนินโครงการบ้านมะนังเข้มแข็งด้วยเศรษฐกิจพอเพียงที่ยังยืน ภายใต้งบประมาณของ สสส. การจัดกิจกรรม ที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 59 คือกิจกรรมในการอบรมในการจัดทำบัญชีครัวเรือน เพื่อให้ทราบค่าใช้จ่ายและสามารถการวางแผนค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้นั้น จำนวน 41 คน มีความรู้สามารถเขียนบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือนอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ทราบค่าใช้จ่ายในแต่วันได้ และในวันที่ 29 พ.ย. 59 มีการอบรมในการทำขนมเพื่อสามารถจัดตั้งกลุ่มในการทำขนม สามารถเกิดการรวมกลุ่มและสร้างรายได้ โดยคณะทำงาน มีการร่วมวางแผนเพื่อจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป คือการรวมกลุ่มเพื่อจัดทำปุ๋ยหมัก คณะทำงานและครัวเรือนเป้าหมาย รวมทั้งประชาชนที่สนใจ ในการเข้าร่วมกิจกรรมได้ในทุกๆกิจกรรม และมีการจัดเวทีในการมอบพันธ์ผักให้กับครัวเรือนที่ได้มีการปลูกพืชผักและมีกิจกรรมในการจัดทำบัญชีอย่างต่อเนื่องด้วย

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. กิจกรรมเวทีผู้นำ "ก่อร่างสร้างสภาผู้นำชุมชน"

 2. มีการประชุมคณะทำงานผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อรับทราบวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ แนวทางการดำเนินงานและวางแผนการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน ทุกเดือน จำนวน 12 ครั้ง โดยมีเนื้อหาดังนี้

- กำหนดบทบาทแกนนำ

 • กำหนดวาระการประชุม

 • กำหนดแผนการดำเนินงานของทุกกิจกรรมในโครงการ

 • กำหนดขั้นตอนการก่อร่างสร้างสภา

 1. 2 ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงรายละเอียดโครงการ แผนการทำงาน และการติดตามผลโครงการให้กับสมาชิกทราบ ดังนี้
 • กำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินการ

 • กำหนดบทบาทของแต่ละกลุ่มทำงาน

 • โดยการคัดเลือกครัวเรือนตัวอย่าง จำนวน 30 ครัวเรือน เพื่อมาเข้าร่วมในการดำเนินโครงการผ่านเวทีในครั้งนี้

กิจกรรมที่ทำจริง

ประชุมคณะทำงาน ซึ่งประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สมาชิกอบต. อสม.และกรรมการหมู่บ้าน มีการประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมาและวางแผนการดำเนินกิจกรรมต่อไป

 • photo
 • photo
 • photo

 

20 20
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.6 ประชุมสภาผู้นำ (5/59)

วันที่ 5 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสรุปผลการจัดกิจกรรมและวางแนวทางในการดำเนินกิจกรรมต่อไป

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. ทำให้ได้แผนขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน

 2. มีการประชุมผู้นำและคณะทำงานเป็นประจำทุกเดือน จำนวน 12 ครั้ง เพื่อสรุปผลการทำงาน และวางแผนเพื่อดำเนินกิจกรรมต่อไป ตามแผนวานที่วางไว้

 3. เกิดคณะทำงานในการดำเนินกิจกรรม จำนวน 1 คณะ ซึ่งมีส่วนในการร่วมคิด ร่วมวางแผนการจัดกิจกรรม

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

คณะทำงานโดยผู้นำ มีการสรุปการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา ขับเคลื่อนกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนการดำเนินกิจกรรมโครงการสสส.ในโครงการบ้านมะนังเข้มแข็งด้วยเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืน ได้มีการจัดกิจกรรม ที่ผ่านมาคือ การอบรมการออมโดยสหกรณ์จังหวัดสตูล ได้ลงมาให้ความรู้เกี่ยวกับการออมเพื่อส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มโดยการออมกับสหกรณ์และกลุ่มต่างๆที่สามารถทำให้มีการเก็บเงินออมมากขึ้น และการเรียนรู้ในวิธีการทำปุ๋ยหมัก เพื่อลดต้นทุนการผลิตและลดการใช้ปุ๋ยเคมี ในการปลูกพืชผักสามารถทำได้เองในครัวเรือนได้ โดยมีผู้เข้าร่วมในการอบรม จำนวน 40 คน ซึ่งทำให้มีความรู้ในกิจกรรมได้เป็นอย่างดี และคณะทำงานมีการวางแผนในการดำเนินกิจกรรมต่อไปในเดือนมกราคม 2559 คือ กิจกรรมการทำขนมและการปลูกพืชปลอดสารพิษ ซึ่งจะมีการแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ครัวเรือนมีการเข้าร่วมกิจกรรมต่อไป และมีการวางแผนงานในการดำเนินงานในกิจกรรมต่อไป

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. กิจกรรมเวทีผู้นำ "ก่อร่างสร้างสภาผู้นำชุมชน"

 2. มีการประชุมคณะทำงานผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อรับทราบวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ แนวทางการดำเนินงานและวางแผนการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน ทุกเดือน จำนวน 12 ครั้ง โดยมีเนื้อหาดังนี้

- กำหนดบทบาทแกนนำ

 • กำหนดวาระการประชุม

 • กำหนดแผนการดำเนินงานของทุกกิจกรรมในโครงการ

 • กำหนดขั้นตอนการก่อร่างสร้างสภา


 1. 2 ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงรายละเอียดโครงการ แผนการทำงาน และการติดตามผลโครงการให้กับสมาชิกทราบ ดังนี้
 • กำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินการ

 • กำหนดบทบาทของแต่ละกลุ่มทำงาน

 • โดยการคัดเลือกครัวเรือนตัวอย่าง จำนวน 30 ครัวเรือน เพื่อมาเข้าร่วมในการดำเนินโครงการผ่านเวทีในครั้งนี้

กิจกรรมที่ทำจริง

จัดการประชุมสภาผู้นำคณะทำงานขึ้น เพื่อวางแผนการทำงานและสรุปผลของกิจกรรมที่ผ่านมา

เปิดประชุมเวลา13.00น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมนายสมใจส่องสงผู้ใหญ่บ้านประธานในที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 1.1 บทบาทและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้านอพป.ตามพ.ร.บ. จัดระเบียบบริหารหมู่บ้าน อพป. พ.ศ.2522 โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบและได้แจ้งให้คณะกรรมการหมู่บ้านทราบตามรายละเอียด 1.2 แจ้งสถิติข้อมูลอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2558– 4 มกราคม 2559 มีการเกิดเหตุจำนวน 25 ครั้ง ของจังหวัดสตูล อำเภอมะนัง มีการตั้งจุดตรวจจุดสกัด ร่วม 7 วัน จำนวน 2 จุด บ้านผัง 10 ม. 3 ต.นิคมพัฒนา และบ้านผังปาล์ม 1 ต.ปาล์มพัฒนา มีการเกิดเหตุจำนวน 2 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บจำนวน 2 ราย สำหรับการดำเนินคดีเมาแล้วขับของอำเภอมะนังไม่พบผู้กระทำผิด

ระเบียบวาระที่2เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งแล้ว - รับรองรายงานการประชุม
- ระเบียบวาระที่3เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว - ไม่มี
- ระเบียบวาระที่4เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

4.1 มีการติดตามโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (งบ 5 ล้านบาท) โดย ตัวแทน 2 คน มีผญบ.และกรรมการหมู่บ้านจำนวน 1 คนเป็นกรรมการตรวจการจ้างโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ในระดับตำบล เพื่อให้โครงการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ของหมู่บ้านตามโครงการดังนี้

 • โครงการซ่อมสร้างถนนซอยลุงทิพย์
 • โครงการซ่อมสร้างถนนซอยข้างวัดย่าบล
 • โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่โรงเรียน
  ทั้งนี้การดำเนินโครงการ มีการดำเนินการอยู่ในขณะนี้และมีการรายงานให้อำเภอทราบเป็นระยะๆ

4.2 แจ้งให้มีการเฝ้าระวังดูแลลูกหลานใน เรื่องยาเสพติด เช่น น้ำกระท่อมและยาเสพติดอื่นๆผู้ที่ต้องการบำบัดสามารถเข้ารับการบำบัดได้โดยแจ้งทางผู้นำในหมู่บ้าน

4.3การบริหารจัดการกองทุนฯ และกลุ่มต่างๆ ให้มีการขับเคลื่อนงานและนำเสนอข้อมูลในการประกวดผู้ใหญ่บ้านด้วย

4.4แจ้งการรับลงทะเบียนทหารกองเกิน และการรับหมายเรียกตั้งแต่บัดนี้ณ ที่ว่าการอำเภอมะนัง

4.5การประกวดผู้ใหญ่บ้านแหนบทองคำ ของนายสมใจ ส่องสง ในวันที่ 13ม.ค. 59 โดยได้เป็นตัวแทนของอำเภอมะนัง ในการเข้ารับการประกวด ขอความร่วมมือทุกท่านช่วยเหลือและร่วมในวันประกวดด้วย

4.6ผอ.รร.บ้านมะนัง แจ้งเรื่องการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนบ้านมะนัง หมู่ที่ 5 ตำบลปาล์มพัฒนาในวันเสาร์ ที่ 9 มกราคม 2559 ให้ทุกคนได้เข้าร่วมในกิจกรรมวันเด็กด้วยมีทั้งกลางวันและกลางคืน

4.7เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ.สต.บ้านมะนัง แจ้งการให้บริการของหน่วยแพทย์อาสาฯเคลื่อนที่ ในวันที่ 8 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านป่าพน หมู่ที่ 6 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล สามารถเข้ารับบริการกันได้

4.8 การดำเนินโครงการ สสส.

ระเบียบวาระที่5เรื่องอื่น ๆ

5.1 อบต.แจ้งการแข่งขันกีฬาอบต.ปาล์มฯสัมพันธ์ จะเลื่อนมาแข่งขันให้ตรงกับวันที่ ประกวดผู้ใหญ่บ้าน ในวันที่ 13 มกราคม 2559

 • photo
 • photo
 • photo

 

20 20
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.7 ประชุมสภาผู้นำ (6/59)

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อประชุมการขับเคลื่อนตามกิจกรรม

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. ทำให้ได้แผนขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน

 2. มีการประชุมผู้นำและคณะทำงานเป็นประจำทุกเดือน จำนวน 12 ครั้ง เพื่อสรุปผลการทำงาน และวางแผนเพื่อดำเนินกิจกรรมต่อไป ตามแผนวานที่วางไว้

 3. เกิดคณะทำงานในการดำเนินกิจกรรม จำนวน 1 คณะ ซึ่งมีส่วนในการร่วมคิด ร่วมวางแผนการจัดกิจกรรม

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

การดำเนินโครงการ บ้านมะนัง เข้มแข็ง ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ที่ยั่งยืนที่ผ่านมามีกิจกรรมดังนี้

 • กิจกรรมในการส่งเสริมให้ความรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
 • มีกิจกรรมในการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ส่งเสริมกิจกรรมการออมให้กับสมาชิกในหมู่บ้าน
 • มีการให้เกิดการรวมกลุ่มของกลุ่มเครื่องแกงและกลุ่มทำขนม
 • กิจกรรมการจัดทำบัญชีครัวเรือน
 • การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ
 • การทำปุ๋ยหมัก จัดตั้งกฎกติกาขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านได้ปลูกพืชผัก บริเวณ รอบๆ บ้านจำนวน 3 ชนิดขึ้นไป ถือว่าการปฏิบัติตามกติกาในหมู่บ้านตามที่ทางคณะทำงานและครัวเรือนตัวอย่างได้ปฏิบัติมาโดยตลอด ขอให้คณะทำงาน ช่วยกันประชาสัมพันธ์และให้ครัวเรือนตัวอย่างเป็นแบบอย่างให้กับครัวเรือนอื่นๆด้วยเพื่อได้ช่วยเหลือในกิจกรรมต่างๆได้ต่อๆไป ทุกๆกิจกรรมได้รับความร่วมมือผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. กิจกรรมเวทีผู้นำ "ก่อร่างสร้างสภาผู้นำชุมชน"

 2. มีการประชุมคณะทำงานผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อรับทราบวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ แนวทางการดำเนินงานและวางแผนการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน ทุกเดือน จำนวน 12 ครั้ง โดยมีเนื้อหาดังนี้

- กำหนดบทบาทแกนนำ

 • กำหนดวาระการประชุม

 • กำหนดแผนการดำเนินงานของทุกกิจกรรมในโครงการ

 • กำหนดขั้นตอนการก่อร่างสร้างสภา


 1. 2 ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงรายละเอียดโครงการ แผนการทำงาน และการติดตามผลโครงการให้กับสมาชิกทราบ ดังนี้
 • กำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินการ

 • กำหนดบทบาทของแต่ละกลุ่มทำงาน

 • โดยการคัดเลือกครัวเรือนตัวอย่าง จำนวน 30 ครัวเรือน เพื่อมาเข้าร่วมในการดำเนินโครงการผ่านเวทีในครั้งนี้

กิจกรรมที่ทำจริง

มีการประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินกิจกรรมต่างๆที่ผ่านมา ผลการดำเนินเป็นอย่างไร 

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

20 20

2. กิจกรรมก่อเกิดการพัฒนา ด้วยกติกาชุมชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.1 จัดประชุมเพื่อหากฎกติกาชุมชนและส่งเสริมการใช้กฎกติกา

วันที่ 24 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อหาแนวทางในการนำมาตราการมาใช้ร่วมกัน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • เกิดกติกาชุมชน 1 ชุด
 • เกิดกลไกลในการปฏิบัตตามกติกา
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

สามารถได้กฎกติกาของหมู่บ้านเพื่อนำมาใช้ในหมู่บ้านโดยชาวบ้านได้นำเสนอและตกลงจะปฎิบัติใช้ร่วมกัน จัดประชุมเพื่อหากฎกติกาชุมชนและส่งเสริมการใช้กฎกติกา 24 ต.ค. 2558 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านมะนัง หมู่ที่ 5 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล 1. มีการจัดประชุมเพื่อหาแนวทางการร่างกติกาชุมชน 1 ครั้ง - ประชุมเพื่อตั้งกฎกติกาชุมชน 1 ครั้ง ดังนี้ กฎกติกาเพื่อนำมาใช้ร่วมกันในหมู่บ้าน มีการประชุมเพื่อให้ชาวบ้านนำเสนอกฎกติกา ในวันที่ 24 ตุลาคม 2558 นั้น ทางหมู่บ้านได้มีการจัดทำ กฎกติกาหมู่บ้าน กฎกติกาต่างๆได้กำหนดขึ้นเพื่อความสงบสุขแก่ส่วนรวมของชาวบ้านมะนัง หมู่ที่ 5ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนังจังหวัดสตูล ทุกคนจึงใคร่ขอความร่วมมือมายังชาวบ้านทุกคนช่วยกันปฏิบัติตามกฎกติกาต่างๆเหล่านี้โดยเคร่งครัดและช่วยกันดูแล มิให้ผู้ใดกระทำการอันขัดต่อกฎกติกานี้ซึ่งอาจกระทำการไปโดยเจตนาหรือไม่ก็ตามหากพบเห็นกรุณาแจ้งคณะกรรมการหมู่บ้านหรือประธานหมู่บ้านดังนี้ ข้อที่1.ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 1.1 ผู้ใดหรือครอบครัวใดเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ห้ามเข้าเป็นสมาชิกขององค์กรและกลุ่มต่างๆที่มีอยู่ในหมู่บ้านโดยเด็ดขาด ข้อที่2.ด้านการรักษาความปลอดภัยความสันติสุขในหมู่บ้าน
2.1 ยิงปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตปรับนัดละ 500 บาท 2.1 ขโมยขี้ยางและยางแผ่น ปรับกิโลกรัมละ 500 บาท 2.2 ขโมยลูกปาล์มปรับทะลาย ละ 500 บาท 2.3 ขโมย ไก่ และเป็ด ปรับตัวละ 500 บาท 2.4 ขโมย นก ปรับ 2 เท่าของราคานก ข้อที่3.ด้านการสร้างความสามัคคีและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคคล 3.1 วัวกินยาง ชั้นละ 500 บาท 3.2 วัวกินปาล์ม ต้นละ 500 บาท 3.3 เขตแดนที่ดิน ต้องเว้นระยะ 1 เมตร ห้ามปลูกต้นไม้กลางแดน แต่สามารถใช้เสาปูนได้ ข้อที่4.ด้านการรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และสิ่งสาธารณะประโยชน์
4.1 การช็อตปลา และวางยาปลา ปรับไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท 4.2 ผู้ใดทำลายทรัพย์สินของหมู่บ้านเสียหาย ต้องชดใช้เท่ากับทรัพย์สินนั้น 4.3 การทิ้งขยะบริเวณข้างถนนหรือหน้าบ้านตนเองครั้งที่ 1 เมื่อพบเห็นจะขอเตือน ครั้งที่ 2 ปรับ จำนวน 100-300 บาท กรณีพบเห็นสามารถแจ้งคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อให้ดำเนินการ ปรับ 500-1,000 บาท
ข้อที่5.ด้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมกิจกรรมลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในครัวเรือน 5.1 ครัวเรือนในหมู่บ้าน ต้องมีการปลูกพืชผักสมุนไพร สวนครัว จำนวน 3 ชนิดขึ้นไป ให้คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้ดูแลและบังคับใช้ในการถือปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของหมู่บ้าน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. ประชุมหมู่บ้านเพื่อหาแนวทางการร่างกติกาชุมชน 1 ครั้้ง
  • ประชุมหมู่บ้านเพื่อแจ้งกติกาชุมชน 1 ครั้ง
 2. ประชุมหมู่บ้านเพื่อส่งเสริมการใช้กติกาชุมชน 1 ครั้ง
  • มอบรางวัลแก่ครัวเรือนที่ปฏิบัติตามกติกาชุมชน
กิจกรรมที่ทำจริง

  จัดประชุมหมู่บ้านเพื่อหาแนวทางการร่างกติกาชุมชนร่วมกัน โดยให้ที่ประชุมเสนอกฎกติกาต่างๆขึ้น เพื่อนำมาใช้ปฏิบัติร่วมกันในชุมชน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

100 100

3. ร่วมทำแผน "ครัวเรือนเป้าหมาย 30ครัวเรือน"

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.1 จัดเวทีครัวเรือนเป้าหมายและชาวบ้าน ครั้งที่ 1

วันที่ 31 ตุลาคม 2558 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อทำความเข้าใจ และดำเนินการ สำรวจ รายได้ รายจ่าย และหนี้สิน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.ได้แผนชุนชนส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 1 แผน 2.ได้ครัวเรือนต้นแบบ 30 ครัวเรือน
3.เกิดกลุ่มส่งเสริมรายได้ ส่งเสริมการออม หรืออื่นๆ อย่างน้อย 1 กลุ่ม

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

จัดเวทีครัวเรือนเป้าหมายและชาวบ้าน ครั้งที่ 1 31 ต.ค. 2558 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านมะนัง หมู่ที่ 5 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล เวลา 13.00 – 16.00 น. คณะทำงาน จำนวน 20 คน และครัวเรือนตัวอย่าง จำนวน 30 คน และประชาชนวัยทำงาน 50 คน มีการดำเนินการ จัดเวทีครัวเรือนเป้าหมายดังนี้ มีการทำความเข้าใจกันเพื่อให้ครัวเรือนตัวอย่างและคณะทำงานลงสำรวจ รายได้ รายจ่าย และหนี้สิน ของสมาชิกในหมู่บ้าน เพื่อให้ผู้ที่มีหนี้สินได้มาเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆเพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้

สรุปรายได้ รายจ่าย และหนี้สิน 1. รายได้ละครัวเรือน เฉลี่ย 75,007 2. รายจ่ายของแต่ละครัวเรือน เฉลี่ย50,030 3.หนี้สินจำนวน 120 ราย เฉลี่ย23,427

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. จัดเวทีหมู่บ้านอบรมให้ความรู้แนวทางการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
 2. จัดเวทีร่วมทำแผนหมู่บ้านส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ด้านเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย การออมและชุมชนเอื้ออาทร 3.จัดกิจกรรมการจัดทำบัญชีครัวเรือน
 3. นำเสนอครัวเรือนตัวอย่างในเวทีประชุม ทุกๆ 2 เดือน
กิจกรรมที่ทำจริง

จัดเวทีหมู่บ้านเพื่อสำรวจ รายได้ รายจ่าย และหนี้สิน ของสมาชิกในหมู่บ้าน เพื่อให้ผู้ที่มีหนี้สินได้มาเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆเพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

100 100
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.2 จัดเวทีครัวเรือนเป้าหมายและชาวบ้าน ครั้งที่ 2

วันที่ 28 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อวางแนวทางการทำงานร่วมกัน ในการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ในครัวเรือน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.ได้แผนชุนชนส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 1 แผน 2.ได้ครัวเรือนต้นแบบ 30 ครัวเรือน
3.เกิดกลุ่มส่งเสริมรายได้ ส่งเสริมการออม หรืออื่นๆ อย่างน้อย 1 กลุ่ม

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ครัวเรือนเป้าหมาย ร่วมทำแผนหมู่บ้านส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ด้านเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย การออมและชุมชนเอื้ออาทร มีการจัดทำบัญชีครัวเรือน และมีการปลูกพืชผักสมุนไพรบริเวณข้างบ้านทุกหลังจำนวน 3 ชนิดขึ้นไป เพื่อใช้ในการบริโภคในครัวเรือน เช่น ขมิ้น ตะไคร้ พริก และพืชผักสมุนไพรชนิต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ลดรายจ่ายในครัวเรือน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. จัดเวทีหมู่บ้านอบรมให้ความรู้แนวทางการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
 2. จัดเวทีร่วมทำแผนหมู่บ้านส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ด้านเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย การออมและชุมชนเอื้ออาทร 3.จัดกิจกรรมการจัดทำบัญชีครัวเรือน
 3. นำเสนอครัวเรือนตัวอย่างในเวทีประชุม ทุกๆ 2 เดือน
กิจกรรมที่ทำจริง

คณะทำงานนำโดยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สมาชิกอบต. อสม. กรรมการหมู่บ้าน ร่วมกันจัดการประชุม โดยมีครัวเรือนเป้าหมาย และประชาชนในหมู่บ้านเข้าร่วมรับฟังการประชุมด้วย

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

100 100
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.3 จัดเวทีครัวเรือนเป้าหมายและชาวบ้าน ครั้งที่ 3

วันที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อร่วมกันวางแผนและสรุปการดำเนินงานที่ผ่านมา

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.ได้แผนชุนชนส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 1 แผน 2.ได้ครัวเรือนต้นแบบ 30 ครัวเรือน
3.เกิดกลุ่มส่งเสริมรายได้ ส่งเสริมการออม หรืออื่นๆ อย่างน้อย 1 กลุ่ม

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

จัดเวทีครัวเรือนเป้าหมายและชาวบ้าน ครั้งที่ 3 29 ม.ค. 2559 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านมะนัง หมู่ที่ 5 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล เวลา 13.00 – 16.00 น. คณะทำงาน จำนวน 20 คน และครัวเรือนตัวอย่าง จำนวน 30 คน และประชาชนวัยทำงาน 50 คน รวม 100 คน มีการดำเนินการดังนี้
มีการคัดเลือกมอบประกาศนียบัตรและของรางวัล ให้กับผู้ที่มีการ ปฏิบัติดังนี้ - มีกิจกรรมการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ โดยการปลูกพืช ผัก มากกว่า 3 ชนิดขึ้นไป
- มีการจัดทำบัญชีอย่างสม่ำเสมอ
- เป็นสมาชิกกลุ่มในหมู่บ้าน มีการออมอย่างสม่ำเสมอ โดยได้คัดเลือกจำนวน 10 คน ดังนี้

 1. นายทำนอง ทองพรมแก้ว
 2. นางจุรีย์ ทองพรมแก้ว
 3. นายสมนึก พันธเสน
 4. นายเจียมจองหวัง
 5. นายชัยยาน้อยหนู
 6. นายทิพย์ผอมสวัสดิ
 7. นางฐิตารีย์เหลาทอง
 8. นายย่องรามริน
 9. น.ส.ดาวราตรี พรมแก้ว
 10. นายสมชายเส้งทับ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. จัดเวทีหมู่บ้านอบรมให้ความรู้แนวทางการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
 2. จัดเวทีร่วมทำแผนหมู่บ้านส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ด้านเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย การออมและชุมชนเอื้ออาทร 3.จัดกิจกรรมการจัดทำบัญชีครัวเรือน
 3. นำเสนอครัวเรือนตัวอย่างในเวทีประชุม ทุกๆ 2 เดือน
กิจกรรมที่ทำจริง

คณะทำงานมีการจัดเวทีครัวเรือนเป้าหมายและชาวบ้าน ขึ้น โดยสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

100 100
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.4 จัดเวทีครัวเรือนเป้าหมายและชาวบ้าน ครั้งที่ 4

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อดำเนินการตามโครงการและชี้แจงการทำงานร่วมกัน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.ได้แผนชุนชนส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 1 แผน 2.ได้ครัวเรือนต้นแบบ 30 ครัวเรือน
3.เกิดกลุ่มส่งเสริมรายได้ ส่งเสริมการออม หรืออื่นๆ อย่างน้อย 1 กลุ่ม

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

จัดเวทีครัวเรือนเป้าหมายและชาวบ้าน
ครั้งที่ 4 9 ก.พ. 2559ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านมะนัง หมู่ที่ 5 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล เวลา 13.00 – 16.00 น. คณะทำงาน จำนวน 20 คน และครัวเรือนตัวอย่าง จำนวน 30 คน และประชาชนวัยทำงาน50 คน มีการดำเนินการ จัดเวทีครัวเรือนเป้าหมาย ทุกๆ 2 เดือน มีการจัดเวที จำนวน 1 ครั้ง ดังนี้
มีการคัดเลือกมอบประกาศนียบัตรและของรางวัล ให้กับผู้ที่มีการ ปฏิบัติดังนี้ - มีกิจกรรมการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ โดยการปลูกพืช ผัก มากกว่า 3 ชนิดขึ้นไป
- มีการจัดทำบัญชีอย่างสม่ำเสมอ
- เป็นสมาชิกกลุ่มในหมู่บ้าน มีการออมอย่างสม่ำเสมอ โดยได้คัดเลือกจำนวน 10 คน ดังนี้

 1. นางสาวอุทัย เกตุแก้ว
 2. นางสาวสุพิชญา ชูศรี
 3. นายจีระเดชหมาดหมาน
 4. นางชฎา ผุดผ่อง
 5. นายบรรเจิด เรืองศรี
 6. นางจุไรพร ถมทอง
 7. นายปรีชา ส่องสง
 8. นางแช่มบัวศรี
 9. นายย่องรามริน
 10. นางอนงค์รัตนะ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. จัดเวทีหมู่บ้านอบรมให้ความรู้แนวทางการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
 2. จัดเวทีร่วมทำแผนหมู่บ้านส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ด้านเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย การออมและชุมชนเอื้ออาทร 3.จัดกิจกรรมการจัดทำบัญชีครัวเรือน
 3. นำเสนอครัวเรือนตัวอย่างในเวทีประชุม ทุกๆ 2 เดือน
กิจกรรมที่ทำจริง

เวลา 13.00 – 16.00 น. คณะทำงาน จำนวน 20 คน และครัวเรือนตัวอย่าง จำนวน 30 คน และประชาชนวัยทำงาน50 คน มีการดำเนินการ จัดเวทีครัวเรือนเป้าหมาย ทุกๆ 2 เดือน มีการจัดเวที จำนวน 1 ครั้ง ดังนี้
มีการคัดเลือกมอบประกาศนียบัตรและของรางวัล ให้กับผู้ที่มีการ ปฏิบัติดังนี้

 • มีกิจกรรมการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ โดยการปลูกพืช ผัก มากกว่า 3 ชนิดขึ้นไป
 • มีการจัดทำบัญชีอย่างสม่ำเสมอ
 • เป็นสมาชิกกลุ่มในหมู่บ้าน มีการออมอย่างสม่ำเสมอ
 • photo
 • photo
 • photo

 

100 100

4. ครัวเรือนตัวอย่างขับเคลื่อน พอเพียงตามพ่อ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.1 อบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือน

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสามารถจัดทำบัญชีครัวเรือนได้อย่างถูกต้อง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

-ครัวเรือนตัวอย่าง 30 คน และคณะทำงาน ประชุมทำความเข้าใจเพื่อดำเนินการตามโครงการ และดำเนินการประชุมคณะทำงานในแต่ละกิจกรรม จำนวน 5 กิจกรรม 5 ครั้งเพื่อวางแผนในการดำเนินงานในแต่ละครั้ง

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 40 คน ประกอบด้วย คณะทำงาน จำนวน 10 คน และครัวเรือนตัวอย่าง จำนวน 30 คน มีการเขียนรายรับ-รายจ่าย มีความรู้ในการจัดทำบัญชีครัวเรือน และมีบางคนที่เขียนหนังสือไม่ค่อยถูกต้อง และบางคน ตามองเห็นไม่ค่อยชัด ทางคณะทำงานก็ได้มีการแนะนำให้บุตรหลาน หรือผู้ที่มีความรู้ในครัวเรือนช่วยในการจัดทำบัญชีครัวเรือนให้ได้ อบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือน 9 พ.ย. 2558 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านมะนัง หมู่ที่ 5 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มีการดำเนินการดังนี้ เวลา 13.00 – 16.00 น. คณะทำงาน จำนวน 10 คน และครัวเรือนตัวอย่าง จำนวน 30 คน มีการรับการอบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือน เพื่อให้มีความรู้สามารถเขียนบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือนได้ มีการบริหารจัดการด้านการเงินเพื่อใช้จ่ายอย่างถูกต้อง โดยผู้เข้าร่วมรับการอบรมมีความตั้งใจในการอบรมเป็นอย่างดี และมีการทำบัญชีครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่มีการอบรมมาจนถึงปัจจุบัน และครัวเรือนตัวอย่างมีการทำบัญชีครัวเรือนมาก่อนหน้านี้ ทำให้สามารถเขียนบัญชีได้อย่างต่อเนื่องได้ ครัวเรือนตัวอย่าง และคณะทำงานมีการเขียนบัญชีรายรับ-รายจ่าย อย่างต่อเนื่องกันทุกคน สามารถทำให้ควบคุมและบริหารค่าใช้จ่ายได้อย่างถูกต้อง มีครัวเรือนตัวอย่างที่เขียนอย่างต่อเนื่อง ได้เป็นแบบอย่างให้กับครัวเรือนอื่นได้

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. ประชุมเพื่อทำความเข้าใจในการดำเนินโครงการ ซึ่งครัวเรือนต้นแบบ 30 ครัวเรือนนี้ต้องเป็นผู้ขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน ดังนี้
 • รู้จักวิเคราะห์ สร้างความมีเหตุผลด้านรายได้ การประหยัด อดออม สำรวจหนี้สินในหมู่บ้าน

2.ครัวเรือนที่เข้าร่วมเป็นครัวเรือนต้นแบบสามารถเพิ่มรายได้จำนวน20ครัวเรือน มีการจัดทำบัญชีเพื่อให้เห็นว่ามีรายได้เพิ่มขึ้นจริง

 • จัดการรวมกลุ่มในการทำกิจกรรมเพื่อเพิ่มรายได้ การทำขนม การทำเครื่องแกง

3.ครัวเรือนที่เข้าร่วมเป็นครัวเรือนต้นแบบสามารถลดรายจ่ายได้จำนวน 20ครัวเรือนโดยการมีกิจกรรมลดรายจ่ายคือลดการซื้อพืชผักสมุนไพรที่สามารถปลูกเองได้

-จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนเรื่องปลูกพืชผักสมุนไพรสวนครัวแบบธรรมชาติ ปลอดสารพิษ
-จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนเรื่องการทำปุ๋ยหมักจากวัสดุธรรมชาติเพื่อใช้ในการเกษตร

4.มีกิจกรรมการออมการรวมกลุ่มเกิดขึ้น โดยครัวเรือนตัวอย่างมีการฝากออมเงินในกลุ่มกองทุนหมู่บ้าน

5.มีการจัดทำบัญชีครัวเรือน ครัวเรือนตัวอย่างมีการเข้ารับการอบรมในการจัดทำบัญชีครัวเรือน

กิจกรรมที่ทำจริง

จัดการอบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อให้ ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 40 คน ได้มีการจัดทำบัญชีครัวเรือน สามารถวางแผนการใช้จ่ายเงินได้

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

40 40
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการทำปุ๋ยหมัก

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้มีความรู้ในการทำปุ๋ยหมัก

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

-ครัวเรือนตัวอย่าง 30 คน และคณะทำงาน ประชุมทำความเข้าใจเพื่อดำเนินการตามโครงการ และดำเนินการประชุมคณะทำงานในแต่ละกิจกรรม จำนวน 5 กิจกรรม 5 ครั้งเพื่อวางแผนในการดำเนินงานในแต่ละครั้ง

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

คณะทำงาน จำนวน 10 คนและครัวเรือนตัวอย่าง จำนวน 30 คน มีความรู้ในการทำปุ๋ยหมัก และสามารถรู้ขั้นตอนในการลงมือปฏิบัติจริงได้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและพืชผักทางด้านเกษตรได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการทำปุ๋ยหมัก 16 พ.ย. 2558 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านมะนัง หมู่ที่ 5 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล เวลา 13.00 – 16.00 น. คณะทำงาน จำนวน 10 คน และครัวเรือนตัวอย่าง จำนวน 30 คนมีการรับฟังความรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ จากผู้มีความรู้ในการทำปุ๋ยหมักในพื้นที่ และลงมือปฏิบัติในการทำปุ๋ยหมัก
ปุ๋ยหมักชีวภาพคือ ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยธรรมชาติชนิดหนึ่ง ที่มีประโยชน์ในการปรับปรุงบำรุงดิน สามารถผลิตได้ง่าย ใช้เวลาน้อย โดยการนำเอาเศษวัสดุเหลือใช้ผสมคลุกเคล้าหมักรวมกับมูลสัตว์ แกลบดำ รำละเอียด คลุมด้วยกระสอบป่าน ใช้เวลาประมาณ 3 วัน สามารถนำไปใช้ได้

วัสดุทำปุ๋ยหมักชีวภาพ 1. มูลสัตว์แห้งละเอียด1ส่วน 2. แกลบดำ1ส่วน 3. รำละเอียด 1ส่วน 4. น้ำสกัดชีวภาพ 5. กากน้ำตาล 6. วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น เช่น แกลบ กากอ้อย ขี้เลื่อย เปลือกถั่วลิสง ถั่วเขียว ขุยมะพร้าว ฯลฯ อย่างใดอย่างหนึ่ง 1 ส่วน

วิธีทำ 1. ผสมวัสดุเข้าด้วยกัน 2. รดน้ำผสมน้ำหมักชีวภาพและกากน้ำตาล (ใช้น้ำตาลทรายแดงแทนได้) อัตราส่วน
* น้ำ 10ลิตร * น้ำสกัดชีวภาพ2ช้อนแกง *กากน้ำตาล2ช้อนแกง (เคล้าจนปุ๋ยขึ้นปั้นเป็นก้อนได้เมื่อแบมือ)

 1. กองปุ๋ยบนพื้นซีเมนต์มีความหนาประมาณ 1 คืบ คลุมด้วยกระสอบป่านทิ้งไว้ 3วัน และควรกลับกองปุ๋ยเพื่อระบายความร้อนทิ้งไว้อีก2 – 4 วัน จึงนำไปใช้ได้ (ลักษณะปุ๋ยที่ดีจะมีราขาว และมีกลิ่นของราหรือเห็ด ไม่ร้อน มีน้ำหนักเบา)

วิธีใช้ 1.ใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพผสมดินแปลงปลูกผักทุกชนิด อัตราปุ๋ย 1 กก. ต่อ พื้นที่ 1 ตร.ม. ถ้าพืชผักอายุเกิน 2 เดือน ใช้ปุ๋ยรองก้นหลุม ประมาณ 1 กำมือ (ไม้กระถางใส่ 1 กำมือทุก 7 วัน) 2.ไม้ผล รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยหมักชีวภาพผสมเศษหญ้าหรือใบไม้ 1 – 2 บุ้งกี๋

ประโยชน์ 1.เพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในดิน รักษาความชุ่มชื้นและช่วยถ่ายเทอากาศได้ดี 2.เพิ่มธาตุไนโตรเจนให้กับดิน และไม่เป็นอันตรายต่อดินในการใช้ไปนานๆ 3.ปรับสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น ผลิตง่าย ลงทุนต่ำ ใช้เวลาน้อย การเก็บรักษาใส่กระสอบเก็บในที่ร่มและแห้ง ได้นาน 1 ปี

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. ประชุมเพื่อทำความเข้าใจในการดำเนินโครงการ ซึ่งครัวเรือนต้นแบบ 30 ครัวเรือนนี้ต้องเป็นผู้ขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน ดังนี้
 • รู้จักวิเคราะห์ สร้างความมีเหตุผลด้านรายได้ การประหยัด อดออม สำรวจหนี้สินในหมู่บ้าน

2.ครัวเรือนที่เข้าร่วมเป็นครัวเรือนต้นแบบสามารถเพิ่มรายได้จำนวน20ครัวเรือน มีการจัดทำบัญชีเพื่อให้เห็นว่ามีรายได้เพิ่มขึ้นจริง

 • จัดการรวมกลุ่มในการทำกิจกรรมเพื่อเพิ่มรายได้ การทำขนม การทำเครื่องแกง

3.ครัวเรือนที่เข้าร่วมเป็นครัวเรือนต้นแบบสามารถลดรายจ่ายได้จำนวน 20ครัวเรือนโดยการมีกิจกรรมลดรายจ่ายคือลดการซื้อพืชผักสมุนไพรที่สามารถปลูกเองได้

-จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนเรื่องปลูกพืชผักสมุนไพรสวนครัวแบบธรรมชาติ ปลอดสารพิษ
-จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนเรื่องการทำปุ๋ยหมักจากวัสดุธรรมชาติเพื่อใช้ในการเกษตร

4.มีกิจกรรมการออมการรวมกลุ่มเกิดขึ้น โดยครัวเรือนตัวอย่างมีการฝากออมเงินในกลุ่มกองทุนหมู่บ้าน

5.มีการจัดทำบัญชีครัวเรือน ครัวเรือนตัวอย่างมีการเข้ารับการอบรมในการจัดทำบัญชีครัวเรือน

กิจกรรมที่ทำจริง

มีการจัดการอบรมให้ความรู้ในการทำปุ๋ยหมักแบบต่างๆ และลงมือปฏิบัติ ในการทำปุ๋ยหมัก เพื่อให้มีสามารถนำไปปฏิบัติทำเองได้

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

40 40
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.3 อบรมแนวทางการออมโดยสหกรณ์

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้มีแนวทางและรู้จักการออมในวิธีต่างๆได้

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

-ครัวเรือนตัวอย่าง 30 คน และคณะทำงาน ประชุมทำความเข้าใจเพื่อดำเนินการตามโครงการ และดำเนินการประชุมคณะทำงานในแต่ละกิจกรรม จำนวน 5 กิจกรรม 5 ครั้งเพื่อวางแผนในการดำเนินงานในแต่ละครั้ง

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

คณะทำงาน จำนวน 10 คน และครัวเรือนเป้าหมายจำนวน 20คน มีความรู้ในกิจกรรมการออมโดยวิธีการออมกับกลุ่มในหมู่บ้าน เช่น สัจจะวันละบาท กลุ่มออมทรัพย์ กองทุนหมู่บ้าน ออมเงินกับธนาคาร และการรวมกลุ่มเพื่อเข้าร่วมกับสหกรณ์ของอำเภอและจังหวัด สามารถต่อยอดกิจกรรรมอื่นๆจากการรวมกลุ่มได้อีกด้วย อบรมแนวทางการออมโดยสหกรณ์ 22 พ.ย. 2558 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านมะนัง หมู่ที่ 5 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล เวลา 13.00 – 16.00 น. คณะทำงาน จำนวน 10 คน และครัวเรือนตัวอย่าง จำนวน 30 คน รับการอบรมและการให้ความรู้ ในการจัดตั้งกลุ่ม ออมเงินแบบต่างๆ ของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ สามารถจัดตั้งกลุ่มรวมกลุ่ม เพื่อดำเนินงานในการทำกิจกรรมต่างๆในรูปแบบสหกรณ์ เพื่อมีการเพิ่มรายได้ และออมเงิน ก่อให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์กับผู้ที่มีการจัดตั้งกลุ่มและรวมกลุ่ม มีรายละเอียดดังนี้ “สหกรณ์” (Cooperatives)
สหกรณ์ คือ “ องค์การของบรรดาบุคคล ซึ่งรวมกลุ่มกันโดยสมัครใจในการดำเนินวิสาหกิจที่พวกเขาเป็นเจ้าของร่วมกัน และควบคุมตามหลักประชาธิปไตย เพื่อสนองความต้องการ ( อันจำเป็น ) และความหวังร่วมกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม” “สหกรณ์” ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 หมายความว่า คณะบุคคลซึ่งร่วมกันดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ดังนั้น สหกรณ์จึงตั้งขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่แก้ปัญหาในด้านการทำมาหากินที่เหมือน หรือคล้ายๆ กัน หรือความต้องการบริการที่เหมือนกันและเป็นปัญหาที่สมาชิกแต่ละคนไม่สามารถแก้เองได้ตามลำพัง หรือตั้งขึ้นมาเพื่อดำเนินการ ให้สมาชิกได้รับประโยชน์ในการประกอบอาชีพของตนมากกว่าที่แต่ละคนเคยได้จากการดำเนินกิจการเองตามลำพัง สถานภาพสหกรณ์ สหกรณ์เกิดขึ้นได้ เมื่อมีการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น เมื่อจดทะเบียนแล้ว สหกรณ์มีสถานภาพเป็น “นิติบุคคล” สหกรณ์เป็นนิติบุคคลในภาคเอกชน ไม่สังกัดส่วนราชการใดๆ ทำไมต้องมีการจัดตั้งสหกรณ์

สหกรณเป็นที่รวมของผู้มีปัญหาคล้ายๆ กัน คนที่รู้ปัญหาดี คือ ตัวผู้มีปัญหานั่นเอง ฉะนั้น การแก้ปัญหาได้ดีที่สุดก็คือการรวมคนที่มีปัญหานั้นมาช่วยกันแก้ไข สหกรณ์เป็นองค์การที่มีกฎหมายรองรับ เป็นนิติบุคคลที่ถาวร เป็นอิสระ มีส่วนราชการเข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนตามความจำเป็น สหกรณ์มีวิธีการแบ่งผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นโดยธรรม เป็นแบบของสหกรณ์โดยเฉพาะ มีลักษณะที่สมาชิกเป็นเจ้าของ และผู้ใช้บริการในขณะเดียวกัน ประโยชน์ที่จะได้รับจากสหกรณ์ มีดังต่อไปนี้ การรวมกันเป็นสหกรณ์ ทำให้มีผลในการต่อรองทั้งในด้านการซื้อและการขายสินค้า ที่สมาชิกผลิตได้ และฝึกคนให้รู้จักการพึ่งตนเอง ทำให้ชุมชนมีความสามัคคี ปรองดอง อันจะนำความเจริญมาสู่ประเทศชาติได้ สหกรณ์ส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการอยู่ร่วมกันโดยสันติ การสหกรณ์เป็นวิธีการที่อุ้มชูผู้ที่ยากจนให้มีฐานะดีขึ้น โดยมิได้ทำลายคนมั่งมี จึงมีลักษณะเป็นสันตินิยมหรือส่งเสริมสันติภาพ สหกรณ์เป็นแหล่งจัดหาเงินทุนมาให้สมาชิกกู้ยืมไปลงทุนในการประกอบอาชีพหลัก สหกรณ์ช่วยส่งเสริมความรู้ด้านการประกอบอาชีพแก่สมาชิก เช่น แนะนำให้สมาชิกรู้จักพัฒนาการผลิตด้วยวิธีการเกษตรสมัยใหม่ จำหน่ายผลผลิตให้ได้ในราคาสูงขึ้น เป็นต้น ส่งเสริมความเสมอภาคกันและเป็นประชาธิปไตย โดยให้ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน ในการออก เสียงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการสหกรณ์ สหกรณ์ฝึกคนให้มีความรู้ ประสบการณ์ รู้จักการประหยัดทรัพย์และสนับสนุนด้านเงิน ทุน การผลิต ควบคุมการใช้เงินทุนให้เป็นไปตามแผน รวมกันซื้อปัจจัยการผลิตและรวมกันขายผลิตผล ทำให้คนในชุมชนนั้นๆ มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. ประชุมเพื่อทำความเข้าใจในการดำเนินโครงการ ซึ่งครัวเรือนต้นแบบ 30 ครัวเรือนนี้ต้องเป็นผู้ขับเคลื่อน
กิจกรรมที่ทำจริง

โดยคณะทำงาน จำนวน 10 คน และครัวเรือนเป้าหมายจำนวน 30คน เข้าร่วมอบรมให้ความรู้จากเจ้าหน้าที่ในการออม วิธีต่างๆการรวมกลุ่มเพื่อให้เกิดกิจกรรมการออมในหมู่บ้าน

 • photo
 • photo
 • photo

 

40 40
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.4 อบรมครัวเรือนตัวอย่างเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมในการรวมกลุ่มในการทำขนม

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้ครัวเรือนตัวอย่างสามารถดำเนินงานตามโครงการในการรวมกลุ่มได้

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

-ครัวเรือนตัวอย่าง 30 คน และคณะทำงาน ประชุมทำความเข้าใจเพื่อดำเนินการตามโครงการ และดำเนินการประชุมคณะทำงานในแต่ละกิจกรรม จำนวน 5 กิจกรรม 5 ครั้งเพื่อวางแผนในการดำเนินงานในแต่ละครั้ง

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ครัวเรือนตัวอย่างและคณะทำงานได้ร่วมกันดำเนินงานและขั้นตอนเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยให้ครัวเรือนตัวอย่างเข้าร่วมในกิจกรรมทุกกิจกรรม เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานและกิจกรรมต่างๆ ทำให้สามารถมีการรวมกลุ่มในการทำขนมได้ อบรมครัวเรือนตัวอย่างเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมในการรวมกลุ่มในการทำขนม
 • การทำขนมเพื่อจำหน่าย เพิ่มรายได้ ให้กับสมาชิก จำนวน 20 คน ดังนี้
 1. นายทำนอง ทองพรมแก้ว2. นางจุรีย์ ทองพรมแก้ว 3. นายสมนึก พันธเสน 4. นางชฎา ผุดผ่อง 5. นางชาลี สังข์ทอง
 2. นายปรีชา ส่องสง7. นางแช่มบัวศรี 8. นายย่องรามริน9. นางอนงค์รัตนะ 10. นางอมรรัตน์รักเพ็ชร
 3. นางสมพรแสงจง 12. นางวัลภาบุศรา 13. นายสมชายเส้งทับ 14. นายเฉิดกลับเฒ่า 15. นางโชตินวลนาค
 4. นางสาวอุทัย เกตุแก้ว 17. นางสาวสุพิชญาชูศรี 18. นายจีระเดช หมาดหมาน 19. นายบรรเจิดเรืองศรี 20. นางจุไรพร ถมทอง
 • ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจการทำขนม
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. ประชุมเพื่อทำความเข้าใจในการดำเนินโครงการ ซึ่งครัวเรือนต้นแบบ 30 ครัวเรือนนี้ต้องเป็นผู้ขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน ดังนี้
 • รู้จักวิเคราะห์ สร้างความมีเหตุผลด้านรายได้ การประหยัด อดออม สำรวจหนี้สินในหมู่บ้าน

2.ครัวเรือนที่เข้าร่วมเป็นครัวเรือนต้นแบบสามารถเพิ่มรายได้จำนวน20ครัวเรือน มีการจัดทำบัญชีเพื่อให้เห็นว่ามีรายได้เพิ่มขึ้นจริง

 • จัดการรวมกลุ่มในการทำกิจกรรมเพื่อเพิ่มรายได้ การทำขนม การทำเครื่องแกง

3.ครัวเรือนที่เข้าร่วมเป็นครัวเรือนต้นแบบสามารถลดรายจ่ายได้จำนวน 20ครัวเรือนโดยการมีกิจกรรมลดรายจ่ายคือลดการซื้อพืชผักสมุนไพรที่สามารถปลูกเองได้

-จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนเรื่องปลูกพืชผักสมุนไพรสวนครัวแบบธรรมชาติ ปลอดสารพิษ
-จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนเรื่องการทำปุ๋ยหมักจากวัสดุธรรมชาติเพื่อใช้ในการเกษตร

4.มีกิจกรรมการออมการรวมกลุ่มเกิดขึ้น โดยครัวเรือนตัวอย่างมีการฝากออมเงินในกลุ่มกองทุนหมู่บ้าน

5.มีการจัดทำบัญชีครัวเรือน ครัวเรือนตัวอย่างมีการเข้ารับการอบรมในการจัดทำบัญชีครัวเรือน

กิจกรรมที่ทำจริง
 • 29 พ.ย. 2558 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านมะนัง หมู่ที่ 5 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มีการดำเนินการดังนี้

เวลา 09.00 – 11.00 น. คณะทำงาน จำนวน 10 คน และครัวเรือนตัวอย่าง จำนวน 30 คน อบรมวิธีการทำขนมเค้กสังขยาหน้าฝอยทอง เตรียมวัสดุอุปกรณ์ และแป้งเพื่อลงมือปฏิบัติในช่วงบ่าย

เวลา 13.00 – 16.00 น. ร่วมกันลงมือปฏิบัติ ในขั้นตอนการผสมแป้งและทำขนมเค้กสังขยาฝอยทอง

เตรียมของ ฝอยทอง 150-200 กรัม แป้งเค้ก 60 กรัม นมผง 3/4 ช้อนโต๊ะ ผงฟู 3/4 ช้อนชา เกลือ 1/4 ช้อนชา น้ำตาลทราย (ส่วนที่ 1) 45 กรัม น้ำมันพืช 30 กรัม ไข่แดง (จากไข่ไก่เบอร์ 0) 2 ฟอง นมข้นจืด 45 กรัม กลิ่นวานิลลา 1 ช้อนชา ไข่ขาว (จากไข่ไก่เบอร์ 0) 2 ฟอง ครีมออฟทาร์ทาร์ 1/4 ช้อนชา น้ำตาลทราย (ส่วนที่ 2) 45 กรัม

ขั้นตอนการทำ 1.วอร์มเตาอบ 180 องศาเซลเซียสไฟบนและล่างไม่เปิดพัดลมกระจายความร้อน 2. เตรียมถ้วยลักษณะเดียวกับถ้วยนึ่งข้าวกว้าง 9 หรือ 9.5 เซนติเมตร 5 ใบ 3. ขยี้ฝอยทองให้กระจายตัวไม่จับตัวเป็นก้อนหรือชิ้นใหญ่ ๆ 4.นำฝอยทองที่ขยี้แล้วใส่ลงในถ้วยข้าวใช้มือหรือภาชนะกดให้แน่น ๆให้ระดับความสูงของฝอยทองประมาณ 0.5-0.6 เซนติเมตรพักไว้ 5. ร่อนแป้งเค้กนมผงและผงฟูรวมกัน 2 ครั้งใส่ชามผสมใบกลาง 6. นำเกลือน้ำตาลทราย (ส่วนที่ 1) น้ำมันพืชไข่แดงนมข้นจืดและกลิ่นวานิลลาใส่ชามผสมใบเล็กคนด้วยตะกร้อมือให้เข้ากันพักไว้ 7. ในชามผสมใบเล็กอีกใบตีไข่ขาวให้เป็นฟองหยาบด้วยความเร็วต่ำไล่ไปสูงใส่ครีมออฟทาร์ทาร์ลงไปตีต่อให้เป็นฟองละเอียดด้วยความเร็วสูง 8. แบ่งใส่น้ำตาลทราย (ส่วนที่ 2) 2 ครั้ง ในชามไข่ขาวตีต่อด้วยความเร็วสูงจนไข่ขาวตั้งยอดอ่อน 9. ลดความเร็วของเครื่องตีลงต่ำพีตัดฟองอากาศในไข่ขาวสักพักหยุดเครื่องพักไว้ 10. เทส่วนผสมของไข่แดงลงในชามของแห้งครั้งเดียวหมดคนด้วยตะกร้อมือให้เข้ากันไม่เห็นแป้งเป็นเม็ดแล้วหยุด 11. ทะยอยแบ่งไข่ขาวเป็น 3 ส่วน ใส่ลงในชามไข่แดงผสมด้วยตะกร้อมือด้วยความเบามือนุ่มนวล 12. ทำซ้ำจนหมดไข่ขาวกวาดก้นชามผสมด้วยพายยางให้เข้ากันดีอีกครั้ง 13. ตักส่วนผสมใส่ถ้วยฝอยทองที่เตรียมไว้แบ่งให้ได้ 5 ถ้วย 14. วางถ้วยขนมลงในถาดทนความร้อนเทน้ำลงในถาดให้ระดับน้ำสูง 1 เซนติเมตรจากก้นถาด 15. นำขนมเข้าอบระยะเวลาประมาณ 20-25 นาทีสังเกตดูว่าขอบขนมร่อนจากพิมพ์แสดงว่าขนมสุกแล้ว 16. นำขนมออกจากเตาอบรีบยกถ้วยออกจากถาดน้ำแล้วคว่ำขนมลงบนตะแกรงทันทีพักไว้ให้เย็นก่อนบรรจุกล่อง มีการรวมกลุ่มเพื่อลงมือปฏิบัติในการทำขนมเพื่อจำหน่าย เพิ่มรายได้

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

40 40
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.5 ฝึกอาชีพการทำเครื่องแกง

วันที่ 11 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้เกิดการส่งสริมอาชีพ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

-ครัวเรือนตัวอย่าง 30 คน และคณะทำงาน ประชุมทำความเข้าใจเพื่อดำเนินการตามโครงการ และดำเนินการประชุมคณะทำงานในแต่ละกิจกรรม จำนวน 5 กิจกรรม 5 ครั้งเพื่อวางแผนในการดำเนินงานในแต่ละครั้ง

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ครัวเรือนตัวอย่าง จำนวน 30 คน และคณะทำงาน 20 คนมีการรวมกลุ่มในการทำกิกรรมกลุ่มเครื่องแกง เพื่อจำหน่ายก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น ฝึกอาชีพการทำเครื่องแกง ลงปฏิบัติในการทำเครื่องแกง

 • ชุมชนได้เรียนรู้หลัก "เศรษฐกิจพอเพียง" โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียงหมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคำนึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทำ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. ประชุมเพื่อทำความเข้าใจในการดำเนินโครงการ ซึ่งครัวเรือนต้นแบบ 30 ครัวเรือนนี้ต้องเป็นผู้ขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน ดังนี้
 • รู้จักวิเคราะห์ สร้างความมีเหตุผลด้านรายได้ การประหยัด อดออม สำรวจหนี้สินในหมู่บ้าน

2.ครัวเรือนที่เข้าร่วมเป็นครัวเรือนต้นแบบสามารถเพิ่มรายได้จำนวน20ครัวเรือน มีการจัดทำบัญชีเพื่อให้เห็นว่ามีรายได้เพิ่มขึ้นจริง

 • จัดการรวมกลุ่มในการทำกิจกรรมเพื่อเพิ่มรายได้ การทำขนม การทำเครื่องแกง

3.ครัวเรือนที่เข้าร่วมเป็นครัวเรือนต้นแบบสามารถลดรายจ่ายได้จำนวน 20ครัวเรือนโดยการมีกิจกรรมลดรายจ่ายคือลดการซื้อพืชผักสมุนไพรที่สามารถปลูกเองได้

-จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนเรื่องปลูกพืชผักสมุนไพรสวนครัวแบบธรรมชาติ ปลอดสารพิษ
-จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนเรื่องการทำปุ๋ยหมักจากวัสดุธรรมชาติเพื่อใช้ในการเกษตร

4.มีกิจกรรมการออมการรวมกลุ่มเกิดขึ้น โดยครัวเรือนตัวอย่างมีการฝากออมเงินในกลุ่มกองทุนหมู่บ้าน

5.มีการจัดทำบัญชีครัวเรือน ครัวเรือนตัวอย่างมีการเข้ารับการอบรมในการจัดทำบัญชีครัวเรือน

กิจกรรมที่ทำจริง

ครัวเรือนตัวอย่าง จำนวน 30 คน และคณะทำงาน 20 คนมีการรวมกลุ่มในการทำกิกรรมกลุ่มเครื่องแกง เพื่อจำหน่ายก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น ฝึกอาชีพการทำเครื่องแกง 11 ม.ค. 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะทำงาน จำนวน 10 คน และครัวเรือนตัวอย่าง จำนวน 30 คน ร่วมกันรับฟังการอบรม เพื่อให้ทีความรู้ในการประกอบอาชีพเสริม การรวมกลุ่ม การดำเนินกิจกรรมต่างๆตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เวลา 13.00 – 16.00 น. คณะทำงาน จำนวน 10 คน และครัวเรือนตัวอย่าง จำนวน 30 คน ลงปฏิบัติในการทำเครื่องแกง
"เศรษฐกิจพอเพียง" เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชายไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียงหมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมี ผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการนำวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี


การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคำนึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทำ มีหลักพิจารณาอยู่ 5 ส่วน ดังนี้

 1. กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติคนในทางที่ควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัย และวิกฤต เพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา

2 . คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน

 1. คำนิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ พร้อมๆ กันดังนี้ ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น ๆ อย่างรอบคอบ การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล

 2. เงื่อนไข การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัยทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วยความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียรใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต

 3. แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดว่าจะได้รับ จากการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี วิธีและส่วนผสมการทำเครื่องแกง

1.เครื่องแกงเผ็ด มีส่วนผสม ดังนี้ พริก ตะใคร้ หอมแดง กระเทียม ขมิ้น พริกไทย กะปิ ข่า
ผิวมะกรูด เกลือ นำส่วนผสมทั้งหมดยกเว้นกะปิ บดรวมกัน เมื่อละเอียดแล้ว จึงใส่กะปิเล็กน้อย

 1. เครื่องแกงส้ม (แกงเหลือง) มีส่วนผสมดังนี้ พริก กระเทียม หอมแดง ขมิ้น กะปิ เกลือ นำส่วนผสมทั้งหมดยกเว้นกะปิ บดรวมกัน หรือใครปั่นก็ได้ไม่ว่ากันคะ เมื่อละเอียดแล้ว จึงใส่กะปิ
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

40 40
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.6 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการปลูกพืชปลอดสารพิษ

วันที่ 14 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อส่งเสริมให้มีการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

-ครัวเรือนตัวอย่าง 30 คน และคณะทำงาน ประชุมทำความเข้าใจเพื่อดำเนินการตามโครงการ และดำเนินการประชุมคณะทำงานในแต่ละกิจกรรม จำนวน 5 กิจกรรม 5 ครั้งเพื่อวางแผนในการดำเนินงานในแต่ละครั้ง

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ครัวเรือนตัวอย่าง 30 คน และคณะทำงาน 20 คน ปฏิบัติการปลูกพืชผักสมุนไพร สวนครัว แบบธรรมชาติ ปลอดสารพิษและแนะนำครัวเรือนอื่นๆให้ทำตามได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการปลูกพืชปลอดสารพิษ 14 ม.ค. 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะทำงาน จำนวน 10 คน และครัวเรือนตัวอย่าง จำนวน 30 คน ร่วมกันรับฟังการอบรมในการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ เพื่อให้ทีความรู้ในการนำไปปฏิบัติในการปลูกพืชผักในแปลงของตนเองได้ เวลา 13.00 – 16.00 น. ลงแปลงเพาะปลูกเพื่อดูการปลูกของครัวเรือนตัวอย่างและมีการแจกพันธ์ผักและต้นมะนาว มะละกอ มะเขือ ต้นพริก เพื่อนำไปเพาะปลูก

มีความรู้ในการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในการเพาะปลูกสร้างอาชีพและรายได้ และสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. ประชุมเพื่อทำความเข้าใจในการดำเนินโครงการ ซึ่งครัวเรือนต้นแบบ 30 ครัวเรือนนี้ต้องเป็นผู้ขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน ดังนี้
 • รู้จักวิเคราะห์ สร้างความมีเหตุผลด้านรายได้ การประหยัด อดออม สำรวจหนี้สินในหมู่บ้าน

2.ครัวเรือนที่เข้าร่วมเป็นครัวเรือนต้นแบบสามารถเพิ่มรายได้จำนวน20ครัวเรือน มีการจัดทำบัญชีเพื่อให้เห็นว่ามีรายได้เพิ่มขึ้นจริง

 • จัดการรวมกลุ่มในการทำกิจกรรมเพื่อเพิ่มรายได้ การทำขนม การทำเครื่องแกง

3.ครัวเรือนที่เข้าร่วมเป็นครัวเรือนต้นแบบสามารถลดรายจ่ายได้จำนวน 20ครัวเรือนโดยการมีกิจกรรมลดรายจ่ายคือลดการซื้อพืชผักสมุนไพรที่สามารถปลูกเองได้

-จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนเรื่องปลูกพืชผักสมุนไพรสวนครัวแบบธรรมชาติ ปลอดสารพิษ
-จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนเรื่องการทำปุ๋ยหมักจากวัสดุธรรมชาติเพื่อใช้ในการเกษตร

4.มีกิจกรรมการออมการรวมกลุ่มเกิดขึ้น โดยครัวเรือนตัวอย่างมีการฝากออมเงินในกลุ่มกองทุนหมู่บ้าน

5.มีการจัดทำบัญชีครัวเรือน ครัวเรือนตัวอย่างมีการเข้ารับการอบรมในการจัดทำบัญชีครัวเรือน

กิจกรรมที่ทำจริง

คณะทำงานและครัวเรือนตัวอย่าง มีการปลูกพืชผักสมุนไพร สวนครัว แบบธรรมชาติ ปลอดสารพิษ ไม่มีสารตกค้างก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพ จำนวน 30 ครัวเรือน และคณะทำงาน 20 คน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

40 40

5. เอื้ออาทร สืบสานภูมิปัญญา นำศีลห้ามาสู่บ้าน

ไม่มีกิจกรรม

6. ครอบครัวเข้าใจสร้างเกราะคุ้มภัยให้บุตร

ไม่มีกิจกรรม

7. สรุปถอดบทเรียนปิดโครงการ

ไม่มีกิจกรรม

8. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

8.1 ปฐมนิเทศโครงการ

วันที่ 7 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่ออบรมการคีย์ข้อมูลเข้าระบบ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

สามารถคีย์ข้อมูลเข้าระบบได้ การปฐมนิเทศ วันที่ 7ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 -16.00 น. ณ บารารีสอร์ท อำเภอละงู คณะทำงาน จำนวน 2 คน ผู้รับผิดชอบโครงการเข้ารับการปฐมนิเทศ โครงการผู้รับทุนจาก สสส . ภาคใต้ตอนกลาง กระบี่ พังงา ภูเก็ต ตรังพัทลุง สตูลโดยทีมวิทยากรพี่เลี้ยงจาก สจรส.มอ. หาดใหญ่เพื่อรับคำแนะนำการทำบัญชี และการบันทึกรายงานกิจกรรม การเก็บเอกสารใบเสร็จรับเงินโดยมีตัวแทนคณะกรรมการโครงการ คณะกรรมการฝ่าย ไอที และผู้รับผิดชอบโครงการจำนวนโครงการละ 2 ท่าน เพื่อทุกโครงการจะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจการทำกิจกรรมให้เป็นไปตามข้อสัญญาร่วมทั้งการรายงานผลกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นต่อไปเพื่อขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) สามารถนำโครงการไปทำกิจกรรมร่วมกับประชาชนและเยาวชนในหมู่บ้าน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม โดยได้รับฟังการอบรมในการเขียนโครงการ การคีย์ข้อมูลหน้าเว็บ สามารถเข้าใจหลักการรายงานผลกิจกรรมที่จัดขึ้นสามารถลงเวลาการทำงานหรือกิจกรรมตามความเหมาะสมของแต่ละกิจกรรมตลอดเวลา 1 ปี โครงการตามสัญญา รู้จักการเก็บเอกสารการเงินและเอกสารการรายงานอย่างถูกต้อง

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เรียนรู้การคีย์ข้อมูลเข้าระบบ

กิจกรรมที่ทำจริง

เข้าร่วมการอบรมบันทึกข้อมูลเข้าระบบ

 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

8.2 ปฐมนิเทศโครงการ

วันที่ 8 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่ออบรมการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

สามารถบันทึกข้อมูลเข้าระบบได้ การปฐมนิเทศ วันที่ 8ตุลาคม 2558เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ บารารีสอร์ท อำเภอละงู คณะทำงาน จำนวน 2 คน ผู้รับผิดชอบโครงการเข้ารับการปฐมนิเทศ โครงการผู้รับทุนจาก สสส . ภาคใต้ตอนกลาง กระบี่ พังงา ภูเก็ต ตรังพัทลุง สตูลโดยทีมวิทยากรพี่เลี้ยงจาก สจรส.มอ. หาดใหญ่เพื่อรับคำแนะนำการทำบัญชี และการบันทึกรายงานกิจกรรม การเก็บเอกสารใบเสร็จรับเงินโดยมีตัวแทนคณะกรรมการโครงการ คณะกรรมการฝ่าย ไอที และผู้รับผิดชอบโครงการจำนวนโครงการละ 2 ท่าน เพื่อทุกโครงการจะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจการทำกิจกรรมให้เป็นไปตามข้อสัญญาร่วมทั้งการรายงานผลกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นต่อไปเพื่อขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) สามารถนำโครงการไปทำกิจกรรมร่วมกับประชาชนและเยาวชนในหมู่บ้าน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม โดยได้รับฟังการอบรมในการเขียนโครงการ การคีย์ข้อมูลหน้าเว็บ สามารถเข้าใจหลักการรายงานผลกิจกรรมที่จัดขึ้นสามารถลงเวลาการทำงานหรือกิจกรรมตามความเหมาะสมของแต่ละกิจกรรมตลอดเวลา 1 ปี โครงการตามสัญญา รู้จักการเก็บเอกสารการเงินและเอกสารการรายงานอย่างถูกต้อง

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เรียนรู้การคีย์ข้อมูลเข้าระบบ

กิจกรรมที่ทำจริง

อบรมการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ

 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

8.3 อบรมการเขียนรายงานโครงการ

วันที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อมีขั้นตอนการเขียนรายงานโครงการทีถูกต้อง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ทำให้ ได้ทราบรายละเอียดการเขียนรายงานโครงการ ในการบันทึกข้อมูลและการเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆประกอบกับโครงการ อบรมการเขียนรายงาน วันที่4ธันวาคม 2558ณ สตารินทร์รีสอร์ทอำเภอเมือง จังหวัดสตูล

เวลา 09.00 – 16.00 น. คณะทำงาน จำนวน 2 คน ผู้รับผิดชอบโครงการ

เข้าร่วม อบรม การเขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ การจัดการเอกสารการเงินและการทำรายงานการเงินที่ถูกต้อง การหักภาษี โครงการชุมชนน่าอยู่ซักถามแลกเปลี่ยน แบ่งกลุ่มปฏิบัติการจัดทำรายงานแลเอกสารการเงินที่ถูกต้อง สรุปและถอดบทเรียนร่วมคณะทำงานโครงการแต่ละพื้นที่เข้าใจการเขียนรายงานและหลักการในการจัดเอกสารการเงินโครงการ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

มีการร่วมรับฟังการเขียนรายงานโครงการ จำนวน 2 คน ซึ่งเป็นคณะทำงานในโครงการ เพื่อสามารถเขียนการรายงานโครงการได้ถูกต้อง

กิจกรรมที่ทำจริง

คณะทำงาน จำนวน 2คน ร่วมรับฟังการอบรมการเขียนรายงานของโครงก่าร ณ สตารินทร์รีสอร์ท อำเภอเมืองสตูล

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

8.4 สรุปปิดงวด 1

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

วันที่ 11-12  กุมภาพันธ์  2559  ณ.  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต มอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  เวลา  09.00 - 17.00    น.  ได้มีการปิดบัญชีโครงการ สสส.  ครั้งที่ 1 โดยมีเจ้าหน้าที่ สจรส.และพี่เลียงของโครงการได้เข้ารายงานและตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของรอบปีที่ผ่านมาและได้ตรวจรายงานของแต่ละโครงการที่ได้ปฏิบัติและตรวสอบเอกสารทางเงินให้เป็นไปตามกระบวนการเบิกจ่ายเงินของแต่ละโครงการให้เป็นไปตามปฏิทินที่กำหนดในแต่ละรายการ ผลที่ได้มาเจ้าหน้าที่  สจรส.ได้ให้คำแนะนำและตรวจเอกสารได้อย่างถูกต้องทำให้งานที่ทำเสร็จไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยในการปิดบัญชี ครั้งที่.1  ผู้เข้าร่วม  จำนวน  50    คน               

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เพื่อถอดบทเรียนโครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง

คณะทำงานได้เข้าพบเจ้าหน้าที่ สจรส.และพี่เลี้ยงของโครงการได้เข้ารายงานและตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของรอบปีที่ผ่านมาและได้ตรวจรายงานของแต่ละโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

8.5 คืนเงินเปิดบัญชี

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

คืนเงินเปิดบัญชี

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

คืนเงินเปิดบัญชี

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

คืนเงินเปิดบัญชี

กิจกรรมที่ทำจริง

คืนเงินเปิดบัญชี

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

8.6 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม (ปิดงวด 1 ครั้งี่ 2)

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม (ปิดงวด 1 ครั้งี่ 2)

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

เอกสารได้รับการตรวจสอบมีความถูกต้องเรียบร้อย พร้อมที่จะส่ง สสส.เพื่อเบิกงวดต่อไป และดำเนินโครงการต่อไป 

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ตรวจเอกสารการเงิน และผลการดำเนินงาน

กิจกรรมที่ทำจริง

ตรวจเอกสารการเงิน และผลการดำเนินงาน

 

2 2

9. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

9.1 ทำป้ายปลอดบุหรี่

วันที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

มีการจัดทำป้ายปลอดบุหรี่และปิดประกาศเพื่อให้ทราบทั่วกัน 15 ต.ค. 2558 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านมะนัง หมู่ที่ 5 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มีการดำเนินการดังนี้ คณะทำงานมีการจัดทำป้ายปลอดบุหรี่ จำนวน 2 ป้ายเพื่อ ปิดประชาสัมพันธ์ในที่สาธารณะ บริเวณ สถานที่ประชุม ศาลาอเนกประสงค์เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

จัดทำป้ายปลอดบุหรี่ จำนวน 2 ป้ายเพื่อ ปิดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ

กิจกรรมที่ทำจริง

มีการจัดทำป้ายปลอดบุหรี่เพื่อปิดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ

 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 54 25                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 213,000.00 87,978.00                  
คุณภาพกิจกรรม 100 76                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน

1.สถานที่ในการจัดกิจกรรมคับแคบ 2.การประสานงานในการทำงานไม่ทั่วถึง 3.กลุ่มเป้าหมายมีการร่วมในกิจกรรมมีเวลาว่างไม่ตรงกัน

1.หมู่บ้านไม่มีพื้นที่ในการก่อสร้างที่กว้างขวาง 2.สัญญาณโทรศัพท์ไม่ทั่วถึง 3.ต่างมีภาระหน้าที่ในการทำงานประกอบอาชีพ

1.ขอใช้สถานที่ในโรงเรียนหรือสถานที่กว้างๆที่อื่นๆ 2.ต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบล่วงหน้ากันอย่างทั่วถึง 3.จัดกำหนดการในการจัดกิจกรรมล่วงหน้า

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุสภาพที่ดีขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน คน โปรดระบุข้อมูลของแกนนำ ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง พร้อมแนบมากับรายงาน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ
นาย ทิพย์ ผอมสวัสดิ์ 53 หมู่ที่ 5 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล เศรษฐกิจพอเพียง

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

 1. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม (ปิดงวด 1 ครั้งี่ 2) ( 27 กุมภาพันธ์ 2559 )
 2. คืนเงินเปิดบัญชี ( 27 กุมภาพันธ์ 2559 )
 3. ประชุมสภาผู้นำ (7/59) ( 5 มีนาคม 2559 )
 4. อบรมการดำเนินชีวิตศีล 5 นำทางชวิต ( 10 มีนาคม 2559 )
 5. กิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน ( 15 มีนาคม 2559 )
 6. จัดเวทีครัวเรือนเป้าหมายและชาวบ้าน ครั้งที่ 5 ( 17 มีนาคม 2559 )
 7. กิจกรรมการสอนด้านงานฝีมือ ( 22 มีนาคม 2559 )
 8. ประชุมสภาผู้นำ(8/59) ( 5 เมษายน 2559 )
 9. กิจกรรมการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ( 14 เมษายน 2559 )
 10. กิจกรรมเล่าขานตำนานหมู่บ้าน ( 18 เมษายน 2559 )
 11. จัดเวทีครัวเรือนเป้าหมายและชาวบ้าน ครั้งที่ 6 ( 20 เมษายน 2559 )
 12. กิจกรรมการเรียนการสอนการรำกลองยาว ( 27 เมษายน 2559 )
 13. กิจกรรมการใช้จ่ายเงินของเด็กนักเรียน ( 30 เมษายน 2559 )
 14. ประชุมสภาผู้นำ(9/59) ( 5 พ.ค. 2559 )
 15. อบรมเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านมะนัง ( 10 พ.ค. 2559 )
 16. อบรมผู้ปกครองเด็กนักเรียน ( 16 พ.ค. 2559 )
 17. ประชุมสภาผู้นำ(10/59) ( 5 มิถุนายน 2559 )
 18. กิจกรรมฝึกจัดดอกไม้ ( 17 มิถุนายน 2559 )
 19. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาครอบครัวอบอุ่น ( 25 มิถุนายน 2559 )
 20. ประชุมสภาผู้นำ(11/59) ( 5 กรกฎาคม 2559 )
 21. กิจกรรมการทำแปลงเกษตร ( 8 กรกฎาคม 2559 )
 22. กิจกรรมการปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะ ( 20 กรกฎาคม 2559 )
 23. ประชุมสภาผู้นำ(12/59) ( 5 สิงหาคม 2559 )

(................................)
นาง วรรณา ส่งศรี
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......