ผังนิคมเข้มแข็ง เสริมสร้างสุขภาพเด็กเยาวชนอย่างยั่งยืน

รหัสโครงการ 58-03941
สัญญาเลขที่ 58-00-1986
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อโครงการ ผังนิคมเข้มแข็ง เสริมสร้างสุขภาพเด็กเยาวชนอย่างยั่งยืน

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่1)
2) ปฐมนิเทศ
3) ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่2)
4) เปิดโครงการพร้อมคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมโครงการ
5) ประชุมแกนนำเยาวชน
6) แกนนำเยาวชน เก็บข้อมูลรายได้ รายจ่ายในครัวเรือน
7) ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่3)
8) แกนนำเยาวชนจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพการรวมกลุ่ม
9) แกนนำเยาวชน ร่วมกันใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
10) แกนนำเยาวชน จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์
11) อบรมการเขียนรายงาน
12) ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่4)
13) อบรมเด็กและเยาวชนการสร้างอาชีพและรายได้
14) เยาวชน เข้าใจเศรษฐกิจพอเพียง
15) อบรมในการจัดทำบัญชีครัวรือน และการจัดตั้งกลุ่มกองทุนในชุมชน
16) ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่5)
17) อบรมการปลูกผักปลอดสารพิษ
18) ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่6)
19) โครงการปิดงวด ที่ 1

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 85,200.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 0.00 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 100.00 บาท
1) เงินสดในมือ = 1,252.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 100.00 บาท
รวมรายรับ (1) = 85,300.00 บาท รวมรายจ่าย (2) = 83,948.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) 1,352.00 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 106,500.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย สุรชัย เกื้อหน่วย )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

 1. อบรมการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ (19 กุมภาพันธ์ 2559)
 2. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม (24 กุมภาพันธ์ 2559)
 3. ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่7) (9 มีนาคม 2559)
 4. ร่วมกันพัฒนาแหล่งน้ำ (16 มีนาคม 2559)
 5. ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่8) (8 เมษายน 2559)
 6. อบรมการเพาะเห็ดและลงมือปฏิบัติ (22 เมษายน 2559)
 7. ร่วมกันพัฒนาแหล่งน้ำ (26 เมษายน 2559)
 8. ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่9) (9 พ.ค. 2559)
 9. ร่วมกันพัฒนาแหล่งน้ำ (20 พ.ค. 2559)
 10. ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่10) (10 มิถุนายน 2559)
 11. จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาครอบครัว (16 มิถุนายน 2559)
 12. ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่11) (11 กรกฎาคม 2559)
 13. จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ในครอบครัว (20 กรกฎาคม 2559)
 14. ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่12) (9 สิงหาคม 2559)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย สุรชัย เกื้อหน่วย )

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( )