ผังนิคมเข้มแข็ง เสริมสร้างสุขภาพเด็กเยาวชนอย่างยั่งยืน

รหัสโครงการ 58-03941
สัญญาเลขที่ 58-00-1986
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

งวดโครงการ ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 สิงหาคม 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 พฤศจิกายน 2559

ชื่อโครงการ ผังนิคมเข้มแข็ง เสริมสร้างสุขภาพเด็กเยาวชนอย่างยั่งยืน

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม
2) อบรมการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
3) ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่7)
4) ร่วมกันพัฒนาแหล่งน้ำ
5) ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่8)
6) อบรมการเพาะเห็ดและลงมือปฏิบัติ
7) ร่วมกันพัฒนาแหล่งน้ำ
8) ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่9)
9) ร่วมกันพัฒนาแหล่งน้ำ
10) ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่10)
11) จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาครอบครัว
12) ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่11)
13) จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ในครอบครัว
14) ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่12)
15) ร่วมกันสร้างกฎกติกาของเยาวชน ในชุมชน
16) ร่วมกันสรุปกิจกรรมทั้งหมด
17) งานสร้างสุขภาคใต้
18) จัดทำรูปถ่าย
19) จัดทำรายงาน
20) แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสังเกตโครงการปิดงวด2
21) ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
22) ประชุมจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 1,352.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 106,500.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 164.30 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -18,752.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 264.30 บาท
รวมรายรับ (1) = 108,016.30 บาท รวมรายจ่าย (2) = 126,504.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -18,487.70 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 18,551.20 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย สุรชัย เกื้อหน่วย )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย สุรชัย เกื้อหน่วย )
15 พฤศจิกายน 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( )
15 พฤศจิกายน 2559