ผังนิคมเข้มแข็ง เสริมสร้างสุขภาพเด็กเยาวชนอย่างยั่งยืน

รหัสโครงการ 58-03941
สัญญาเลขที่ 58-00-1986

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ ผังนิคมเข้มแข็ง เสริมสร้างสุขภาพเด็กเยาวชนอย่างยั่งยืน
รหัสโครงการ 58-03941 สัญญาเลขที่ 58-00-1986

ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดำเนินการจริง 15 กันยายน 2558 - 15 พฤศจิกายน 2559

จำนวนเงินตามสัญญา 213,000.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 85,200.00 บาท
งวดที่ 2 = 106,500.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 191,700.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 0.00 บาท
งวดที่ 2 = 164.30 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 164.30 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 100.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 100.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 210,452.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -18,487.70 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน 10,000.00 10,000.00
1. ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่1)
2. ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่2)
3. ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่3)
4. ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่4)
5. ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่5)
6. ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่6)
7. ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่7)
8. ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่8)
9. ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่9)
10. ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่10)
11. ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่11)
12. ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่12)
กิจกรรมหลัก : เปิดโครงการ สรรหาเยาวชน 15,500.00 15,500.00
1. เปิดโครงการพร้อมคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมโครงการ
กิจกรรมหลัก : แกนนำเยาวชน ร่วมกันสร้างชุุมชน 29,500.00 29,500.00
1. ประชุมแกนนำเยาวชน
2. แกนนำเยาวชน เก็บข้อมูลรายได้ รายจ่ายในครัวเรือน
3. แกนนำเยาวชนจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพการรวมกลุ่ม
4. แกนนำเยาวชน ร่วมกันใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
5. แกนนำเยาวชน จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์
กิจกรรมหลัก : เยาวชน เข้าใจเศรษฐกิจพอเพียง 11,000.00 11,000.00
1. อบรมเด็กและเยาวชนการสร้างอาชีพและรายได้
2. เยาวชน เข้าใจเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลัก : อบรมในการจัดทำบัญชีครัวรือน และการจัดตั้งกลุ่มกองทุนในชุมชน 10,250.00 10,250.00
1. อบรมในการจัดทำบัญชีครัวรือน และการจัดตั้งกลุ่มกองทุนในชุมชน
กิจกรรมหลัก : เยาวชนนำความพอเพียง 32,750.00 32,750.00
1. อบรมการปลูกผักปลอดสารพิษ
2. อบรมการเพาะเห็ดและลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมหลัก : ร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 9,750.00 9,750.00
1. อบรมการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
กิจกรรมหลัก : คืนความร่มรื่นลำคลองสะอาดสู่ชุมชน 14,250.00 14,250.00
1. ร่วมกันพัฒนาแหล่งน้ำ
2. ร่วมกันพัฒนาแหล่งน้ำ
3. ร่วมกันพัฒนาแหล่งน้ำ
กิจกรรมหลัก : สร้างความรู้สู่ครอบครัวอบอุ่น 16,500.00 16,500.00
1. จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาครอบครัว
กิจกรรมหลัก : สานสัมพันธ์ครอบครัว สานสร้างพื้นที่ให้เยาวชน 15,000.00 15,000.00
1. จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ในครอบครัว
กิจกรรมหลัก : เยาวชนยุคใหม่ ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า 16,500.00 16,500.00
1. ร่วมกันสร้างกฎกติกาของเยาวชน ในชุมชน
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมสรุปบทเรียน 19,000.00 19,000.00
1. ร่วมกันสรุปกิจกรรมทั้งหมด
กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 7,832.00
1. ปฐมนิเทศ
2. ปฐมนิเทศ
3. อบรมการเขียนรายงาน
4. โครงการปิดงวด ที่ 1
5. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม
6. งานสร้างสุขภาคใต้
7. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสังเกตโครงการปิดงวด2
8. ประชุมจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์
กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 2,620.00
1. จัดทำรูปถ่าย
2. จัดทำรายงาน
3. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

รวมงบทั้งหมด

213,000.00 210,452.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นาย สุรชัย เกื้อหน่วย )
วันที่รายงาน 15 พฤศจิกายน 2559