ผังนิคมเข้มแข็ง เสริมสร้างสุขภาพเด็กเยาวชนอย่างยั่งยืน

รหัสโครงการ 58-03941
สัญญาเลขที่ 58-00-1986
งวดที่ 1

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1)

1. ชื่อโครงการ ผังนิคมเข้มแข็ง เสริมสร้างสุขภาพเด็กเยาวชนอย่างยั่งยืน

2. ชุมชน บ้านผัง 16,17,19,20 หมู่ที่ 8 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

3. รหัสโครงการ 58-03941 เลขที่ข้อตกลง 58-00-1986

4. ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 ตุลาคม 2559

5. รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน กันยายน 2558 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2559

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่1)

วันที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 13:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อวางแนวทางในการกำหนดการดำเนินโครงการร่วมกัน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • ทำให้ได้แผนขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

คณะทำงานมีการประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนการดำเนินงานโดยการกำหนดกิจกรรม และวางแผนขั้นตอนในการทำงานต่างๆร่วมกัน
การนำเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนเพื่อจัดกิจกรรม เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ในหมู่บ้าน โดยทางผู้นำ ผู้ใหญ่บ้าน คณะทำงานและบัณฑิตอาสาฯ ได้นำเสนอโครงการเพื่อรอรับการอนุมัติจากสำนักงานสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งรอโครงการอนุมัติอยู่แต่หมู่บ้านสามารถเตรียมจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเตรียมรอรับงบประมาณจากโครงการได้ และขอให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อๆกันด้วยว่าหมู่บ้านจะมีการดำเนินงานตามโครงการต่อไปและจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในการจัดกิจกรรม

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมคณะทำงานผู้รับผิดชอบโครงการ สภาผู้นำชุมชนประกอบด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านและตัวแทนกลุ่มต่างๆเพื่อรับทราบวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ แนวทางการดำเนินงานและวางแผนการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน ทุกเดือน จำนวน 12 ครั้ง โดยมีเนื้อหาดังนี้ - กำหนดบทบาทแกนนำ

 • กำหนดวาระการประชุม

 • กำหนดแผนการดำนินงานของทุกกิจกรรมในโครงการ

 • กำหนดขั้นตอนการก่อร่างสร้างสภา

กิจกรรมที่ทำจริง

มีการประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกันในหมู่บ้าน โดยชี้แจงให้คณะทำงานเข้าใจในขั้นตอนการทำงาน ว่ามีการดำเนินการอย่างไร

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.2 ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่2)

วันที่ 10 ตุลาคม 2558 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อวางแนวทางในการกำหนดการดำเนินโครงการร่วมกัน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • ทำให้ได้แผนขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

สามารถวางแผนการทำงานโดยการ นัดวันประชุมและเปิดโครงการดพื่อดำเนินการในการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน มีการแจ้งให้เด็ก เยาวชน และผู้ปกครองเข้าร่วมในการดำเนินร่วมกัน ทุกกิจกรรมในการดำเนินงาน โดยคณะทำงานมีความเข้าใจและสามารถแจ้งรายละเอียดต่างๆให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการและประชาชนในหมู่บ้านได้ การวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดโครงการสสส. ทางหมู่บ้านได้แจ้งที่ประชุมไปแล้วเมื่อเดือนที่แล้วว่ามีการนำเสนอของบประมาณจากสำนักงานสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งขณะนี้โครงการได้รับการอนุมัติแล้ว และจะมีการเปิดโครงการ ในวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ดังนั้นขอให้ทุกๆคน ช่วยกันประชาสัมพันธ์ ให้ชาวบ้านร่วมกิจกรรมในการเปิดโครงการด้วย โดยในการเปิดโครงการจะมีการชี้แจงรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ และต้องการผู้ที่สมัครเข้าร่วมในการดำเนินโครงการร่วมกัน โดยเน้นเด็กและเยาวชนในพื้นที่เพื่อให้เกิดการปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชนทำกิจกรรมร่วมกันในหมู่บ้าน ก่อให้เกิด ความรักสามัคคี ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถสร้างงานและอาชีพได้ ขอให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ต่อๆกันด้วย

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมคณะทำงานผู้รับผิดชอบโครงการ สภาผู้นำชุมชนประกอบด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านและตัวแทนกลุ่มต่างๆเพื่อรับทราบวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ แนวทางการดำเนินงานและวางแผนการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน ทุกเดือน จำนวน 12 ครั้ง โดยมีเนื้อหาดังนี้ - กำหนดบทบาทแกนนำ

 • กำหนดวาระการประชุม

 • กำหนดแผนการดำนินงานของทุกกิจกรรมในโครงการ

 • กำหนดขั้นตอนการก่อร่างสร้างสภา

กิจกรรมที่ทำจริง

มีการประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนในการดำเนินโครงการเพื่อคัดเลือกแกนนำหลักเยาวชน และช่วยกันประสานงานในการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.3 ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่3)

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อวางแนวทางในการกำหนดการดำเนินโครงการร่วมกัน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • ทำให้ได้แผนขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

สามารถได้แผนการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน ในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ การดำเนินการโครงการสสส. โดยคณะทำงานร่วมกับ ผู้นำในท้องที่และท้องถิ่น ร่วมกันเปิดโครงการ ผังนิคมเข้มแข็ง เสริมสร้างสุขภาพเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืนในวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือจากทุกๆฝ่ายเป็นอย่างดี ในการเปิดโครงการ ได้รับความร่วมมือ จากเจ้าหน้าที่หน่วยงาน อบต. โรงเรียน และคณะทำงานหมู่บ้าน มีการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าร่วมโครงการจำนวน 30 คน ร่วมกับคณะทำงานอีก 20 คน ในการร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้หมู่บ้านมีการพัฒนาในการทำกิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชนและหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ สำหรับกิจกรรมต่อไปที่จะจัดขึ้น คือกิจกรรมการประชุมแกนนำเยาวชน และให้แกนนำเยาวชนเก็บข้อมูลรายได้ในครัวเรือน จำนวน 150 ครัวเรือน เพื่อนำมาวิเคราะห์และหาข้อสรุปในการดำเนินกิจกรรมต่อไป

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมคณะทำงานผู้รับผิดชอบโครงการ สภาผู้นำชุมชนประกอบด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านและตัวแทนกลุ่มต่างๆเพื่อรับทราบวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ แนวทางการดำเนินงานและวางแผนการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน ทุกเดือน จำนวน 12 ครั้ง โดยมีเนื้อหาดังนี้ - กำหนดบทบาทแกนนำ

 • กำหนดวาระการประชุม

 • กำหนดแผนการดำนินงานของทุกกิจกรรมในโครงการ

 • กำหนดขั้นตอนการก่อร่างสร้างสภา

กิจกรรมที่ทำจริง

มีการประชุมคณะทำงาน เพื่อวางแผนการดำเนินกิจกรรมต่างๆร่วมกัน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.4 ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่4)

วันที่ 9 ธันวาคม 2558 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อขับเคลื่อนการวางแผนการทำงานร่วมกัน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • ทำให้ได้แผนขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

มีการวางแผนการดำเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆร่วมกัน โดยมีการวางแผนให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้เข้าร่วมในการดำเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความเข้าใจสร้างกิจกรรมให้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน การดำเนินโครงการสสส.ในกิจกรรม ส่งเสริมเยาวชนในการส่งเสริมอาชีพ การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ทำให้เด็กและเยาวชนมีกิจกรรมในการร่วมกันทำเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี ทำให้มีกิจกรรมร่วมกันในการพัฒนาหมู่บ้าน และกิจกรรมที่จะมีต่อไปคือ กิจกรรมการอบรมเด็กและเยาวชนในการสร้างอาชีพและรายได้ ทำให้เข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียง อบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือน มีการปฏิบัติที่สามารถเห็นผลได้จริงในทุกๆกิจกรรม ก่อให้เกิดการพัฒนาหมู่บ้านได้ โดยในทุกๆกิจกรรม คณะทำงานมีการร่วมกิจกรรมในทุกๆครั้ง เพื่อสามารถช่วยกันประชาสัมพันธ์และขยายกิจกรรมให้กับชาวบ้านอีกด้วย

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมคณะทำงานผู้รับผิดชอบโครงการ สภาผู้นำชุมชนประกอบด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านและตัวแทนกลุ่มต่างๆเพื่อรับทราบวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ แนวทางการดำเนินงานและวางแผนการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน ทุกเดือน จำนวน 12 ครั้ง โดยมีเนื้อหาดังนี้ - กำหนดบทบาทแกนนำ

 • กำหนดวาระการประชุม

 • กำหนดแผนการดำนินงานของทุกกิจกรรมในโครงการ

 • กำหนดขั้นตอนการก่อร่างสร้างสภา

กิจกรรมที่ทำจริง

มีการประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนวางแผนการทำงานร่วมกัน

 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.5 ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่5)

วันที่ 8 มกราคม 2559 เวลา 13:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อขับเคลื่อนการวางแผนการทำงานร่วมกัน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • ทำให้ได้แผนขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

สามารถทำให้ได้กิจกรรมที่จะดำเนินการต่อไป และผลของกิจกรรมที่ดำเนินการมาแล้ว ดังนี้
ตามที่ทางหมู่บ้านได้ดำเนินการขอรับงบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรมต่างๆภายในหมู่บ้านจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ในการร่วมกันจัดกิจกรรมนั้น เด็ก เยาวชน คณะทำงานและชาวบ้านต่างได้รับความรู้ในการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง สามารถช่วยเหลือตนเองในภาวะเศรษฐกิจราคายางตกต่ำ ไม่แน่นอน ไม่คงที่ ต้องอาศัยในการลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นในครัวเรือนและเพิ่มรายได้ โดยการปลูกพืชผัก เลี้ยงปลา เพาะเห็ด รวมกลุ่มอาชีพ ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น จากที่เป็นอยู่ และลดรายจ่ายในการปลูกพืชผัก เลี้ยงปลาไว้สำหรับบริโภค กินเอง เพิ่มมากขึ้นด้วย

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมคณะทำงานผู้รับผิดชอบโครงการ สภาผู้นำชุมชนประกอบด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านและตัวแทนกลุ่มต่างๆเพื่อรับทราบวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ แนวทางการดำเนินงานและวางแผนการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน ทุกเดือน จำนวน 12 ครั้ง โดยมีเนื้อหาดังนี้ - กำหนดบทบาทแกนนำ

 • กำหนดวาระการประชุม

 • กำหนดแผนการดำนินงานของทุกกิจกรรมในโครงการ

 • กำหนดขั้นตอนการก่อร่างสร้างสภา

กิจกรรมที่ทำจริง

คณะทำงานมีการประชุมเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกันโดย มีการวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมต่อไปและสรุปผลของกิจกรรมที่ดำเนินการมาแล้ว

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.6 ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่6)

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อดำเนินการตามโครงการและชี้แจงการทำงานร่วมกัน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • ทำให้ได้แผนขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

การดำเนินกิจกรรมสสส.ที่ผ่านคือกิจกรรมการอบรมการปลูกผักปลอดสารพิษ ทำให้เด็กและเยาวชน ประชาชน ได้รับความรู้ ในการประกอบอาชีพในด้านการปลูกพืชผักได้เป็นอย่างดี สามารถนำไปปฏิบัติในการเพาะ พืชผัก ปลอดสารพิษได้ โดยการใช้น้ำหมักชีวภาพ ในไล่แมลงชนิดต่างๆ และน้ำหมักยังช่วยในการเป็นปุ๋ยให้กับพืชอีกด้วย และการจัดกิจกรรมทั้งหมด ทำให้เกิดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในหมู่บ้านเป็นอย่างมาก

จากการดำเนินกิจกรรมทั้งหมดได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี ทำให้เกิดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ในหมู่บ้านเป็นอย่างยิ่ง ทำให้เด็ก เยาวชน และผู้นำ ผู้ปกครองได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันได้ 

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมคณะทำงานผู้รับผิดชอบโครงการ สภาผู้นำชุมชนประกอบด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านและตัวแทนกลุ่มต่างๆเพื่อรับทราบวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ แนวทางการดำเนินงานและวางแผนการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน ทุกเดือน จำนวน 12 ครั้ง โดยมีเนื้อหาดังนี้ - กำหนดบทบาทแกนนำ

 • กำหนดวาระการประชุม

 • กำหนดแผนการดำนินงานของทุกกิจกรรมในโครงการ

 • กำหนดขั้นตอนการก่อร่างสร้างสภา

กิจกรรมที่ทำจริง

มีการร่วมกันจัดการประชุมเพื่อติดตามกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ เพื่อสรุปผลกิจกรรมและวางแผนการทำงานต่อไป

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30

2. เปิดโครงการ สรรหาเยาวชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.1 เปิดโครงการพร้อมคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมโครงการ

วันที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อเปิดโครงการพร้อมคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมในการดำเนินโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ได้แกนนำหลัก จำนวน 30 คน ร่วมดำเนินตามโครงการตามกิจกรรมที่ได้วางแผนไว้

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ทำให้ได้ แกนนำหลักเด็กและเยาวชน จำนวน 30 คน และคณะทำงานอีก 20 คน ในการขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกัน โดยเน้นกิจกรรมการมีส่วนร่วมในทุกหน่วยงานและทุกองค์กรในหมู่บ้าน เปิดโครงการพร้อมคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมโครงการ 15 ต.ค. 2558 ณ ศูนย์เรียนรู้ บ้านผัง19 หมู่ที่ 8 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย คณะทำงาน 20 คน ผู้ใหญ่ ผู้ช่วย สมาชิกอบต. อสม. กลุ่มสตรี เด็กนักเรียน จำนวน 50 คน และประชาชนทั่วไป วัยทำงาน จำนวน 30 คน เวลา 09.00 – 12.00 น. ชี้แจงทำความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์โครงการซักถาม ข้อสงสัยปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินโครงการ ทั้งหมด มีการพูดคุย โดย ผญบ. อบต. และเจ้าหน้าที่อบต.ผู้ เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนตามโครงการ เวลา 13.00 – 16.00 น. คัดเลือกครัวเรือนต้นแบบ จำนวน 30 ครัวเรือน ครัวเรือนต้นแบบมีการนำเสนอกิจกรรมต่างๆเพื่อดำเนินกิจกรรมร่วมกัน มีการดำเนินการเปิดโครงการ ในหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนและเด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในการเปิดโครงการพร้อมชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินโครงการ พร้อมคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 30คน โดยมีเด็กนักเรียน ในโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 จำนวน 20 คนและเด็กเยาวชนที่ไม่ได้เรียน ว่างงาน จำนวน 10 คน และคณะทำงาน 20 คน ได้แก่ ผู้นำในหมู่บ้าน ผู้ใหญ่ ผู้ช่วย สมาชิกอบต. และคณะกรรมการหมู่บ้านร่วมในการดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกัน ทำให้ได้ แกนนำหลักเด็กและเยาวชน จำนวน 30 คน และคณะทำงานอีก 20 คน ในการขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกัน โดยเน้นกิจกรรมการมีส่วนร่วมในทุกหน่วยงานและทุกองค์กรในหมู่บ้าน มีแผนในการดำเนินงานดังนี้ 1 ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน
25 ก.ย. 58 ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่1)
10 ต.ค. 58 ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่2)
9 พ.ย. 58 ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่3)
9 ธ.ค. 58 ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่4)
8 ม.ค. 59 ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่5)
5 ก.พ. 59 ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่6)
9 มี.ค. 59 ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่7)
8 เม.ย. 59 ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่8)
9 พ.ค. 59 ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่9)
10 มิ.ย. 59 ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่10)
11 ก.ค. 59 ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่11)
9 ส.ค. 59 ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่12)
2 เปิดโครงการ สรรหาเยาวชน
15 ต.ค. 58 เปิดโครงการพร้อมคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมโครงการ
3 แกนนำเยาวชน ร่วมกันสร้างชุมชน
25 ต.ค. 58 ประชุมแกนนำเยาวชน
31 ต.ค. 58 แกนนำเยาวชน เก็บข้อมูลรายได้ รายจ่ายในครัวเรือน
20 พ.ย. 58 แกนนำเยาวชนจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพการรวมกลุ่ม
24 พ.ย. 58 แกนนำเยาวชน ร่วมกันใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
28 พ.ย. 58 แกนนำเยาวชน จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์
4 เยาวชน เข้าใจเศรษฐกิจพอเพียง
10 ธ.ค. 58 อบรมเด็กและเยาวชนการสร้างอาชีพและรายได้
16 ธ.ค. 58 เยาวชน เข้าใจเศรษฐกิจพอเพียง
5 อบรมในการจัดทำบัญชีครัวรือน และการจัดตั้งกลุ่มกองทุนในชุมชน
23 ธ.ค. 58 อบรมในการจัดทำบัญชีครัวรือน และการจัดตั้งกลุ่มกองทุนในชุมชน
6 เยาวชนนำความพอเพียง
20 ม.ค. 59 อบรมการปลูกผักปลอดสารพิษ
15 ก.พ. 59 อบรมการเพาะเห็ดและลงมือปฏิบัติ
7 ร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
12 ก.พ. 59 อบรมการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
8 คืนความร่มรื่นลำคลองสะอาดสู่ชุมชน
22 ก.พ. 59 ร่วมกันพัฒนาแหล่งน้ำ
16 มี.ค. 59 ร่วมกันพัฒนาแหล่งน้ำ
26 เม.ย. 59 ร่วมกันพัฒนาแหล่งน้ำ
9 สร้างความรู้สู่ครอบครัวอบอุ่น
14 มี.ค. 59 จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาครอบครัว
10 สานสัมพันธ์ครอบครัว สานสร้างพื้นที่ให้เยาวชน
20 เม.ย. 59 จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ในครอบครัว
11 เยาวชนยุคใหม่ ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า
24 มี.ค. 59 ร่วมกันสร้างกฎกติกาของเยาวชน ในชุมชน
12 กิจกรรมสรุปบทเรียน
1 ก.ย. 59 ร่วมกันสรุปกิจกรรมทั้งหมด
13 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม
7 ต.ค. 58 ปฐมนิเทศ
4 ธ.ค. 58 อบรมการเขียนรายงาน
11 ก.พ. 59 โครงการปิดงวด ที่ 1
4 มิ.ย. 59 งานสร้างสุข
26 ส.ค. 59 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสังเกตโครงการปิดงวด2
14 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน
27 ส.ค. 59 จัดทำรูปถ่าย
10 ก.ย. 59 จัดทำรายงาน
24 ต.ค. 59 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เปิดโครงการ โดยการประชุมทำความเข้าใจร่วมกัน เพื่อวางแผนการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน

กิจกรรมที่ทำจริง

มีการดำเนินการเปิดโครงการโดยการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ในหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนและเด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในการเปิดโครงการพร้อมชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินโครงการ พร้อมคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 30คน โดยมีเด็กนักเรียน ในโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 จำนวน 20 คนและเด็กเยาวชนที่ไม่ได้เรียน ว่างงาน จำนวน 10 คน และคณะทำงาน 20 คน ได้แก่ ผู้นำในหมู่บ้าน ผู้ใหญ่ ผู้ช่วย สมาชิกอบต. และคณะกรรมการหมู่บ้านร่วมในการดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกัน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

100 100

3. แกนนำเยาวชน ร่วมกันสร้างชุุมชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.1 ประชุมแกนนำเยาวชน

วันที่ 25 ตุลาคม 2558 เวลา 10:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้เยาวชน ได้เข้าใจในการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

แกนนำด็กเยาวชน30 คน และคณะทำงาน ประชุมทำความเข้าใจเพื่อดำเนินการตามโครงการ และดำเนินการประชุมคณะทำงานในแต่ละกิจกรรม จำนวน 5 กิจกรรม 5 ครั้งเพื่อวางแผนในการดำเนงานในแต่ละครั้ง

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

เยาวชนและคณะทำงานรู้และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตัวเอง สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการร่วมกันได้ ประชุมแกนนำเยาวชน

25 ต.ค. 2558 ณ ศูนย์เรียนรู้ บ้านผัง19 หมู่ที่ 8 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย คณะทำงาน 10 คน ผู้ใหญ่ ผู้ช่วย สมาชิกอบต. อสม. กลุ่มสตรี และแกนนำ เด็กและเยาวชน จำนวน 30 คน

เวลา 13.00 – 16.00 น. ประชุมเพื่อทำความเข้าใจในการดำเนินโครงการ ขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน เข้าใจในการดำเนินงาน มี 5 กิจกรรมดังนี้

 1. อบรมให้ความรู้เรื่องการทำบัญชีครัวเรือนให้กับแกนนำเยาวชน
 2. แกนนำเยาวชน เก็บข้อมูลรายได้ รายจ่ายในครัวเรือน
 3. แกนนำเยาวชนมีรายได้มีกิจกรรมส่งเสริมอาชีพการรวมกลุ่ม
 4. แกนนำเยาวชนรวมกลุ่มใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
 5. แกนนำเยาวชนร่วมทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในวันสำคัญ ได้แก่ วันที่ 5 ธันวาคม , วันที่ 12 สิงหาคม , วันสงกรานต์

มีการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน ของเยาวชน และคณะทำงานเพื่อการดำเนินงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยมีการวางแผนในการดำเนินกิจกรรมแรกคือ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 คนสำรวจ เก็บข้อมูล รายได้ รายจ่าย ในครัวเรือน จะมีการประชุมวางแผนรายละเอียดในกิจกรรมอีกครั้ง

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมเพื่อทำความเข้าใจในการดำเนินโครงการ ขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน เข้าใจในการดำเนินงาน มี 5 กิจกรรมดังนี้ งนี้ 1. อบรมให้ความรู้เรื่องการทำบัญชีครัวเรือนให้กับแกนนำเยาวชน

 1. แกนนำเยาวชน เก็บข้อมูลรายได้ รายจ่ายในครัวเรือน

 2. แกนนำเยาวชนมีรายได้มีกิจกรรมส่งเสริมอาชีพการรวมกลุ่ม

 3. แกนนำเยาวชนรวมกลุ่มใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

 4. แกนนำเยาวชนร่วมทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในวันสำคัญ ได้แก่ วันที่ 5 ธันวาคม , วันที่ 12 สิงหาคม , วันสงกรานต์

กิจกรรมที่ทำจริง

มีการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน ของเยาวชน และคณะทำงานเพื่อการดำเนินงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยมีการวางแผนในการดำเนินกิจกรรมแรกคือ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 คนสำรวจ เก็บข้อมูล รายได้ รายจ่าย ในครัวเรือน จะมีการประชุมวางแผนรายละอียดในกิจกรรมอีกครัง

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

40 40
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.2 แกนนำเยาวชน เก็บข้อมูลรายได้ รายจ่ายในครัวเรือน

วันที่ 31 ตุลาคม 2558 เวลา 10:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อเก็บข้อมูลรายได้ รายจ่าย ของคนในครัวเรือน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

แกนนำด็กเยาวชน30 คน และคณะทำงาน ประชุมทำความเข้าใจเพื่อดำเนินการตามโครงการ และดำเนินการประชุมคณะทำงานในแต่ละกิจกรรม จำนวน 5 กิจกรรม 5 ครั้งเพื่อวางแผนในการดำเนงานในแต่ละครั้ง

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • มีการเก็บข้อมูลของคนในครัวเรือนจำนวน 222 ครัวเรือน มีรายได้ที่ลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ราคายางพารา ตกต่ำ

 • แกนนำเยาวชน เก็บข้อมูลรายได้ รายจ่ายในครัวเรือน 31 ต.ค. 2558 ณ ศูนย์เรียนรู้ บ้านผัง19 หมู่ที่ 8 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย คณะทำงาน 10 คน ผู้ใหญ่ ผู้ช่วย สมาชิกอบต. อสม. กลุ่มสตรี และแกนนำ เด็กและเยาวชน จำนวน 30 คน

 • เวลา 13.00 – 16.00 น. ประชุมเพื่อทำความเข้าใจในการดำเนินโครงการ ขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน ในการ เก็บข้อมูลรายได้ รายจ่ายในครัวเรือน เพื่อนำมาสรุปและวิเคราะห์ ให้ผู้ที่รายได้น้อย มีหนี้สิน ได้เข้าร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆในหมู่บ้านเพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ในครัวเรือน

 • มีการเก็บข้อมูลของคนในครัวเรือนจำนวน 222 ครัวเรือน มีรายได้ที่ลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ราคายางพารา ตกต่ำ รายได้เฉลี่ย ต่อครัวเรือน 61,481 บาท รายจ่ายเฉลี่ย ต่อครัวเรือน 45,109 บาท หนี้สิน เฉลี่ยต่อครัวเรือน 23,730 บาท

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมเพื่อทำความเข้าใจในการดำเนินโครงการ ขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน เข้าใจในการดำเนินงาน มี 5 กิจกรรมดังนี้ งนี้ 1. อบรมให้ความรู้เรื่องการทำบัญชีครัวเรือนให้กับแกนนำเยาวชน

 1. แกนนำเยาวชน เก็บข้อมูลรายได้ รายจ่ายในครัวเรือน

 2. แกนนำเยาวชนมีรายได้มีกิจกรรมส่งเสริมอาชีพการรวมกลุ่ม

 3. แกนนำเยาวชนรวมกลุ่มใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

 4. แกนนำเยาวชนร่วมทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในวันสำคัญ ได้แก่ วันที่ 5 ธันวาคม , วันที่ 12 สิงหาคม , วันสงกรานต์

กิจกรรมที่ทำจริง

มีการเก็บข้อมูลนำมาวิเคราะห์  รายได้ รายจ่าย ของคนในหมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนอาชีพให้กับคนในชุมชน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

40 40
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.3 แกนนำเยาวชนจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพการรวมกลุ่ม

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่ม ก่อให้เกิดงานและรายได้

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

แกนนำด็กเยาวชน30 คน และคณะทำงาน ประชุมทำความเข้าใจเพื่อดำเนินการตามโครงการ และดำเนินการประชุมคณะทำงานในแต่ละกิจกรรม จำนวน 5 กิจกรรม 5 ครั้งเพื่อวางแผนในการดำเนงานในแต่ละครั้ง

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • คณะทำงาน 10 คน แกนนำหลักเด็กและเยาวชน จำนวน 30 คนมีการรวมกลุ่มเลี้ยงปลาในหมู่บ้าน จำนวน 1 กลุ่ม เพื่อสร้างงานและอาชีพ ในหมู่บ้าน แกนนำเยาวชนจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพการรวมกลุ่ม 20 พ.ย. 2558 ณ ศูนย์เรียนรู้ บ้านผัง 19 หมู่ที่ 8 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล เวลา 13.00 – 16.00 น. คณะทำงาน ร่วมกับแกนนำเด็กและเยาวชน จำนวน 50 คน ร่วมกันจัดกิจกรรมการรวมกลุ่มเลี้ยงปลาในหมู่บ้าน โดยมีคณะทำงาน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริม ให้เกิดกิจกรรมขึ้น สามารถสร้างงานและอาชีพให้กับเด็กและเยาวชน ไม่ให้เกิดการว่างงานและยังมีรายได้เสริมในครัวเรือนด้วย

 • เกิดกิจกรรมกลุ่มเลี้ยงปลา จำนวน1 กลุ่มมีระเบียบการบริหารกลุ่มปลา ดังนี้

 1. มีการแต่งตั้งจากคณะกรรมการจากสมาชิกตังนี้ นายสาโรจน์ชมเชย ประธาน นายวรรณะนิลกัณฑ์ รองประธาน นายวิรักษ์ชูน้อย กรรมการ นายสุวัฒน์ขวัญทอง กรรมการ นางสุครพฤษศรี กรรมการ นายอาคมทองเนียมกรรมการ นายอรุณสุวรรณรัตน์ กรรมการ นายเชวงจันทร์รัตน์ กรรมการ

 2. สถานที่ตั้งตั้งณอาคารศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่8 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

 3. กรรมการบริหารกลุ่มส่งเสริมครัวเรือนตัวอย่างดำรงชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 8ตำบลนิคมพัฒนา มีการประชุมทุกวันที่ 9ของทุกเดือน เวลา14.00 น เป็นต้นไป

 4. การบริหารจัดการดูแลรักษาให้โครงการมีความต่อเนื่อง

  4.1 การดูแลรักษาจะอยู่ในความรับผิดชอบของผู้เลี้ยงโดยมีคณะกรรมการจากสมาชิกคอยติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะๆ 4.2 เมื่อได้รับผลผลิตสมาชิกจะต้องรวบรวมส่งตลาดรับซื้อ 4.3 เมื่ออาหารหมดสมาชิกจะต้องจัดหาเอง 4.4 เมื่อได้รับผลผลิตและมีการจำหน่ายผลกำไรที่ได้ก็สามารถนำไปต่อยอดในการดำเนินงานครั้งต่อไป
  เพราะฉะนั้นหากเราสามารถดำเนินการได้ตามนี้แล้ว จะส่งผลให้ประชาชนเข้าใจและพัฒนาไปสู่ความพออยู่ พอกิน พอใช้ และค่อยๆปลูกฝังจิตสำนึกให้กับลูกหลาน และคนรุ่นใหม่ให้รู้จักการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้เช่นกัน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมเพื่อทำความเข้าใจในการดำเนินโครงการ ขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน เข้าใจในการดำเนินงาน มี 5 กิจกรรมดังนี้ งนี้ 1. อบรมให้ความรู้เรื่องการทำบัญชีครัวเรือนให้กับแกนนำเยาวชน

 1. แกนนำเยาวชน เก็บข้อมูลรายได้ รายจ่ายในครัวเรือน

 2. แกนนำเยาวชนมีรายได้มีกิจกรรมส่งเสริมอาชีพการรวมกลุ่ม

 3. แกนนำเยาวชนรวมกลุ่มใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

 4. แกนนำเยาวชนร่วมทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในวันสำคัญ ได้แก่ วันที่ 5 ธันวาคม , วันที่ 12 สิงหาคม , วันสงกรานต์

กิจกรรมที่ทำจริง

แกนนำเด็ก เยาวชนและประชาชน มีการรวมกลุ่ม ในการจัดตั้งกลุ่มเลี้ยงปลา ในหมู่บ้าน โดยมีคณะทำงาน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริม ให้เกิดกิจกรรมขึ้น

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

40 40
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.4 แกนนำเยาวชน ร่วมกันใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

แกนนำด็กเยาวชน30 คน และคณะทำงาน ประชุมทำความเข้าใจเพื่อดำเนินการตามโครงการ และดำเนินการประชุมคณะทำงานในแต่ละกิจกรรม จำนวน 5 กิจกรรม 5 ครั้งเพื่อวางแผนในการดำเนงานในแต่ละครั้ง

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • 24 พ.ย. 2558 ณ ศูนย์เรียนรู้ บ้านผัง 19 หมู่ที่ 8 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย คณะทำงาน 10 คน ผู้ใหญ่ ผู้ช่วย สมาชิกอบต. อสม. กลุ่มสตรี และแกนนำ เด็กและเยาวชน จำนวน 30 คน

 • เวลา 13.00 – 16.00 น. ร่วมกันดำเนินตามโครงการ ขับเคลื่อนร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ในการพัฒนา พื้นที่ในหมู่บ้าน โดยการปลูกต้นไม้บริเวณศูนย์เรียนรู้ของหมู่บ้านเพื่อปรับภูมิทัศน์และสร้างความร่มรื่นให้กับสถานที่ของหมู่บ้านซึ่งใช้สถานที่เป็นจุดศูนย์กลางในการ ประชุมและจัดกิจกรรมร่วมกัน สามารถทำให้สถานที่ดูมีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยและก่อให้เกิดการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ร่วมกันภายในหมู่บ้านได้

 • ทำให้เด็กและเยาวชน จำนวน 30 คนคณะทำงานจำนวน 10 คน โดยการปลูกต้นไม้บริเวณศูนย์เรียนรู้ของหมู่บ้านเพื่อปรับภูมิทัศน์และสร้างความร่มรืนให้กับสถานที่ของหมู่บ้าน แกนนำเยาวชน ร่วมกันใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมเพื่อทำความเข้าใจในการดำเนินโครงการ ขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน เข้าใจในการดำเนินงาน มี 5 กิจกรรมดังนี้ งนี้ 1. อบรมให้ความรู้เรื่องการทำบัญชีครัวเรือนให้กับแกนนำเยาวชน

 1. แกนนำเยาวชน เก็บข้อมูลรายได้ รายจ่ายในครัวเรือน

 2. แกนนำเยาวชนมีรายได้มีกิจกรรมส่งเสริมอาชีพการรวมกลุ่ม

 3. แกนนำเยาวชนรวมกลุ่มใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

 4. แกนนำเยาวชนร่วมทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในวันสำคัญ ได้แก่ วันที่ 5 ธันวาคม , วันที่ 12 สิงหาคม , วันสงกรานต์

กิจกรรมที่ทำจริง

มีการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ในหมู่บ้าน โดยการปลูกต้นไม้บริเวณศูนย์เรียนรู้ของหมู่บ้านเพื่อปรับภูมิทัศน์และสร้างความร่มรืนให้กับสถานที่ของหมู่บ้าน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

40 40
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.5 แกนนำเยาวชน จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมในการพัฒนาหมู่บ้าน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

แกนนำด็กเยาวชน30 คน และคณะทำงาน ประชุมทำความเข้าใจเพื่อดำเนินการตามโครงการ และดำเนินการประชุมคณะทำงานในแต่ละกิจกรรม จำนวน 5 กิจกรรม 5 ครั้งเพื่อวางแผนในการดำเนงานในแต่ละครั้ง

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

คณะทำงาน จำนวน 20 คน และแกนนำหลักเด็กและเยาวชนจำนวน 20 คน ช่วยกันในการปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์ บริเวณสองข้างถนน และบริเวณโรงเรียนในหมู่บ้าน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมเพื่อทำความเข้าใจในการดำเนินโครงการ ขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน เข้าใจในการดำเนินงาน มี 5 กิจกรรมดังนี้ งนี้ 1. อบรมให้ความรู้เรื่องการทำบัญชีครัวเรือนให้กับแกนนำเยาวชน

 1. แกนนำเยาวชน เก็บข้อมูลรายได้ รายจ่ายในครัวเรือน

 2. แกนนำเยาวชนมีรายได้มีกิจกรรมส่งเสริมอาชีพการรวมกลุ่ม

 3. แกนนำเยาวชนรวมกลุ่มใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

 4. แกนนำเยาวชนร่วมทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในวันสำคัญ ได้แก่ วันที่ 5 ธันวาคม , วันที่ 12 สิงหาคม , วันสงกรานต์

กิจกรรมที่ทำจริง

คณะทำงาน และแกนนำหลักเด็กและเยาวชนร่วมกัน ปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์ บริเวณสองข้างถนนและบริเวณโรงเรียน ในหมู่บ้าน แกนนำเยาวชน จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 28พ.ย. 2559ณหมู่ที่ 8 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย คณะทำงาน 10 คน ผู้ใหญ่ ผู้ช่วย สมาชิกอบต. อสม. กลุ่มสตรี และแกนนำ เด็กและเยาวชน จำนวน 30 คน รวม 40 คน เวลา 09.00 – 12.00 น. ร่วมกันปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์ บริเวณสองข้างถนน ตัดหญ้าและเก็บขยะ เพื่อให้เกิดความสะอาด สวยงามและเรียบร้อย ภายในบริเวณหมู่บ้าน ซึ่งมีการสัญจรไป-มาของนักท่องเที่ยว ทำให้เกิดความสบายตา แก่ผู้สัญจรผ่าน เวลา 13.00 – 16.00 น. ร่วมกันพัฒนาบริเวณพื้นที่ในโรงเรียนนิคมพัฒนาบ้านผัง 20 ตัดหญ้าบริเวณสวนปาล์มในโรงเรียน เก็บขยะ และตกแต่งต้นไม้ เพื่อให้เกิดความสะอาดเรียบร้อย ภายในหมู่บ้าน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

40 40

4. เยาวชน เข้าใจเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.1 อบรมเด็กและเยาวชนการสร้างอาชีพและรายได้

วันที่ 10 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้รู้จักประกอบอาชีพและรายได้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

-ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คนได้ รับการอบรมในการให้ความรู้ทางด้านเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพ การรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์ในหมู่บ้าน โดยมีคณะทำงาน ผู้้ใหญ่บ้านผู้ช่วย สมาชิกอบต.และคณะกรรมการหมู่บ้าน เข้าร่วมรับฟังการอบรมเพื่อขยายผลต่อในการกิจกรรมต่อไป อบรมเด็กและเยาวชนการสร้างอาชีพและรายได้ 10 ธ.ค. 2558ณ ศูนย์เรียนรู้ บ้านผัง 19 หมู่ที่ 8 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีดังนี้ เด็ก และเยาวชน จำนวน 20 คน คณะทำงาน จำนวน 20 คน ประชาชน 10 คน

 • เวลา 09.00 – 12.00 น. สร้างความรู้ความเข้ใจ ด้าน"เศรษฐกิจพอเพียง"

 • เวลา 13.00 – 16.00 น. สร้างความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพ การรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์ "เศรษฐกิจพอเพียง" เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชายไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียงหมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมี ผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการนำวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อปรึกษาหารือในการพัฒนากลุ่มเป้าหมายในชุมชน และเชิญวิทยากรให้ความรู้ด้านการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ และสร้างอาชีพเสริมแก่เด็ก เยาวชน และคนในชุมชน

กิจกรรมที่ทำจริง

ผู้เข้าร่วมอบรมตามกิจกรรมโครงการ จำนวน 50 คน มีการจัดการอบรมให้ความรู้ในด้านเศรษฐกิจพอเพียง แก่ผู้เข้าร่วมโครงการและชาวบัาน ได้มีความรู้ในการประกอบอาชีพ เพิ่มเสริมรายได้ ในครัวเรือน 

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

50 50
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.2 เยาวชน เข้าใจเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 16 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้เยาวชนเข้าใจในการให้ความรู้ความเข้าใจในด้านเศรษฐกิจพอเพียง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

-ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อรับฟังการอบรมให้ความรู้ในด้านเศษฐกิจพอเพียง เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ในหมู่บ้านและชุมชนได้ เยาวชน เข้าใจเศรษฐกิจพอเพียง 16 ธ.ค. 2558ณ ศูนย์เรียนรู้ บ้านผัง 19 หมู่ที่ 8 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีดังนี้ เด็ก และเยาวชน จำนวน 20 คน คณะทำงาน จำนวน 20 คน ประชาชน 10 คน เวลา 13.00 – 16.00 น. มีการสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านเศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อทำให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปดำเนินกิจกรรมได้ เศรษฐกิจพอเพียง

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่ พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับ ครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการนำวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐนักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบไปด้วย 5 ส่วน ดังนี้

ข้อที่ 1. กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดำรงอยู่ และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัย และวิกฤต เพื่อความมั่นคง และความยั่งยืนของการพัฒนา

ข้อที่ 2. คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน

ข้อที่ 3. คำนิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ ดังนี้

ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเอง และผู้อื่น เช่นการผลติ และการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น ๆ อย่างรอบคอบ การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้ และไกล ข้อที่ 4. เงื่อนไข การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัยทั้งความรู้ และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน 2 เงื่อนไข ดังนี้

เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต

ข้อที่ 5. แนวทางปฏิบัติ / ผลที่คาดว่าจะได้รับ จากการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือ การพัฒนาที่สมดุล และยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้ และเทคโนโลยี

นั่นคือ หลักแนวคิด และแนวทางเพื่อการปฏิบัติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งไม่ว่าจะเป็นบุคคล หรือองค์กรต่างๆ สามารถปฏิบัติตามได้

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อปรึกษาหารือในการพัฒนากลุ่มเป้าหมายในชุมชน และเชิญวิทยากรให้ความรู้ด้านการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ และสร้างอาชีพเสริมแก่เด็ก เยาวชน และคนในชุมชน

กิจกรรมที่ทำจริง

คณะทำงาน 20 คน  เยาวชน 20 คน และประชาชน 10 คน 

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

50 50

5. อบรมในการจัดทำบัญชีครัวรือน และการจัดตั้งกลุ่มกองทุนในชุมชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

5.1 อบรมในการจัดทำบัญชีครัวรือน และการจัดตั้งกลุ่มกองทุนในชุมชน

วันที่ 23 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสามารถจัดทำบัญชีครัวเรือนได้

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีความรู้ในการจัดทำบัญชีครัวเรือนและและการจัดตั้งกลุ่มกองทุนสามารถทำเป็นและมีความรู้สามารถแนะนำและบอกต่อได้

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • คณะทำงาน 20 คนเด็กและเยาวชน 30 คน สามารถเขียนบัญชี รายรับ - รายจ่าย ในครัวเรือน เพื่อได้สามารถบริหาร ค่าใช้จ่ายในครัวเเรือน อย่างเป็นระบบ การจัดการค่าใช้จ่าย ในครัวเรือน อบรมในการจัดทำบัญชีครัวเรือน และการจัดตั้งกลุ่มกองทุนในชุมชน 23 ธ.ค. 2558 ณ ศูนย์เรียนรู้ บ้านผัง 19 หมู่ที่ 8 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีดังนี้ เด็ก และเยาวชน จำนวน 20 คน คณะทำงาน จำนวน 20 คน ประชาชน 10 คน เวลา 09.00 – 12.00 น. สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีครัวเรือน เวลา 13.00 – 16.00 น. การจัดตั้งกลุ่มกองทุนในชุมชน มีการรับการอบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือน เพื่อให้มีความรู้สามารถเขียนบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือนได้ มีการบริหารจัดการด้านการเงินเพื่อใช้จ่ายอย่างถูกต้อง โดยผู้เข้าร่วมรับการอบรมมีความตั้งใจในการอบรมเป็นอย่างดี และมีการทำบัญชีครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่มีการอบรมมาจนถึงปัจจุบัน และครัวเรือนตัวอย่างมีการทำบัญชีครัวเรือนมาก่อนหน้านี้ ทำให้สามารถเขียนบัญชีได้อย่างต่อเนื่องได้ ครัวเรือนตัวอย่าง และคณะทำงานมีการเขียนบัญชีรายรับ-รายจ่าย อย่างต่อเนื่องกันทุกคน สามารถทำให้ควบคุมและบริหารค่าใช้จ่ายได้อย่างถูกต้อง มีครัวเรือนตัวอย่างที่เขียนอย่างต่อเนื่อง ได้เป็นแบบอย่างให้กับครัวเรือนอื่นได้

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

มีการอบรมในการจัดทำบัญชีครัวรือน และการจัดตั้งกลุ่มกองทุนในชุมชน

กิจกรรมที่ทำจริง

มีการจัดอบรม บัญชีครัวเรือน เพื่อให้ความรู้ แก่เด็กและเยาวนเพื่อได้จัดทำบัญชี รายรับ - รายจ่าย ในครัวเรือน

การจัดตั้งกลุ่มให้ประสบผลสำเร็จ จะทำให้ธุรกิจกลุ่มอาชีพมั่นคงและยั่งยืนก้าวหน้าได้อย่างไร คือ ต้องมีความรู้, ความเข้าใจ, ความชำนาญในเรื่องการจัดการธุรกิจของกลุ่มอาชีพ ให้ชัดเจน เพราะหากไม่มีความรู้ความชำนาญก็เปรียบเหมือนนักกีฬาฟุตบอล ที่ไม่รู้วิธีการเตะลูก เลี้ยงลูก ไม่รู้กติกาการเล่น ย่อมไม่สามารถจะเป็นนักกีฬาที่ดีได้เลย แล้วจะต้องมีความรู้ในเรื่องใดบ้าง ก็ต้องรู้หลักการ และวิธีการจัดการคน การจัดการงานด้านต่าง ๆ ตามขั้นตอนของการทำธุรกิจกลุ่มอาชีพ และได้มีคำถามว่า
ธุรกิจคืออะไร คือ ความพยายามที่เป็นระบบของผู้ประกอบการในการทำสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพ ราคาเหมาะสม ส่งมอบตรงเวลา เพื่อสนองความต้องการของลูกค้าโดยมุ่งหวังผลตอบแทนที่เรียกว่า “กำไร” และเพื่อเป้าหมายอื่นตามต้องการ ขุมความรู้ การทำธุรกิจคือการบริหารทรัพยากรประกอบด้วย 1.วัสดุได้แก่วัตถุดิบอาคารเครื่องจักรอุปกรณ์ 2.คนได้แก่คนงานสมาชิกผู้จัดการ 3.เงินได้แก่เงินทุนค่าใช้จ่ายรายได้รายจ่าย 4. ข้อมูล ได้แก่ ข้อมูล ข่าวสาร เทคโนโลยี หลักการ, วิธีการ การทำธุรกิจให้ได้ผลสำเร็จเปรียบได้กับการทำโต๊ะ 4 ขา ให้แข็งแรงใช้งานได้ ซึ่งต้องมีการจัดการที่ดีทั้ง 4 ขา ได้แก่ 1. การจัดการคนที่ดี คนที่เป็นปัจจัยหลักในการทำธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจกลุ่มอาชีพ ที่มีเป้าหมายเพื่อความผาสุกของคนในกลุ่ม ดังนั้น ต้องมีวิธีการจัดหน้าที่ ความรับผิดชอบของคนที่เกี่ยวข้อง ให้มีขวัญกำลังใจ ความรู้ ความสามารถ ที่เหมาะสมกับการทำธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายได้ 2. การจัดการผลิตที่ดี การทำธุรกิจต้องมีการนำทรัพยากรมาผลิตให้เป็นสินค้าและบริการ ที่ สนองความต้องการของลูกค้าได้ การผลิตต้องมีการจัดการให้ถูกขั้นตอน ถูกวิธีการ ถูกต้อง ถูกเวลา เพื่อให้ได้ สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ต้นทุนต่ำ และส่งมอบสินค้าตรงตามเวลาตามสัญญา 3. การจัดการตลาดที่ดี การทำการตลาดที่ดีจะทำให้รู้ความต้องการลูกค้าแต่ละกลุ่ม รู้เรื่อง คู่แข่งขัน รู้เรื่องราคาขาย รู้ช่องทาง การใช้สื่อให้ลูกค้าเข้าใจโดยเร็ว ซึ่งต้องมีการจัดการเรื่องนี้อย่างจริงจัง จึงจะทำให้ธุรกิจอยู่รอดได้ 4. การจัดการเงินที่ดี การทำธุรกิจต้องมีเงินเป็นปัจจัยในการทำงาน ทั้งการซื้อวัตถุดิบ จ่ายค่าแรง ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และต้องมีรายได้จากการขายสินค้าเข้ามา จึงต้องมีการจัดการให้รายได้กับรายจ่ายเหมาะสม มีกำไรและต้องรู้การเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของเงินเข้าเงินออกตลอดเวลา บันได3ขั้นของการทำธุรกิจกลุ่มอาชีพให้ได้ผลสำเร็จ บันไดขั้นที่1ต้องรู้ว่าลูกค้าเป้าหมายของเรามีความต้องการสินค้าและบริการอะไรแน่ บันไดขั้นที่ 2 ต้องรู้ว่า จะจัดการทรัพยากรที่มีให้เกิดสินค้าที่มีคุณภาพดีและราคาถูกได้อย่างไร บันไดขั้นที่ 3 ต้องรู้ว่า จะคิดสร้างสินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพและมีข้อดีข้อเด่นกว่าสินค้าของคู่แข่งได้อย่างไร เส้นทางพัฒนาธุรกิจกลุ่มอาชีพสู่ความยั่งยืน ดูแลคน 3 กลุ่ม คือ ดูแลลูกค้า ในเรื่องทำสินค้าที่ดี มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ทำสินค้าที่มีต้นทุนต่ำ ทำให้ขายในราคาต่ำได้ สามารถส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าได้ถูกต้องตรงเวลา ดูแลสมาชิก ในเรื่องจัดการให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับการทำงานของสมาชิก จัดการเรื่องผลประโยชน์ สวัสดิการ ค่าตอบแทนที่ยุติธรรม รวมทั้งการเสริมความรู้ทักษะให้ด้วย
ดูแลชุมชน ในเรื่องจัดการทำสินค้าที่ไม่ทำลาย ไม่รบกวนความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมที่ดีของชุมชน ยึดมั่นในจริยธรรม ศีลธรรมอันดีงาม ไม่ทำผิดกฎหมาย ไม่เอารัดเอาเปรียบสังคมและชุมชน
เส้นทางพัฒนาธุรกิจกลุ่มอาชีพสู่ความยั่งยืน คือ ผู้บริหารกลุ่มอาชีพต้องรู้วิธีการจัดการที่ดี วิธีการจัดการที่ดีต้องรู้หลักการจัดการที่ดี 4 ขั้นตอน การจัดการที่ดี 4 ขั้นตอน ดูเหมือนจะเป็นขั้นตอนทั่วไป แต่พบว่าผู้บริหารกลุ่มอาชีพมักไม่ได้ทำตามขั้นตอนของการจัดการที่ดีกันมากนัก ส่วนใหญ่จะชอบทำ ไม่ชอบคิดวางแผน ไม่ชอบตรวจสอบ และไม่แก้ไขปรับปรุง ดูจากเหตุการณ์ที่ผิดพลาดจะเกิดซ้ำ ๆ “ผิดแล้วผิดอีก” ในเรื่องเดิมอยู่เป็นประจำ 1.คิดเป็นขั้นตอนของ ๐ การกำหนดเป้าหมาย แผนงาน ทิศทาง เวลา ขั้นตอนทำงาน ผู้รับผิดชอบ การใช้วัตถุดิบ อุปกรณ์ เครื่องจักร ๐วิธีการประเมินติดตามงาน ๐ การตรวจวัด
2.ทำเป็นขั้นตอนของ ๐การปฏิบัติหรือการลงมือทำตามแผนงานที่วางไว้ ๐มีการสื่อสารทำความเข้าใจขั้นตอนของงานให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้อง ๐ มีการจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับแผนงานที่วางไว้ 3.ตรวจเป็นขั้นตอนของ ๐ การตรวจสอบติดตามประเมินผลเป็นระยะเพื่อดูความก้าวหน้าของงานที่ทำไปตามแผน 4.แก้เป็นขั้นตอนของ ๐ การปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามเป้าหมาย หากมีปัญหาอุปสรรคจะได้ปรับแก้อย่างทันเวลา ๐ในกรณีที่ทำได้ตามเป้าหมายควรมีการปรับปรุงให้ทำได้ดีกว่าเดิม ๐ ต้องมีการสรุปผลเป็นบทเรียนที่ได้รับทั้งความสำเร็จและความล้มเหลว
การที่จะให้การจัดการที่ดี 4 ขั้นตอน มุ่งสู่เป้าหมายและประสบผลสำเร็จตามต้องการนั้น ต้องมีการตัดสินใจที่รอบคอบ ไม่ประมาท คิดพิจารณาเหตุปัจจัย ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกให้รอบด้าน เสียก่อน ปัจจัยภายใน หมาย ถึง การคิดพิจารณาดูจากจุดอ่อน จุดแข็ง ที่เราหรือกลุ่มผลิตมีอยู่ เช่น เราเก่งด้านไหน เก่งอะไร มีข้อได้เปรียบด้านใด ด้านวัตถุดิบ อุปกรณ์ ด้านที่ตั้ง ด้านชื่อเสียง มีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงอะไรบ้างเพื่อให้สามารถทำธุรกิจให้บรรลุเป้าหมาย ได้เหมาะสมกับจุดแข็งที่เรามี ปัจจัยภายนอก หมาย ถึง การคิดพิจารณาสิ่งแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อการทำธุรกิจของเรา อาทิเช่น ความต้องการลูกค้า คู่แข่ง กฏระเบียบ กฎหมาย ราคาวัสดุอุปกรณ์ ราคาน้ำมัน ค่าแรงขั้นต่ำ สภาพดินฟ้าอากาศ สภาพการค้าของตลาด เป็นต้น โดยต้องมีการพิจารณาปัจจัยภายนอกเหล่านี้ว่ามีผลกระทบต่อการขาย ต่อต้นทุนของเราอย่างไร แก่นความรู้ สิ่งที่กลุ่มอาชีพต้องทำเป็นหลัก คือ การทุ่มเทความตั้งใจ ความพยายาม และเวลาเพื่อนำทรัพยากรทั้งหลายที่มี มาดำเนินการเพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามเป้าหมายที่ต้องการให้ได้

 • photo
 • photo
 • photo

 

50 50

6. เยาวชนนำความพอเพียง

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.1 อบรมการปลูกผักปลอดสารพิษ

วันที่ 20 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อมีความรู้ในการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • สำรวจความต้องการปัจจัยการผลิต
 • ผู้เข้าร่วมโครงการเริ่มดำเนินกิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ เการเลี้ยงปลา เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ แบบธรรมชาติเพื่อบริโภคในครัวเรือนและจำหน่าย ในชุมชน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

คณะทำงาน จำนวน 20 คน เด็กและเยาวชน จำนวน 30 คน มีความรู้จากการอบรมสามารถนำมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพปลูกพืชผัก โดยมีวิธีการและขั้นตอน อย่างถูกต้อง อบรมการปลูกผักปลอดสารพิษ 20 ม.ค. 2559ณ ศูนย์เรียนรู้ บ้านผัง 19 หมู่ที่ 8 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีดังนี้ เด็ก และเยาวชน จำนวน 20 คน คณะทำงาน จำนวน 20 คน ประชาชน 10 คน เวลา 09.00 – 12.00 น. ร่วมกันรับฟังการอบรมในการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ เพื่อให้ทีความรู้ในการนำไปปฏิบัติในการปลูกพืชผักในแปลงของตนเองได้ เวลา 13.00 – 16.00 น. ลงแปลงเพาะปลูกเพื่อดูการปลูกของครัวเรือนตัวอย่างและมีการแจกพันธ์ผักและต้นมะนาว มะละกอ มะเขือ ต้นพริก เพื่อนำไปเพาะปลูก ทำให้มีความรู้และสามารถนำไปปฏิบัติในการเพาะปลูกพืชได้

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.แกนนำและผู้ที่เข้าร่วมโครงการร่วมดำเนินการปลูกผักปลอดสารพิษ กลุ่มเพาะเห็ดและสามารถแนะนำให้ครัวเรือนอื่นทำตามได้

กิจกรรมที่ทำจริง

มีการ สำรวจความต้องการปัจจัยการผลิต เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คนโดยมีการส่งเสริมในการปลูกผักชนิดต่างๆ เพื่อให้มีรายได้ มีการจัดอบรม เพื่อให้มีความรู้ในการการปลูกพืชผัก

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

50 50

7. ร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

ไม่มีกิจกรรม

8. คืนความร่มรื่นลำคลองสะอาดสู่ชุมชน

ไม่มีกิจกรรม

9. สร้างความรู้สู่ครอบครัวอบอุ่น

ไม่มีกิจกรรม

10. สานสัมพันธ์ครอบครัว สานสร้างพื้นที่ให้เยาวชน

ไม่มีกิจกรรม

11. เยาวชนยุคใหม่ ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า

ไม่มีกิจกรรม

12. กิจกรรมสรุปบทเรียน

ไม่มีกิจกรรม

13. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.1 ปฐมนิเทศ

วันที่ 7 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อลงข้อมูลหน้าเว้บ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

มีการทดสอบการบันทึกกิจกรรมเพื่อสามารถลงข้อมูลรายละเอียดต่างๆได้อย่างถูกต้อง คณะทำงาน จำนวน 2 คน ผู้รับผิดชอบโครงการเข้ารับการปฐมนิเทศ โครงการผู้รับทุนจาก สสส . ภาคใต้ตอนกลาง กระบี่ พังงา ภูเก็ต ตรังพัทลุง สตูลโดยทีมวิทยากรพี่เลี้ยงจาก สจรส.มอ. หาดใหญ่เพื่อรับคำแนะนำการทำบัญชี และการบันทึกรายงานกิจกรรม การเก็บเอกสารใบเสร็จรับเงินโดยมีตัวแทนคณะกรรมการโครงการ คณะกรรมการฝ่าย ไอที และผู้รับผิดชอบโครงการจำนวนโครงการละ 2 ท่าน เพื่อทุกโครงการจะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจการทำกิจกรรมให้เป็นไปตามข้อสัญญาร่วมทั้งการรายงานผลกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นต่อไปเพื่อขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) สามารถนำโครงการไปทำกิจกรรมร่วมกับประชาชนและเยาวชนในหมู่บ้าน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม โดยได้รับฟังการอบรมในการเขียนโครงการ การคีย์ข้อมูลหน้าเว็บ สามารถเข้าใจหลักการรายงานผลกิจกรรมที่จัดขึ้นสามารถลงเวลาการทำงานหรือกิจกรรมตามความเหมาะสมของแต่ละกิจกรรมตลอดเวลา 1 ปี โครงการตามสัญญา รู้จักการเก็บเอกสารการเงินและเอกสารการรายงานอย่างถูกต้อง

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เข้าร่วมการปฐมนิเทศ

กิจกรรมที่ทำจริง

เข้าร่วมการปฐมนิเทศในการให้ความรู้ในการลงบันทึกหน้าเว็บ

 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.2 ปฐมนิเทศ

วันที่ 8 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

สามารถเรียนรู้เข้าคีย์ข้อมูลเข้าระบบได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เรียนรู้การคีย์ข้อมูลเข้าระบบ

กิจกรรมที่ทำจริง

มีการเข้าร่วมรับฟังการปฐมนิเทศเพื่อรับฟังความรู้

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.3 อบรมการเขียนรายงาน

วันที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสามารถเขียนรายงานโครงการและลงกิจกรรมได้อย่างถูกต้อง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

สามารถทำให้ทราบรายละเอียดต่างๆในการเขียนรายงานและการเตรียมเอกสารหลักฐานสำคัญต่างๆด้วย อบรมการเขียนรายงาน วันที่4ธันวาคม 2558ณ สตารินทร์รีสอร์ทอำเภอเมือง จังหวัดสตูล

เวลา 09.00 – 16.00 น. คณะทำงาน จำนวน 2 คน ผู้รับผิดชอบโครงการ

เข้าร่วม อบรม การเขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ การจัดการเอกสารการเงินและการทำรายงานการเงินที่ถูกต้อง การหักภาษี โครงการชุมชนน่าอยู่ซักถามแลกเปลี่ยน แบ่งกลุ่มปฏิบัติการจัดทำรายงานแลเอกสารการเงินที่ถูกต้อง สรุปและถอดบทเรียนร่วมคณะทำงานโครงการแต่ละพื้นที่เข้าใจการเขียนรายงานและหลักการในการจัดเอกสารการเงินโครงการ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

มีการปฐมนิเทศ ในการอบรมการเขียนโครงการ การคีย์ข้อมูลลงเว็บ

กิจกรรมที่ทำจริง

เข้าร่วมการอบรมในการเขียนรายงานโครงการ ในการลงกิจกรรมต่างๆหน้าเว็บ และการเตรียมหลักฐานเอกสารสำคัญต่างๆของโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.4 โครงการปิดงวด ที่ 1

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสรุปค่าใช้จ่ายและกิจกรรม

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

สามารถสรุปผลงานตามกิจกรรมโครงการได้ / คืนเงินเปิดบัญชี 100 บาท 

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

พบพี่เลี้ยง รายงานหน้าเว็บ และดูเอกสาร

กิจกรรมที่ทำจริง

มีการเข้ารับการตรวจโครงการตามกิจกรรมที่ได้ดำเนินการในหมู่บ้าน

 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2

14. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

ไม่มีกิจกรรม

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 42 20                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 213,000.00 83,948.00                  
คุณภาพกิจกรรม 80 60                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน

1.สถานที่คับแคบ ทําให้ ดําเนินกิจกรรมได้ลําบาก

2.ฝนตกในช่วงบ่ายเกิดอุปสรรคการเดินทางมาร่วมกิจกรรม

3.แกนนำเยาวชนมีเวลาว่างในการจัดกิจกรรมไม่ค่อยตรงกัน

1.ศูนย์การศึกษาผู้พิการจังหวัดสตูลขอใช้ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านซึ่งมีพื้นกว้างกว่า

2.อยู่ในช่วงฤดูฝน

3.ภาระหน้าการทำงานไม่เหมือนกัน

1.กิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเยอะอาจจะขอใช้สถานที่จากทางโรงเรียนหรือวัด ภายในหมู่บ้าน

2.ตรวจดูพยากรณ์อากาศ

3.จัดตารางนัดวันทำกิจกรรมก่อนล่วง หน้า2อาทิตย์

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุสภาพที่ดีขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน คน โปรดระบุข้อมูลของแกนนำ ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง พร้อมแนบมากับรายงาน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ
นาย จรัญ สุวรรณโณ 70 หมู่ที่ 8 สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน/ออกกำลังกาย/อาหารปลอดภัย/การจัดการภาวะน้ำหนักเกิน/บริโภคผัก ผลไม้
นาย วิรัตน์ ทองเนียม 38 หมูที่ 8 สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน/ออกกำลังกาย/อาหารปลอดภัย/การจัดการภาวะน้ำหนักเกิน/บริโภคผัก ผลไม้

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

 1. อบรมการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ( 19 กุมภาพันธ์ 2559 )
 2. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม ( 24 กุมภาพันธ์ 2559 )
 3. ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่7) ( 9 มีนาคม 2559 )
 4. ร่วมกันพัฒนาแหล่งน้ำ ( 16 มีนาคม 2559 )
 5. ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่8) ( 8 เมษายน 2559 )
 6. อบรมการเพาะเห็ดและลงมือปฏิบัติ ( 22 เมษายน 2559 )
 7. ร่วมกันพัฒนาแหล่งน้ำ ( 26 เมษายน 2559 )
 8. ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่9) ( 9 พ.ค. 2559 )
 9. ร่วมกันพัฒนาแหล่งน้ำ ( 20 พ.ค. 2559 )
 10. ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่10) ( 10 มิถุนายน 2559 )
 11. จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาครอบครัว ( 16 มิถุนายน 2559 )
 12. ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่11) ( 11 กรกฎาคม 2559 )
 13. จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ในครอบครัว ( 20 กรกฎาคม 2559 )
 14. ขับเคลื่อนสภาผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนากลไกลชุมชน(ครั้งที่12) ( 9 สิงหาคม 2559 )

(................................)
นาย สุรชัย เกื้อหน่วย
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......