รหัสโครงการ 58-03972
สัญญาเลขที่ 58-00-1985
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กันยายน 2559

ชื่อโครงการ เยาวชนอาสา บ้านผังปาล์ม 7 อนุรักษ์ทรัพยากร

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ปฐมนิเทศโครงการ
2) ขับเคลื่่อนสภาผู้นำชุมชน สร้างกลไกลทีม(1/12)
3) ทำป้ายปลอดบุหรี่
4) อบรมให้ความรู้เรืองทรัพยากรธรรมชาติ
5) เยาวชนนำทีมสำรวจ ทำแผนทรัพยากรชุมชน
6) เยาวชนนำทีมสำรวจ ทำแผนทรัพยากรชุมชน
7) เยาวชนนำทีมสำรวจ ทำแผนทรัพยากรชุมชน
8) เยาวชนนำทีมสำรวจ ทำแผนทรัพยากรชุมชน
9) เยาวชนนำทีมสำรวจ ทำแผนทรัพยากรชุมชน
10) ขับเคลื่่อนสภาผู้นำชุมชน สร้างกลไกลทีม(2/12)
11) ป่าวประกาศแล้วช่วยกันดูแล
12) อบรมการเขียนรายงานโครงการ
13) ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ
14) ขับเคลื่่อนสภาผู้นำชุมชน สร้างกลไกลทีม(3/12)
15) ขับเคลื่่อนสภาผู้นำชุมชน สร้างกลไกลทีม(4/12)
16) ขับเคลื่่อนสภาผู้นำชุมชน สร้างกลไกลทีม(5/12)
17) ขับเคลื่่อนสภาผู้นำชุมชน สร้างกลไกลทีม(6/12)
18) ขับเคลื่่อนสภาผู้นำชุมชน สร้างกลไกลทีม(7/12)
19) ขับเคลื่่อนสภาผู้นำชุมชน สร้างกลไกลทีม(8/12)
20) จัดทำรายงานปิดงวด

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 85,180.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 0.00 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 500.00 บาท
1) เงินสดในมือ = 5,916.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 0.00 บาท
รวมรายรับ (1) = 85,680.00 บาท รวมรายจ่าย (2) = 79,764.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) 5,916.00 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 0.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางสาว อิ๊ด สินมณี )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางสาว อิ๊ด สินมณี )
9 กันยายน 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( )
9 กันยายน 2559