รหัสโครงการ 58-03972
สัญญาเลขที่ 58-00-1985

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ เยาวชนอาสา บ้านผังปาล์ม 7 อนุรักษ์ทรัพยากร
รหัสโครงการ 58-03972 สัญญาเลขที่ 58-00-1985

ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดำเนินการจริง 15 กันยายน 2558 - 15 กันยายน 2559

จำนวนเงินตามสัญญา 212,950.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 85,180.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 85,180.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 0.00 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 500.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 500.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 79,764.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) 5,916.00 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : ขับเคลื่่อนสภาผู้นำชุมชน สร้างกลไกลทีม 6,000.00 4,000.00
1. ขับเคลื่่อนสภาผู้นำชุมชน สร้างกลไกลทีม(1/12)
2. ขับเคลื่่อนสภาผู้นำชุมชน สร้างกลไกลทีม(2/12)
3. ขับเคลื่่อนสภาผู้นำชุมชน สร้างกลไกลทีม(3/12)
4. ขับเคลื่่อนสภาผู้นำชุมชน สร้างกลไกลทีม(4/12)
5. ขับเคลื่่อนสภาผู้นำชุมชน สร้างกลไกลทีม(5/12)
6. ขับเคลื่่อนสภาผู้นำชุมชน สร้างกลไกลทีม(6/12)
7. ขับเคลื่่อนสภาผู้นำชุมชน สร้างกลไกลทีม(7/12)
8. ขับเคลื่่อนสภาผู้นำชุมชน สร้างกลไกลทีม(8/12)
กิจกรรมหลัก : หาแกนนำ เติมความรู้ 14,400.00 14,400.00
1. อบรมให้ความรู้เรืองทรัพยากรธรรมชาติ
กิจกรรมหลัก : เยาวชนนำทีมสำรวจ ทำแผนทรัพยากรชุมชน 27,500.00 27,500.00
1. เยาวชนนำทีมสำรวจ ทำแผนทรัพยากรชุมชน
2. เยาวชนนำทีมสำรวจ ทำแผนทรัพยากรชุมชน
3. เยาวชนนำทีมสำรวจ ทำแผนทรัพยากรชุมชน
4. เยาวชนนำทีมสำรวจ ทำแผนทรัพยากรชุมชน
5. เยาวชนนำทีมสำรวจ ทำแผนทรัพยากรชุมชน
กิจกรรมหลัก : ป่าวประกาศแล้วช่วยกันดูแล 10,000.00 10,000.00
1. ป่าวประกาศแล้วช่วยกันดูแล
กิจกรรมหลัก : ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ 20,000.00 20,000.00
1. ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ
กิจกรรมหลัก : ทำฝาย5ฝาย 32,500.00 0.00
กิจกรรมหลัก : เสริมแรง เสริมความเข้มแข็ง ด้วยกติกาชุมชน 17,500.00 0.00
กิจกรรมหลัก : พัฒนาทักษะ บริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 20,300.00 0.00
กิจกรรมหลัก : พัฒนาสินค้า 25,300.00 0.00
กิจกรรมหลัก : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สู่มาตรฐาน 16,950.00 0.00
กิจกรรมหลัก : สรุปบทเรียน สู่ชุมชนเข้มแข็ง 9,500.00 0.00
กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 2,864.00
1. ปฐมนิเทศโครงการ
2. อบรมการเขียนรายงานโครงการ
3. จัดทำรายงานปิดงวด
กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 1,000.00
1. ทำป้ายปลอดบุหรี่

รวมงบทั้งหมด

212,950.00 79,764.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นางสาว อิ๊ด สินมณี )
วันที่รายงาน 15 กันยายน 2559