แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินแบบมีโครงสร้าง

ชื่อโครงการ เยาวชนอาสา บ้านผังปาล์ม 7 อนุรักษ์ทรัพยากร

รหัสโครงการ 58-03972 รหัสสัญญา 58-00-1985 ระยะเวลาโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ

เป็นการคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้

 • ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
 • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
 • การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
 • ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน
 • กระบวนการชุมชน
 • มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียดหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
มีไม่มี
1. เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน

 

 

 

1. ความรู้ใหม่ / องค์ความรู้ใหม่

 

 

 

2. สิ่งประดิษฐ์ / ผลผลิตใหม่

 

 

 

3. กระบวนการใหม่

 

 

 

4. วิธีการทำงาน / การจัดการใหม่

 

 

 

5. การเกิดกลุ่ม / โครงสร้างในชุมชนใหม่

แกนนำเยาวชน จำนวน 25 คน

รายชื่อแกนนำและภาพถ่ายการทำกิจกรรม

ชุมชนมีพื้นที่ให้เยาวชนแสดงออก

6. แหล่งเรียนรู้ใหม่

 

 

 

7. อื่นๆ

 

 

 

2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ

 

 

 

1. การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล

 

 

 

2. การบริโภค

 

 

 

3. การออกกำลังกาย

 

 

 

4. การลด ละ เลิก อบายมุข เช่น การพนัน เหล้า บุหรี่

 

 

 

5. การลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การขับรถโดยประมาท

 

 

 

6. การจัดการอารมณ์ / ความเครียด

 

 

 

7. การดำรงชีวิต / วิถีชีวิต เช่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง

 

 

 

8. พฤติกรรมการจัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน

 

 

 

9. อื่นๆ

 

 

 

3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)

 

 

 

1. กายภาพ เช่น มีการจัดการขยะ ป่า น้ำ การใช้สารเคมีเกษตร และการสร้างสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ

 

 

 

2. สังคม เช่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ครอบครัวอบอุ่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยต่าง ๆ มีพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่ทางสังคม เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน มีการใช้ศาสนา/วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนา

 

 

 

3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคม /สร้างอาชีพ / เพิ่มรายได้

 

 

 

4. มีการบริการสุขภาพทางเลือก และมีช่องทางการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

 

 

 

5. อื่นๆ

 

 

 

4. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ

 

 

 

1. มีกฎ / กติกา ของกลุ่ม ชุมชน

 

 

 

2. มีมาตรการทางสังคมของกลุ่ม ชุมชน

 

 

 

3. มีธรรมนูญของชุมชน

 

 

 

4. อื่นๆ เช่น ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯลฯ

 

 

 

5. เกิดกระบวนการชุมชน

 

 

 

1. เกิดการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่ม / เครือข่าย (ใน และหรือนอกชุมชน)

เกิดการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มเยาวชนและแกนนำหมู่บ้าน จากเดิมไม่เคยมีกลุ่มเยาวชนเข้ามาร่วมในกิจกรรมของชุมชน

รายงานการประชุม

มีพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออก

2. การเรียนรู้การแก้ปัญหาชุมชน (การประเมินปัญหา การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมิน)

 

 

 

3. การใช้ประโยชน์จากทุนในชุมชน เช่น การระดมทุน การใช้ทรัพยากรบุคคลในชุมชน

มีการเชิญบุคคลที่ชุมชนให้ความเชื่อถือมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากร

แผนทรัพยากรชุมชน

 

4. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มและชุมชนที่เกิดจากโครงการอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

5. เกิดกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชน

 

 

 

6. เกิดทักษะในการจัดการโครงการ เช่น การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ การทำแผนปฏิบัติการ

 

 

 

7. อื่นๆ

 

 

 

6. มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

 

 

 

1. ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง / กลุ่ม / ชุมชน

เยาวชนแกนนำที่เข้าร่วมเกิดความภาคภูมิใจ

ภาพถ่ายกิจกรรม

 

2. การเห็นประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตนอย่างสมดุล

 

 

 

3. การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และพอเพียง

 

 

 

4. ชุมชนมีความเอื้ออาทร

 

 

 

5. มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานปัญญา

 

 

 

6. อื่นๆ

 

 

 

7. บทคัดย่อ

 

 

 

1. บทคัดย่อ

โครงการเยาวชนอาสา บ้านผังปาล์ม 7 อนุรักษ์ทรัพยากร มีวัตถุประสงคฺเพื่อให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ป้องกัน และอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในชุมชน และ ลดการทำลาย ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในชุมชน ผลการดำเนินงานดังนี้

 • การขับเคลื่่อนสภาผู้นำชุมชน สร้างกลไกลทีม
 1. มีการประชุม ทุกเดือนในงวดแรก แต่มีการรายงานหน้าเว็บ 2 ครั้ง
 2. มีคณะกรรมการและมีเยาวชนร่วมด้วย จำนวน 30 คนในการช่วยกันรับผิดชอบโครงการร่วมกับชุมชน
 3. มีการนัดหมายประชุมครั้งต่อไป ทุกเดือน
 4. ทีมงานมีความกระตือรือร้น และยินดีที่ได้รับโครงการมาพัฒนาเยาวชนให้ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
 5. มีกติการ่วมกันของที่ม เช่น ก่อนทำกิจกรรมให้ทำหนังสือเชิญและประสานความร่วมมือรายบุคคลก่อนประชุม ต้องมีกำหนดการประชุมก่อนทุกคร้้ง
 • เยาวชนนำทีมสำรวจ ทำแผนทรัพยากรชุมชน
 1. ได้มีการอบรม จัดกิจกรรมตามแผนที่วางไว้จำนวน 5 ครั้ง
 2. จำนวนเยาวชนแกนนำที่เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้ง 22 - 27 คน
 3. ได้แผนข้อมูลฐานทรัพยากรธรรมชาติ ป่าต้นน้ำของชุมชน 1 ชุด
 4. แกนนำที่เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความประทับใจและไม่ความสัมพันธ์ที่ดีกันมากขึ้นจากการเดินป่าสำรวจทรัพยากร
 5. มีการสำรวจข้อมูลพันธ์ุไม้ต่างๆ ภายในป่าชุมชนพร้อมจับพิกัด ระบุตำแหน่งที่ตั้งของต้นไม้
 6. มีการจัดทำประวัติต้นไม้ พร้อมทั้งลงข้อมูลเข้าระบบgisเพื่อขึ้นเป็นผังต้นไม้และขอบเขตป่าชุมชน
 7. มีจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ มีฐานข้อมูลทรัพยากรและแผนที่คุณค่าทรัพยากร
 8. เกิดแกนนำเยาวชน และแกนนำเยาวชนเกิดการรักถิ่นฐาน หวงแหนทรัพยากร
** สรุปภาพรวมโครงการ/รายละเอียด จะนำไปใส่ในบทคัดย่อของรายงาน ส.3