รหัสโครงการ 58-04023
สัญญาเลขที่ 58-00-2015
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 มีนาคม 2559

ชื่อโครงการ เปิดลานบ้านกำแพง ลด ละ เลิก เกมส์ออนไลน์

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ปฐมนิเทศ
2) ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
3) เปิดโครงการ สรรหาเยาวชน
4) ประชุมสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 1
5) เยาวชนจิตสาธารณา ใช้เวลาเป็นประโยชน์ ครั้งที่ 1
6) ประชุมสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 2
7) เยาวชนจิตสาธารณา ใช้เวลาเป็นประโยชน์ ครั้งที่ 2
8) อบรมการเขียนรายงาน
9) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนร่วมกัน ครั้งที่ 1
10) ประชุมสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 3
11) เยาวชนจิตสาธารณา ใช้เวลาเป็นประโยชน์ ครั้งที่ 3
12) ค่ายอบรมการใช้สื่อที่เหมาะสม
13) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนร่วมกัน ครั้งที่ 2
14) ประชุมสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 4
15) เยาวชนจิตสาธารณา ใช้เวลาเป็นประโยชน์ ครั้งที่ 4
16) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนร่วมกัน ครั้งที่ 3
17) กีฬาสามัคคี
18) เยาวชนจิตสาธารณา ใช้เวลาเป็นประโยชน์ ครั้งที่ 5
19) ปิดงวดที่ 1
20) ออกแบบวิธีการเก็บข้อมูลและหาทีมเก็บข้อมูล

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 77,200.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 75.68 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 500.00 บาท
1) เงินสดในมือ = 2,948.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 0.00 บาท
รวมรายรับ (1) = 77,775.68 บาท รวมรายจ่าย (2) = 74,827.68 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) 2,948.00 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 0.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาง วิภา หรันหลัง )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาง วิภา หรันหลัง )
15 มิถุนายน 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางรัตนาวดี งะสงบ )
15 มิถุนายน 2559