รหัสโครงการ 58-04023
สัญญาเลขที่ 58-00-2015

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ เปิดลานบ้านกำแพง ลด ละ เลิก เกมส์ออนไลน์
รหัสโครงการ 58-04023 สัญญาเลขที่ 58-00-2015

ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดำเนินการจริง 15 สิงหาคม 2558 - 15 มีนาคม 2559

จำนวนเงินตามสัญญา 193,000.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 77,200.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 77,200.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 75.68 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 75.68 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 500.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 500.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 74,827.68 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) 2,948.00 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : สร้างแกนนำสภาชุมชนเด็ก นำพัฒนาบ้านกำแพง 9,500.00 2,665.00
1. ประชุมสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 1
2. ประชุมสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 2
3. ประชุมสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 3
4. ประชุมสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 4
กิจกรรมหลัก : เปิดโครงการ สรรหาเยาวชน 12,500.00 4,125.00
1. เปิดโครงการ สรรหาเยาวชน
กิจกรรมหลัก : คนในสังคมมีส่วนร่วม 24,000.00 6,500.00
1. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนร่วมกัน ครั้งที่ 1
2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนร่วมกัน ครั้งที่ 2
3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนร่วมกัน ครั้งที่ 3
กิจกรรมหลัก : ออกแบบวิธีการเก็บข้อมูลและหาทีมเก็บข้อมูล 9,000.00 9,000.00
1. ออกแบบวิธีการเก็บข้อมูลและหาทีมเก็บข้อมูล
กิจกรรมหลัก : อบรมวิธีการเก็บข้อมูล 16,000.00 0.00
กิจกรรมหลัก : ลงพื้นที่เก็บข้อมูล และรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 6,000.00 0.00
กิจกรรมหลัก : คืนข้อมูลและร่วมกันทำแผนแม่บทด้านเด็กและเยาวชน 10,000.00 0.00
กิจกรรมหลัก : ค่ายอบรมการใช้สื่อที่เหมาะสม 34,000.00 32,083.00
1. ค่ายอบรมการใช้สื่อที่เหมาะสม
กิจกรรมหลัก : เปิดลาน บ้านกำแพง ลด ละ เลิก เกมส์ออนไลน์ 22,000.00 0.00
กิจกรรมหลัก : กีฬาสามัคคี 13,500.00 13,500.00
1. กีฬาสามัคคี
กิจกรรมหลัก : พัฒนาการใช้สื่อแกนนำ 6,500.00 0.00
กิจกรรมหลัก : ก่อกติกาชุมชน นำทำตามกติกา 5,500.00 0.00
กิจกรรมหลัก : เยาวชนจิตสาธารณา ใช้เวลาเป็นประโยชน์ 8,400.00 4,000.00
1. เยาวชนจิตสาธารณา ใช้เวลาเป็นประโยชน์ ครั้งที่ 1
2. เยาวชนจิตสาธารณา ใช้เวลาเป็นประโยชน์ ครั้งที่ 2
3. เยาวชนจิตสาธารณา ใช้เวลาเป็นประโยชน์ ครั้งที่ 3
4. เยาวชนจิตสาธารณา ใช้เวลาเป็นประโยชน์ ครั้งที่ 4
5. เยาวชนจิตสาธารณา ใช้เวลาเป็นประโยชน์ ครั้งที่ 5
กิจกรรมหลัก : จัดเวทีสรุปบทเรียนโครงการ 3,100.00 0.00
กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 2,104.68
1. ปฐมนิเทศ
2. อบรมการเขียนรายงาน
3. ปิดงวดที่ 1
กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 850.00
1. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

รวมงบทั้งหมด

193,000.00 74,827.68

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นาง วิภา หรันหลัง )
วันที่รายงาน 15 มิถุนายน 2559