รหัสโครงการ 58-04023
สัญญาเลขที่ 58-00-2015
งวดที่ 1

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1)

1. ชื่อโครงการ เปิดลานบ้านกำแพง ลด ละ เลิก เกมส์ออนไลน์

2. ชุมชน หมู่ 4 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล

3. รหัสโครงการ 58-04023 เลขที่ข้อตกลง 58-00-2015

4. ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 ตุลาคม 2559

5. รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน กันยายน 2558 ถึงเดือน มีนาคม 2559

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. สร้างแกนนำสภาชุมชนเด็ก นำพัฒนาบ้านกำแพง

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 ประชุมสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 1

วันที่ 19 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ทำความเข้าใจผู้นำท้องถิ่น(นายกเทศมนตรี/ผู้ใหญ่บ้าน/สมาชิกสภา/ประธานชุมชน/อีหม่าน/ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • ทำให้ได้แผนขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน
 • เกิดแกนนำชุมชน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ได้มีการประชุมทีมงานและคณะทำงานการเปิดโครงการเปิดลานบ้านกำแพง ลด ละ เลิก เกมส์ออนไลน์ ของเทศบาลตำบลกำแพง ม.3 ม.4 มี3ชุมชน คือ เทศบาล 1 ประชาบำรุง นาโต๊ะพ่อ โดยมีการแจ้งและประชาสัมพันธ์ของการทำโครงการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและกลไกชุมชนเข้มแข็ง 2.เพื่อให้เด็กและสภาเยาวชน ลดการติดเกมส์ออนไลน์ และมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน20ท่าน เพื่อที่จะรับทราบกิจกรรมโครงการ โดยมีการตั้งคณะทำงานมาช่วยขับเคลื่อนงานของกลุ่มเด็กเยาวชนที่มีความต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืนให้กับคนทำงานซึ่งการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัว เยาวชนที่มีความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันที่เป็นปัญหาเชิงซ้อนทางสังคม เด็กติดเกมส์ให้มีการแบ่งเวลาเล่น ชุมชนช่วยกันดูแล ลดในการเล่นเพื่อเป็นพื้นฐานการรับรู้ เรียนรู้ ทำความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่มีความเคยชินของการเปลี่ยนแปลงที่มีการโน้มน้าวทำให้เด็กอยากเล่น การประชุมและการทำโครงการในครั้งนี้จะสร้างขวัญและกำลังใจมาสร้างความร่วมมือกับทีมงานเยาวชนที่เป็นแกนนำ และมีผู้นำศาสนา กลุมมุสลิมะฮ์ กรรมการชุมชน อสม.สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมปฎิบัติกำหนดทิศทางงานร่วมกันของการดำเนินงานภายใต้โครงการ เปิดลานบ้านกำแพง ลด ละ เลิก เกมส์ออนไลน์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจำนวน 20 คน

 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีการตรงต่อเวลา มีความตั่งใจดีที่เข้ารับฟังโครงการ
 2. การเสนอเเนะให้คำปรึกษาในการดำเนินโครงการให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี
 3. มีความเข้าใจในรายละเอียดของโครงการดี
 4. สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงรายละเอียดโครงการ แผนการทำงาน และการติดตามผลโครงการให้กับสมาชิกทราบ ดังนี้
 • กำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินการ

 • กำหนดบทบาทของแต่ละกลุ่มทำงาน

2.เปิดโครงการโดยการประชุมร่วมกันเพื่อทำความเข้าใจในการดำเนินตามโครงการ โดยมีการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายแกนนำหลักเด็กและเยาวชนในการดำเนินงานร่วมกับคณะทำงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามแผนกิจกรรมที่วางไว้

กิจกรรมที่ทำจริง

09.00 - 09.30 น. ทุกคนพร้อมที่ห้องประชุม(พร้อมลงทะเบียน) 09.30 - 10.00 น. ผู้รับผิดชอบโครงการนำเสนอโครงการ ชื่อโครงการ เปิดลานบ้านกำแพง ลด ละ เลิก เกมส์ออนไลน์ 10.00 - 11.00 น. มีการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชี้เเจง งบประมาณที่ได้รับจาก สสส.

 • photo
 • photo
 • photo

 

20 20
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.2 ประชุมสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 2

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

1.เพื่อวางแผนการทำงาน 2.แบ่งหน้าที่การรับผิดชอบ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • ทำให้ได้แผนขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน
 • เกิดแกนนำชุมชน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. มีการวางแผนงานเป็นที่เรียนร้อย
 2. มอบหมายงานให้แต่ละบุคคลเป็นที่เรียนร้อย
 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในรายรายละเอียดโครงการเป็นอย่างดี
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมโครงการเปิดลานบ้านกำแพง ลด ละ เลิก เกมส์ออนไลน์ คณะทำงาน และคณะกรรมการครั้งที่ 2 วันที่ 9 พ.ย. 2558 โดยมีเนื้อหาการพูดคุยดังนี้

 1. รูปแบบการประชาสัมพันธ์ของการรับสมัครเด็ก และประชาสัมพันธ์เปิดตัวโครงการ
 2. รูปแบบการจัดเวทีของการเปิดตัวโครงการ
 3. การวางตัวคณะกรรมการคณะทำงานให้รับผิดชอบงานของการรับสมัครเด็กเข้าโครงการ
 4. มีการกำหนดทิศทาง
กิจกรรมที่ทำจริง

ประชุมโครงการเปิดลานบ้านกำแพง ลด ละ เลิก เกมส์ออนไลน์ คณะทำงาน และคณะกรรมการครั้งที่ 2 วันที่ 9 พ.ย. 2558 จำนวนผู้เข้า 100 คน โดยการเตรียมพร้อมของการทำงานในพื้นที่ ในการสร้างความเข้าใจให้กับเยาวชนและแบ่งบทบาทหน้าที่ของการทำงานของการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่หมู่ที่ 4 ให้เยาวชนที่สมัครตามโครงการเปิดลานบ้านกำแพง ลด ละ เลิก เกมส์ออนไลน์ โดยมีเนื้อหาการพูดคุยดังนี้

 1. รูปแบบการประชาสัมพันธ์ของการรับสมัครเด็ก และประชาสัมพันธ์เปิดตัวโครงการ
 2. รูปแบบการจัดเวทีของการเปิดตัวโครงการ
 3. การวางตัวคณะกรรมการคณะทำงานให้รับผิดชอบงานของการรับสมัครเด็กเข้าโครงการ มีการแบ่งออกเป็น 3 ชุมชน ชุมชนละ 35 คน มีการรับสมัครโดยการเคาะประตูบ้าน เดินหาในชุมชน ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของเทศบาลตำบลกำแพง ซึงมีผู้รับผิดชอบในการรับสมัครเด็กดังนี้ 3.1 ชุมชนเทศบาล1 คุณฮาลีม๊ะ เกนุ้ย คุณวิภา หรันหลัง 3.2 ชุมชนประชาบำรุง คุณแพรดาว หนูวงศ์ คุณรุณา หลีหมาด 3.3 ชุมชนนาโต๊ะพ่อ คุณอุไร บัวศรี
 4. มีการกำหนดทิศทาง การทำงานร่วมกันระหว่างเยาวชนและ อสม. รพ.ละงู pcu เทศบาลตำบลกำแพง ผู้นำศาสนา คณะกรรมการชุมชน มีการเชิอมโยงกันระหว่างชุมชน เยาวชน ครอบครัว ให้มีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน
 • photo
 • photo

 

20 21
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.3 ประชุมสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 3

วันที่ 9 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ประชุมสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 3

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • ทำให้ได้แผนขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน
 • เกิดแกนนำชุมชน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ได้แกนนำหลัก จำนวน 30 คน ร่วมดำเนินตามโครงการตามกิจกรรมที่ได้วางแผนไว้

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

พูดคุยการเตรียมความพร้อม 19-20 ธ.ค. 58 .ให้เยาชนมาเข้าร่วม วันเวลาของการกำหนดสถานที่ วัน เวลา การหาเด็กเข้ามาร่วมทีมเพื่อเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมในโครงการ การสรรหาเยาวชนเข้าร่วมกระบวนการการเรียนรู้ กำหนดวันเวลาประชุมของกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง กำหนดหน้าที่บทบาทของคณะทำงานและเยาวชนที่าเป็นแกนนำมาช่วยในการประสานงานในพื้นที่ สรรหาเด็กมาเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้

กิจกรรมที่ทำจริง

พูดคุยการเตรียมความพร้อม 19-20 ธ.ค. 58 .ให้เยาชนมาเข้าร่วม วันเวลาของการกำหนดสถานที่ วัน เวลา การหาเด็กเข้ามาร่วมทีมเพื่อเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมในโครงการ การสรรหาเยาวชนเข้าร่วมกระบวนการการเรียนรู้ กำหนดวันเวลาประชุมของกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง กำหนดหน้าที่บทบาทของคณะทำงานและเยาวชนที่าเป็นแกนนำมาช่วยในการประสานงานในพื้นที่ สรรหาเด็กมาเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

20 20
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.4 ประชุมสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 4

วันที่ 11 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อรับทราบความก้าวหน้าของโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • ทำให้ได้แผนขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน
 • เกิดแกนนำชุมชน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

มีภาคีส่วนร่วมเข้าร่วมกิจกรรม และทำกิจกรรมร่วมกับเยาวชน โดยสมาชิกสภา คณะกรรมการชุมชน แกนนำเยาวชน คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกำแพง ได้มีคณะกรรมการชุมชน ท่านรองปลัดมาเป็นพี่เลี้ยงและวางแผนกิจกรรมวางกฎกติกาการแข่งขันให้กับกลุ่มเยาวชนที่เข้าร่วมแข่งขัน ท่านนายกสนับสนุนเสื่อทีมในการแข่งขันกีฬาสามัคคีประเภทกีฬาเปตอง พูดคุยในเรื่องของการแบ่งสายการแข่งขัน การรับสมัครทีม หน้าที่ของคณะทำงาน่าใครมีหน้าที่ทำอะไร และร่วมกับคณะกรรมการการตัดสินกีฬาสามัคคีดระเภทกีฬาเปตอง

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมคณะทำงานผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อรับทราบวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ แนวทางการดำเนินงานและวางแผนการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน ทุกเดือน จำนวน 12 ครั้ง โดยมีเนื้อหาดังนี้ - กำหนดบทบาทแกนนำ

 • กำหนดวาระการประชุม

 • กำหนดแผนการดำนินงานของทุกกิจกรรมในโครงการ

 • กำหนดขั้นตอนการก่อร่างสร้างแกนนำ

กิจกรรมที่ทำจริง

มีการพูดคุยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมที่ผ่านมาของโครงการ และสอบถามกันว่ามีการลด ละ เลิก การเล่นเกมส์ของเยาวชนบ้างมั๊ย มีการเสนอแนะของผู้นำ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

20 20

2. เปิดโครงการ สรรหาเยาวชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.1 เปิดโครงการ สรรหาเยาวชน

วันที่ 19 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสร้างกลุ่มกลไกที่เข้มแข็งมาดำเนินงานด้านเด็กและสภาเยาชนอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ได้แกนนำหลัก จำนวน 30 คน ร่วมดำเนินตามโครงการตามกิจกรรมที่ได้วางแผนไว้

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

-มีการคัดเลือกกลุ่มแกนนำหลักของเด็กได้จำนวน 30 คน ในการที่จะดำเนินโครงการต่อ เกิดคณะทำงานขึ้นในเด็กและเยาวชนจำนวน 30 คน ในการเชื่อมประสานการทำงานที่ต่อเนื่อง และมีการประชาสัมพันธ์ในการคัดเลือกสรรห่เยาวชนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในชุมชน พร้อมทั้งให้ความรู้ในเรื่องของการใช้สื่อออนไลน์

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงรายละเอียดโครงการ แผนการทำงาน และการติดตามผลโครงการให้กับสมาชิกทราบ ดังนี้
 • กำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินการ

 • กำหนดบทบาทของแต่ละกลุ่มทำงาน

2.เปิดโครงการโดยการประชุมร่วมกันเพื่อทำความเข้าใจในการดำเนินตามโครงการ โดยมีการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายแกนนำหลักเด็กและเยาวชนในการดำเนินงานร่วมกับคณะทำงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามแผนกิจกรรมที่วางไว้

กิจกรรมที่ทำจริง

เวลา 13.30 น.ท่านนายกกล่าวเปิดโครงการและได้กล่าวทักทายและร่วมแลกเปลี่ยนกับเยาวชน กลุ่มแม่บ้าน ผู้นำศาสนา ผู้ใหญ่บ้าน ผู้สูงอายุ ท่านนายกได้กล่าวชมเยาวชนทุกคนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้และท่านได้ให้ข้อเสนอแนะว่าให้มีการขยายโครงการไปยังหมู่บ้านอื่นด้วย 

 • photo
 • photo
 • photo

 

30 35

3. คนในสังคมมีส่วนร่วม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.1 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนร่วมกัน ครั้งที่ 1

วันที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 13:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

-คนในชุมชนและครูมีการทำกิจกรรมร่วมกันและช้วยกันเป็นหูเป็นตา

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. คนในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
 2. เกินจากเป้าหมายที่ตั้งไว้
 3. มีข้อเสนอเป็นโครงการที่ดีอย่างให้มีครั้งต่อไป
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนร่วมกับครูและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อระดมความคิดค้นหาเด็กในเป้าหมายที่ติดเกมส์และหาแนวทางลด ละ ป้องกัน

2.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

3.จัดขึ้นที่มัสยิดระยะเดือนละ1ครั้ง ใช้กระบวนการทางด้านศาสนา ทางสังคม โดยมีผู้นำทางศาสนาและผู้รู้มาขัดเกลากลุ่มเป้าหมาย

กิจกรรมที่ทำจริง

13.00 - 13.30 น. เริ่มลงทะเบียน

13.30 - 16.00 น. เริ่มการบรรยาย - สิ้นสุดการบรรยาย

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 72
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนร่วมกัน ครั้งที่ 2

วันที่ 2 มกราคม 2559 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้มุสลีม๊ะมาร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิด รับฟังการบรรยายของผู้นำศาสนา

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

-คนในชุมชนและครูมีการทำกิจกรรมร่วมกันและช้วยกันเป็นหูเป็นตา

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

คนในชุมชนและครูมีการทำกิจกรรมร่วมกันและช้วยกันเป็นหูเป็นตา มีการเล่าสู่กันฟังในเรื่องราวของลูกหลานตัวเองมีพฤติกรรมอย่างไรในการใช้สื่อออนไลน์ ได้มีการวางแผนร่วมกันช่วยกันสอดส่องดูแลลูกหลานในชุมชนช่วยกันแนะนำให้เด็กๆได้เข้าใจการใช้สื่อออนไลน์ที่ถูกต้อง มีการแบ่งเวลาในการเล่นเกมส์ให้กับบุตรหลาน ส่งเสริมให้บุตรหลานหันมาเล่นกีฬามากขึ้น เพื่อที่จะช่วยลดเวลาการเล่นเกมส์ให้ลดน้อยลง

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนร่วมกับครูและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อระดมความคิดค้นหาเด็กในเป้าหมายที่ติดเกมส์และหาแนวทางลด ละ ป้องกัน

2.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

3.จัดขึ้นที่มัสยิดระยะเดือนละ1ครั้ง ใช้กระบวนการทางด้านศาสนา ทางสังคม โดยมีผู้นำทางศาสนาและผู้รู้มาขัดเกลากลุ่มเป้าหมาย

กิจกรรมที่ทำจริง

มีการบรรยายของผู้นำศาสนา มุสลีม๊ะมีการแแลกเปลี่ยนความคิดของกันและกัน มีการพูดคุยถึงการใช้สื่อออนไลน์

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.3 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนร่วมกัน ครั้งที่ 3

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

-คนในชุมชนและครูมีการทำกิจกรรมร่วมกันและช้วยกันเป็นหูเป็นตา

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1.คนในสังคมร่วมกันออกมารับฟังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของหลักศาสนา การแต่งกายที่ถูกต้องของมุสลิม การรับประทานอาหาร รวมไปถึงการใช้สื่ิออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับศาสนา 2.เยาวชนออกมาแสดงความสามารถในเรื่องของการออกมาร่วมแรงก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์ตาฎีกาของมัสยิดดารุสอาดีย์ ช่วยกันทำความสะอาดรอบๆมัสยิด

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนร่วมกับครูและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อระดมความคิดค้นหาเด็กในเป้าหมายที่ติดเกมส์และหาแนวทางลด ละ ป้องกัน

2.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

3.จัดขึ้นที่มัสยิดระยะเดือนละ1ครั้ง ใช้กระบวนการทางด้านศาสนา ทางสังคม โดยมีผู้นำทางศาสนาและผู้รู้มาขัดเกลากลุ่มเป้าหมาย

กิจกรรมที่ทำจริง

1.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนร่วมกับครูและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อระดมความคิดค้นหาเด็กในเป้าหมายที่ติดเกมส์และหาแนวทางลด ละ ป้องกัน

2.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

3.จัดขึ้นที่มัสยิดระยะเดือนละ1ครั้ง ใช้กระบวนการทางด้านศาสนา ทางสังคม โดยมีผู้นำทางศาสนาและผู้รู้มาขัดเกลากลุ่มเป้าหมาย

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 70

4. ออกแบบวิธีการเก็บข้อมูลและหาทีมเก็บข้อมูล

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.1 ออกแบบวิธีการเก็บข้อมูลและหาทีมเก็บข้อมูล

วันที่ 1 มีนาคม 2559 เวลา 16:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้ได้เครื่องมือการเก็บข้อมูลสมบูรณ์แบบพร้อมใช้งานได้

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ได้แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรร

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ได้ตัวแทนออกจัดเก็บข้อมูลจำนวน 20 คน และได้เครื่องมือจัดเก็บข้อมูลที่พร้อมใช้งานจำนวน 100 ชุด เยาวชนที่เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการออกแบบวิธีการเก็บข้อมูลทีชัดเจน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. ทีมแกนนำเยาวชนออกแบบ แบบสอบถามเก็บข้อมูล

2.รับสมัครเยาวชนเก็บข้อมูล 20 คน

กิจกรรมที่ทำจริง

เวลา 16.00 น. เยาวชน กรรมการชุมชน ผู้ปกครอง มาพร้อมกันที่บ้านผู้รับผิดชอบโครงการ และลงทะเบียน หลังจากนั้นผู้รับผิดชอบโครงการได้ชี้แจงและอธิบายรายละเอียดของการออกแบบวิธีการเก็บข้อมูล

เวลา 16.30 น.เริ่มออกแบบเครื่องมือ/แบบสอบถาม

เวลา 17.00 น.ได้แบบสอบถามที่พร้อมใช้งานได้ หลังจากนั้นได้เปิดรับสมัครตัวแทนออกเก็บข้อมูลจำนวน 20 คน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

20 27

5. อบรมวิธีการเก็บข้อมูล

ไม่มีกิจกรรม

6. ลงพื้นที่เก็บข้อมูล และรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

ไม่มีกิจกรรม

7. คืนข้อมูลและร่วมกันทำแผนแม่บทด้านเด็กและเยาวชน

ไม่มีกิจกรรม

8. ค่ายอบรมการใช้สื่อที่เหมาะสม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

8.1 ค่ายอบรมการใช้สื่อที่เหมาะสม

วันที่ 19 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00-16:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 1. สร้างกลไกให้กับกลุ่มเยาวชนได้มีบทบาทในเรื่องของการใช้สื่อและเกมส์ออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ 2. เพื่อคัดเลือกเยาวชนได้ทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.เกิดแกนนำเยาวชนในหมู่บ้านจำนวน 20 คน 2.มีคณะทำงานในการขับเคลื่อน 15 คน 3.มีสภาชุมชน 1 สภา 4.มีการติดตามดำเนินงาน โครงการเป็นรูปแบบและรูปธรรมการทำงานในพื้นที่

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

การร่วมกระบวนการเวทีเชิงปฏิบัติการได้มีกลุ่มเยาวชนเข้าร่วมอบรมจำนวน 100 คนซึ่งมีการระดมความคิดกลุ่มมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทำให้เด็กกล้าแสดงออกและสามารถออกมานำเสนอข้อมูลที่เด็กได้ระดมความคิดกัน การสื่อสารที่ได้รับจากทีมวิทยากรเยาวชนสร้างกระบวนการการเรียนรู้ให้กับกลุ่มได้ เป็นเวทีที่มีพื้นที่ให้กับเด็กและเยาวชนได้แสดงออกและแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ได้จากการแลกเปลี่ยน การสร้างความคุ้นเคยภายในกลุ่ม สำหรับเยาวชนแล้วเรื่องของเกมส์ออนไลน์เป็นสิ่งที่ดีโดยยังไม่ได้นึกถึงผลกระทบของเกมส์ รวมไปถึงผู้ปกครองบางคนยังสนับสนุนให้ลูกหลานเล่นเกมส์อยู่ เป็นการสร้างค่านิยมที่ผิดๆให้กับบุตรหลาน เป็นเวทีที่อิสระทางความคิดของเยาวชน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

09.00 ลงทะเบียน ณ อาคารเอนกประสงค์สวนสาธารณะเทศบาลจำบลกำแพง

09.30-10.00 พิธีเปิดโดยท่านนายกวิชิต แซ่ลิ่ม กระบวนการในการจัดเวทีมีการนำทีมวิทยากรของ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา

10.00-12.00 บทบาทของเยาวชนกับเกมส์ออนไลน์ มีเยาวชนเล่นเกมส์สัปดาห์ ละ 5 วัน จำนวน 5 คน 2 วัน 2 คน 1วัน 1 คน โดยเริ่มเล่นตั้งแต่เช้า-บ่าย

13.00น.-14.00น. มีการตั้งชื่อกลุ่มเลือกประธานกลุ่มมีการเล่นเกมส์โดยการร้องเพลงลูกตอ

14.00น.-16.00 น. มีการระดมความคิดเห็นในหมู่บ้านของเรามีปัญหาของเกมส์ออนไลน์

กิจกรรมที่ทำจริง

09.00 ลงทะเบียน ณ อาคารเอนกประสงค์สวนธารณะเทศบาลตำบลกำแพง


09.30-10.00 พิธีเปิดโดยท่านนายกวิชิต แซ่ลิ่ม กระบวนการในการจัดเวทีมีการนำทีมวิทยากรของ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา โดยมี 1. นายสหรัฐ ยาหยาหมัน2. นายมนูศักดิ์ ราเหม 3. นายหมาดอี สำสู 4.นายสรวิทย์ วัฒนพีนธ์ 5. นายสุไลหมาน องศารา 6. นายวิชิต แซ่ลิ่ม 7. นายวิชัย สำสู ให้เด็กเช็คอินก่อน ในการให้เด็กเข้าร่วมกระบวนการ โดยให้ทุกคนคิดว่าที่พิเศษ1 ครั้ง ของเยาวชนกับเกมส์ออนไลน์ โดยท่านรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตให้เด็กทำท่าทางโดยแปล่งเสียงออกมา แล้วให้ปรบมือพูดตามด้วยคำว่า ว้าว ท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกำแพง นายวิชิต แซ่ลิ่ม โดยการใช้สื่อคือการใช้มือ เกมส์ออนไลน์มาใช้ประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจำวัน คือการไม่ทำความเดือดร้อนให้กับครอบครัว สังคม ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของการทำงาน มีการเขียนโครงการในการดำเนินกิจกรรมให้กับน้องๆทุกคนให้ได้รับประโยชน์ของการทำกิจกรรมอย่างสำเร็จ


10.00-12.00 บทบาทของเยาวชนกับเกมส์ออนไลน์ มีเยาวชนเล่นเกมส์สัปดาห์ ละ 5 วัน จำนวน 5 คน 2 วัน 2 คน 1วัน 1 คน โดยเริ่มเล่นตั้งแต่เช้า-บ่าย โดยไม่กำหนดการเล่นจะมีการเล่นตลอดเวลา จะนอนก็เล่น กินข้าวก็เล่น ก่อนนอน ในห้องนอนจะมีการเล่นครั้งละ 5 ชั่วโมง 2 ชั่วโมง มีมากกว่า 5 ชั่วโมง 2 คน การไปเล่นเล่นเกมส์ที่ร้านฟอร์ยูและร้านอื่นๆแต่ละร้านจะมีโปรโมชั่นเล่น 2 ชั่วโมง แถม 1 ชั่วโมง จะมีการเล่นเกมส์กับโทรศัพท์วันละ 1 ชั่โมง ส่วนมาก 80% ของการเล่น การลดการเล่นต้องมีการปรับตัวเองให้มากขึ้น ถ้าหากจะละในการเล่นอย่างมีสติ เกมส์เล่นได้จากที่ไหน มีโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต ไอแพ็ด การเล่นจะเอาความเพลิดเพลิน จากการสอบถามเยาวชนโดยมีเป้าหมายที่จะเล่น ถามต่อว่าเยาวชนจะลด ละ เลิก เกมส์ออนไลน์ได้หรือไม่ คำตอบนั้น คือไม่ได้ จากนั้นก็ให้ให้ข้อคิดเด็กว่า เอาเวลาที่ไปเล่นเกมส์ไปทำกิจกรรมอย่างอื่นดีกว่ามั๊ยเพื่อสานต่อในชุมชนให้เกิดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ และให้คิดการทำงานกลุ่มในเยาวชนให้มีความต่อเนื่อง เล่นเกมส์แล้วต้องเสียอะไรบ้าง คือเงิน เวลา สายตา สมอง สุขภาพ ขาดการคบเพื่อน ประโยชน์ คือคลายเครียด เก่งภาษาอังกฤษ รู้คำศัพท์ เกิดความชำนาญในการพิมพ์ ทันข่าวสาร รู้ทันเพื่อนมีการตอบโต้กัน ในการวางแผนต้องการลด ละ เลิก เกมส์ ออนไลน์คือ 1. ควบคุมเวลาตัวเองจากการเล่น กำหนดตารางประจำวัน 2. ต้องรู้ทัน 3. ช่วยเหลืองานบ้าน 4. วางแผนตารางชีวิตหลังจากนั้นมีการแบ่งกลุ่มทั้งหมด 4 กลุ่ม


12.00-13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง


13.00น-14.00 น. มีการตั้งชื่อกลุ่มเลือกประทานกลุ่มมีการเล่นเกมส์โดยการร้องเพลงลูกตอโดยมีเนื้อเพลงดังต่อไปนี้ ลูกตอๆ ลูกเหรียง ลูกตอ ลูกตอ ลูกตอ ลูกเนียง ลูกเนียง ลูกเนียง ลูกเหรียง ลูกเหรียง ลูกเหรียง ตอเบา ตอเบา ตอเบา และเพลงทะเลมีเนื้อเพลงดังนี้ ทะเล ทะเล ทะเล ทะเล ทะเล ทะเล ลา ลา ลา ลา ลา ลาหลังจากนั้นมีการเลือกหัวหน้ากลุ่มแบะได้ชื่อกลุ่มดังนี้ กลุ่มที่ 1 ชื่อว่าบ้านพรรคเขียว กลุ่มที่ 2 ชื่อว่า มายโฮมดอล กลุ่มที่ 3 แน่ใจน่ะว่าเลิกได้ กลุ่มที่4 ชื่อว่าบ้านกำแพงเมืองน่าอยู่ ลดเลิก14.00น. มีการระดมความคิดเห็นในหมู่บ้านของเรามีปัญหาของเกมส์ออนไลน์ จากประเด็นที่ต้องแก้ปัญหาโดยต้องให้เด็กวิเคราะห์ ข้อดี ข้อเสีย ว่ามีอะไรบ้างมาจากการระดมความคิดเห็นของเพื่อนในกลุ่มซึ่งมีผลจากการระดมความคิดของกลุ่มก็ได้ข้อดีดังต่อไปนี้ - ได้คลายเคลียด - ได้คำศัพท์ภาษาอังกฤษใหม่ - ได้เพื่อนใหม่ - ฝึกจินตนาการ - รู้ทันเกมส์ - ฝึกภาษา/เรียนรู้และจดจำได้ - ฝึกรอยหยักในสมอง - ฝึกกระบวนการคิด - ฝึกอารมณ์สุนทรี - สร้างกำลังนิ้วมือให้แข็งแรง - มีความเชี่ยวชาญทางคอมพิเตอร์ - มีไหวพิบปฏิภาน - ฝึกพลังจิต/ฝึกสมอง - ทันสมัย ข้อเสียดังนัี - เสียเวลา/ขาดเรียน - เสียเงิน - สายตาเสีย - เสียสติ -หมุกมุ่นแต่เกมส์ - คิดแต่เรื่องเกมส์ไม่สนใจการเรียน - สุขภาพแย่ -ขาดเพื่อน -เริ่มสนใจคนรอบข้างน้อยลง - เสี่ยงต่อการติดยาเสพติด - การเอาตัวอย่างจากเกมส์มาใช้กับตนเอง - มีปัญหากับครอบครัว- มีโลกส่วนตัวสูง - มีการลักขโมย - โกหก - บุคลิกภาพเปลี่ยนไป - ไม่สนใจสังคมรอบข้าง ข้อคิด การขาดสังคมในเรื่องของการมีส่วนร่วม การมีเพื่อน การเล่นกีฬา การได้พูดคุยกับเพื่อน การพบปะ การสร้างคุณค่าให้กับตนเอง การทำให้ตนเองได้มีดอกาสของการจัดการการบริหารจัดการตนเอง โดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการฝึกการอ่านหนังสือ การเล่นกีฬา ดนตรี เราควรจะเริ่มทำตามควาทฝันตั้งแต่ตอนที่เราอยากจะเป็น ควรตั้งเป้าหมายตั้งความหวังในสิ่งที่เราอยากจะเป็น โดยการปักธงให้ตนเองไปถึงจุดที่ทุกคนต้องการคือ การร่วมกลุ่มกันทำกิจกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันให้เราเป็นคนดี ความคิดของเยาชน ต้องทำตามความนิยมและควาทเข้าใจของกิจกรรมที่เกิดจากค่านิยมของคนที่เราอยากเห็นว่าเราต้องการมีจุดมุ่งหมายจุดยืนของเราได้ และมีการใช้โอกาสของกิจกการทำกิจกรรมในวันนี้ให้มีประโยชน์ โดยการมีอิสระทางความคิดในตนเอง โดยใช้ความดีของตนเองเข้ามาบริหารกิจกรรมของตนเองให้ได้ดีที่สุด เสร็จกระบนการกลุ่มระดมคามคิดมีเรื่องของการเล่นเกมส์ด้วยเพลงนี้ แฮปปี้ อา อา/ แฮปปี้ อา อา ไอยา ให้เด็กเอามือจับอวัยวะของร่างกายให้ถูกต้องของการฝึกทักษะของเด็ก ในการเล่นกิจกรรมโดยการสัมผัส ความฝัน โดยการเช็คอินตนเองว่ากลับไปจะเล่นเกมส์อีกมั๊ย ความใฝ่ฝันที่คิดถึงเสมอ จะเก็บเอาไว้ในสิ่งดีๆให้คิดถึงความฝันเสมอ อย่าลืมเอาความรู้ไปบอกเพื่อนๆที่ไม่ได้มาด้วย อยากได้เยาวชนมาร่วมเล่นดนตรีด้วยกัน ขอให้เด็กมีความสุขทุกคนเด็กมีหน้าตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใส พี่ๆทุกคนอย่าติดเกมส์กัน ยังโสดต่อไป ให้ทุกคนเลิกเกมส์เพื่ออนาคตที่สดใส ให้เป็นเด็กดี

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

100 100

9. เปิดลาน บ้านกำแพง ลด ละ เลิก เกมส์ออนไลน์

ไม่มีกิจกรรม

10. กีฬาสามัคคี

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

10.1 กีฬาสามัคคี

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13:00-23.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชนและเพื่อความสนุกสนานและการกล้าแสดงออกของเยาวชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

-เด็กและเยาวชนมีความสามัคคีกันในหมู่คณะ มีการทำงานเป็นกลุ่ม -เพิ่มความกระชับไมตรีมีความเอื้ออาทรต่อกัน -ได้เพื่อนใหม่ -สร้างขวัญกำลังใจให้กับเยาวชน -สร้างพลังการทำงานแข็มแข็ง

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

มีผู็เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 94 คน เยาชนในชุมชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีผลดีต่อสุขภาพและทุกคนที่มาเข้าร่วมกิจกรรมพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากให้มีกิจกรรมอย่างนี้เกิดขึ้นอีก

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.จัดการแข่งฟุตบอลเยาวชนภายในชุมชน(ภายในกลุ่มเยาวชน) 4ทีม 4ชุมชน 2.จัดการแข่งขันเปตอง(ภายในกลุ่มเยาวชน)15ทีม 4 ชุมชน ให้ตามความถนัดของแต่ละบุคคล

กิจกรรมที่ทำจริง

เวลา13.00 น.เยาวชนและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันมาพร้อมกัน ณ สนามที่ทำการแข่งขัน หลังจากนั้นมีการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมและมีการแบ่งทีม/สายเพื่อทำการแข่งขัน เวลา15.00 น. เริ่มทำการแข่งขันเปตองหญิง เวลา 17.00 น.เสร็จการแข่งขันในรอบแรกหลังจากนั้น เวลา 17.45 น. พักรับประทานอาหารเย็นพร้อมกัน เวลา 18.00 น.เร่ิมทำการแข่งขันเปตองชายรอบแรกจนถึงเวลา 20.00 น. จากนั้นนำทีมที่ชนะการแข่งขันในรอบแรกทั้งหญิงและชายทั้งหมด8ทีมหญิง4ทีม ชาย4ทีมเพื่อหาผู้ชนะในรอบต่อไปเวลา 22.00 น. ได้ทีมที่ชนะเลิศ2ทีม รองชนะเลิศ2ทีม ละทีมที่ได้ลำดับที่3และที่4 และจากนั้นได้มีการมอบรางวัลโดยท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกำแพงและร่วมกันถ่ายรูป

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

100 94

11. พัฒนาการใช้สื่อแกนนำ

ไม่มีกิจกรรม

12. ก่อกติกาชุมชน นำทำตามกติกา

ไม่มีกิจกรรม

13. เยาวชนจิตสาธารณา ใช้เวลาเป็นประโยชน์

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.1 เยาวชนจิตสาธารณา ใช้เวลาเป็นประโยชน์ ครั้งที่ 1

วันที่ 31 ตุลาคม 2558 เวลา 18:00 - 19:00 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เด็กเยาวชนใช้เวลา่างให้เกิดประโยชน์

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

-เด็กไม่ใช้เวลาว่างไปเล่นเกมส์แต่หันมาทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน -สร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กทำความดี -เด็กมีจิตอาสาทำงานในชุมชน -เกิดความตระหนักและปรับเปลี่ยนแนวคิดในการนี้จะทำงานด้วยจิตอาสา -ไม่เสียไปกับการเล่นเกมส์ -เด็กเกิดการแบ่งปันในการทำความดี

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ได้เยาวชนในชุมชนจำนวน 40 คนเข้าร่วมทำกิจกรรมได้ฝึกการอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน เล่มเล็กและเล่มใหญ่ เพื่อสร้างสมาธิและความประพฤติการปฏิบัติตนที่เรียบร้อย สำรวม

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.จัดกิจกรรมแก่เด็กในชุมชน ดังนี้

-มีการสอนหนังสือเด็กในเรื่องศาสนาอิสลาม(หนังสือ อัล-กรุอ่าน โดยโต๊ะครูเป็นผู้สอน ทุกวัน หยุดวันพฤหัส1วัน)

-เวลามีเทศกาลให้เด็กเยาวชนกลุ่มแกนนำลงไปร่วมปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา ตามชุมชน 4 ชุมชน ทุกๆเทศกาล เช่น ละหมาดคนตาย ขึ้นบ้านใหม่ ขึ้นแปลเด็กแรกเกิด

2.แกนนำเด็กและเยาวชนร่วมกันพัฒนามัสยิด 3 เดือนครั้งจำนวนทั้งหมด 3 ครั้ง

กิจกรรมที่ทำจริง

เวลา 17.00-18.00 เยาวชนในชุมชนไปรวมกลุ่มกันที่บ้านผู้นำศาสนา โดยแต่ละคนมีหนังสืออัลกรุอ่านติดตัวมาด้วยทุกคน หลังจากนั้นก็เริ่มทำการอ่านหนังสืออัลกรุอ่าน มีการแบ่งกลุ่มกัน กลุ่มละ4-5คน และมีผู้นำศาสนาคอยสอนแต่ละกลุ่ม

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

40 22
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.2 เยาวชนจิตสาธารณา ใช้เวลาเป็นประโยชน์ ครั้งที่ 2

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

-เด็กไม่ใช้เวลาว่างไปเล่นเกมส์แต่หันมาทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน -สร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กทำความดี -เด็กมีจิตอาสาทำงานในชุมชน -เกิดความตระหนักและปรับเปลี่ยนแนวคิดในการนี้จะทำงานด้วยจิตอาสา -ไม่เสียไปกับการเล่นเกมส์ -เด็กเกิดการแบ่งปันในการทำความดี

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผลงานของเยาวชน

 1. สามารถก่อผนังเสร็จสมบูรณ์1ผนัง
 2. ช่วยมัสยิดประหยัดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
 3. เกิดความสามัคคีในกลุ่มเยาวชน และผู้ใหญ่ในชุมชนจากการร่วมแรงก่อสร้างมัสยิดซึ่งเป็นศูนย์รวมของชุมชน
 4. เกิดการเสียสละเเรงกาย
 5. เยาวชนเรียนรู้การทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์ของชุมชน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมคณะทำงานผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อรับทราบวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ แนวทางการดำเนินงานและวางแผนการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน ทุกเดือน จำนวน 12 ครั้ง โดยมีเนื้อหาดังนี้ - กำหนดบทบาทแกนนำ

 • กำหนดวาระการประชุม

 • กำหนดแผนการดำนินงานของทุกกิจกรรมในโครงการ

 • กำหนดขั้นตอนการก่อร่างสร้างแกนนำ

กิจกรรมที่ทำจริง

เยาวชนร่วมกันลงแรงก่อสร้างมัสยิดกลางบ้านกำแพง ซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง โดยเยาวชนได้ร่วม

 1. ช่วยกันก่ออิฐ/ขนอิฐ
 2. ฉาบผนังกำแพง
 3. ผสมปูน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 16
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.3 เยาวชนจิตสาธารณา ใช้เวลาเป็นประโยชน์ ครั้งที่ 3

วันที่ 12 ธันวาคม 2558 เวลา 18:00 - 19:00 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

-เด็กไม่ใช้เวลาว่างไปเล่นเกมส์แต่หันมาทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน -สร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กทำความดี -เด็กมีจิตอาสาทำงานในชุมชน -เกิดความตระหนักและปรับเปลี่ยนแนวคิดในการนี้จะทำงานด้วยจิตอาสา -ไม่เสียไปกับการเล่นเกมส์ -เด็กเกิดการแบ่งปันในการทำความดี

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

-เยาวชนมีจิตอาสา เล่นเกมส์น้อยลง เกิดการกระตุ้นให้เยาวชนให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ -เมื่อโรงเรียนเลิก เยาวชนกลับถึงมีการเชื่อเหลือพ่อแม่ทำงานบ้าน และที่โรงเรียนก็รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี มีเยาวชนสนใจมาเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น และมีการเล่นเกมส์ลดน้อยลง

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.จัดกิจกรรมแก่เด็กในชุมชน ดังนี้

-มีการสอนหนังสือเด็กในเรื่องศาสนาอิสลาม(หนังสือ อัล-กรุอ่าน โดยโต๊ะครูเป็นผู้สอน ทุกวัน หยุดวันพฤหัส1วัน)

-เวลามีเทศกาลให้เด็กเยาวชนกลุ่มแกนนำลงไปร่วมปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา ตามชุมชน 4 ชุมชน ทุกๆเทศกาล เช่น ละหมาดคนตาย ขึ้นบ้านใหม่ ขึ้นแปลเด็กแรกเกิด

2.แกนนำเด็กและเยาวชนร่วมกันพัฒนามัสยิด 3 เดือนครั้งจำนวนทั้งหมด 3 ครั้ง

กิจกรรมที่ทำจริง
 • มีการรวมกลุ่มเยาวชนในชุมชนหลังจากเลิกเรียน
 • ให้เยาวชนมาอ่านหนังสือและสอนคุณธรรมจริยธรรม
 • เล่นเกมส์ ทำกลุ่ม สรุปบทเรียน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

40 40
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.4 เยาวชนจิตสาธารณา ใช้เวลาเป็นประโยชน์ ครั้งที่ 4

วันที่ 14 มกราคม 2559 เวลา 19:00 - 20:00 น น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้เยาชนใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนให้เกิดประโยชน์กับตนเองและชุมชน ให้เยาวชนใช้เวลาว่างในวันเสาร์ให้เป็นประโยชน์

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

-เด็กไม่ใช้เวลาว่างไปเล่นเกมส์แต่หันมาทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน -สร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กทำความดี -เด็กมีจิตอาสาทำงานในชุมชน -เกิดความตระหนักและปรับเปลี่ยนแนวคิดในการนี้จะทำงานด้วยจิตอาสา -ไม่เสียไปกับการเล่นเกมส์ -เด็กเกิดการแบ่งปันในการทำความดี

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

เด็กไม่ใช้เวลาว่างไปเล่นเกมส์แต่หันมาทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน -สร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กทำความดี -เด็กมีจิตอาสาทำงานในชุมชน -เกิดความตระหนักและปรับเปลี่ยนแนวคิดในการนี้จะทำงานด้วยจิตอาสา -ไม่เสียไปกับการเล่นเกมส์ -เด็กเกิดการแบ่งปันในการทำความดี

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.จัดกิจกรรมแก่เด็กในชุมชน ดังนี้

-มีการสอนหนังสือเด็กในเรื่องศาสนาอิสลาม(หนังสือ อัล-กรุอ่าน โดยโต๊ะครูเป็นผู้สอน ทุกวัน หยุดวันพฤหัส1วัน)

-เวลามีเทศกาลให้เด็กเยาวชนกลุ่มแกนนำลงไปร่วมปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา ตามชุมชน 4 ชุมชน ทุกๆเทศกาล เช่น ละหมาดคนตาย ขึ้นบ้านใหม่ ขึ้นแปลเด็กแรกเกิด

2.แกนนำเด็กและเยาวชนร่วมกันพัฒนามัสยิด 3 เดือนครั้งจำนวนทั้งหมด 3 ครั้ง

กิจกรรมที่ทำจริง

มีการสอนหนังสือเด็กในเรื่องศาสนาอิสลาม(หนังสือ อัล-กรุอ่าน โดยโต๊ะครูเป็นผู้สอน ทุกวัน หยุดวันพฤหัส1วัน)

-เวลามีเทศกาลให้เด็กเยาวชนกลุ่มแกนนำลงไปร่วมปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา ตามชุมชน 4 ชุมชน ทุกๆเทศกาล เช่น ละหมาดคนตาย ขึ้นบ้านใหม่ ขึ้นแปลเด็กแรกเกิด

2.แกนนำเด็กและเยาวชนร่วมกันพัฒนามัสยิด 3 เดือนครั้งจำนวนทั้งหมด 3 ครั้ง

 • photo

 

40 40
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.5 เยาวชนจิตสาธารณา ใช้เวลาเป็นประโยชน์ ครั้งที่ 5

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 18:00 - 19:00 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รักในศาสนาของตน มีการแบ่งเวลาที่ถูกต้อง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

-เด็กไม่ใช้เวลาว่างไปเล่นเกมส์แต่หันมาทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน -สร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กทำความดี -เด็กมีจิตอาสาทำงานในชุมชน -เกิดความตระหนักและปรับเปลี่ยนแนวคิดในการนี้จะทำงานด้วยจิตอาสา -ไม่เสียไปกับการเล่นเกมส์ -เด็กเกิดการแบ่งปันในการทำความดี

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

จากที่ตั่งไว้ว่าเด็กจะมาประมาณ40คน แต่เด็กมาจริงประมาณ20-25คน แต่จำนวน 25 คนนี้มาเรียนอย่างสม่ำเสมอ จะมีการเรียนการสอน 6 วัน หยุดทุกวันพฤหัสบดี เรียนวันละ 1 ชั่วโมงตั้งแต่เวลา 19.00-20.00 เด็กสามารถอ่านหนังสืออัลกรุอ่านได้อย่างคล่องแคล่ว และเยาวชนได้รับความรู้ในด้านคุณธรรมจริยะธรรม มารยาททางสังคม รวมไปถึงการขัดเกลาทางจิตใจของเด็ก และเด็กยังได้ใช้เวลาว่างจากการเล่นเกมส์หันมาทำการบ้านพอถึงเวลาก็พากันไปอ่านคัมภีร์ออัลกรุอ่าน ซึ่งแตกตางจากเมื่อก่อนที่พอเลิกเรียนจะมุ่งหน้าไปร้านเกมส์เพียงอย่างเดียว

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.จัดกิจกรรมแก่เด็กในชุมชน ดังนี้

-มีการสอนหนังสือเด็กในเรื่องศาสนาอิสลาม(หนังสือ อัล-กรุอ่าน โดยโต๊ะครูเป็นผู้สอน ทุกวัน หยุดวันพฤหัส1วัน)

-เวลามีเทศกาลให้เด็กเยาวชนกลุ่มแกนนำลงไปร่วมปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา ตามชุมชน 4 ชุมชน ทุกๆเทศกาล เช่น ละหมาดคนตาย ขึ้นบ้านใหม่ ขึ้นแปลเด็กแรกเกิด

2.แกนนำเด็กและเยาวชนร่วมกันพัฒนามัสยิด 3 เดือนครั้งจำนวนทั้งหมด 3 ครั้ง

กิจกรรมที่ทำจริง

ครูผู้รู้ได้สอนหนังสืออัลกรุ-อ่านได้ตามเป้าหมาย

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

40 25

14. จัดเวทีสรุปบทเรียนโครงการ

ไม่มีกิจกรรม

15. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

15.1 ปฐมนิเทศ

วันที่ 7 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • ปฐมนิเทศทีมผู้รับผิดชอบโครงการ 
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • คณะทำงานพื้นที่มีความเข้าใจการทำงานโครงการมากขึ้น
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • มารับฟังและเรียนรู้การปฐมนิเทศ การรายงานโครงการ การบันทึกโครงการ การเพิ่มข้อมูลต่างๆ ของโครงการ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • เปิดเวทีเวลา 09.00 น. โดยทีมพี่เลี้ยงกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและแนะนำทีมพี่เลี้ยงและทีม สจรส.เริ่มกระบวนการทำความเข้าใจการทำงานโครงการให้กับทีมพื้นที่ได้รับทราบในเรื่องการจัดการเอกสาร และแนะนำเวบไซค์คนใต้สร้างสุขให้พื้นที่ดูตัวอย่างเอกสารการเงิน
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

15.2 อบรมการเขียนรายงาน

วันที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

1.เพื่อผู้รับผิดชอบโครงการเกิดการพัฒนาในการเขียนรายงาน2.เกิดทักษะในการเขียนรายงานที่ถูกต้องสมบูรณ์

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1.เกิดทักษะการเขียนรายงานในโครงการของ สสส.

2.มีแผนงานในการกิจกรรมครั้งต่อไป

3.ปัญหาในทางแก้ใขมีน้อยลง

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เรียนรู้การเขียนรายงานและการจัดการเอกสารทางการเงิน

กิจกรรมที่ทำจริง
 • 09.00 น. ลงทะเบียนและเข้าห้องอบรม
 • 10.30 น. รับประทานอาหารว่าง
 • 12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง
 • 13.00 น. เข้าห้องอบรมเพื่อการเขียนรายงาน
 • 14.00 น. ให้พี่เลี้ยงตรวจโครงการ
 • 16.00 น. สิ้นสุดการอบรม
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

15.3 ปิดงวดที่ 1

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม เพื่อจัดทำเอกสารปิดงวดที่ 1

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ตรวจสอบเอกสาร ผลการดำเนินงาน และเอกสารการเงิน ทำการปิดงวดที่ 1

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

จัดทำเอกสารปิดงวดที่ 1

กิจกรรมที่ทำจริง

เข้าร่วมประชุมการจัดทำรายงานความก้าวหน้างวดที่ 1 พร้อมเบิกเงินค่าเปิดบัญชี 500 บาท

 • photo
 • photo

 

2 2

16. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

16.1 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

วันที่ 17 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

รณรงค์ไม่ให้มีการสูบบุหรีในที่สาธารณะ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. จัดทำป้ายไวนิลจำนวน3ป้าย
 2. นำป้ายที่ได้จัดทำมาไปติดตามสถานที่จัดทำโครงการ ได้แก่ มัสยิดกลางบ้านกำแพง และในชุมชน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นถึงป้ายบอกเขตห้ามสูบบุหรี่
 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตะหนักถึงการมีจิตสำนึกในการสูบบุหรี่ในที่สาธาณะ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • นำป้ายที่ได้จัดทำมาไปติดตามสถานที่จัดทำโครงการ
 • photo
 • photo
 • photo

 

1 1

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 64 20                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 193,000.00 74,827.68                  
คุณภาพกิจกรรม 80 60                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน

 

 

 

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุสภาพที่ดีขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน คน โปรดระบุข้อมูลของแกนนำ ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง พร้อมแนบมากับรายงาน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ
นาย อิยธินุน ชูทอง ซอยประชาบำรุง หมู่ที่ 4 สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน/ออกกำลังกาย/อาหารปลอดภัย/การจัดการภาวะน้ำหนักเกิน/บริโภคผัก ผลไม้
นางสาว นิตยา ทิ้งปากน้ำ ซอยประชาบำรุง หมู่ที่ 4 สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน/ออกกำลังกาย/อาหารปลอดภัย/การจัดการภาวะน้ำหนักเกิน/บริโภคผัก ผลไม้
นาย รุ่งโรจน์ หมูดงาม ซอยประชาบำรุง หมู่ที่ 4 สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน/ออกกำลังกาย/อาหารปลอดภัย/การจัดการภาวะน้ำหนักเกิน/บริโภคผัก ผลไม้
ดช. ณัฐนันท์ เกษม ซอยประชาบำรุง หมู่ที่ 4 สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน/ออกกำลังกาย/อาหารปลอดภัย/การจัดการภาวะน้ำหนักเกิน/บริโภคผัก ผลไม้
นางสาว ปริดาวล์ ทิ้งปากน้ำ ซอยประชาบำรุง หมู่ที่ 4 สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน/ออกกำลังกาย/อาหารปลอดภัย/การจัดการภาวะน้ำหนักเกิน/บริโภคผัก ผลไม้
น.ส. นุสอัยนี คงแก้ว ซอยประชาบำรุง ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน/ออกกำลังกาย/อาหารปลอดภัย/การจัดการภาวะน้ำหนักเกิน/บริโภคผัก ผลไม้
น.ส. รัชนก รักขนาม ชุมชนซอยขนมจีน หมู่ที่ 3 สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน/ออกกำลังกาย/อาหารปลอดภัย/การจัดการภาวะน้ำหนักเกิน/บริโภคผัก ผลไม้
น.ส. นิชนาถ รักขนาม ชุมชนซอยขนมจีน หมู่ที่ 3 สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน/ออกกำลังกาย/อาหารปลอดภัย/การจัดการภาวะน้ำหนักเกิน/บริโภคผัก ผลไม้
น.ส. วิภาดา เล่งเจ๊ะ ชุมชนเทศบาล 6 หมู่ที่ 3 สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน/ออกกำลังกาย/อาหารปลอดภัย/การจัดการภาวะน้ำหนักเกิน/บริโภคผัก ผลไม้
ด.ช. อนุชา อาวัณย์ ชุมชนเทศบาล 1 หมู่ที่ 3 สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน/ออกกำลังกาย/อาหารปลอดภัย/การจัดการภาวะน้ำหนักเกิน/บริโภคผัก ผลไม้
ด.ช. นัศรุน รอดเสน ชุมชนเทศบาล 1 หมู่ที่ 3 สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน/ออกกำลังกาย/อาหารปลอดภัย/การจัดการภาวะน้ำหนักเกิน/บริโภคผัก ผลไม้
ด.ญ. นดา โกบแม็ง ซอยประชาบำรุง หมู่ที่ 4 สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน/ออกกำลังกาย/อาหารปลอดภัย/การจัดการภาวะน้ำหนักเกิน/บริโภคผัก ผลไม้
ด.ช. อัษฎาวุธ ลิมานนท์ ซอยประชาบำรุง หมู่ที่ 4 สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน/ออกกำลังกาย/อาหารปลอดภัย/การจัดการภาวะน้ำหนักเกิน/บริโภคผัก ผลไม้
ด.ช. อดิสรณ์ บินรินทร์ ชุมชนบ้านออกพัฒนา หมู่ที่ 3 สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน/ออกกำลังกาย/อาหารปลอดภัย/การจัดการภาวะน้ำหนักเกิน/บริโภคผัก ผลไม้
ด.ญ. โรสซีตาร์ แดหวัน ชุมชนบ้านออกพัฒนา หมู่ที่ 3 สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน/ออกกำลังกาย/อาหารปลอดภัย/การจัดการภาวะน้ำหนักเกิน/บริโภคผัก ผลไม้
ด.ญ. ฮาซานะ หลีหยุบ ชุมชนบ้านออกพัฒนา หมู่ที่ 3 สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน/ออกกำลังกาย/อาหารปลอดภัย/การจัดการภาวะน้ำหนักเกิน/บริโภคผัก ผลไม้
ด.ช. อิสมาอี โต๊ะปลัด ซอยประชาบำรุง หมู่ที่ 4 สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน/ออกกำลังกาย/อาหารปลอดภัย/การจัดการภาวะน้ำหนักเกิน/บริโภคผัก ผลไม้
ด.ช. ชาญชัย สิงห์สาย ซอยเทศบาล 1 หมู่ที่ 3 สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน/ออกกำลังกาย/อาหารปลอดภัย/การจัดการภาวะน้ำหนักเกิน/บริโภคผัก ผลไม้
ด.ช. นราทัศน์ หนูแดง ซอยเทศบาล 1 หมู่ที่ 3 สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน/ออกกำลังกาย/อาหารปลอดภัย/การจัดการภาวะน้ำหนักเกิน/บริโภคผัก ผลไม้
ด.ญ. อัสราวดี หมีดโส๊ะ ซอยเทศบาล 1 หมู่ที่ 3 สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน/ออกกำลังกาย/อาหารปลอดภัย/การจัดการภาวะน้ำหนักเกิน/บริโภคผัก ผลไม้
ด.ญ. มารีน่า เสดหลัง ซอยเทศบาล 1 หมู่ที่ 3 สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน/ออกกำลังกาย/อาหารปลอดภัย/การจัดการภาวะน้ำหนักเกิน/บริโภคผัก ผลไม้
ด.ญ. พุธิตา รักษาทิพย์ ชุมชนบ้านออกพัฒนา หมู่ที่ 3 สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน/ออกกำลังกาย/อาหารปลอดภัย/การจัดการภาวะน้ำหนักเกิน/บริโภคผัก ผลไม้
ด.ญ. เสาวลักษณ์ เกื้อหลี ชุมชนบ้านออกพัฒนา หมู่ที่ 3 สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน/ออกกำลังกาย/อาหารปลอดภัย/การจัดการภาวะน้ำหนักเกิน/บริโภคผัก ผลไม้

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

 1. ปิดงวดที่ 1 ( 27 กุมภาพันธ์ 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 )
 2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนร่วมกัน ครั้งที่ 5 ( 29 กุมภาพันธ์ 2559 )
 3. ประชุมสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 5 ( 29 กุมภาพันธ์ 2559 )
 4. ประชุมคณะทำงาน แกนนำเยาวชน และสภาเยาวชนทุก2 เดือน ครั้งที่ 1 ( 5 มีนาคม 2559 )
 5. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนร่วมกัน ครั้งที่ 4 ( 7 มีนาคม 2559 )
 6. คืนข้อมูลและร่วมกันทำแผนแม่บทด้านเด็กและเยาวชน ( 10 มีนาคม 2559 )
 7. เปิดลาน บ้านกำแพง ลด ละ เลิก เกมส์ออนไลน์ ครั้งที่ 1 ( 11 มีนาคม 2559 )
 8. ออกแบบวิธีการเก็บข้อมูลและหาทีมเก็บข้อมูล ( 14 มีนาคม 2559 - 15 มีนาคม 2559 )
 9. ประชุมสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 6 ( 14 มีนาคม 2559 )
 10. เยาวชนจิตสาธารณา ใช้เวลาเป็นประโยชน์ ครั้งที่ 6 ( 18 มีนาคม 2559 )
 11. อบรมวิธีการเก็บข้อมูล ( 21 มีนาคม 2559 - 22 มีนาคม 2559 )
 12. พัฒนาการใช้สื่อแกนนำ ( 30 มีนาคม 2559 )
 13. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนร่วมกัน ครั้งที่ 6 ( 1 เมษายน 2559 )
 14. เยาวชนจิตสาธารณา ใช้เวลาเป็นประโยชน์ ครั้งที่ 7 ( 9 เมษายน 2559 )
 15. ประชุมสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 7 ( 11 เมษายน 2559 )
 16. ลงพื้นที่เก็บข้อมูล และรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจำนวน 3 วัน ( 11 เมษายน 2559 - 13 เมษายน 2559 )
 17. เปิดลาน บ้านกำแพง ลด ละ เลิก เกมส์ออนไลน์ ครั้งที่ 2 ( 13 เมษายน 2559 )
 18. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนร่วมกัน ครั้งที่ 7 ( 18 เมษายน 2559 )
 19. ประชุมคณะทำงาน แกนนำเยาวชน และสภาเยาวชนทุก2 เดือน ครั้งที่ 2 ( 7 พ.ค. 2559 )
 20. ประชุมสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 8 ( 9 พ.ค. 2559 )
 21. เยาวชนจิตสาธารณา ใช้เวลาเป็นประโยชน์ ครั้งที่ 8 ( 14 พ.ค. 2559 )
 22. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนร่วมกัน ครั้งที่ 8 ( 18 พ.ค. 2559 )
 23. งานสร้างสุข ( 5 มิถุนายน 2559 )
 24. เยาวชนจิตสาธารณา ใช้เวลาเป็นประโยชน์ ครั้งที่ 9 ( 11 มิถุนายน 2559 )
 25. ประชุมสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 9 ( 13 มิถุนายน 2559 )
 26. เปิดลาน บ้านกำแพง ลด ละ เลิก เกมส์ออนไลน์ ครั้งที่ 3 ( 15 มิถุนายน 2559 )
 27. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนร่วมกัน ครั้งที่ 9 ( 17 มิถุนายน 2559 )
 28. เยาวชนจิตสาธารณา ใช้เวลาเป็นประโยชน์ ครั้งที่ 10 ( 9 กรกฎาคม 2559 )
 29. ประชุมคณะทำงาน แกนนำเยาวชน และสภาเยาวชนทุก2 เดือน ครั้งที่ 3 ( 9 กรกฎาคม 2559 )
 30. ประชุมสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 10 ( 11 กรกฎาคม 2559 )
 31. เปิดลาน บ้านกำแพง ลด ละ เลิก เกมส์ออนไลน์ ครั้งที่ 4 ( 13 กรกฎาคม 2559 )
 32. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนร่วมกัน ครั้งที่ 10 ( 18 กรกฎาคม 2559 )
 33. ก่อกติกาชุมชน นำทำตามกติกา ( 2 สิงหาคม 2559 )
 34. ประชุมสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 11 ( 8 สิงหาคม 2559 )
 35. เปิดลาน บ้านกำแพง ลด ละ เลิก เกมส์ออนไลน์ ครั้งที่ 5 ( 10 สิงหาคม 2559 )
 36. เยาวชนจิตสาธารณา ใช้เวลาเป็นประโยชน์ ครั้งที่ 11 ( 13 สิงหาคม 2559 )

(................................)
นาง วิภา หรันหลัง
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......