รักษ์เกาะสาหร่าย หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

แผนภาพเชิงระบบของโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์สุขภาวะ

จากการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาในพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านเกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล ถือว่าประเด็นเรื่องขยะเป็นปัญหาหลักที่สำคัญ ซึ่งที่ผ่านมาหลายหน่วยงานพยายามจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ปัญหาขยะก็ยังไม่หมดไป เนื่องจากพฤติกรรมและการดำเนินชีวิตตามวิถีของชุมชน ยังก่อให้เกิดขยะขึ้นมาอีกมากมาย หากไม่มีการบริหารจัดการที่ดีย่อมก่อให้เกิดปัญหาที่ทับทวีและส่งผลรุนแรงขึ้นทุกวัน เนื่องจากปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และสิ่งแวดล้อมรอบเกาะ ปัญหาการจัดการขยะจึงเป็นปัญหาที่ต้องเร่งดำเนินการทั้งแก้ไขและป้องกัน เพราะว่าไม่ใช่เรื่องที่ทำได้โดยง่ายและในเวลาอันรวดเร็ว ดังนั้นทางคณะทำงานโครงการเห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าความสามารถในการจัดการขยะที่มาจากครัวเรือน ชุมชน ร้านค้า และจากการประกอบอาชีพ ที่นับวันยิ่งก่อให้เกิดปัญหาต่อการดำเนินชีวิตประจำวันที่เรื้อรังทั้งด้านจัดเก็บและการกำจัด ที่ส่งผลให้เกิดมลพิษจากขยะมูลฝอยเป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทะเล และสุขภาพอนามัยของคนในชุมชน ดังนั้น เพื่อให้เกิดการจัดการขยะในพื้นที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการจัดการรักษาสภาพแวดล้อมและสุขภาพของคนในชุมชนจึงได้จัดทำโครงการรักษ์เกาะสาหร่ายขึ้นในการดำเนินการขับเคลื่อนงานต่อไป

ปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับ
คน :
 • คนในชุมชนใฝ่ศึกษาแต่พอเรียนจบไม่กลับมาอยู่ที่เกาะ
 • คนในชุมชนขาดความตระหนักต่อปัญหา
 • ไม่รักบ้านเกิดของตนเอง
 • เชื่อว่าการศึกษาจะทำให้มีคุณภาพขีวิตที่ดีขึ้นแต่ไม่ภูมิใจในบ้านเกิดของตนเอง
 • ชอบสังคมหรูหรา
 • คนส่วนใหญ่จะมีบ้าน มีรถยนต์ มีที่ดิน อยู่ในเมือง
 • คนที่มีอยู่ในชุมชนไม่เห็นความสำคัญเรื่องการจัดการขยะ
 • ขาดความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ
สภาพแวดล้อม :
 • คนส่วนใหญ่บนเกาะนับถือศาสนาอิสลาม
 • มีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม มีอาชีพเป็นชาวประมง กรีดยาง เกษตร ค้าขาย นักธุรกิจการท่องท่องเที่ยว
 • อาชีพในอนาคตจะเป็นธุรกิจการท่องเที่ยวที่เข้าไปดำเนินการโดยนายทุน
 • ทำให้มีขยะเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากทั้งมาจากคนบนเกาะเองและจากทะเล
กลไก :
 • หน่วยงานต่างๆขาดการเชื่อมต่อการทำงานในเรื่องการจัดการขยะ
 • เป็นพื้นที่ที่ต้องแก้ไขปัญหาตามแผนงานจังหวัดแต่ขาดการบูรณาการการทำงาน

จุดหมาย/วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

 1. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับคนในชุมชนในการจัดการขยะ
 2. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้
 3. เพื่อพัฒนายกระดับกลไกการขับเคลื่อนงานของชุมชน
 4. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ

ปัจจัยสำคัญที่เอื้อต่อความสำเร็จ/ตัวชี้วัด

 • เกิดแกนนำ 2 รุ่น อาสาสมัครสาธารณสุข 25 คน เยาวชน 25 คน
 • มีความรู้การคัดแยกขยะ
 • เกิดครัวเรือนต้นแบบ 30 ครัวเรือน
 • เกิดธนาคารขยะ
 • มีกติการ่วม
 • มีคณะทำงานโครงการจำนวน 15 คน จำนวน 1 ชุด
 • มีสภาหมู่บ้านจำนวน 1 สภา
 • สมาชิกสภาประกอบด้วยกรรมการหมู่บ้านและตัวแทนกลุ่มต่าง ในชุมชนจำนวน 35 คน
 • มีการประชุมสภาผู้นำ 10 ครั้ง
 • มีผู้เข้าร่วมประชุมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
 • มีแผนปฏิบัติการในชุมชนอย่างน้อย 5แผนงาน
 • มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 • มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 • มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 • มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด

วิธีการสำคัญ

กลวิธีที่เกี่ยวข้องกับคน กลุ่มคน

 • สร้างจิตสำนึกรักษ์บ้านเกิดให้คน 2 รุ่น โดยการทำให้คนเกิดความตระหนัก สร้างจิตสำนึกรักษ์บ้านเกิด
 • ทบทวนข้อมูลสถานการณ์ปัญหาขยะที่มีอยู่ในชุมชน
 • อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการขยะ

กลวิธีที่เกี่ยวข้องกับการปรับสภาพแวดล้อม

 • จัดให้มีครัวเรือนต้นแบบการจัดการขยะ
 • จัดประกวดครัวเรือนต้นแบบหน้าบ้านน่ามอง
 • จัดทำกติการ่วมของชุมชน
 • จัดตั้งธนาคารขยะ

กลวิธีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและปรับปรุงกลไก

 • ประชุมคณะทำงานโครงการจำนวน 10 ครั้ง
 • เวทีประชาคม
 • เวทีเชื่อมประสานภาคีเครือข่าย
 • เกิดสภาหมู่บ้านจำนวน 1 สภา

ปัจจัยนำเข้า

ทุนของชุมชน

คน

 • ผู้นำศาสนา  นายย๊ะ  แซะอาหลำ  ผู้นำศาสนา หมู่ที่  5
 • ผู้ใหญ่บ้าน  นายอำหรน  หมัดตุกัง  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  5
 • ครู นางบุญเจือ  แต่ส่วน ครูโรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา

กลุ่ม องค์กร หน่วยงานและเครือข่าย

 • อบต. (สนับสนุน ส่งเสริม การดำเนินงาน)
 • รพ.สต. (สนับสนุนกองทุนเรือฉุกเฉินในการข่นส่งผู้ป่วย)
 • โรงเรียน (จัดทำหลักสตูรท้องถิ่น “ปัญจัตสีลัต” และ “การต่อเรือไฟเบอร์”)
 • อสม. (ดูแลสุขภาพคนในชุมชน)
 • กลุ่มแม่บ้าน (พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน “ปลาดอกไม้” “น้ำมันปู” “ขนมพื้นบ้าน”)
 • กลุ่มอาชีพ อุปกรณ์ประมง (จำหน่ายอุปกรณ์ประมงในราคาต่ำ)
 • กลุ่มอนุรักทรัพย์กรชายฝั่ง (ดูแลแนวเขตชสยฝั่งและการอนุรัก์ทรัพยากรธรรมชาติ)
 • สถาบันการเงินชุมชน (ออมทรัพย์ ยืม สินเชื่อ)
 • แพชุมชน (ซื้อ จำหน่ายสัตว์น้ำ อนุรักษ์ ปู ปลา กุ้ง กั๊ง หอย ปะการัง โลมา และปลาพยูน)

วัฒนธรรม

 • “ปัญจัตสีลัต” การแสดงศิลปะการป้องกันตัวของท้องถิ่น
 • “เรือไก่” เรือดั้งเดิม ที่ใช้ในการประกอบอาชีพ และการสรรจรไปมาหาสู่กัน ซึ่งกำลังจะสูญหายไป
 • การขุดหอยหวาน การหาหอยชักตีน การแยงปูโบ้ การโล๊ะปูดำ คือวิถีชีวิต และอาชีพของคนเกาะสาหร่าย
 • น้ำมันปู ปลาดอกไม้ น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น คือ สินค้าที่ชุมชนเกาะสาหร่าย ผลิตเอง

วิถีชีวิต ภูมิปัญญาและเศรษฐกิจชุมชน

 • “เรือไก่” เรือดั้งเดิม ที่ใช้ในการประกอบอาชีพ และการสรรจรไปมาหาสู่กันซึ่งกำลังจะสูญหายไป
 • “เรือไฟเบอร์” โดยการฝึกสอนจากวิทยากรมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งสมารถนำมาใช้ในการประกอบอาชีพ และการสรรจร และมีความทนทานสูง
 • การต่อเรือ และ ซ่อมเรือ เป็นภูมิปัญญาที่ต้องใช้ทักษะ และความชำนาญ เป็นพิเศษ
 • น้ำมันปู และ ปลาดอกไม้ เป็นตำหรับอาหาร ที่ขึ้นชื่อของชุมชนเกาะสาหร่าย
งบประมาณ

210660.00

บาท
บุคลากร
 1. นางสาว สะอีดีะ สาดล
 2. นาย อำหรน หมัดตุกัง
 3. นาย อับดุลเล๊าะ เส็นสมมาตร
 4. นาง บุญเจือ เตส่วน
 5. นางสาว รำล๊ะ วัฒนะ
 6. นาง เฉลียว เอียดนุช


  แกนนำในชุมขน

(1.) นายย๊ะ  แซะอาหลำ  ผู้นำศาสนา หมู่ที่ 5 (2.) นายเด่น  มงเลย์  นายกองค์การบริหารเกาะสาหร่าย (3.) นายอำหรน  หมัดตุกัง  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 (4.) นางม่าหาด  นาดมา  ประธานสถาบันการเงินชุมชน (5.) นายอัครเดช  ศรียาน  ผอ.รพสต.เกาะสาหร่าย (6.) นายนาซาด  หมัดตุกัง  ส.อบต.หมู่ที่ 5 บ้านเกาะยะระโตดใหญ่ (7.) นายสัน  โกปปุเลา  ปราชญ์ชาวบ้าน (8.) นางสาวสมิหลา  นาดมา  กลุ่มออมทรัพย์การเงินชุมชน (9.) นางสาวมาเรียม  ยะระ อสม.หมู่ที่ 5

ทรัพยากรอื่น

ศูนย์เรียนรู้ หรือกระบวนการเรียนรู้ หรือการจัดการความรู้ ในชุมชน

 • โรงเรียน จัดทำหลักสตูรท้องถิ่น “ปัญจัตสีลัต” และ “การต่อเรือไฟเบอร์”
 • การใช้ข้อมูลในการจัดทำแผนชุมชน การใช้ข้อมูลการวิเคราะห์บัญชีรับจ่ายครัวเรือน ในการจัดทำแผนชุมชน การจัดทำฐานข้อมูลแบบคนตีเหล็ก ในการจัดทำแผนชุมชน การวิจัยเรื่องการจัดการขยะ (โครงการ 84 ตำบล วิถีพอเพียง ปตท.)

การทำงานร่วมกัน หรือกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

จากการวิเคราะห์บัญชีรับจ่ายครัวเรือน มีการรวมตัวกันในการจัดการเรื่องการเงิน เพื่อการปลดหนี้และมีการออมในรูปสถาบันการเงินชุมชน
มีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน จากลักษณะทางกายภาพที่เป็นเกาะ มีทะเลแหวก มีสันหลังมังกร มีจุดดำน้ำ มีหาดที่ประกอบด้วยเปลือกหอยทั้งเกาะ มีสถานที่สำหรับเล่นน้ำทะเล มีป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์
ในการดำเนินงานของชุมชนมีจุดสำหรับศึกษาเรียนรู้ เช่น แพชุมชน สถาบันการเงินชุมชน ธนาคารปู ธนาคารกั๊ง
และที่สำคัญ เป็นเส้นทางการเสด็จของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จึงทำให้มีการรวมตัวกันเพื่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน เกาะสาหร่ายมีการรวมตัวกันในชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งร่วมกันสมาคมชาวประมงพื้นบ้านภาคใต้มาตั้งแต่ปี2545และทำงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งตลอดมามีการอนุรักษ์หญ้าทะเลมีการกันแนวเขต3,000เมตรเขตชายฝั่ง

เครือข่ายเศรษฐกิจชุมชน

 • สถาบันการเงินชุมชน มีเงินทุนหมุนเวียน โดยประมาณ 2 ล้าน
 • กองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลเกาะสาหร่าย (กองทุนเรือฉุกเฉิน) ขนส่งผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินทางทะเล
 • หน่วยปฏิบัตืการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) อบต.เกาะสาหร่าย

ขั้นตอนทำงาน

 1. ประชุมคณะทำงานโครงการจำนวน 1 ครั้ง
 2. จัดเวทีชี้แจงทำความเข้าใจโครงการให้กับคนในชุมชนได้รับทราบจำนวน 100 คน
 3. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านจำนวน10ครั้งต่อปี
 4. พัฒนาศักยภาพทีมสภาผู้นำหมู่บ้าน
 5. ประชุมทีมสภาผู้นำในการจัดทำแบบสำรวจข้อมูลสถานการณ์ปัญหาขยะที่มีในพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านเกาะสาหร่าย
 6. ประชุมทีมคณะทำงานลงเก็บข้อมูล
 7. ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลสถานการณ์ปัญหาขยะ จำนวน 10 วัน
 8. สรุปวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลตามแบบสำรวจที่วางไว้
 9. เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน 100 คน
 10. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างพื้นที่
 11. ประชุมครัวเรือนนำร่อง จำนวน 60 ครัวเรือน
 12. อบรมให้ความรู้ครัวเรือนนำร่องเรื่องการจัดการขยะ
 13. อบรมให้ความรู้และจัดตั้งธนาคารขยะ
 14. ประชุมคณะกรรมการประเมินครัวเรือนต้นแบบจำนวน 15 คน
 15. ลงพื้นที่ประเมินโดยคณะกรรมการ แบ่งประเมินจำนวน 2 วัน
 16. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชน
 17. จัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อวางมาตรการในการลดการนำเข้าขยะในชุมชน และร้านค้า 1 ครั้ง
 18. สรุปบทเรียนการทำงานโครงการ
 19. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม
 20. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

ผลผลิต

  • คณะทำงานโครงการมีความเข้าใจในการทำงานและมีส่วนร่วมในการวางแผนนำไปสู่การจัดตั้งสภาหมู่บ้าน

- คณะทำงานมาจากผู้นำชุมชนมาจากกลุ่มองค์กรต่างๆที่มีในชุมชน - มีคณะทำงานโครงการจำนวน 20 คน ประชุมร่วมกันทุกเดือน - มีการประชุมประจำทุกเดือนๆละ 1 ครั้งจำนวน 10 ครั้ง 2. - คนในชุมชนรู้ที่มา และวัตถุประสงค์การทำงานโครงการที่นำไปสู่ความร่วมมือในการทำงานต่อไปและได้ขยายต่อให้กับคนอื่นๆในชุมชน - มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 100 คน 3. มีสภาผู้นำหมู่บ้านจำนวน 1 สภา ประกอบด้วยกรรมการหมู่บ้านและตัวแทนกลุ่มต่างๆในชุมชนจำนวน35คน 4. - ทีมสภาหมู่บ้านเข้าใจหลักการทำงานอาสาและมีจิตอาสามากขึ้น 5. - คณะทำงานมีความเข้าใจ รู้ข้อดีของการจัดทำฐานข้อมูลสถานการณ์ปัญหาในเรื่องขยะที่มีในชุมชน - ได้ร่วมกันออกแบบสำรวจในการจัดทำฐานข้อมูลปัญหาขยะที่มีในพื้นที่ - ได้ชุดข้อมูลสำรวจปัญหาขยะในพื้นที่ จำนวน 1 ชุด 6. - ทีมคณะทำงานเก็บข้อมูลจำนวน 30 คน มีความเข้าใจแบบสำรวจและมีแผนในการเก็บข้อมูล 7. - ได้ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาขยะในพื้นที่ ที่จะนำไปสู่การจัดการ - วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 8. - มีข้อเมูลที่ผ่านสังเคราะห์ ทำให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง
- ได้ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาขยะที่มีในชุมชนจำนวน 1 ชุด 9. - คนในชุมชนได้เห็นทราบสถานการณ์ขยะที่มีในชุมชนที่จะนำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการต่อไป 10. - มีเวทีแลกเปลี่ยนนอกพื้นที่ 1 ครั้ง 11. - ได้กติการ่วมของกลุ่ม 12. ครัวเรือนนำร่องมีความรู้และสามารถในการการคัดแยกขยะการทำปุ่ยน้ำหมักชีวภาพ 13. มีการจัดตั้งและมีกิจกรรมต่อเนื่องของธนาคารขยะ 14. - มีคณะกรรมการประเมิน 15 คน - แผนในการลงพื้นที่ - ระเบียบเกณฑ์ครัวเรือนต้นแบบ 15. - ได้ผลการประเมิน 16. มีกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชนและภาพถ่าย 17. - มีมาตรการในลดการนำเข้าขยะในชุมชน 18. - ทีมสภาหมู่บ้านมีแนวคิดในการทำงานจิตอาสา

ผลลัพท์

  • คณะทำงานโครงการมีความเข้าใจในการทำงานและมีส่วนร่วมในการวางแผนนำไปสู่การจัดตั้งสภาหมู่บ้าน

- คณะทำงานมาจากผู้นำชุมชนมาจากกลุ่มองค์กรต่างๆที่มีในชุมชน - มีคณะทำงานโครงการจำนวน 20 คน ประชุมร่วมกันทุกเดือน - มีการประชุมประจำทุกเดือนๆละ 1 ครั้งจำนวน 10 ครั้ง 2. - คนในชุมชนรู้ที่มา และวัตถุประสงค์การทำงานโครงการที่นำไปสู่ความร่วมมือในการทำงานต่อไปและได้ขยายต่อให้กับคนอื่นๆในชุมชน - มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 100 คน 3. มีสภาผู้นำหมู่บ้านจำนวน 1 สภา ประกอบด้วยกรรมการหมู่บ้านและตัวแทนกลุ่มต่างๆในชุมชนจำนวน35คน 4. - ทีมสภาหมู่บ้านเข้าใจหลักการทำงานอาสาและมีจิตอาสามากขึ้น 5. - คณะทำงานมีความเข้าใจ รู้ข้อดีของการจัดทำฐานข้อมูลสถานการณ์ปัญหาในเรื่องขยะที่มีในชุมชน - ได้ร่วมกันออกแบบสำรวจในการจัดทำฐานข้อมูลปัญหาขยะที่มีในพื้นที่ - ได้ชุดข้อมูลสำรวจปัญหาขยะในพื้นที่ จำนวน 1 ชุด 6. - ทีมคณะทำงานเก็บข้อมูลจำนวน 30 คน มีความเข้าใจแบบสำรวจและมีแผนในการเก็บข้อมูล 7. - ได้ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาขยะในพื้นที่ ที่จะนำไปสู่การจัดการ - วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 8. - มีข้อเมูลที่ผ่านสังเคราะห์ ทำให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง
- ได้ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาขยะที่มีในชุมชนจำนวน 1 ชุด 9. - คนในชุมชนได้เห็นทราบสถานการณ์ขยะที่มีในชุมชนที่จะนำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการต่อไป 10. - มีเวทีแลกเปลี่ยนนอกพื้นที่ 1 ครั้ง 11. - ได้กติการ่วมของกลุ่ม 12. ครัวเรือนนำร่องมีความรู้และสามารถในการการคัดแยกขยะการทำปุ่ยน้ำหมักชีวภาพ 13. มีการจัดตั้งและมีกิจกรรมต่อเนื่องของธนาคารขยะ 14. - มีคณะกรรมการประเมิน 15 คน - แผนในการลงพื้นที่ - ระเบียบเกณฑ์ครัวเรือนต้นแบบ 15. - ได้ผลการประเมิน 16. มีกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชนและภาพถ่าย 17. - มีมาตรการในลดการนำเข้าขยะในชุมชน 18. - ทีมสภาหมู่บ้านมีแนวคิดในการทำงานจิตอาสา

ผลกระทบ

การเปลี่ยนของคนและกลุ่มคนในชุมชน

 • คนในชุมชนรู้คุณค่าของการเพาะปลูกพริกขี้หนูมากขึ้น
 • คนในชุมชนรู้ ประโยชน์และคุณค่าของการขจัดขยะภายในหมู่บ้านมากขึ้น
 • มีการส่งเสริมการเพาะปลูกพริกขี้หนู ในชุมชน
 • มีการส่งเสริม การขจัดขยะภายในหมู่บ้าน
 • มีแกนนำที่มาขับเคลื่อนของชุมชน
 • มีเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน
 • มีป้ายประชาสัมพันธ์

การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในชุมชนที่เอื้อต่อชุมชนน่าอยู่

 • มีข้อมูล ขยะภายในหมู่บ้าน
 • มีศูนย์เรียนรู้ของชุมชน
 • มีธนาคารการขจัดขยะภายในหมู่บ้าน

การเปลี่ยนแปลงของกลไกในชุมชน

 • เกิดการเชื่อมร้อยเครือข่ายของทุกภาคส่วน มีการบูรณาการการทำงานร่วมของภาคี
 • มีกติการ่วมของหมู่บ้าน
 • มีสภาหมู่บ้าน 1 สภา
 • ภาคีหน่วยงานต่างๆในชุมชนมีส่วนร่วมในการทำงานกับชุมชน

กลไกและวิธีการติดตามของชุมชน

 

กลไกและวิธีการประเมินผลของชุมชน