รักษ์เกาะสาหร่าย หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

รหัสโครงการ 58-03963
สัญญาเลขที่ 58-00-1916
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อโครงการ รักษ์เกาะสาหร่าย หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ปฐมนิเทศโครงการ
2) ถอนเงินคืนเปิดบัญชีธนาคาร
3) ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
4) ประชุมคณะทำงานโครงการจำนวน 1 ครั้ง
5) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 1
6) อบรมการเขียนรายงานและการเงิน
7) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่2
8) จัดเวทีชี้แจงทำความเข้าใจโครงการให้กับคนในชุมชนได้รับทราบจำนวน 100 คน
9) พบพี่เลี้ยง
10) ประชุมทีมสภาผู้นำในการจัดทำแบบสำรวจข้อมูลสถานการณ์ปัญหาขยะที่มีในพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านเกาะสาหร่าย
11) ประชุมทีมคณะทำงานลงเก็บข้อมูล
12) พบพี่เลี้ยง
13) กิจกรรมปิดงวดที่1
14) ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลสถานการณ์ปัญหาขยะ จำนวน 10 วัน

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 84,260.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 66.17 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 500.00 บาท
1) เงินสดในมือ = 1,830.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 20,066.17 บาท
รวมรายรับ (1) = 84,826.17 บาท รวมรายจ่าย (2) = 62,930.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) 21,896.17 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 105,330.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางสาว สะอีดีะ สาดล )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

 1. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้ง3 (26 กุมภาพันธ์ 2559)
 2. ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงเคลียร์เอกสารการเงิน (28 มีนาคม 2559)
 3. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่4 (23 เมษายน 2559)
 4. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชน (25 เมษายน 2559)
 5. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชน (16 พ.ค. 2559)
 6. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่5 (18 พ.ค. 2559)
 7. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่6 (4 มิถุนายน 2559)
 8. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชน (10 มิถุนายน 2559)
 9. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชน (8 กรกฎาคม 2559)
 10. สรุปวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลตามแบบสำรวจที่วางไว้ (30 กรกฎาคม 2559)
 11. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่7 (2 สิงหาคม 2559)
 12. เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน จำนวน 100 คน (4 สิงหาคม 2559)
 13. รณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดการขยะในชุมชน (12 สิงหาคม 2559)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางสาว สะอีดีะ สาดล )
25 กุมภาพันธ์ 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางอารีญา ดาหมาด )
25 กุมภาพันธ์ 2559