รักษ์เกาะสาหร่าย หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

รหัสโครงการ 58-03963
สัญญาเลขที่ 58-00-1916
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

งวดโครงการ ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 สิงหาคม 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 ตุลาคม 2559

ชื่อโครงการ รักษ์เกาะสาหร่าย หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้ง3
2) ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงเคลียร์เอกสารการเงิน
3) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่4
4) รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชน
5) รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชน
6) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่5
7) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่6
8) รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชน
9) รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชน
10) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่7
11) เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน จำนวน 100 คน
12) รณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดการขยะในชุมชน
13) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่8
14) พัฒนาศํกยภาพทีมสภาผู้นำหมู่บ้าน
15) ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยง ปรึกษาเอกสารการเงิน
16) ประชุมครัวเรือนนำร่อง จำนวน 60 ครัวเรือน
17) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างพื้นที่การจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชน
18) อบรมให้ความรู้และจัดตั้งธนาคารขยะ
19) อบรมให้ความรู้ครัวเรือนนำร่องเรื่องการจัดการขยะ
20) ประชุมคณะกรรมการประเมินครัวเรือนต้นแบบจำนวน 15 คน
21) จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางมาตรการในการลดทางนำขยะในชุมชนและร้านค้า
22) ลงพื้นที่ประเมินโดยคณะกรรมการ แบ่งประเมิน จำนวน 2 วัน
23) งานสร้างสุข
24) สรุปบทเรียนการทำงานโครงการ
25) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 9
26) ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 10
27) กิจกรรมสังเคราะห์โครงการปิดงวด2
28) รูปถ่ายภาพกิจกรรม

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 21,896.17 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 105,330.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 91.93 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -3,870.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 918.10 บาท
รวมรายรับ (1) = 127,318.10 บาท รวมรายจ่าย (2) = 130,270.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -2,951.90 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 2,951.90 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางสาว สะอีดีะ สาดล )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางสาว สะอีดีะ สาดล )
15 ตุลาคม 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางอารีญา ดาหมาด )
15 ตุลาคม 2559