รักษ์เกาะสาหร่าย หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

รหัสโครงการ 58-03963
สัญญาเลขที่ 58-00-1916

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ รักษ์เกาะสาหร่าย หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
รหัสโครงการ 58-03963 สัญญาเลขที่ 58-00-1916

ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดำเนินการจริง 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

จำนวนเงินตามสัญญา 210,660.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 84,260.00 บาท
งวดที่ 2 = 105,330.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 189,590.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 66.17 บาท
งวดที่ 2 = 91.93 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 158.10 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 500.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 500.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 193,200.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -2,951.90 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงานโครงการจำนวน 1 ครั้ง 1,250.00 1,325.00
1. ประชุมคณะทำงานโครงการจำนวน 1 ครั้ง
กิจกรรมหลัก : จัดเวทีชี้แจงทำความเข้าใจโครงการให้กับคนในชุมชนได้รับทราบจำนวน 100 คน 4,300.00 4,200.00
1. จัดเวทีชี้แจงทำความเข้าใจโครงการให้กับคนในชุมชนได้รับทราบจำนวน 100 คน
กิจกรรมหลัก : ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านจำนวน10ครั้งต่อปี 8,750.00 8,500.00
1. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 1
2. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่2
3. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้ง3
4. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่4
5. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่5
6. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่6
7. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่7
8. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่8
9. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 9
10. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 10
กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพทีมสภาผู้นำหมู่บ้าน 22,670.00 22,470.00
1. พัฒนาศํกยภาพทีมสภาผู้นำหมู่บ้าน
กิจกรรมหลัก : ประชุมทีมสภาผู้นำในการจัดทำแบบสำรวจข้อมูลสถานการณ์ปัญหาขยะที่มีในพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านเกาะสาหร่าย 9,470.00 9,370.00
1. ประชุมทีมสภาผู้นำในการจัดทำแบบสำรวจข้อมูลสถานการณ์ปัญหาขยะที่มีในพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านเกาะสาหร่าย
กิจกรรมหลัก : ประชุมทีมคณะทำงานลงเก็บข้อมูล 4,400.00 4,240.00
1. ประชุมทีมคณะทำงานลงเก็บข้อมูล
กิจกรรมหลัก : ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลสถานการณ์ปัญหาขยะ จำนวน 10 วัน 36,500.00 36,500.00
1. ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลสถานการณ์ปัญหาขยะ จำนวน 10 วัน
กิจกรรมหลัก : สรุปวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลตามแบบสำรวจที่วางไว้ 5,520.00 0.00
กิจกรรมหลัก : เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน 100 คน 16,240.00 16,040.00
1. เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน จำนวน 100 คน
กิจกรรมหลัก : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างพื้นที่ 13,900.00 9,700.00
1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างพื้นที่การจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชน
กิจกรรมหลัก : ประชุมครัวเรือนนำร่อง จำนวน 60 ครัวเรือน 11,440.00 11,240.00
1. ประชุมครัวเรือนนำร่อง จำนวน 60 ครัวเรือน
กิจกรรมหลัก : อบรมให้ความรู้ครัวเรือนนำร่องเรื่องการจัดการขยะ 18,440.00 16,690.00
1. อบรมให้ความรู้ครัวเรือนนำร่องเรื่องการจัดการขยะ
กิจกรรมหลัก : อบรมให้ความรู้และจัดตั้งธนาคารขยะ 17,620.00 13,250.00
1. อบรมให้ความรู้และจัดตั้งธนาคารขยะ
กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะกรรมการประเมินครัวเรือนต้นแบบจำนวน 15 คน 5,000.00 5,000.00
1. ประชุมคณะกรรมการประเมินครัวเรือนต้นแบบจำนวน 15 คน
กิจกรรมหลัก : ลงพื้นที่ประเมินโดยคณะกรรมการ แบ่งประเมินจำนวน 2 วัน 4,500.00 4,500.00
1. ลงพื้นที่ประเมินโดยคณะกรรมการ แบ่งประเมิน จำนวน 2 วัน
กิจกรรมหลัก : รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชน 3,600.00 3,000.00
1. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชน
2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชน
3. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชน
4. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชน
5. รณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดการขยะในชุมชน
6. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ขยะในชุมชน
กิจกรรมหลัก : จัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อวางมาตรการในการลดการนำเข้าขยะในชุมชน และร้านค้า 1 ครั้ง 6,120.00 6,020.00
1. จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางมาตรการในการลดทางนำขยะในชุมชนและร้านค้า
กิจกรรมหลัก : สรุปบทเรียนการทำงานโครงการ 7,940.00 7,740.00
1. สรุปบทเรียนการทำงานโครงการ
กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 10,880.00
1. ปฐมนิเทศโครงการ
2. ถอนเงินคืนเปิดบัญชีธนาคาร
3. อบรมการเขียนรายงานและการเงิน
4. พบพี่เลี้ยง
5. พบพี่เลี้ยง
6. กิจกรรมปิดงวดที่1
7. ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงเคลียร์เอกสารการเงิน
8. ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยง ปรึกษาเอกสารการเงิน
9. งานสร้างสุข
10. กิจกรรมสังเคราะห์โครงการปิดงวด2
กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 2,535.00
1. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
2. รูปถ่ายภาพกิจกรรม

รวมงบทั้งหมด

210,660.00 193,200.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นางสาว สะอีดีะ สาดล )
วันที่รายงาน 15 ตุลาคม 2559