รักษ์เกาะสาหร่าย หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

รหัสโครงการ 58-03963
สัญญาเลขที่ 58-00-1916
งวดที่ 1

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1)

1. ชื่อโครงการ รักษ์เกาะสาหร่าย หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

2. ชุมชน หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

3. รหัสโครงการ 58-03963 เลขที่ข้อตกลง 58-00-1916

4. ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 ตุลาคม 2559

5. รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน กันยายน 2558 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2559

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. ประชุมคณะทำงานโครงการจำนวน 1 ครั้ง

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 ประชุมคณะทำงานโครงการจำนวน 1 ครั้ง

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อชี้แจงโครงการที่ได้รับงบประมาณจาก สสส. ให้คณะทำงานได้รับทราบกันทุกคน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • คณะทำงานโครงการมีความเข้าใจในการทำงานและมีส่วนร่วมในการวางแผนนำไปสู่การจัดตั้งสภาหมู่บ้าน
 • คณะทำงานมาจากผู้นำชุมชนมาจากกลุ่มองค์กรต่างๆที่มีในชุมชน
 • มีคณะทำงานโครงการจำนวน 20 คน ประชุมร่วมกันทุกเดือน
 • มีการประชุมประจำทุกเดือนๆละ 1 ครั้งจำนวน 10 ครั้ง
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • คณะทำงานโครงการมีความเข้าใจในการทำงานและมีส่วนร่วมในการวางแผนนำไปสู่การจัดตั้งสภาหมู่บ้านที่ต้องมีการประชุมร่วมกันทุกเดือน แบ่งบทบาทหน้าที่ในการทำงานโครงการ ซึ่งต้องมีฝ่ายบันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่การเงิน ประธานสภาที่สามารถนำกระบวนการพูดคุยได้ กิจกรรมหลักของโครงการคือ การประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านประจำเดือนซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการหมู่บ้านและตัวแทนกลุ่มองค์กรต่างๆที่มีอยู่ในชุมชน กิจกรรมการจัดทำฐานข้อมูลเรื่องขยะ วิเคราะห์ข้อมูล คืนข้อมูลให้ชุมชน พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำหมู่บ้าน และสุดท้ายก็มีการสรุปถอดบทเรียนการทำงานโครงการที่นำไปสู่การขยับงานในประเด็นต่างๆของพื้นที่

 • มีความเข้าใจการจัดทำเอกสารทางการเงิน ทาง สสส.สนับสนุนเพิ่มจำนวน 13,000 บาท ซึ่งในการสนับสนุนงบประมาณแบ่งเป็น 3 งวด การเบิกจ่ายงบประมาณพื้นที่สามารถมีเงินสดในมือได้ไม่เกิน 5,000 บาท

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อสร้างความเข้าใจในการทำงานโครงการและร่วมคิดร่วมคุย -ร่วมกันวางแผนในการจัดการกิจกรรมในชุมชน
 • ร่วมกันกำหนดกลุ่มเป้าหมาย
 • ทำความเข้าใจในโครงการให้แก่คณะทำงานเพื่อรับทราบถึงความเป็นมาของโครงการทั้งหมด
 • แบ่งบทบาทหน้าที่รับผิดชอบว่าแต่ละคนรับผิดชอบอะไรในการทำงาน

 • สรุปผลการดำเนินการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งพร้อมรายงานผล

กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประชุมคณะทำงานโครงการ ม. 5 บ้านเกาะสาหร่าย เริ่มประชุมโดยผู้ประสานงานโครงการนางสาวสะอีด๊ะ ได้ชี้แจงความเป็นมาของโครงการ การเริ่มต้นการทำโครงการของพื้นที่หมู่ 5 เกาะสาหร่ายนั้นมีที่มาจากพี่เลี้ยงโครงการสสัมมาชีพแนะนำเพื่อให้พื้นที่สามารถขับเคลื่อนงานต่อได้จากงานที่มีอยู่แล้วในพื้นที่และจากการวิเคราะห์สถานการณ์พื้นที่พบว่าสถานการณ์ที่เป็นปัญหาของพื้นที่คือปัญหาขยะทะเล ซึ่งคณะทำงานมองว่าถ้าพื้นที่จะทำเรื่องการท่องเที่ยวคนในชุมชนต้องสามารถจัดการเรื่องขยะได้ แต่กว่าจะได้มาของโครงการทางคณะทำงานก็ได้มีการเดินทางไปร่วมกับพี่เลี้ยง สสส.และ สจรส.หลายรอบเนื่องจากต้องผ่านการพัฒนาโครงการของพี่เลี้ยงจนเห็นกระบวนการทำงานโครงการที่ชัดเจนแล้วเข้าพบผู้ทรงคุณวุฒิ
 • คุณกัลยทรรศน์ ความเป็นมาของพี่เลี้ยงโครงการเป็นผู้ประสานงานเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสตูล งานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน ภารกิจภายใต้การขับเคลื่อนคือรับเรื่องร้องเรียน ให้คำปรึกษา ประชาสัมพันธ์ และเสริมสร้างความเข้มแข็ง อีกเรื่องคือสมัชชาสุขภาพจังหวัด งานด้านเอดส์ ทั้งงานป้องกัน ฟื้นฟู และงานเยาวชน สุดท้ายคือเป็นพี่เลี้ยงโครงการชุมชนน่าอยู่ (สสส.) ส่วนโครงการที่ม. 5 เกาะสาหร่ายได้รับโครงการครั้งนี้ก็ได้มาค่อนข้างยาก แต่เมื่อมีงบประมาณมาแล้วคณะทำงานต้องดำเนินการตามแผนงานกิจกรรมและสามารถตอบตัวชี้วัดด้วย ภายใต้โครงการชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ได้รับงบประมาณมาจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)สำนัก 6 เป้าประสงค์ของโครงการนี้ต้องการทำให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมและเกิดสภาผู้นำหมู่บ้าน 1 สภา เพื่อมานั่งพูดคุยกันเป็นประจำทุกเดือนในการมานั่งพูดคุยด้วยวาระของหมู่บ้าน และเมื่อเกิดสภาผู้นำหมู่บ้านแล้วก็จะใช้ประเด็นขยะเป็นตัวขับเคลื่อนโดยมีเด็กเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม เพื่อให้ตอบโจทย์สถานการณ์ปัญหาอื่นๆที่มีอยู่ในชุมชนด้วย
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

20 22

2. จัดเวทีชี้แจงทำความเข้าใจโครงการให้กับคนในชุมชนได้รับทราบจำนวน 100 คน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.1 จัดเวทีชี้แจงทำความเข้าใจโครงการให้กับคนในชุมชนได้รับทราบจำนวน 100 คน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 15:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อชี้แจงโครงการให้กับชาวบ้านได้รับทราบที่มาของโครงการ
 • กลุ่มเป้าหมายจัดเวทีชี้แจงโครงการจำนวน 100 คน
 • เพื่อให้คนในชุมชนเห็นที่มาและวัตถุประสงค์ของการทำกิจกรรมในพื้นที่
 • สรุปผลการจัดกิจกรรม
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • คนในชุมชนรู้ที่มา และวัตถุประสงค์การทำงานโครงการที่นำไปสู่ความร่วมมือในการทำงานต่อไปและได้ขยายต่อให้กับคนอื่นๆในชุมชน
 • มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 100 คน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ชาวบ้านได้เรียนรู้วิธีการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง
  • การวางแนวทางการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปในทางเดียวกันกิดขึ้น
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อให้คนในชุมชนเห็นที่มาและวัตถุประสงค์ของการทำกิจกรรมในพื้นที่
 • ประชุมทีมคณะทำงานเตรียมจัดเวที
 • ประสานผู้เข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่จำนวน 100 คนจากกลุ่มองค์กร หน่วยงาน ร้านค้า ผู้ประกอบการ
 • ผู้ประสานงานโครงการชี้แจงความเป็นมาโครงการและกิจกรรมที่ต้องดำเนินการในพื้นที่พร้อมขอความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆ
 • สรุปผลการจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ชี้แจงวิธีการคัดแยกขยะให้กับชาวบ้านที่เข้าร่วม
 • ร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรม
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

100 130

3. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านจำนวน10ครั้งต่อปี

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.1 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 1

วันที่ 3 ธันวาคม 2558 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงาน และมีการประชุมอย่างต่อเนื่อง
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีสภาผู้นำหมู่บ้านจำนวน 1 สภา ประกอบด้วยกรรมการหมู่บ้านและตัวแทนกลุ่มต่างๆในชุมชนจำนวน35คน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานของชุมชนอย่างต่อเนื่อง มีแผนปฏิบัติการในการทำงานแต่ล่ะครั้ง
 • มีสภาผู้นำเยาวชน จำนวน 1 สภา และสภาผู้นำ จำนวน 1 สภา
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ประธานโครงการได้ชี้แจง เรื่องการจัดการขยะในชุมชนหมู่ที่ 5 ซึ่งได้รับงบประมาณมาจากโครงการ สสส. เพื่อให้ทุกรับทราบ
 • ชี้แจงรายละเอียด คณะทำงานโครงการ ประมาณ 15 -20 คน รวมทั้งที่ปรึกษาโครงการ คือ นายกอบต.เกาะสาหร่าย ผอ.รร.บ้านเกาะสาหร่าย ผอ.รพ.เกาะสาหร่าย กำนันตำบลเกาะสาหร่าย และโตะอีหม่ามหมู่ที่ 5
 • คณะทำงานโครงการ ร่วมกับที่ปรึกษา หารือพูดคุย เพื่อหาแนวทางในการนำเงินที่ได้รับจากโครงการมาบริหารงานได้อย่างถูกต้องตามแผนงานโครงการ
 • ที่ไ้ด้งบประมาณในครั้งนี้ เพื่อที่จะนำมาดูแลในเรื่องการท่องเที่ยวชุมชนและเชื่อมโยงให้กับเยาวชนในหมู่บ้านได้ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
 • กำนันได้พูดคุยเรื่องยาเสพติดในชุมชน เืพ่อให้ผู้ปกครองได้สอดส่องดูแลลูกหลานของท่านในชุมชน เพราะเรื่องยาเสพติดเป็นปัญหาของครอบครัวและเยาวชน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประธานโครงการได้ชี้แจง เรื่องการจัดการขยะในชุมชนหมู่ที่ 5 ซึ่งได้รับงบประมาณมาจากโครงการ สสส. เพื่อให้ทุกรับทราบ ชี้แจงรายละเอียด คณะทำงานโครงการ ประมาณ 15 -20 คน รวมทั้งที่ปรึกษาโครงการ คือ นายกอบต.เกาะสาหร่าย ผอ.รร.บ้านเกาะสาหร่าย ผอ.รพ.เกาะสาหร่าย กำนันตำบลเกาะสาหร่าย และโตะอีหม่ามหมู่ที่ 5
 • คณะทำงานโครงการ ร่วมกับที่ปรึกษา หารือพูดคุย เพื่อหาแนวทางในการนำเงินที่ได้รับจากโครงการมาบริหารงานได้อย่างถูกต้องตามแผนงานโครงการ ที่ไ้ด้งบประมาณในครั้งนี้ เพื่อที่จะนำมาดูแลในเรื่องการท่องเที่ยวชุมชนและเชื่อมโยงให้กับเยาวชนในหมู่บ้านได้ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
 • กำนันได้พูดคุยเรื่องยาเสพติดในชุมชน เืพ่อให้ผู้ปกครองได้สอดส่องดูแลลูกหลานของท่านในชุมชน เพราะเรื่องยาเสพติดเป็นปัญหาของครอบครัวและเยาวชน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

35 30
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.2 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่2

วันที่ 30 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อทำความเข้าใจโครงการให้กับคนในชุมชนได้รับทราบ- เพื่อเตรียมจัดเวทีเพื่อชี้แจงโครงการสสส. เรื่องการจัดการขยะในชุมชน จำนวน 100 คน- ร่วมกันกำหนดกลุ่มเป้าหมาย เพื่อหาแนวทาง ให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว มีกลุ่มอะไรบ้าง- แบ่งบทบาทหน้าที่รับผิดชอบว่าแต่ะคนรั
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีสภาผู้นำหมู่บ้านจำนวน 1 สภา ประกอบด้วยกรรมการหมู่บ้านและตัวแทนกลุ่มต่างๆในชุมชนจำนวน35คน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • จัดเวทีครัวเรือน ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
 • กำหนดสถานที่ดูงานนอกสถานที่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เวทีที่ใช้ในการทำกิจกรรม มัสยิดบ้านเกาะยะระโตดใหญ่ หมู่ที่ 5
 • กลุ่่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมขี้แจงโครงการ จำนวน 100 คน
 • คณะทำงาน กลุ่มแม่บ้าน อสม. เยาวชน และประชาชนทั่วไป
 • มอบหมายให้คณะทำงานรับผิดชอบในการจัดเวทีชี้แจงโครงการ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • จัดเวทีครัวเรือน
 • กำหนดสถานที่ดูงานนอกสถานที่
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

35 30

4. พัฒนาศักยภาพทีมสภาผู้นำหมู่บ้าน

ไม่มีกิจกรรม

5. ประชุมทีมสภาผู้นำในการจัดทำแบบสำรวจข้อมูลสถานการณ์ปัญหาขยะที่มีในพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านเกาะสาหร่าย

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

5.1 ประชุมทีมสภาผู้นำในการจัดทำแบบสำรวจข้อมูลสถานการณ์ปัญหาขยะที่มีในพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านเกาะสาหร่าย

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับคนในชุมชนในการจัดการขยะ
 • เพื่อทำความเข้าใจเรื่องของการได้มาซึ่งข้อมูลและร่วมกันออกแบบ แบบสำรวจที่จะต้องลงเก็บข้อมูล
 • เพื่อจัดเวทีสร้างความเข้าใจและออกแบบสำรวจข้อมูลจำนวน 1 วัน ได้แบบสำรวจข้อมูล จำนวน 1 ชุด
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • คณะทำงานมีความเข้าใจ รู้ข้อดีของการจัดทำฐานข้อมูลสถานการณ์ปัญหาในเรื่องขยะที่มีในชุมชน
 • ได้ร่วมกันออกแบบสำรวจในการจัดทำฐานข้อมูลปัญหาขยะที่มีในพื้นที่
 • ได้ชุดข้อมูลสำรวจปัญหาขยะในพื้นที่ จำนวน 1 ชุด
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • นัดทีมคณะทำงานมาหารือตกลงกำหนดวันในการลงเก็บข้อมูลในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558
 • ได้แบบสำรวจข้อมูลจำนวน 1 ชุด
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อทำความเข้าใจเรื่องข้อดีของการได้มาซึ่งข้อมูลและร่วมกันออกแบบ แบบสำรวจที่จะต้องลงเก็บข้อมูล
 • ประสานทีมคณะทำงานวิชาการจำนวน 20 คน
 • ประสานวิทยากรที่จะมาช่วยออกแบบ แบบสำรวจข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน
 • จัดเวทีสร้างความเข้าใจและออกแบบสำรวจข้อมูลจำนวน 1 วัน
 • ได้แบบสำรวจข้อมูลจำนวน 1 ชุด
 • สรุปผลการจัดประชุมพร้อมรายงานผลการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประชุมทำความเข้าใจเรื่องข้อดีของการได้มาซึ่งข้อมูลและร่วมกันออกแบบ แบบสำรวจที่จะต้องลงเก็บข้อมูล
 • ประสานทีมคณะทำงานวิชาการจำนวน 36 คน
 • ประสานวิทยากรที่จะมาช่วยออกแบบ แบบสำรวจข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน
 • จัดเวทีสร้างความเข้าใจและออกแบบสำรวจข้อมูลจำนวน 1 วัน
 • สรุปผลการจัดประชุมพร้อมรายงานผลการดำเนินงาน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

36 34

6. ประชุมทีมคณะทำงานลงเก็บข้อมูล

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.1 ประชุมทีมคณะทำงานลงเก็บข้อมูล

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับคนในชุมชนในการจัดการขยะ
 • เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือแบบสำรวจ และวางแผนลงพื้นที่เก็บข้อมูล โดยแบ่งกลุ่มในการลงพื้นที่สำรวจ
 • เพื่อสรุปผลการสำรวจข้อมูล
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • ทีมคณะทำงานเก็บข้อมูลจำนวน 30 คน มีความเข้าใจแบบสำรวจและมีแผนในการเก็บข้อมูล
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้ข้อสรุปกำหนดวันในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเป็นวันที่13 กุมภาพันธ์2558
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือแบบสำรวจ และวางแผนลงพื้นที่เก็บข้อมูล จำนวน 30 คน ประกอบด้วย แกนนำชุมชน 15 คน เยาวชน 15คน
 • วางแผนงานในการลงพื้นที่โดยแบ่งกลุ่มให้แกนนำชุมชนจับคู่กับเยาวชนในการลงพื้นที่สำรวจ
 • สรุปผลการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นอย่างมีส่วนร่วม
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ชี้แจงวิธีการเก็บข้อมูลโดยให้แกนนำจับกันเป็นคู่กับเยาชนเพื่อให้เยาวชนได้เข้ากระบวนการทำงานของภาคประชาชนลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูล
 • นำข้อมูลที่ได้มารวบรวมเพื่อวิเคราะห์ปันหาเรื่องขยะ
 • เก็บข้อมูลเพื่อหาแนวทางแก้ไข
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

31 31

7. ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลสถานการณ์ปัญหาขยะ จำนวน 10 วัน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

7.1 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลสถานการณ์ปัญหาขยะ จำนวน 10 วัน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับคนในชุมชนในการจัดการขยะ
 • เพื่อให้ทราบข้อมูลสถานการณ์ปัญหาขยะในชุมชน เข่น จำนวน ชนิด ของขยะที่มีในขุมชน
 • เพื่อนำข้อมูลที่ได้สำรวจ เพื่อไปพัฒนาให้ดีขึ้น
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • ได้ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาขยะในพื้นที่ ที่จะนำไปสู่การจัดการ
 • วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลสถานการณ์ปัญหาขยะ จำนวน 10 วัน
 • ได้ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาขยะในพื้นที่ที่จะนำไปสู่การจัดการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
 • แยกย้ายลงสำรวจพื้นที่เก็บข้อมูลตามครัวเรือน ในพื้นที่ ม. 5 ต. เกาะสาหร่าย
 • เยาวชนจับคู่กับแกนนำชุมชน
 • เยาวชนกล้าแสดงออกในการทำงานสำรวจข้อมูลในครั้งนี้
 • เยาวชนมีความรับผิดชอบต่อกิจกรรมที่ได้มอบหมายให้
 • เยาวชนได้มีการใช้สื่อในการลงสำรวจข้อมูล
 • แกนนำชุมชนมีความกระตือรือร้นในการทำสำรวจมากขึ้น
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อให้ได้ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาขยะ เช่น จำนวน ชนิด ของขยะที่มีในชุมชน
 • แบ่งทีมลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบสำรวจที่ได้ร่วมกันออกแบบ
 • ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลขยะจำนวน 10 วัน
 • วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
กิจกรรมที่ทำจริง
 • เพื่อให้ได้ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาขยะ เช่น จำนวน ชนิด ของขยะที่มีในชุมชน
 • แบ่งทีมลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบสำรวจที่ได้ร่วมกันออกแบบ
 • ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลขยะจำนวน 10 วัน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30

8. สรุปวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลตามแบบสำรวจที่วางไว้

ไม่มีกิจกรรม

9. เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน 100 คน

ไม่มีกิจกรรม

10. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างพื้นที่

ไม่มีกิจกรรม

11. ประชุมครัวเรือนนำร่อง จำนวน 60 ครัวเรือน

ไม่มีกิจกรรม

12. อบรมให้ความรู้ครัวเรือนนำร่องเรื่องการจัดการขยะ

ไม่มีกิจกรรม

13. อบรมให้ความรู้และจัดตั้งธนาคารขยะ

ไม่มีกิจกรรม

14. ประชุมคณะกรรมการประเมินครัวเรือนต้นแบบจำนวน 15 คน

ไม่มีกิจกรรม

15. ลงพื้นที่ประเมินโดยคณะกรรมการ แบ่งประเมินจำนวน 2 วัน

ไม่มีกิจกรรม

16. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชน

ไม่มีกิจกรรม

17. จัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อวางมาตรการในการลดการนำเข้าขยะในชุมชน และร้านค้า 1 ครั้ง

ไม่มีกิจกรรม

18. สรุปบทเรียนการทำงานโครงการ

ไม่มีกิจกรรม

19. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

19.1 ปฐมนิเทศโครงการ

วันที่ 7 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินงานตามแผนโครงการที่ได้วางไว้
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้รู้แนวทางในอบรม เพื่อจะเอามาใช้ในการดำเนินโครงการตามเป้าหมายที่วางไว้
 • ได้รับความรู้จากการอบรมคีย์ข้อมูลของโครงการ
 • ได้รับความรู้การทำรายรับรายจ่าย ในด้านการเงิน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ชี้แจงกฎระเบียบการดำเนินโครงการ รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารรายงานการดำเนินงานโครงการ
 • อบรมโปรแกรมการคียข้อมูลของกิจกรรมโครงการ
 • อบรมให้ความรู้การทำการรายงานการเงินให้ถูกต้องตามโครงการของ สสส. (ใบเสร็จต่างๆ ที่ใช้แนบกับกิจกรรมโครงการ)
 • เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงการเบิกจ่ายในแต่ละงวด เพื่อให้ดำเนินงานไปตามเป้าหมายของโครงการ
 • เจ้าหน้าทีได้ชี้แจงเรื่องป้ายโครงการ เพื่อให้ได้สอดคล้องเหมือนกันทุกตำบล โดยจะต้องให้มีป้ายของ สสส.
กิจกรรมที่ทำจริง

อบรมหัวหน้าโครงการเพื่อทำสัญญาการขอรับเงินสนับสนุนการดำเนินโครงการจาก สสส.

 

2 1
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

19.2 ถอนเงินคืนเปิดบัญชีธนาคาร

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อการบริหารจัดการที่เป็นระบบยิ่งขึ้น- เปิดบัญชีเพื่อนำเงินมาทำกิจกรรมของโครงการ สสส.ในพื้นที่บ้านเกาะยะระโตดใหญ่ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้ทำการดำเนินการตามแผนที่วางไว้แล้ว
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ทำการถอนเงินคืนและเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสตูล
 • สามารถถอนเงิน 2/3 ในการเบิกถอนเงินโครงการ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้

 

3 3
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

19.3 อบรมการเขียนรายงานและการเงิน

วันที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อทำความเข้าใจในการเขียนรายงาน การจัดทำเอกสารประกอบรายงาน การหักภาษี ณ ที่จ่าย
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

บันทึกรายงานผลการทำกิจกรรมโครงการ เข้าใจการเขียนใบสำคัญรับเงิน การออกใบเสร็จร้านค้าที่ถูกต้อง มีการบริหารวางแผนทำกิจกรรมและเข้าใจเรื่องการเขียนรายงานผลลัพธ์ผลิต

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • การเขียนรายงาน
 • การบันทึกกิจกรรม
 • การหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • การจัดทำหลักฐานการจ่ายเงินต่าง ๆ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • การบันทึกกิจกรรมโครงการ
  • ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผน
 • เอกสารประกอบรายงานการทำกิจกรรม
  • รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
  • ใบสำคัญการรับเงิน
  • สำเนาบัตรผู้รับเหมา
  • เอกสารทางภาษี
 • ภาพถ่ายกิจกรรม
 • รายงานการทำกิจกรรม
 • วิธีคำนวนภาษี
 • ประเภทงบประมาณ
  • ค่าตอบแทน
  • ค่าจ้าง
  • ค่าใช้สอย
  • ค่าวัสดุ
  • ค่าสาธาร
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 0
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

19.4 พบพี่เลี้ยง

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเงินและการจัดทำรายงานการเงินให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เข้าใจหลักการในการจัดทำรายงานการดำเนินกิจกรรมโครงการ และการจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณมากยิ่งขึ้น
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ตรวจสอบรายงานการดำเนินกิจกรรม
 • ตรวจสอบเอกสารการเงิน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการในแต่ละกิจกรรมเพื่อความถูกต้อง
 • ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน
 • แนะนำวิธีการเปลี่ยนแปลงปฎิทินกิจกรรมโครงการ
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

19.5 พบพี่เลี้ยง

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • ทำรายงานตรวจเอกสารการเงิน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ทำรายงาน  ลงข้อมูล  ทำรายงานการเงิน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • มาตรวจเอกสารการเงิน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ทำรายงาน ตรวจเอกสารการเงิน
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

19.6 กิจกรรมปิดงวดที่1

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อตรวจเอกสารกิจกรรมโครงการ พร้อมกับรายงานการเงิน เพื่อปิดงวดโครงการ ครั้งที่ 1 ณ สจรส.มอ.หาดใหญ่ จำนวน 2 คน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ตรวจเอกสารกิจกรรมโครงการ พร้อมกับรายงานการเงิน เพื่อปิดงวดโครงการ ครั้งที่ 1
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ตรวจเอกสารกิจกรรมโครงการ พร้อมกับรายงานการเงิน เพื่อปิดงวดโครงการ ครั้งที่ 1
กิจกรรมที่ทำจริง
 • เพื่อตรวจเอกสารกิจกรรมโครงการ พร้อมกับรายงานการเงิน เพื่อปิดงวดโครงการ ครั้งที่ 1 ณ สจรส.มอ.หาดใหญ่ จำนวน 2 คน
 • photo
 • photo

 

2 2

20. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

20.1 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อช่วยรณรงค์ให้มีพื้นที่ปลอดบุหรี่เพิ่มขึ้น- เพื่อให้คนในชุมชนได้รับรู้โครงการ สสส. ที่ดำเนินงานในพื้นที่บ้านเกาะยะระโตดใหญ่ได้รับทราบกันทุกคน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

จัดพื้นที่เขตปลอดบุหรี่ในชุมชน ได้ตระหนักไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่ดังกล่าว

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • เพื่อเป็นการเพิ่มเขตพื้นที่ปลอดบุหรี่เพิ่มขึ้น
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ไม่มี
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 250

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 44 14                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 210,660.00 62,930.00                  
คุณภาพกิจกรรม 56 37                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน
 • ขาดเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ในงวดแรกเปลี่ยน 5 คน
 • เวลาในการพบเจอพี่เลี้ยงแต่ละครั้ง เนื่องจากระยะทางจากตำบลเกาะสาหร่าย ห่างไกล เป็นพื้นที่เกาะ ต้องนั่งเรือประมาณ 1 ชั่วโมง
 • ในเรื่องการประชุม ต้องมีการเลื่อนประชุม เนื่องจากว่าเวลามีกิจกรรมในชุมชน เราไม่สามารถจัดประชุมได้ ก็จำเป็นต้องมีการเลื่อนการประชุมออกไป ตามความเหมาะสม
 • ผู้บันทึกข้อมูลบางคนออกไปทำงานนอกพื้นที่ บางคนไม่มีเวลา ไม่สามารถมาคีย์ข้อมุลได้ บางคนต้องมีหน้าที่ออกทะเล จึงไม่สามารถคีย์ข้อมูล ได้ (เนื่องจากน้ำใหญ่)
 • การพบเจอพี่เลี้ยง แต่ละครั้ง ระยะทางไกล อยู่เกาะไม่เหมือนตำบลอื่น
 • ที่เลือนการประชุม เนื่องจากเวลามีกิจกรรมชนกันในชุมชน ไม่สามารถจัดประชุมได้
 • ให้พนักงานส่วนตำบลเป็นผู้บันทึกข้อมูล เพราะจะได้ทำงานร่วมกันกับอบต.
 • ในการเลื่อนประชุม ใช้เวลาประชุมช่วงบ่าย หลังจากเสร็จภารกิจของแกนนำของชุมชนและหลังจากที่เยาวชนเลิกเรียน

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุสภาพที่ดีขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน คน โปรดระบุข้อมูลของแกนนำ ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง พร้อมแนบมากับรายงาน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ
นางสาว สะอีด๊ะ สาดล 59 หมู่ที่ 5 สร้างเสริมคุณค่าผู้สูงอายุเป็นสุข
นาย นายอำหรน หมัดตุกัง 294 หมู่ที่ 5 ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นางสาว อัจฉรา สาดล 235 หมู่ที่ 5 ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาย อับดุลเลาะห์ เส็นสมมาตร 20 หมู่ที่ 5 ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาย รำล๊ะ วัฒนะ 136 หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาง บุญเจือ เตส่วน 82 หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล อื่นๆ
นาง เฉลียว เอียดนุช 112 หมู่ที่ 5 ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน
นาย ย๊ะ แซะอาหลำ 50 หมู่ที่ 5 ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

 1. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้ง3 ( 26 กุมภาพันธ์ 2559 )
 2. ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงเคลียร์เอกสารการเงิน ( 28 มีนาคม 2559 )
 3. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่4 ( 23 เมษายน 2559 )
 4. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชน ( 25 เมษายน 2559 )
 5. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชน ( 16 พ.ค. 2559 )
 6. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่5 ( 18 พ.ค. 2559 )
 7. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่6 ( 4 มิถุนายน 2559 )
 8. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชน ( 10 มิถุนายน 2559 )
 9. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชน ( 8 กรกฎาคม 2559 )
 10. สรุปวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลตามแบบสำรวจที่วางไว้ ( 30 กรกฎาคม 2559 )
 11. ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่7 ( 2 สิงหาคม 2559 )
 12. เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน จำนวน 100 คน ( 4 สิงหาคม 2559 )
 13. รณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดการขยะในชุมชน ( 12 สิงหาคม 2559 )

(................................)
นางสาว สะอีดีะ สาดล
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......