บ้านควนหนองหงส์เรียนรู้การลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง

รหัสโครงการ 58-03883
สัญญาเลขที่ 58-00-2027
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อโครงการ บ้านควนหนองหงส์เรียนรู้การลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ปฐมนิเทศโครงการใหม่
2) สภาผู้นำบ้านควนหนองหงส์ ครั้งที่ 1
3) จัดทำป้ายโครงการและป้ายปลอดบุหรี่
4) ประชาสัมพันธ์โครงการ
5) ออกแบบสำรวจข้อมูลครัวเรือน ครั้งที่ 1
6) สภาผู้นำบ้านควนหนองหงส์ ครั้งที่ 2
7) เรียนรู้การทำน้ำยาเอนกประสงค์ ครั้งที่ 1
8) ออกแบบสำรวจข้อมูลครัวเรือน ครั้งที่ 2
9) การติดตามโครงการจาก สจรส.มอ
10) สภาผู้นำบ้านควนหนองหงส์ ครั้งที่ 3
11) สำรวจข้อมูล ครั้งที่ 1
12) สำรวจข้อมูล ครั้งที่ 2
13) สำรวจข้อมูล ครั้งที่ 3
14) สำรวจข้อมูล ครั้งที่ 4
15) สำรวจข้อมูล ครั้งที่ 5
16) สำรวจข้อมูล ครั้งที่ 6
17) สภาผู้นำบ้านควนหนองหงส์ ครั้งที่ 4
18) เรียนรู้การทำน้ำยาเอนกประสงค์ ครั้งที่ 2
19) ติดตามผลการดำเนินงานจากพี่เลี้ยงโครงการ
20) สภาผู้นำบ้านควนหนองหงส์ ครั้งที่ 5
21) จัดทำรายงาน ปิดงวดที่ 1

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 81,460.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 62.22 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 500.00 บาท
1) เงินสดในมือ = 3,051.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 4,872.22 บาท
รวมรายรับ (1) = 82,022.22 บาท รวมรายจ่าย (2) = 74,099.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) 7,923.22 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 101,830.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาง รัชนู มีชนะ )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

 1. สภาผู้นำบ้านควนหนองหงส์ ครั้งที่ 6 (9 มีนาคม 2559)
 2. เรียนรู้บัญชีครัวเรือน เพื่อลดรายจ่าย ครั้งที่ 1 (12 มีนาคม 2559)
 3. เรียนรุู้การทำน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยชีวภาพ ครั้งที่1 (23 มีนาคม 2559)
 4. ติดตามความก้าวหน้าโครงการ (26 มีนาคม 2559)
 5. เรียนรู้บัญชีครัวเรือน เพื่อลดรายจ่าย ครั้งที่ 2 (29 มีนาคม 2559)
 6. สภาผู้นำบ้านควนหนองหงส์ ครั้งที่ 7 (9 เมษายน 2559)
 7. สภาผู้นำบ้านควนหนองหงส์ ครั้งที่ 8 (9 พ.ค. 2559)
 8. สร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชน ครั้งที่ 1 (14 พ.ค. 2559)
 9. เรียนรุู้การทำน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยชีวภาพ ครั้งที่ 2 (21 พ.ค. 2559)
 10. สภาผู้นำบ้านควนหนองหงส์ ครั้งที่ 9 (9 มิถุนายน 2559)
 11. ปลูกผักชีวภาพ ครั้งที่ 1 (18 กรกฎาคม 2559)
 12. สร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชน ครั้งที่ 2 (20 กรกฎาคม 2559)
 13. การปลูกผักชีวภาพ ครั้งที่ 2 (22 กรกฎาคม 2559)
 14. ประเมินผลกิจกรรม ครั้งที่ 1 (23 กรกฎาคม 2559)
 15. เรียนรุู้การทำน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยชีวภาพ ครั้งที่ 3 (25 กรกฎาคม 2559)
 16. เรียนรู้บัญชีครัวเรือน เพื่อลดรายจ่าย ครั้ืงที่ 3 (29 กรกฎาคม 2559)
 17. การปลูกผักชีวภาพ ครั้งที่ 3 (2 สิงหาคม 2559)
 18. สภาผู้นำบ้านควนหนองหงส์ ครั้งที่ 10 (9 สิงหาคม 2559)
 19. วิเคราะห์เส้นสร้างรายได้ชุมชน (13 สิงหาคม 2559)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาง รัชนู มีชนะ )
13 กุมภาพันธ์ 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางขวัญใจ เนาว์สุวรรณ )
13 กุมภาพันธ์ 2559