บ้านควนหนองหงส์เรียนรู้การลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง

รหัสโครงการ 58-03883
สัญญาเลขที่ 58-00-2027
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

งวดโครงการ ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 สิงหาคม 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 ตุลาคม 2559

ชื่อโครงการ บ้านควนหนองหงส์เรียนรู้การลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) สภาผู้นำบ้านควนหนองหงส์ ครั้งที่ 6
2) เรียนรู้บัญชีครัวเรือน เพื่อลดรายจ่าย ครั้งที่ 1
3) เรียนรุู้การทำน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยชีวภาพ ครั้งที่1
4) ติดตามความก้าวหน้าโครงการ
5) เรียนรู้บัญชีครัวเรือน เพื่อลดรายจ่าย ครั้งที่ 2
6) สภาผู้นำบ้านควนหนองหงส์ ครั้งที่ 7
7) สภาผู้นำบ้านควนหนองหงส์ ครั้งที่ 8
8) สร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชน ครั้งที่ 1
9) เรียนรุู้การทำน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยชีวภาพ ครั้งที่ 2
10) สภาผู้นำบ้านควนหนองหงส์ ครั้งที่ 9
11) ปลูกผักชีวภาพ ครั้งที่ 1
12) สร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชน ครั้งที่ 2
13) การปลูกผักชีวภาพ ครั้งที่ 2
14) ประเมินผลกิจกรรม ครั้งที่ 1
15) เรียนรุู้การทำน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยชีวภาพ ครั้งที่ 3
16) เรียนรู้บัญชีครัวเรือน เพื่อลดรายจ่าย ครั้ืงที่ 3
17) การปลูกผักชีวภาพ ครั้งที่ 3
18) วิเคราะห์เส้นสร้างรายได้ชุมชน
19) สภาผู้นำบ้านควนหนองหงส์ ครั้งที่ 10
20) ประเมินผลกิจกรรม ครั้งที่ 2
21) สร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชน ครั้งที่ 3
22) พบพี่เลี้ยงเพื่อติดตามโครงการงวด2
23) ประเมินผลกิจกรรม ครั้งที่3
24) ร่วมงานสร้างสุขคนใต้
25) ถอดบทเรียนการพัฒนา
26) การถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน
27) การประชุมจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 7,923.22 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 101,830.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 44.32 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -18,927.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 246.54 บาท
รวมรายรับ (1) = 109,797.54 บาท รวมรายจ่าย (2) = 128,478.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -18,680.46 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 18,680.46 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาง รัชนู มีชนะ )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาง รัชนู มีชนะ )
15 ตุลาคม 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางขวัญใจ เนาว์สุวรรณ )
15 ตุลาคม 2559