บ้านควนหนองหงส์เรียนรู้การลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง

รหัสโครงการ 58-03883
สัญญาเลขที่ 58-00-2027

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ บ้านควนหนองหงส์เรียนรู้การลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง
รหัสโครงการ 58-03883 สัญญาเลขที่ 58-00-2027

ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดำเนินการจริง 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

จำนวนเงินตามสัญญา 203,650.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 81,460.00 บาท
งวดที่ 2 = 101,830.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 183,290.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 62.22 บาท
งวดที่ 2 = 44.32 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 106.54 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 500.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 500.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 202,577.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -18,680.46 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : สภาผู้นำบ้านควนหนองหงส์ 10,000.00 10,000.00
1. สภาผู้นำบ้านควนหนองหงส์ ครั้งที่ 1
2. สภาผู้นำบ้านควนหนองหงส์ ครั้งที่ 2
3. สภาผู้นำบ้านควนหนองหงส์ ครั้งที่ 3
4. สภาผู้นำบ้านควนหนองหงส์ ครั้งที่ 4
5. สภาผู้นำบ้านควนหนองหงส์ ครั้งที่ 5
6. สภาผู้นำบ้านควนหนองหงส์ ครั้งที่ 6
7. สภาผู้นำบ้านควนหนองหงส์ ครั้งที่ 7
8. สภาผู้นำบ้านควนหนองหงส์ ครั้งที่ 8
9. สภาผู้นำบ้านควนหนองหงส์ ครั้งที่ 9
10. สภาผู้นำบ้านควนหนองหงส์ ครั้งที่ 10
กิจกรรมหลัก : ออกแบบสำรวจข้อมูลหนี้ครัวเรือน 6,500.00 6,500.00
1. ออกแบบสำรวจข้อมูลครัวเรือน ครั้งที่ 1
2. ออกแบบสำรวจข้อมูลครัวเรือน ครั้งที่ 2
กิจกรรมหลัก : สำรวจข้อมูล 26,100.00 26,100.00
1. สำรวจข้อมูล ครั้งที่ 1
2. สำรวจข้อมูล ครั้งที่ 2
3. สำรวจข้อมูล ครั้งที่ 3
4. สำรวจข้อมูล ครั้งที่ 4
5. สำรวจข้อมูล ครั้งที่ 5
6. สำรวจข้อมูล ครั้งที่ 6
กิจกรรมหลัก : วิเคราะห์เส้นสร้างรายได้ชุมชน 15,900.00 15,900.00
1. วิเคราะห์เส้นสร้างรายได้ชุมชน
กิจกรรมหลัก : คืนข้อมูลให้ชุมชน และประชาสัมพันธ์โครงการ 16,750.00 16,750.00
1. ประชาสัมพันธ์โครงการ
กิจกรรมหลัก : เรียนรู้บัญชีครัวเรือน เพื่อลดรายจ่าย 19,400.00 19,400.00
1. เรียนรู้บัญชีครัวเรือน เพื่อลดรายจ่าย ครั้งที่ 1
2. เรียนรู้บัญชีครัวเรือน เพื่อลดรายจ่าย ครั้งที่ 2
3. เรียนรู้บัญชีครัวเรือน เพื่อลดรายจ่าย ครั้ืงที่ 3
กิจกรรมหลัก : เรียนรุู้การทำน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยชีวภาพ 24,900.00 25,056.00
1. เรียนรุู้การทำน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยชีวภาพ ครั้งที่1
2. เรียนรุู้การทำน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยชีวภาพ ครั้งที่ 2
3. เรียนรุู้การทำน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยชีวภาพ ครั้งที่ 3
กิจกรรมหลัก : ปลูกผักชีวภาพ 27,000.00 26,306.00
1. ปลูกผักชีวภาพ ครั้งที่ 1
2. การปลูกผักชีวภาพ ครั้งที่ 2
3. การปลูกผักชีวภาพ ครั้งที่ 3
กิจกรรมหลัก : เรียนรู้การทำน้ำยาเอนกประสงค์ 15,000.00 15,000.00
1. เรียนรู้การทำน้ำยาเอนกประสงค์ ครั้งที่ 1
2. เรียนรู้การทำน้ำยาเอนกประสงค์ ครั้งที่ 2
กิจกรรมหลัก : สร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชน 19,600.00 19,600.00
1. สร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชน ครั้งที่ 1
2. สร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชน ครั้งที่ 2
3. สร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชน ครั้งที่ 3
กิจกรรมหลัก : ประเมินผลกิจกรรม 5,600.00 5,600.00
1. ประเมินผลกิจกรรม ครั้งที่ 1
2. ประเมินผลกิจกรรม ครั้งที่ 2
3. ประเมินผลกิจกรรม ครั้งที่3
กิจกรรมหลัก : ถอดบทเรียนการพัฒนา 3,900.00 3,900.00
1. ถอดบทเรียนการพัฒนา
กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 9,465.00
1. ปฐมนิเทศโครงการใหม่
2. การติดตามโครงการจาก สจรส.มอ
3. ติดตามผลการดำเนินงานจากพี่เลี้ยงโครงการ
4. ปิดรายงานงวดที่ 1 ร่วมกับพี่เลี้ยง
5. จัดทำรายงาน ปิดงวดที่ 1
6. ติดตามความก้าวหน้าโครงการ
7. พบพี่เลี้ยงเพื่อติดตามโครงการงวด2
8. ร่วมงานสร้างสุขคนใต้
9. การประชุมจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์
กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 3,000.00
1. จัดทำป้ายโครงการและป้ายปลอดบุหรี่
2. การถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

รวมงบทั้งหมด

203,650.00 202,577.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นาง รัชนู มีชนะ )
วันที่รายงาน 15 ตุลาคม 2559