บ้านควนหนองหงส์เรียนรู้การลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง

รหัสโครงการ 58-03883
สัญญาเลขที่ 58-00-2027
งวดที่ 1

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1)

1. ชื่อโครงการ บ้านควนหนองหงส์เรียนรู้การลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง

2. ชุมชน บ้านควนหนองหงส์ ม.3 ต.ควนหนองหงส์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

3. รหัสโครงการ 58-03883 เลขที่ข้อตกลง 58-00-2027

4. ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 ตุลาคม 2559

5. รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน กันยายน 2558 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2559

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. สภาผู้นำบ้านควนหนองหงส์

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 สภาผู้นำบ้านควนหนองหงส์ ครั้งที่ 1

วันที่ 9 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00-15.00 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อประชุม วางแผนการดำเนินงานกิจกรรมของโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.คณะทำงานสร้างการมีส่วนร่วมในการทำงานมากขึ้น 2.มีการวางแผนการพัฒนางานเป็นลำดับขั้นตอน 3.มีการประเมิน ติดตามผลงาน4.คณะทำงานร่วมประชุม 12 ครั้ง ร้อยละ 85

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ สรุปได้ว่า วันนี้มีผู้เข้าร่ววมกิจกรรม 50 คน เกินเป้าหมาย ซึ่งเดิมตั้งไว้เพียง 20 คน และได้พูดคุยเพื่อให้มีการจัดตั้งสภาผู้นำควนหนองหงส์ จนประสบความสำเร็จมีสมาชิก 25 คนและยังได้อธิบายให้กลุ่มเป้าหมายและผู้เข้าร่วมประชุม ได้เข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมตามโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ และรายละเอียดการดำเนินงาน นอกจากนั้นรับสมัครผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม พบว่าทั้ง 50 คน สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดในวันนี้สภาผู้นำชุมชนควนหนองหงส์ ได้ประุชุมและวางแผนการทำงาน โดยมีการแบ่งหน้าที่การทำงาน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการประสานงานและทำกิจกรรม

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.คณะกรรมการหมู่บ้าน 15 คน และตัวแทนกลุ่มชุมชน 5 กลุ่ม คัดเลือกมา กลุ่มละ 2 คน รวมเป็น 10 คนตัวแทนจากหน่วยงานราชการในพื้นที่ 5 คน เข้าร่วมประชุมทุกเดือน โดยนำวาระการดำเนินงานตามโครงการมาพูดคุยในวันประชุม และประเด็นการพัฒนาหมู่บ้าน ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ มาพูดคุยเดือนละ 1 ครั้ง โดยใช้สถานที่หอประชุมหมู่บ้าน 2.มีการจัดบันทึกวาระการประชุม และนำผลการประชุมมาพูดคุยให้ประชาชนได้รับฟัง เพื่อหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
3.มีการรายงานผลกิจกรรม และการติดตามความก้าวหน้าโครงการให้สภาชุมชนได้รับทราบ เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการทบทวน บทเรียนในการพัฒนา และร่วมกันปรับปรุงกิจกรรม

กิจกรรมที่ทำจริง

เปิดประชุมเวลา 13.00 น.โดยผู้ใหญ่บ้าน นางศิริรัตน์ นุราภักดิ์ วาระที่่ 1เรื่องประเพณีการแห่หมรับ วันที่ 28 ตุลาคม 2558 อบต.บ้านควนหนองหงส์จัดกิจกรรมประเพณีแห่หมรับจากอบต.มายังวัดควนหนองหงส์ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกันหน้าอบต. เวลา 8 .30 น.มีการจัดประกวดหมรับของหน่วยงานต่างๆ และประชาชนทั่วไป เงินรางวัลที่ 11,000 บาทรางวัลที่ 2700 บาท รางวัลที่ 3500 บาท วาระที่ 2เรื่องเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 400 บาทให้หญิงตั้งครรภ์ไปขึ้นทะเบียนที่อบต.บ้านควนหนองหงส์ วาระที่ 3 เรื่องเงินอุดหนุนหมู่บ้านละหนึ่งล้านบาท กรรมการของกองทุนต้องไปทำสัญญากับธนาคารออมสิน ผู้เข้าร่วมประชุมลงมติเห็นด้วย วาระที่ 4 เรื่องเบี้ยยังชีพผู้พิการ สตรีตั้งครรภ์ให้ไปขึ้นทะเบียนได้ที่อบต. โดยนำหลักฐาน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน สมุดสีชมพู
วาระที่ 5 เรื่องโครงการบ้านควนหนองหงส์เรียนรู้การลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง โดยนางรัชนู มีชนะ ผู้รับผิดชอบโครงการ 1.1ชี้แจงเรื่องที่มาของโครงการด้วยได้เขียนโครงการขอทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ[สสส.] จำนวน 203,650 บาททำกิจกรรมทั้งหมด 11 กิจกรรม เริ่มกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม2559 ตามตารางปฏิทินของโครงการ 1.2ขอจัดตั้งสภาผู้นำซึ่งเป็นกิจกรรมที่ 1 ของโครงการ จำนวน 20 คนโดยการให้ผู้เข้าร่วมประชุมยกมือเสนอชื่อ สภาผู้นำบ้านควนหนองหงส์จำนวน 25 คน ซึ่งเกินความคาดหมาย รายชื่อสมาชิกมีดังนี้
(1)นางศิริรัตน์ นราภักดิ์ (2)นายสุรินทร์ มีชนะ (3)นางขวัญใจ เนาว์สุวรรณ (4)นางอุไรมุสิกะ(5) นางแดง มีชนะ (6) นางส่งเสริม คงประเสริฐ(7) นางรัชนูมีชนะ (8)นายสุทัศ ศรีมาลา(9) นายอิทธิฤทธิ์ ขุนสิทธิ์(10) นายนพรัตน์ เนาว์สุวรรณ(11) นางอรสา เทพยศ (12)นางจินดา อ้นประวัติ (13)นางเพ็ญศรี อินอักษร(14)นางวนิดา หนูเนียม(15)นางวิไล พริกสุข(16)นางชาลินี คงสำเร็จ(17)นางสาวภัทธีรา จรเปลี่ยว(18)นางเตือนใจ ทองกลับ(19)นางริ่น ทองนุ่น(20)นายปรีชา สิทธิศักดิ์(21)นางสุพิศ ปราบไพรี(22)นางรวิดา แพ่งโยธา(23)นางสุจารี เดชนวล(24)นางจิณณพัต รอดเรืองฤทธิ์
(25)นายเสวียน รอดเรืองฤทธิ์ และได้มีการมอบหมายหน้าที่การทำงาน ดังนี้
หน้าทีประสานงาน คือนางอุไร มุสิกะ หน้าที่บันทึกเอกสาร คือ นางขวัญใจ เนาว์สุวรรณ หน้าที่จัดเตรียมอุปกรณ์ คือ นางเตือนใจ ทองกลับ หน้าที่จัดทำแหล่งเรียนรู้ คือ นายสุรินทร์ มีชนะ
ผู้ประสานงนหลักคือ นางรัชนู มีชนะ

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ ซักถามความคิดเห็นทั่วไป ปิดประชุมเวลา 15.00น.

 • photo
 • photo
 • photo

 

20 50
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.2 สภาผู้นำบ้านควนหนองหงส์ ครั้งที่ 2

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อประชุม วางแผนการดำเนินงานกิจกรรมของโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.คณะทำงานสร้างการมีส่วนร่วมในการทำงานมากขึ้น 2.มีการวางแผนการพัฒนางานเป็นลำดับขั้นตอน 3.มีการประเมิน ติดตามผลงาน4.คณะทำงานร่วมประชุม 12 ครั้ง ร้อยละ 85

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ สรุปได้ว่า กิจกรรมวันนี้ มีผู้ร่วมเข้าประชุม 20คน และผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจในโครงการมากขึ้นมีการร่วมกันวางแผนในการทำโครงการในครั้งต่อไป นอกจากนั้นคณะทำงานมีส่วนร่วมในการทำงานมากขึ้นมีการวางแผนการทำงาน

โดยมีข้อสรุปตามวาระการประชุมเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ ดังนี้

 • ให้ผู้เข้าร่วมประชุมสมัครเป็นสมาชิกโครงการ เพื่อร่วมทำกิจกรรมของโครงการ
 • ขอความร่วมมือชาวบ้านช่วยกันให้ความร่วมมือสำรวจข้อมูลครัวเรือน เมื่อมีทีมงานไปสัมภาษณ์
 • นัดสมาชิกร่วมเรียนรู้การทำน้ำยาเอนกประสงค์ วันที่ 29 พ.ย. 58 เวลา 9.00 น.
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.คณะกรรมการหมู่บ้าน 15 คน และตัวแทนกลุ่มชุมชน 5 กลุ่ม คัดเลือกมา กลุ่มละ 2 คน รวมเป็น 10 คนตัวแทนจากหน่วยงานราชการในพื้นที่ 5 คน เข้าร่วมประชุมทุกเดือน โดยนำวาระการดำเนินงานตามโครงการมาพูดคุยในวันประชุม และประเด็นการพัฒนาหมู่บ้าน ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ มาพูดคุยเดือนละ 1 ครั้ง โดยใช้สถานที่หอประชุมหมู่บ้าน 2.มีการจัดบันทึกวาระการประชุม และนำผลการประชุมมาพูดคุยให้ประชาชนได้รับฟัง เพื่อหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
3.มีการรายงานผลกิจกรรม และการติดตามความก้าวหน้าโครงการให้สภาชุมชนได้รับทราบ เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการทบทวน บทเรียนในการพัฒนา และร่วมกันปรับปรุงกิจกรรม

กิจกรรมที่ทำจริง

วันนี้เป็นกิจกรรมประชุมสภาผู้นำบ้านควนหนองหงษ์ ครั้งที่ 2
โดยเปิดประชุมเวลา 13.00 น.ซึ่งผู้ใหญ่บ้าน นางศิริรัตน์นุราภักดิ์ได้กล่าวต้อนรับผู็เข้าร่วมประชุมทุกคนก่อนจะเริ่มชี้แจงวาระการประชุม วาระที่ 1การปรับปรุงแก้ไขปัญหาน้ำประปาหมู่บ้าน -เนื่องจากประปาหมู่บ้านประสบปัญหาน้ำที่ส่งไปยังผู้ใช้น้ำมีสีขุ่นสาเหตุมาจากกำลังปรับปรุงบ่อน้ำและไม่ได้ล้างถังกรอง -ในที่ประชุมตกลงจะทำการปิดการจ่ายน้ำในวัน ที่ 10 พ.ย.58 วาระที่ 2 เรื่องกองทุนหมูบ้าน -นัดส่งเงินที่สมาชิกกู้ยืมไปในวันที่ 25 พ.ค. 58เวลา 9.00 น. พร้อมทั้งเงินต้นและเงินดอก วาระที่ 3 เรื่องทอดกฐิน วันควนหนองหงส์ ประชุมโดยพระส้อง สุธมโน เจ้าอาวาสวัดควนหนองษ์ -ทางวัดทอดกฐินวัน ที่ 22 พ.ย. 58 อยากให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบเงินสร้างโบสถ์ วาระที่ 4 เรื่องโครงการ บ้านควนหนองหงส์เรียนรู้การลดหนี้ ด้วยวิถีพอเพียงโดยนางรัชนูมีชนะผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับแบบสอบถามโครงการ ดังนี้

แบบสำรวจสุขภาพชุมชน เป็นแบบสำรวจประกอบด้วยคำถาม 5 ส่วน จำนวน 96 ข้อ รวมทั้งสิ้น 18 หน้า ดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามและข้อมูลประชากรในครัวเรือนข้อที่ 1 - 3
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและประเพณี ข้อที่ 4 - 21
ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ ข้อที่ 22 - 26
ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการปลูกพืชผักสมุนไพรในครัวเรือนข้อที่ 27 - 50
ส่วนที่ 5 ข้อมูลด้านความมั่นคงด้านอาหารของครัวเรือนข้อที่ 51 - 86 และมอบหมายให้ทุกคนไปอ่านมาก่อนล่วงหน้า และรอบต่อไป จะมาเลือกข้อคำถามที่จะไปสอบถามในหมู่บ้าน

ผลจากการพูดคุยไม่เป็นทางการ ที่พอจะเป็นแนวทางการสำรวจข้อมูลได้ดังนี้คำชี้แจงเหตุผลการทำแบบสำรวจ ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลด้านประชากรครัวเรือนข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรมประเพณี ข้อมูลสภาวะสุขภาพความมั่นคงในด้านอาหาร และครัวเรือน โดยสรุปเป็นรายข้อ

1.ข้อแรก ข้อมูลประชากร ของหมู่ 3มีจำนวนครัวเรือน ประมาณ 450 ครัวเรือน มีทุกช่วงวัย ทั้งวัยทำงาน วัยชราวัยเด็ก วัยรุ่น คนพิการ 2. ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรมประเพณีมีอาชีพ มีทำสวน อาชีพเกษตรกรรม เป็นส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธในหมู่บ้านมีประเพณี วัฒนธรรม เช่น ประเพณีให้ทานไฟ ประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 3. ข้อมูลสภาวะสุขภาพ ม.3ชาวบ้านส่วนใหญ่ มีโรคประตัว เช่น ควานดัน-เบาหวาน เพราะในชุมชนมีตลาดนัดทุกวัน ชาวบ้านเลยกินของสำเร็จรูปมากขึ้น ซื้อทุกอย่าง 4. ความมั่นคงทางด้านอาหารและครัวเรือนชุมชนควนหนองหงส์ มีความปลอดภัยด้านอาหารและทรัพย์สินพอประมาณไม่ถึงกับ 100 เปอเซ็นต์ แต่ก็มีเจ้าหน้าที่ คอยดูแลสอดส่องทุกเวลา ยังสามารถป้องกันหรือเฝ้าระวังได้


วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ ร่วมกันให้ความคิดเห็นในเรื่องปัญหาต่าง ปิดประชุม

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

20 20
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.3 สภาผู้นำบ้านควนหนองหงส์ ครั้งที่ 3

วันที่ 9 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อประชุมวางแผนกิจกรรม  และติดตามความคืบหน้าในการทำกิจกรรมโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.คณะทำงานสร้างการมีส่วนร่วมในการทำงานมากขึ้น 2.มีการวางแผนการพัฒนางานเป็นลำดับขั้นตอน 3.มีการประเมิน ติดตามผลงาน4.คณะทำงานร่วมประชุม 12 ครั้ง ร้อยละ 85

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผลการดำเนินงานวันนี้1. ได้มีการวางแผนการทำงานเป็นลำดับและกำหนดกลุ่มในการสำรวจข้อมูล2.มีการบอกความก้าวหน้าของกิจกรรมและประเมินติดตามผลงานในการทำกิจกรรมแต่ละครั้ง 3.จากผลการดำเนินงานโครงการสรุปได้ว่าตอนนี้ได้มีการทำกิจกรรม หลังจากเปิดโครงการไปแล้ว คือการประชุมจัดตั้งสภาผู้นำของบ้านควนหนองหงษ์ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด25คนตามที่ได้เลือกกันมาแล้วในการประชุมครั้งที่ 1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ และออกแบบสำรวจข้อมูลเพื่อสำรวจข้อมูลในหมู่บ้าน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.คณะกรรมการหมู่บ้าน 15 คน และตัวแทนกลุ่มชุมชน 5 กลุ่ม คัดเลือกมา กลุ่มละ 2 คน รวมเป็น 10 คนตัวแทนจากหน่วยงานราชการในพื้นที่ 5 คน เข้าร่วมประชุมทุกเดือน โดยนำวาระการดำเนินงานตามโครงการมาพูดคุยในวันประชุม และประเด็นการพัฒนาหมู่บ้าน ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ มาพูดคุยเดือนละ 1 ครั้ง โดยใช้สถานที่หอประชุมหมู่บ้าน 2.มีการจัดบันทึกวาระการประชุม และนำผลการประชุมมาพูดคุยให้ประชาชนได้รับฟัง เพื่อหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
3.มีการรายงานผลกิจกรรม และการติดตามความก้าวหน้าโครงการให้สภาชุมชนได้รับทราบ เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการทบทวน บทเรียนในการพัฒนา และร่วมกันปรับปรุงกิจกรรม

กิจกรรมที่ทำจริง

วันนี้เป็นกิจกรรมประชุมสภาผู้นำบ้านควนหนองหงษ์ ครั้งที่ 3
ผู้ใหญ่บ้าน นางศิริรัตน์นุราภักดิ์ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนก่อนจะเริ่มชี้แจงวาระการประชุม 1.การขึ้นทะเบียนสวนยางของตำบล 2.การทำโฉนดที่ดินของชุมชนใน ม.3ที่ตกค้างอยู่ 3.ไข้เลือดออกในหมู่บ้านที่ต้องเฝ้าระวัง 4.การจับปลาด้วยโพงพาง-ช๊อตปลา มีโทษหนักปรับ 5000 บาท โดยกฎหมาย คสช. คำสั่งวันที่ 29 ต.ค.58 5.นายทุนปล่อยเงินกู้ การขึ้นภาษีน้ำมันเถื่อน การพนันบอล 6.การค้าประเวณี การคุ้มครองเรียกค่าเสียหาย คณะ คสช. มาตรวจในเขตพื้นที่
7.การทำโครงการ ของสสส.ของบ้านหนองหงษ์นางรัชนู ได้เล่าให้ฟังว่า กิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้วประกอบด้วย
-การทำน้ำยาเอนกประสงค์ ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมไปแล้ว ครั้งที่ 1 มีกลุ่มเป้าหมาย 80 คน ได้ร่วมกันทำน้ำยาเอนกประสงค์ และแจกจ่ายให้ทุกบ้าน นำไปใช้ เสียงตอบรับทุกคนเห็นด้วย เป็นการเรียนรู้การ ดรายจ่ายในครัวเรือน เรียนรู้การลดใช้สารเคมี และทุกคนอยากจะทำต่อเนื่อง
- แบบสำรวจสุขภาพชุมชน เป็นแบบสำรวจประกอบด้วยคำถาม 5 ส่วน จำนวน 96 ข้อดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามและข้อมูลประชากรในครัวเรือนข้อที่ 1 - 3
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและประเพณี ข้อที่ 4 - 21
ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ ข้อที่ 22 - 26
ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการปลูกพืชผักสมุนไพรในครัวเรือนข้อที่ 27 - 50
ส่วนที่ 5 ข้อมูลด้านความมั่นคงด้านอาหารของครัวเรือนข้อที่ 51 - 86

-กำหนดแบ่งพื้นที่ในการสำรวจข้อมูล แบ่งเป็น 6 ชุด ดังนี้
ชุดที่ 1 รับผิดชอบ 70 ครัวเรือน
ชุดที่ 2 รับผิดชอบ 80 ครัวเรือน
ชุดที่ 3 รับผิดชอบ 75 ครัวเรือน
ชุดที่ 4 รับผิดชอบ 80 ครัวเรือน
ชุดที่ 5 รับผิดชอบ 75 ครัวเรือน
ชุดที่ 6 รับผิดชอบ64 ครัวเรือน

เพิ่มเติม
รองนายก อ.บ.ต. นายสุรินทร์ มีชนะ 1.เรื่องน้ำประปาในหมู่บ้าน ไม่มีการพักน้ำ ค่าซ่อมบำรุงค่าซ่อมไม่มีการจ่ายค่าแรงงานแก่ช่างซ่อมบำรุง นายปรีชา สิทธิ์ศักดิ์ กรรมการหมู่บ้านหมู่ที่3 1.การกำหนดส่งเงินกู้กองทุนหมู่บ้าน ในวันที่ 15 ธ.ค.58 เวลา 09.00-12.00 น. 2.การทำสัญญาเงินกู้ เจ้าตัวต้องอยู่ในการทำสัญญาในวันที่เขียนหนังสือเงินกู้ 3.เงิน 1 ล้านเข้ามาใหม่ คณะกรรมการทำสัญญากับธนาคารออมสินคณะกรรมการ 1 แสน คณะทำงานค้ำประกันกับธนาคาร ใช้กฎกติกาของเงินล้านเก่า ใช้สมุดเงินฝากเดิมในการฝาก พิจารณาเป็นรายบุคคล และเชิญชวนชาวบ้านในหมู่บ้านร่วมกิจกรรมตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ วันที่ 1 มกราคม 2559 เวลา 07.00 น. ใน สำนักสงฆ์หงส์สุรินทรฆราวาสผู้ใหญ่บ้านปิดวาระการประชุม เวลา 15.30 น.

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

20 20
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.4 สภาผู้นำบ้านควนหนองหงส์ ครั้งที่ 4

วันที่ 9 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อประชุมวางแผนกิจกรรม  และติดตามความคืบหน้าในการทำกิจกรรมโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.คณะทำงานสร้างการมีส่วนร่วมในการทำงานมากขึ้น 2.มีการวางแผนการพัฒนางานเป็นลำดับขั้นตอน 3.มีการประเมิน ติดตามผลงาน4.คณะทำงานร่วมประชุม 12 ครั้ง ร้อยละ 85

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผลการดำเนินงาน สรุปได้ดังนี้

 1. คณะทำงาน 30 คน ได้สำรวจครัวเรือน 444 ครัวเรือน มีประชากร 1179 คน
 2. มีฐานข้อมูลบ้านควนหนองหงส์จำนวน 1 ชุด และพบว่าครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ย 6830 บาท ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปกติรายได้ครัวเรือน
 3. คณะทำงานได้เตรียมความพร้อมและวางแผนการทำงานร่วมกัน
 4. คณะทำงานได้ทราบข้อมุลที่เป็นจริงของพื้นที่บ้านหนองหงส์และนำข้อมูลมาเป็นแนวทางการพัฒนางานร่วมกัน
 5. มีภาคีเข้ามาร่วมทำงาน และได้ส่งมอบข้อมูลใหักับผู้นำชุมชน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. คณะกรรมการหมู่บ้าน 15 คน และตัวแทนกลุ่มชุมชน 5 กลุ่ม คัดเลือกมา กลุ่มละ 2 คน รวมเป็น 10 คนตัวแทนจากหน่วยงานราชการในพื้นที่ 5 คน เข้าร่วมประชุมทุกเดือน โดยนำวาระการดำเนินงานตามโครงการมาพูดคุยในวันประชุม และประเด็นการพัฒนาหมู่บ้าน ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ มาพูดคุยเดือนละ 1 ครั้ง โดยใช้สถานที่หอประชุมหมู่บ้าน
 2. มีการจัดบันทึกวาระการประชุม และนำผลการประชุมมาพูดคุยให้ประชาชนได้รับฟัง เพื่อหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
 3. มีการรายงานผลกิจกรรม และการติดตามความก้าวหน้าโครงการให้สภาชุมชนได้รับทราบ เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการทบทวน บทเรียนในการพัฒนา และร่วมกันปรับปรุงกิจกรรม
กิจกรรมที่ทำจริง

วันนี้เป็นกิจกรรมประชุมสภาผู้นำบ้านควนหนองหงษ์ ครั้งที่ 3
ผู้ใหญ่บ้าน นางศิริรัตน์นุราภักดิ์ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนก่อนจะเริ่มชี้แจงวาระการประชุม
วาระที่ 1 เวลา 13. 00 น. ผู้ใหญ่ศิริรัตน์นุราภักดิ์ เรื่องที่ 1 ราคายางพาราตกต่ำ และรัฐบาลอุดหนุนเงินชาวสวนพร้อมคนกรีดจำนวน 15 ไร่ ให้ชาวบ้านส่งรายชื่อพร้อมหลักบานเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นเกษตร เรื่องที่ 2 ประปาหมู่บ้าน ม.3 บ้านควนหนองหงส์จะปรับปรุงซ่อมแซมจุดต่างๆ เปลี่ยนเรื่องปั้มตัวใหม่ เรื่องที่ 3 กองทุนหมู่บ้าน รับสมัครฌาปณกิจหมู่บ้าน หลักฐาน สำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้าน ค่าสมัคร 610 บาท

วาระที่ 2 นายสุรินทร์มีชนะ รองนายก อบต. เรื่องที่ 1สถานการณ์ ความไม่สงบที่เกิดขึ้น ที่มีวัยรุ่นมาสร้างความวุ่นวาย ขอให้ชาวบ้านได้ช่วยกันดูแล เรื่องที่ 2 พัฒนาชุมชนทำแผนประชาคมหมู่บ้านให้ชาวบ้านเสนอในที่ประชุม ว่าจะทำอะไรปรับปรุงอะไร เข้าทำแผนไว้ในงบประมาณปี 59
เรื่องที่ 3 เรื่องโครงการบ้านควนหนองหงส์เรียนรู้การลดหนี้ ด้วยวิถีพอเพียง ได้ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ จะหาแกนนำหมู่บ้านไปทัศนศึกษาดูงานที่สวนลุงนิล ในวันที่ 23-24 มกราคม 2559 ที่ จ.ชุมพร ซึ่งจะพาแกนนำคณะทำงานและผู้สนใจไปงานเพื่อเป็นการเรียนรู้การทำเกษตรพอเพียงให้นำมาปรับใช้ในแบบของควนหนองหงส์เองโดยให้สมาชิกเตรียมความพร้อมเตรียมจะเรียนรู้ให้มากที่สุดเพราะเราได้ไปดูขิงจริงที่เค้าทำอยู่และประสบความสำเร็จในการทำเกษตรแบบพอเพียง

วาระที่ 3 นางอนันต์ คลังจันทร์รองที่ปรึกษาเกษตรและสหกรณ์ เรื่องที่ 1 จัดตั้งคณะกรรมกราบริหารเรื่องดินที่กองอยู่ในสระน้ำหนองเตยเพื่อจำหน่ายดินนั้นมาปรับปรุงหอประชุมและสระน้ำ วาระที่ 4 นายนพรัตน์เนาว์สุวรรณ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
เรื่องที่ 1 รายงานรายรับ-รายจ่าย ของประปาหมู่บ้านปี2558 จาก ม.ค.-ต.ค. 58 ยังค้างจ่ายยังไม่ได้เก็บ 2 เดือน พ.ย.-ธ.ค. ผลกำไรของหมู่บ้านอยู่ที่ 60000 บาท
เรื่องที่ 3 การขึ้นรางวัดที่ดิน ที่เปลี่ยนเป็นโฉนด ให้ผู้ที่ประสงค์ เตรียมหลักฐาน วาระที่ 5 ผูใหญ่บ้้านให้ชาวบ้าน ช่วยกันดูแลความสงบในหมู่บ้าน

วาระที่ 4 นางรัชนู มีชนะ สรุปผลการสำรวจข้อมูล ดังนี้

การดำเนินงานครั้งนี้ แบ่งการสำรวจออกเป็น 6 ชุด ดังนี้ ชุดที่ 1 รับผิดชอบ 70 ครัวเรือน ชุดที่ 2 รับผิดชอบ 80 ครัวเรือน
ชุดที่ 3 รับผิดชอบ 75 ครัวเรือน ชุดที่ 4 รับผิดชอบ 80 ครัวเรือน ชุดที่ 5 รับผิดชอบ 75 ครัวเรือน ชุดที่ 6 รับผิดชอบ64 ครัวเรือนผลการสำรวจพบว่า มีครัวเรือนทั้งหมด 444 ครัวเรือน ประชากรเพศ ชาย 586 คน (ร้อยละ 49.70) เพศหญิง 593 คน (ร้อยละ 50.29) รวมประชากรทั้งหมด 1179 คนประชาชนนับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 100
ข้อมูลประชากร ดังนี้
แรกเกิด – 5 ปี ทั้งหมด 87 คน ร้อยละ 7.38 เพศชาย 44 คน ร้อยละ 3.73 เพศหญิง 43 คน ร้อยละ 3.65
6 ปี – 10 ปี ทั้งหมด 65 คน ร้อยละ 5.51 เพศชาย 31 คน ร้อยละ 2.63 เพศหญิง 34 คน ร้อยละ 2.88
11 ปี – 15 ปี ทั้งหมด 73 คน ร้อยละ 6.19 เพศชาย 38 คน ร้อยละ 3.22 เพศหญิง 35 คน ร้อยละ 2.97
16 ปี – 20 ปี ทั้งหมด 75 คน ร้อยละ 6.36 เพศชาย 44 คน ร้อยละ 3.73 เพศหญิง 31 คน ร้อยละ 2.63
21 ปี – 25 ปี ทั้งหมด 99 คน ร้อยละ 8.40 เพศชาย 50 คน ร้อยละ 4.24 เพศหญิง 49 คน ร้อยละ 4.16
26 ปี – 30 ปี ทั้งหมด 109 คน ร้อยละ 9.25 เพศชาย 55 คน ร้อยละ 4.66 เพศหญิง 54 คน ร้อยละ 4.58
31 ปี – 35 ปี ทั้งหมด 119 คน ร้อยละ 10.09 เพศชาย 67 คน ร้อยละ 5.68 เพศหญิง 52 คน ร้อยละ 4.41
36 ปี – 40 ปี ทั้งหมด 95 คน ร้อยละ 8.06 เพศชาย 53 คน ร้อยละ 4.50 เพศหญิง 42 คน ร้อยละ 3.56
41 ปี – 45 ปี ทั้งหมด 102 คน ร้อยละ 8.65 เพศชาย 51 คน ร้อยละ 4.33 เพศหญิง 51 คน ร้อยละ 4.33
46 ปี – 50 ปี ทั้งหมด 73 คน ร้อยละ 6.19 เพศชาย 33 คน ร้อยละ 2.80 เพศหญิง 40 คน ร้อยละ 3.39
51 ปี – 55 ปี ทั้งหมด 63 คน ร้อยละ 5.34 เพศชาย 29 คน ร้อยละ 2.46 เพศหญิง 34 คน ร้อยละ 2.88
56 ปี – 60 ปี ทั้งหมด 64 คน ร้อยละ 5.43 เพศชาย 27 คน ร้อยละ 2.29 เพศหญิง 37 คน ร้อยละ 3.14
61 ปี – 65 ปี ทั้งหมด 59 คน ร้อยละ 5.00 เพศชาย 29 คน ร้อยละ 2.46 เพศหญิง 30 คน ร้อยละ 2.54
66 ปี – 70 ปี ทั้งหมด 26 คน ร้อยละ 2.21 เพศชาย 10 คน ร้อยละ 0.85 เพศหญิง 16 คน ร้อยละ 1.36
71 ปี – 75 ปี ทั้งหมด 32 คน ร้อยละ 2.71 เพศชาย 12 คน ร้อยละ 1.02 เพศหญิง 20 คน ร้อยละ 1.70
76 ปี – 80 ปี ทั้งหมด 20 คน ร้อยละ 1.70 เพศชาย 7 คน ร้อยละ 0.59 เพศหญิง 13 คน ร้อยละ 1.10
81 ปี ขึ้นไป ทั้งหมด 18 คน ร้อยละ 1.53 เพศชาย 6 คน ร้อยละ 0.51 เพศหญิง 12 คน ร้อยละ 1.02
รวม ทั้งหมด 1179 คน ร้อยละ 100.00 เพศชาย 586 คน ร้อยละ 49.70 เพศหญิง 593 คน ร้อยละ 50.30

สรุปผลจากการสำรวจ
1.ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เพศหญิง389คน 2. อายุเฉลี่ยของผู้ให้สัมภาษณ์47ปี 3. สถานภาพในครอบครัวของผู้ตอบแบบสอบถามสมรส423คน 4. จำนวนสมาชิกทั้งหมดในครัวเรือน1179คน 5.ครัวเรือนประกอบกิจกรรมทางการเกษตร439ครัว 6.รอบปีที่ผ่านมาครัวเรือนติดต่อซื้อ-ขายผลผลิตทางการเกษตร365 ครัว 7. การเลี้ยงสัตว์เพื่อจำหน่าย29ครัวเรือน 8. รายได้หลักของครอบครัวมาจากอาชีพ เกษตร421 ครัวเรือน 9. รายได้เฉลี่ย 6,830 บาท/เดือน 10. การมีหนี้สินของครอบครัวในปัจจุบัน มีหนี้สิน413 ครัว
11. คนส่วนใหญ่ในครัวเรือนรับข้อมูลข่าวสารจาก อสม.มากที่สุด 430 ครัว 12. คนในครอบครัวเป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมในกลุ่มหรือโครงการต่างๆในชุมชน 354 ครัวเรือน 13.สิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของครัวเรือนของท่าน มากที่สุด ในชุมชนการเข้าวัดทำบุญ363 ครัว
14. ปัจจัยใดสำคัญในการส่งเสริมให้ชุมชนของท่านเข้มแข็ง คือ การมีส่วนร่วม423 ครัว
15.ต้องการให้ชุมชนของมีการพัฒนาในด้านใด ด้านการมีส่วนร่วม400 ครัว
16. กิจกรรมใดของชุมชนที่ท่านคิดว่าสำคัญที่สุดประเพณีสงกรานต์430 ครัว 17. ครัวเรือนของท่านมีผู้คุมกำเนิด จำนวน183ครัวเรือน
18. ในรอบปีที่ผ่านมา ในครัวเรือนของท่านมีหญิงคลอด เพียง 13คน
19. ในครัวเรือนมีเด็กอายุแรกเกิดถึง 5 ปี จำนวน87คน 20. ครอบครัวของท่านมีผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป จำนวน155 คน
21. ในระยะ 5ปีที่ผ่านมามีคนในครัวเรือนของท่านเสียชีวิต จำนวน18 คน
22. ในระยะ 6 เดือนที่ผ่านมามีคนในครอบครัวของท่านเจ็บป่วย จำนวน60ครอบครัว
23. ในรอบปีที่ผ่านมา สถานพยาบาลใดที่ท่านใช้บริการบ่อยครั้งที่สุด คือ รพสต.381 ครอบครัว 24. ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา ตัวท่านดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ จำนวน63 คน
25.ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมาท่านและคนในครัวเรือนดื่มเครื่องดื่มที่มีสารคาเฟอีน จำนวน92 คน
26. ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมาท่านและคนในครัวเรือนของท่านดื่มเครื่องดื่มชูกำลัง จำนวน40คน 27. ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมาคนในครัวเรือนของท่านมีผู้สูบบุหรี่ จำนวน270 คน 28. คนในครัวเรือนของท่านรับประทานอาหารสุกๆดิบๆไม่มี419ครอบครัว 29.คนในครัวเรือนของท่านมีการใช้สารเสพติดชนิดอื่นใด ไม่มี370 ครัว 30.ในรอบปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันครัวเรือนของท่านใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ จำนวน 82 ครัว
31. ครัวเรือนท่านเคยได้รับความรู้ / ข่าวสารด้านสุขภาพและสาธารณสุข จากสื่อใดอสม.จำนวน 407 ครัว
32. บุคคลที่ให้ความรู้และข่าวสารด้านสุขภาพ ให้กับท่านและครอบครัวของท่านมากที่สุด คือใครอสม. 33. ครัวเรือนมีคอกหรือกรงสัตว์ในบริเวณบ้าน จำนวน105ครัว
34. ครัวเรือนใช้น้ำดื่มจากแหล่งใดบ้างซื้อ จำนวน358 ครอบครัว 35. น้ำที่ใช้อุปโภคในครัวเรือนของท่านมีเพียงพอตลอดปี จำนวน420 ครอบครัว
36. ครัวเรือนมีถังขยะ จำนวน327ครอบครัว 37. ครัวเรือนมีการคัดแยกขยะ เพียง163ครอบครัว
38. ครัวเรือนมีการปลูกพืชสมุนไพร เพียง221 ครอบครัว

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

20 20
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.5 สภาผู้นำบ้านควนหนองหงส์ ครั้งที่ 5

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อประชุมวางแผนกิจกรรม  และติดตามความคืบหน้าในการทำกิจกรรมโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.คณะทำงานสร้างการมีส่วนร่วมในการทำงานมากขึ้น 2.มีการวางแผนการพัฒนางานเป็นลำดับขั้นตอน 3.มีการประเมิน ติดตามผลงาน4.คณะทำงานร่วมประชุม 12 ครั้ง ร้อยละ 85

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ สรุปได้ว่า

 1. สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม 20 คนได้มีการพูดคุยและสรุปการเปลี่ยนแปลงในการทำกิจกรรม สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือ มีแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านโดยภาพรวม จากเดิมตัวใครตัวมันตอนนี้ช่วยกันทำมีการเรียนรุู้วิธีการลดหนี้โดยการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
 2. คณะทำงานและประชาชนมีการพูดคุยกันมากขึ้น เพราะมีการเปลี่ยนวิธีคิด เปลี่ยนแนวคิดการดำเนินชีวิต
 3. มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม โดยการนำภูมิปํญญามาใช้ในการพัฒนาบ้านตนเอง ลดการใช้สารเคมี
 4. เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนแนวคิด
 5. ประชาชนให้การยอมรับกันมากขึ้น จากเดิม ไม่ยอมรับ เพราะถือว่าไม่มีความรู้ ไม่ได้เรียนหนังสือ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.คณะกรรมการหมู่บ้าน 15 คน และตัวแทนกลุ่มชุมชน 5 กลุ่ม คัดเลือกมา กลุ่มละ 2 คน รวมเป็น 10 คนตัวแทนจากหน่วยงานราชการในพื้นที่ 5 คน เข้าร่วมประชุมทุกเดือน โดยนำวาระการดำเนินงานตามโครงการมาพูดคุยในวันประชุม และประเด็นการพัฒนาหมู่บ้าน ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ มาพูดคุยเดือนละ 1 ครั้ง โดยใช้สถานที่หอประชุมหมู่บ้าน 2.มีการจัดบันทึกวาระการประชุม และนำผลการประชุมมาพูดคุยให้ประชาชนได้รับฟัง เพื่อหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
3.มีการรายงานผลกิจกรรม และการติดตามความก้าวหน้าโครงการให้สภาชุมชนได้รับทราบ เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการทบทวน บทเรียนในการพัฒนา และร่วมกันปรับปรุงกิจกรรม

กิจกรรมที่ทำจริง

วันนี้เป็นกิจกรรมประชุมสภาผู้นำบ้านควนหนองหงษ์ ครั้งที่ 5
ผู้ใหญ่บ้าน นางศิริรัตน์นุราภักดิ์ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนก่อนจะเริ่มชี้แจงวาระการประชุม
วาระที่ 1 เรื่องที่ 1 การขึ้นทะเบียนชาวสวนมีบางรายข้อมูลต้องกลับไปแก้ไข เรื่องที่ 2 ค่าฌาปณกิจกองทุนเงินล้าน มีผู้เสียชีวิต 1 คน ได้เงิน 190000 วาระที่ 2 นายสุนทรคลังจันทร์ ผอ.รพ.ควนหนองหงส์ประชาสัมพันธ์ เรื่องคลินิกแพทย์แผนไทย บริการนวด ประคบสมุนไพร นวดกดจุด คลายเส้น ยาสมุนไพรแบบแคปซูลค่าบริการข้าราชการเบิกได้ ประชาชนทั่วไป นวดกดจุด 200 บาท นวดประคบ 250 บาทตู้อบสมุนไพร100 บาท วาระที่ 3 นายสุรินทร์มีชนะรองนายก อบต. เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
วาระที่ 4 เรื่องยาเสพติดในหมู่บ้านเรื่องชู้สาว เรื่องการทะเลาะวิวาท วาระที่ 5 นายอำเภอชะอวด สั่งให้ดูพื้นที่เพื่อสร้างมหาวิทยาลัยในอำเภอชะอวดได้ที่พรุควนเงิน เพราหลายอำเภอตอนนี้มีมหาลัยแล้ว วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ การทำโฉนดที่ดินให้วัดควนหนองหงส์ มาสามารถทำได้ เพราวัดยังเป็นสำนักสงฆ์อยู่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นวัด
วาระท่ี่ 7 สรุปการดำเนินงานโครงการ สสส สิ่งที่ได้เห็นจากการดำเนินงานที่ผ่านมา 1. สมาชิกได้มองเห็นแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านเป็นภาพรวม จากเดิมตัวใครตัวมัน ได้นำความรู้มาคิด ออกแบบการทำเกษตรพอเพียงให้เป็นของบ้านของควนหนองหงษ์เองเนื่องมาจากไปดูงานสวนลุงนิล จ. ชุมพร สวนคอนโด 9 ชั้นเดินตามรอยพ่อหลวงให้ประชาชนได้รับทราบการยึดหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนน่าจะทำมาเป็นแบบอย่างได้เพื่อลดค่าใช้จ่าย กับในยุคเศรษฐกิจแบบนี้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเหมาะที่สุดกับเกษตรอย่างเรา ขอให้คนที่ไปดูกลับมาปฎิบัติ แนะนำเพื่อนคนอื่นๆให้นำความรู้ที่ได้มานำมาประยุกต์ให้เป็นไปในแบบของบ้านควนหนองหงษ์เองลุงนิลได้บอกไว้ว่าให้เราเปลี่ยนความคิดชีวิตเราก็จะเปลี่ยนให้ค่อยๆทำไปทีละนิดทีละอย่างค่อยๆเป็นค่อยศึกษาและปรับปรุงกันไปเพราะสภาพแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันต้องค่อยๆศึกษากันไป ยังไงก็ฝากให้สมาชิกทุกคนลองคุยกันและนำความรู้มาแลกเปลี่ยนให้กับคนในชุมชนด้วย 2. สมาชิกยอมรับกันมากขึ้น จากเดิม ไม่ยอมรับ เพราะถือว่าไม่มีความรู้ ไม่ได้เรียนหนังสือ 3.กิจกรรมที่ต้องดำเนินการในช่วงนี้คือ การปิดงวดรายงาน งวดที่ 1 ให้กับ สสส. โดยภาพรวมการพัฒนาหมู่บ้านผ่านไปประมาณ ร้อยละ 40 และขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
กิจกรรมที่ต้องทำต่อหลังจากช่วงนี้คือ การทำนำ้หมักชีวภาพ ปุ๋ยชีวภาพ ขอให้ทุกท่านสมัครเข้าร่วมกิจกรรมด้วย

ปิดประชุม

 • photo
 • photo
 • photo

 

20 20

2. ออกแบบสำรวจข้อมูลหนี้ครัวเรือน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.1 ออกแบบสำรวจข้อมูลครัวเรือน ครั้งที่ 1

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อออกแบบสำรวจข้อมูลหนี้ครัวเรือน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.มีกระบวนการวางแผนการทำงานเป็นลำดับขั้นตอน 2.มีฐานข้อมูลชุมชน 3.เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนางาน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

สรุปผลการดำเนินงานโครงการครั้งนี้ สรุปว่า มีผู้เข้าร่วมออกแบบสำรวจ 25คน โดยมานั่งพูดคุยและออกแบบสำรวจเป็นของบ้านควนหนองหงส์เอง เหตุผลเพื่อให้ข้อมูลและเป็นแนวทางในการนำข้อมูลครัวเรือนไปใช้พัฒนาหมู่บ้าน และจากการพูดคุยในวันนี้ ทำให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมของคนที่มาเข้าร่วมทำกิจกรรมร่วมกันออกแบบและแสดงความเห็นในการออกแบบสำรวจ สิ่งที่ได้ในกระบวนการถัดไปคือ แบบสอบถามที่สอดคล้องกับข้อมูลของบ้านควนหนองหงส์เอง และเป็นข้อมูลที่นำไปใช้ในกระบวนการพัฒนาหมู่บ้านได้

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1 คณะทำงานประสานขอความร่วมมือกับกลุ่ม อสม.และนักเรียนโรงเรียนบ้านควนหนองหงส์รวมกันสำรวจข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้จ่ายรายได้หนี้สิน เงินออม ความต้องการการใช้ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพน้ำยาอเนกประสงค์และข้อมูลพื้นฐานของชุมชนโดยใช้แบบสำรวจที่ร่วมกันคิดและออกแบบ 2.เชิญ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ผู้ใหญ่บ้านสมาชิก อบต. เข้าร่วมระดมความคิดเพื่อร่วมกันกันคิดออกแบบสำรวจและแนวทางการเก็บข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาหมู่บ้านได้แก่ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้จ่ายรายได้หนี้สิน เงินออม ความต้องการการใช้ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพน้ำยาอเนกประสงค์และข้อมูลพื้นฐานของชุมชนมาเป็นข้อมูลต้องใช้ประกอบประเมินผลก่อนเริ่มโครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง

วันนี้เป็นกิจกรรม การออกแบบสำรวจข้อมูลหนี้สินครัวเรือน ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านควนหนองหงษ์ โดยมีกิจกรรมดังนี้ เวลา 9.00น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมออกแบบสำรวจข้อมูล เวลา 9.30 น. นางศิริรัตน์นุราภักดิ์ผู้ใหญ่บ้าน เปิดประชุม เรื่องการ ออกแบบสำรวจข้อมูลครัวเรือน ได้ชี้แจงเหตุผลทำไมต้องทำแบบสำรวจข้อมูล เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการทำโครงการบ้านควนหนองหงส์เรียนรู้การลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง เวลา 10.00 น. เริ่มมีการนำเสนอ การทำแบบสำรวจข้อมูลหนี้ครัวเรือนของผู้เข้าร่วมประชุม ได้เสนอและร่วมกันพิจารณาแบบสำรวจ เวลา 11.00 น. ได้สำรวจข้อมูลแบบไม่เป็นทางการ ที่พอจะเป็นแนวทางการสำรวจข้อมูล เวลา 12. 00 น. ร่วมกันรับประทานอาหาร เวลา 13.00 น.ผู้เข้าร่วมเพื่อประชุมในช่วงบ่ายต่อ โดยจะพิจารณาเป็นข้อๆ ซ่ึ่งเนื้อหาประกอบด้วย
แบบสำรวจสุขภาพชุมชน เป็นแบบสำรวจประกอบด้วยคำถาม 5 ส่วน จำนวน 96 ข้อ รวมทั้งสิ้น 18 หน้า ดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามและข้อมูลประชากรในครัวเรือนข้อที่ 1 - 3
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและประเพณี ข้อที่ 4 - 21
ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ ข้อที่ 22 - 26
ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการปลูกพืชผักสมุนไพรในครัวเรือนข้อที่ 27 - 50
ส่วนที่ 5 ข้อมูลด้านความมั่นคงด้านอาหารของครัวเรือนข้อที่ 51 - 86 และมอบหมายให้ทุกคนไปอ่านมาก่อนล่วงหน้า และรอบต่อไป จะมาเลือกข้อคำถามที่จะไปสอบถามในหมู่บ้าน

ผลจากการพูดคุยไม่เป็นทางการ ที่พอจะเป็นแนวทางการสำรวจข้อมูลได้ดังนี้คำชี้แจงเหตุผลการทำแบบสำรวจ ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลด้านประชากรครัวเรือนข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรมประเพณี ข้อมูลสภาวะสุขภาพความมั่นคงในด้านอาหาร และครัวเรือน โดยสรุปเป็นรายข้อ

1.ข้อแรก ข้อมูลประชากร ของหมู่ 3มีจำนวนครัวเรือน ประมาณ 450 ครัวเรือน มีทุกช่วงวัย ทั้งวัยทำงาน วัยชราวัยเด็ก วัยรุ่น คนพิการ 2. ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรมประเพณีมีอาชีพ มีทำสวน อาชีพเกษตรกรรม เป็นส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธในหมู่บ้านมีประเพณี วัฒนธรรม เช่น ประเพณีให้ทานไฟ ประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 3. ข้อมูลสภาวะสุขภาพ ม.3ชาวบ้านส่วนใหญ่ มีโรคประตัว เช่น ควานดัน-เบาหวาน เพราะในชุมชนมีตลาดนัดทุกวัน ชาวบ้านเลยกินของสำเร็จรูปมากขึ้น ซื้อทุกอย่าง 4. ความมั่นคงทางด้านอาหารและครัวเรือนชุมชนควนหนองหงส์ มีความปลอดภัยด้านอาหารและทรัพย์สินพอประมาณไม่ถึงกับ 100 เปอเซ็นต์ แต่ก็มีเจ้าหน้าที่ คอยดูแลสอดส่องทุกเวลา ยังสามารถป้องกันหรือเฝ้าระวังได้

เวลา15.00 น. ปิดประชุม

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

25 25
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.2 ออกแบบสำรวจข้อมูลครัวเรือน ครั้งที่ 2

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อออกแบบสำรวจข้อมูลหนี้ครัวเรือน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.มีกระบวนการวางแผนการทำงานเป็นลำดับขั้นตอน 2.มีฐานข้อมูลชุมชน 3.เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนางาน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ สรุปได้ว่า วันนี้มีผู้เข้าร่วมกกิจกรรม 25 คน ได้ร่วมกันสรุปข้อคำถามในแบบสอบถาม จำนวน 5 ส่วน 86 ข้อ เป็นแบบสำรวจของบ้านควนหนองหงส์ และทุกคนได้อ่านข้อคำถาม ให้ความคิดเห็น และทุกคนยอมรับ ภาพการทำงานวันนี้ ทำให้เห็นว่าคนในชุมชน มีการยอมรับกันมากขึ้นไม่โกรธกัน เพราะได้มาทำกิจกรรมร่วมกันมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1 คณะทำงานประสานขอความร่วมมือกับกลุ่ม อสม.และนักเรียนโรงเรียนบ้านควนหนองหงส์รวมกันสำรวจข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้จ่ายรายได้หนี้สิน เงินออม ความต้องการการใช้ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพน้ำยาอเนกประสงค์และข้อมูลพื้นฐานของชุมชนโดยใช้แบบสำรวจที่ร่วมกันคิดและออกแบบ 2.เชิญ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ผู้ใหญ่บ้านสมาชิก อบต. เข้าร่วมระดมความคิดเพื่อร่วมกันกันคิดออกแบบสำรวจและแนวทางการเก็บข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาหมู่บ้านได้แก่ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้จ่ายรายได้หนี้สิน เงินออม ความต้องการการใช้ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพน้ำยาอเนกประสงค์และข้อมูลพื้นฐานของชุมชนมาเป็นข้อมูลต้องใช้ประกอบประเมินผลก่อนเริ่มโครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง

วันนี้เป็นกิจกรรม การออกแบบสำรวจข้อมูลหนี้สินครัวเรือน ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านควนหนองหงษ์ โดยมีกิจกรรมดังนี้ เวลา 9.00 – 10.30 น รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และ นางศิริรัตน์นุราภักดิ์ผู้ใหญ่บ้าน เปิดประชุม เรื่องการ ออกแบบสำรวจข้อมูลครัวเรือนครั้งที่ 2และพบปะพูดคุยกับคณะทำงาน เวลา 10.00-12.00 น. ร่างแบบฟอร์มชุดออกแบบสำรวจข้อมูล เวลา 12.00-13.00 น.รับประทานอาหาร เวลา 13.00-14.00 น.ทบทวนแบบสำรวจข้อมูล เวลา 14.00-14.30น.พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 14.30-15.30 น.ออกแบบสำรวจข้อมูลที่สำเร็จรูป วาระที่ 2 ร่างแบบฟอร์มเป็นข้อ เพื่อพิมพ์เป็นแบบฟอร์ม การสำรวจข้อมูล หนี้ครัวเรือน -คำชี้แจงเหตุผล การออกแบบสำรวจข้อมูล เหตุผลทำไมต้องสำรวจข้อมูล -ข้อมูลผู้ตอบแทนสอบถาม ชื่อ-สกุล บ้านเลขที่ สมาชิกในครัวเรือนอาชีพ การศึกษา อายุ -ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประเพณีข้อมูลด้านการเงิน รายได้-รายรับ จำนวนหนี้สินการเข้าร่วมกับชุมชนในเรื่องประเพณี กิจกรรมในหมู่บ้าน
-ข้อมูลสภาวะสุขภาพมีโรคประจำตัวหรือไม่ ความวิตกกังวล ในโรคที่เป็น ความปลอดภัย ในการดำรงชีวิต -ความมั่นคงทางดานอาหารและเครื่องดื่มบ้านคงทนถาวรหรือไม่ อาหารการกินมีเพียงพอหรือไม่น้ำดื่ม-น้ำใช้เพียงพอหรือไม่ วาระที่ 3 ได้ชุดแบบฟอร์มสำรวจชุมชนบ้านควนหนองหงษ์บ้านควนหนองหงส์ ที่สามารถนำไปสำรวจข้อมูลชุมชนได้แล้ว

แบบสำรวจสุขภาพชุมชน บ้านควนหนองหงส์
แบบสำรวจนี้ประกอบด้วยคำถาม 5 ส่วน จำนวน 86 ข้อ ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามและข้อมูลประชากรในครัวเรือน ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและประเพณี ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการปลูกพืชผักสมุนไพรในครัวเรือน ส่วนที่ 5 ข้อมูลด้านความมั่นคงด้านอาหารของครัวเรือน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามและข้อมูลด้านประชากรในครัวเรือน 1. ที่อยู่ปัจจุบัน
2. เพศของผู้ให้สัมภาษณ์ 3. อายุของผู้ให้สัมภาษณ์ ……….. ปี
4. สถานภาพในครอบครัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
5. ชื่อ-สกุลผู้สัมภาษณ์…………………………..………………….…..เลขบัตรประชาชน........................

1.2 ข้อมูลด้านประชากรในครัวเรือน 1. จำนวนสมาชิกทั้งหมดในครัวเรือน จำนวน................คนแยกเป็น 2. จำนวนผู้อาศัยที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน ...............คนแยกเป็นหญิง................คน ชาย................ คน
3. จำนวนผู้อาศัยอยู่ในบ้านจริง..............คน แยกเป็นหญิง.........คน ชาย........คน(ต้องอาศัยอยู่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน)
ส่วนที่ 2 ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และประเพณี 4. ในครัวเรือนของท่านมีการประกอบกิจกรรมทางการเกษตรหรือไม่ (ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา)
5. ในรอบปีที่ผ่านมาครัวเรือนของท่านติดต่อซื้อ-ขายผลผลิตทางการเกษตรอะไรบ้าง
6. การเลี้ยงสัตว์เพื่อจำหน่าย 7. ขณะนี้ครัวเรือนประสบปัญหาในการประกอบอาชีพหรือไม่ (ทุน/ เทคโนโลยี /โรคระบาด)
8. รายได้หลักของครอบครัวท่านมาจากอาชีพอะไร
9. รายได้ของครอบครัว รายได้ .........................บาท/เดือนรายได้เฉลี่ย...............................บาท/ปี 10. การมีหนี้สินของครอบครัวในปัจจุบัน
11. ครอบครัวท่านมีที่ดินทำกินหรือไม่
12. คนส่วนใหญ่ในครัวเรือนของท่านได้รับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
13. คนในครอบครัวของท่านมีบทบาทเป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมในกลุ่มหรือโครงการต่างๆในชุมชนหรือไม่ 14. เหตุผลในการเข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีของหมู่บ้าน มากที่สุด 15. ท่านคิดว่ากิจกรรมการรวมกลุ่มในชุมชนที่ท่านเข้าร่วมมากที่สุด สามารถแก้ปัญหาของชุมชนได้มากน้อยเพียงใด
16. ท่านคิดว่าชุมชนของท่านมีปัญหาต่อไปนี้หรือไม่และมีการจัดการและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในชุมชนได้ผลเป็นที่น่าพอใจเพียงใด 17. ท่านคิดว่าสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของครัวเรือนของท่าน มากที่สุด ในชุมชน คือสิ่งใด (ตอบได้เพียงข้อเดียว)
18. ท่านคิดว่าปัจจัยใดสำคัญในการส่งเสริมให้ชุมชนของท่านเข้มแข็ง (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
19. จงระบุชื่อหรือตำแหน่งทางสังคมของบุคคลหรือสิ่งต่อไปนี้ในชุมชนของท่าน (เฉพาะด้านสุขภาพ)
20. ท่านต้องการให้ชุมชนของท่านมีการพัฒนาในด้านใดบ้าง(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
21. กิจกรรมใดของชุมชนที่ท่านคิดว่าสำคัญที่สุด ในชุมชนของท่านในปัจจุบัน

ส่วนที่ 3 ข้อมูลสภาวะสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ ข้อมูลอนามัยแม่และเด็กและผู้สูงอายุ 22. ครัวเรือนของท่านมีผู้คุมกำเนิดหรือไม่ (ถามวัยเจริญพันธ์ที่ยังอยู่กินกับคู่สมรส อายุ 15-44 ปี) 23.ปัจจุบันมีบุคคลในครัวเรือนของท่านกำลังตั้งครรภ์หรือไม่ (ถ้ามีมากกว่า 1 คน ให้ระบุอายุครรภ์เป็นรายๆไป)
24. ในรอบปีที่ผ่านมา (เม.ย. 56-พ.ค.57) ในครัวเรือนของท่านมีหญิงคลอดหรือไม่
25. ในครัวเรือนของท่านมีเด็กอายุแรกเกิดถึง 5 ปี (หรือ 0-60 เดือน) หรือไม่ (ขอดูข้อมูลในสมุดคู่มือบันทึกสุขภาพเด็กประกอบ)
26. ครอบครัวของท่านมีผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไปหรือไม่
ข้อมูลสภาวะสุขภาพ 28. ในระยะ 5ปี (ตั้งแต่มกราคม 2551ถึง กรกฎาคม 2557)ที่ผ่านมามีคนในครัวเรือนของท่านเสียชีวิตหรือไม่
29. ในระยะ 6 เดือนที่ผ่านมามีคนในครอบครัวของท่านเจ็บป่วยหรือไม่
30. ในรอบปีที่ผ่านมา (ก.ย.56-ก.ค.57) สถานพยาบาลใดที่ท่านใช้บริการบ่อยครั้งที่สุด 31. เหตุผลที่ท่านเลือกเข้ารับบริการรักษาในสถานพยาบาลในข้อ 31 (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
32. ท่านรู้จัก “ยาปฏิชีวนะ” หรือ “ยาแก้อักเสบ” หรือไม่ (ให้ผู้สัมภาษณ์ยกตัวอย่างยา เช่น แอมพิซิลิน อะมอกซี่ซิลินเพ็นนิซิลลิน ) 33. ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา ท่านหรือคนในครัวเรือนมีความเจ็บป่วยที่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ (ยาแก้อักเสบ) หรือไม่* 34. ท่านได้รับยาปฏิชีวนะดังกล่าว (ยาแก้อักเสบ) จากแหล่งใด (รวมทุกแหล่งที่ผู้ใช้ยาคนที่1 และคนที่2 ใช้ ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 35. ท่านหรือคนในครัวเรือนได้รับคำแนะนำในการใช้ยาจากแหล่งที่ท่านซื้อยาหรือไม่ (รวมคำตอบของผู้ใช้ยา)
36. ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา ท่านและคนในครัวเรือมีอาการเจ็บป่วยที่ได้ใช้ยาชุด หรือ “ยาหลายเม็ดที่บรรจุในซองเดียวกัน”หรือไม่
37. ท่านหรือคนในครัวเรือนซื้อยาชุดเพื่อบรรเทาความเจ็บป่วยจากที่ใด 38. ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา ตัวท่านดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือไม่
39. ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา ครัวเรือนของท่านมีผู้ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือไม่
40. โดยทั่วไปเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดใดที่ท่านหรือคนในรัวเรือนมีการดื่มบ่อยครั้ง(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
41.ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมาท่านและคนในครัวเรือนดื่มเครื่องดื่มที่มีสารคาเฟอีนหรือไม่
42. ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมาท่านและคนในครัวเรือนของท่านดื่มเครื่องดื่มชูกำลังหรือไม่
43. ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมาคนในครัวเรือนของท่านมีผู้สูบบุหรี่หรือไม่
44. โดยทั่วไปท่านและคนในครัวเรือนของท่านรับประทานอาหารสุกๆดิบๆ หรือไม่ และบ่อยครั้งเพียงใด 45.ในปัจจุบันคนในครัวเรือนของท่านมีการใช้ยานอนหลับหรือไม่
46.ในปัจจุบันคนในครัวเรือนของท่านมีการใช้สารเสพติดชนิดอื่นใด หรือไม่ (เช่น กาว ทินเนอร์ กัญชา กระท่อม และยาบ้ายาไอซ์ ยาอี ยาเค เป็นต้น)
พฤติกรรมสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยง 47. กิจกรรมเหล่านี้ ท่านและคนในครัวเรือนของท่าน มีผู้ปฏิบัติหรือไม่ และปฏิบัติพฤติกรรมเหล่านี้หรือไม่
48.ในรอบปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันครัวเรือนของท่านใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ หรือไม่
49. ครัวเรือนท่านเคยได้รับความรู้ / ข่าวสารด้านสุขภาพและสาธารณสุข จากสื่อใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
50. บุคคลที่ให้ความรู้และข่าวสารด้านสุขภาพ ให้กับท่านและครอบครัวของท่านมากที่สุด คือใคร
ส่วนที่ 4 ข้อมูลทางด้านสุขาภิบาลที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม 51. ที่พักอาศัยมีลักษณะ ดังกล่าวหรือไม่ (สังเกต) 52. ครัวเรือนมีคอกหรือกรงสัตว์ในบริเวณบ้านหรือไม่ (สังเกต)
53. ครัวเรือนของท่านประสบปัญหาสัตว์และแมลงพาหะนำโรคชนิดใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
54. ครัวเรือนของท่านปกติใช้น้ำดื่มจากแหล่งใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
55.1น้ำที่ครัวเรือนท่านดื่มได้ปรับปรุงคุณภาพ เช่น กรอง หรือ ต้ม ก่อนบริโภคหรือไม่
56. น้ำที่ใช้ดื่มเพียงพอสำหรับครัวเรือนของท่านหรือไม่ 57. ครัวเรือนของท่านปกติใช้น้ำใช้เพื่อการอุปโภคจากแหล่งใดบ้าง(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
58. น้ำที่ใช้อุปโภคในครัวเรือนของท่านมีเพียงพอตลอดปี หรือไม่
59. ครัวเรือนของท่านมีตู้เย็น / ตู้แช่ เพื่อเก็บอาหารสด หรือไม่ 1. ไม่มี 2. มี
60. ครัวเรือนของท่านเก็บอาหารปรุงแล้วเสร็จ อย่างไร (ใช้การสังเกตร่วมด้วย)
61. ครัวเรือนมีการกำจัดน้ำเสียอย่างไร(ใช้การสังเกตร่วมด้วย)
62. ครัวเรือนมีถังขยะหรือไม่(ใช้การสังเกตร่วมด้วย)
63. ครัวเรือนของท่านมีการคัดแยกขยะหรือไม่ (ใช้การสังเกตร่วมด้วย)
64. ท่านนำขยะเปียกไปกำจัดอย่างไร(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 65. ท่านนำขยะแห้งไปกำจัดอย่างไร(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
66. ท่านนำขยะอันตรายไปกำจัดอย่างไร(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
67. ท่านคิดว่าในชุมชนของท่านมีปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ต้องการแก้ไข หรือไม่
68. ในครัวเรือนของท่านมีการปลูกพืชสมุนไพรหรือไม่
69. ท่านรู้จักยาสมุนไพร/พืชสมุนไพรหรือไม่
70. ท่านเคยใช้ยาสมุนไพร/พืชสมุนไพรหรือไม่
71. ท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างไรบ้าง ส่วนที่ 5 ความมั่นคงด้านอาหารของครัวเรือน 72. ใครเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการซื้อหาอาหารมาบริโภค(รับประทาน)ในครัวเรือนของท่าน
73. โดยทั่วไปครัวเรือนของท่านใช้จ่ายเงินเป็นค่าอาหารประมาณเดือนละเท่าใด เดือนละประมาณ........…บาท (วันละประมาณ.............………บาท หรือ สัปดาห์ละประมาณ.............………บาท)

 1. ครัวเรือนของท่านมีเงินใช้จ่ายเป็นค่าอาหารที่จำเป็นอย่างเพียงพอหรือไม่
 2. ในปัจจุบันครัวเรือนของท่านซื้ออาหารจากแหล่งใดบ้างเรียงจากมากที่สุด(5)ไปหาน้อยที่สุด (1)
 3. อาหารที่ครัวเรือนของท่านบริโภคมาจากแหล่งใดบ้าง พร้อมระบุชนิดของอาหารที่แลกเปลี่ยน แบ่งปัน ของฝาก ของป่า หรือสัตว์ที่หา/ล่ามาได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อโดยให้ใส่เครื่องหมาย ในกล่อง )

ในรอบปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ท่านหรือสมาชิกในครัวเรือนของท่านประสบกับสภาพต่างๆต่อไปนี้หรือไม่
77.ท่านมีความวิตกกังวลว่าจะมีเงินไม่เพียงพอสำหรับเป็นค่าอาหารในครัวเรือน
78. ท่านมีความวิตกกังวลว่าอาหารที่ท่านซื้อมาบริโภคในครัวเรือนในแต่ละครั้งอาจไม่เพียงพอสำหรับสมาชิกในครัวเรือนทุกคน 79.ท่านเคยต้องซื้ออาหารในปริมาณที่ลดลงเนื่องจากต้องจ่ายเงินค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่ายารักษาโรค หรือค่าใช้จ่ายอื่นแทน
80.ในภาพรวมสมาชิกในครัวเรือนของท่านได้รับประทานอาหารครบถ้วนเท่าที่แต่ละคนควรจะได้รับ
81. ท่านต้องรับประทานอาหารในปริมาณที่น้อยลงกว่าเดิมในบางมื้อเนื่องจากมีอาหารไม่เพียงพอสำหรับการบริโภคในครัวเรือน 82. ท่านเคยอดอาหารในบางมื้อเนื่องจากมีเงินซื้ออาหารไม่เพียงพอในครัวเรือน 83. สมาชิกในครัวเรือนที่เป็นผู้ใหญ่เคยต้องลดปริมาณที่รับประทานให้น้อยลงกว่าเดิมในบางมื้อเนื่องจากมีอาหารไม่เพียงพอสำหรับการบริโภคในครัวเรือน
84. เด็กอายุต่ำกว่า12 ปีในครัวเรือนของท่านได้รับประทานอาหารที่ครบถ้วนทุกมื้อ
85. ช่วงเดือนใดในรอบปีที่ผ่านมา (ก.ย. 56-ก.ค.57)ที่ท่านและครัวเรือนของท่านมีความยากลำบาก จนต้องกู้ยืมเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายและซื้ออาหารสำหรับบริโภคในครัวเรือน
86. ช่วงเดือนใดในรอบปีที่ผ่านมา (ก.ย. 56-ก.ค.57) ที่ท่านต้องซื้ออาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหารโดยเชื่อไว้ก่อนแล้วจึงผ่อนหรือชำระในภายหลัง

สมาชุิกทุกคนเห็นด้วย ให้เก็บแบบสอบถามไปก่อน แล้วค่อยปรับแก้ในข้อที่ไม่สามารถตอบได้
ปิดประชุม

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

25 25

3. สำรวจข้อมูล

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.1 สำรวจข้อมูล ครั้งที่ 1

วันที่ 12 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสำรวจข้อมูลในชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.มีกระบวนการวางแผนการทำงานเป็นลำดับขั้นตอน 2.มีฐานข้อมูลชุมชน 3.เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนางาน 4.ทุกครัวเรือนมีส่วนร่วมในการสำรวจข้อมูลชุมชน ร้อยละ 100

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

สรปผลการดำเนินงานตามโครงการ สรุปได้ว่า

 1. มีกลุ่มเป้าหมายร่วมสำรวข้อมูล 30 คน แบ่งการทำงานออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน จำนวน 75 ครัวเรือน
 2. ได้สร้างกระบวนการให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการสำรวจข้อมูลในชุมชน
 3. คณะทำงานได้เรียนรู้ทีมงานด้วยกัน ส่งผลให้เกิดมีความสามัคคีกัน
 4. เดิมการทำงานไม่มีการรวมกลุ่ม แต่ตอนนี้มีการรวมกลุ่ม มีการพูดคุยทำให้เกิดการยอมรับกันมากขึ้นในหมู่คณะ

สรุปข้อมูลเบื้องต้นจากการสำรวจข้อมูล ชุดที่ 1 จำนวน 70 ครัวเรือน พบข้อมูล ดังนี้

 1. เพศหญิง 51 ครัว ชาย 19 คน
 2. อายุเฉลี่ยของผู้ให้สัมภาษณ์ 52 ปี
 3. สถานภาพในครอบครัวของผู้ตอบแบบสอบถามสมรส 70 คน
 4. จำนวนสมาชิกทั้งหมดในครัวเรือน 255 คน 5.ครัวเรือนประกอบกิจกรรมทางการเกษตร 70 ครัว 6.รอบปีที่ผ่านมาครัวเรือนติดต่อซื้อ-ขายผลผลิตทางการเกษตร 70 ครัว
 5. การเลี้ยงสัตว์เพื่อจำหน่าย 5 ครัวเรือน
 6. รายได้หลักของครอบครัวมาจากอาชีพ เกษตร 70 ครัวเรือน
 7. รายได้เฉลี่ย8,000 บาท/เดือน
 8. การมีหนี้สินของครอบครัวในปัจจุบัน มีหนี้สิน 70 ครัว
 9. คนส่วนใหญ่ในครัวเรือนรับข้อมูลข่าวสารจาก อสม.มากที่สุด 70 ครัว
 10. คนในครอบครัวเป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมในกลุ่มหรือโครงการต่างๆในชุมชน56 ครัวเรือน 13.สิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของครัวเรือนของท่าน มากที่สุด ในชุมชนการเข้าวัดทำบุญ 60 ครัว
 11. ปัจจัยใดสำคัญในการส่งเสริมให้ชุมชนของท่านเข้มแข็ง คือ การมีส่วนร่วม 70 ครัว
  15.ต้องการให้ชุมชนของมีการพัฒนาในด้านใด ด้านการมีส่วนร่วม 55 ครัว
 12. กิจกรรมใดของชุมชนที่ท่านคิดว่าสำคัญที่สุดประเพณีสงกรานต์ 70 ครัว เดือนสิบ 52 ครัว
 13. ครัวเรือนของท่านมีผู้คุมกำเนิดจำนวน 33 ครัว
 14. ในรอบปีที่ผ่านมา ในครัวเรือนของท่านมีหญิงคลอด เพียง 2 คน
 15. ในครัวเรือนมีเด็กอายุแรกเกิดถึง 5 ปี จำนวน 11 คน
 16. ครอบครัวของท่านมีผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป จำนวน 45 คน
 17. ในระยะ 5ปีที่ผ่านมามีคนในครัวเรือนของท่านเสียชีวิต จำนวน 2 คน
 18. ในระยะ 6 เดือนที่ผ่านมามีคนในครอบครัวของท่านเจ็บป่วย จำนวน 10 ครอบครัว
 19. ในรอบปีที่ผ่านมา สถานพยาบาลใดที่ท่านใช้บริการบ่อยครั้งที่สุด คือ รพสต. 49 ครอบครัว
 20. ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา ตัวท่านดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ จำนวน 11 คน
  25.ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมาท่านและคนในครัวเรือนดื่มเครื่องดื่มที่มีสารคาเฟอีน จำนวน 24 คน
 21. ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมาท่านและคนในครัวเรือนของท่านดื่มเครื่องดื่มชูกำลัง จำนวน 8 คน
 22. ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมาคนในครัวเรือนของท่านมีผู้สูบบุหรี่ จำนวน 56 คน
 23. คนในครัวเรือนของท่านรับประทานอาหารสุกๆดิบๆไม่มี 69 ครอบครัว 29.คนในครัวเรือนของท่านมีการใช้สารเสพติดชนิดอื่นใด หรือไม่ ไม่มี 70 ครัว 30.ในรอบปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันครัวเรือนของท่านใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ จำนวน 15 ครัว
 24. ครัวเรือนท่านเคยได้รับความรู้ / ข่าวสารด้านสุขภาพและสาธารณสุข จากสื่อใดอสม.จำนวน 70 ครัว
 25. บุคคลที่ให้ความรู้และข่าวสารด้านสุขภาพ ให้กับท่านและครอบครัวของท่านมากที่สุด คือใครอสม.
 26. ครัวเรือนมีคอกหรือกรงสัตว์ในบริเวณบ้าน จำนวน 22 ครัว
 27. ครัวเรือนใช้น้ำดื่มจากแหล่งใดบ้างซื้อ จำนวน 50 ครอบครัว น้ำฝน 20 ครอบครัว
 28. น้ำที่ใช้อุปโภคในครัวเรือนของท่านมีเพียงพอตลอดปี จำนวน 70 ครอบครัว
 29. ครัวเรือนมีถังขยะ จำนวน 61 ครอบครัว
 30. ครัวเรือนมีการคัดแยกขยะ เพียง 20 ครอบครัว
 31. ครัวเรือนมีการปลูกพืชสมุนไพร เพียง 15 ครอบครัว
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.หัวหน้าทีมประสานงานกับ อสม.และเยาวชน วางแผนสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นหนี้ครัวเรือน รายได้ครัวเรือน รายจ่ายครัวเรือนที่จำเป็นและฟุ่มเฟือย โดยใช้แบบสำรวจที่ร่วมกันคิด 2.ทีมงานร่วมคิดแบบสำรวจ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประเมินผลก่อนโครงการ 3.จัดทำรายชื่อครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายและแบ่งกลุ่มกันออกกันสำรวจ โดยกำหนดให้อสม. 1 คน ต่อนักเรียน 2 คน มอบหมายให้สำรวจ กลุ่มละ 40 ครัวเรือน โดยแบ่งออกเป็น 10 กลุ่ม 4.ประสานผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. นายสมภาสขวัญใจ พิธีกรศาสนา ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ และขออนุญาตในการเก็บข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน 5.แต่ละกลุ่มดำเนินการเก็บข้อมูลตามแบบสอบถามร่วมกันและบันทึกทุกอย่างที่เห็น และเกี่ยวข้องกับข้อมูลสุขภาพ 6.คณะทำงานนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ มาสรุปผลการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม แบ่งเป็นแต่ละหัวข้อและปัญหาที่ได้สำรวจ ในภาพรวมของหมู่บ้าน

กิจกรรมที่ทำจริง

วันนี้เป็นกิจกรรมการสำรวจข้อมูลโดยมีกิจกรรมดังนี้ บันทึกวาระการประชุม
เวลา 9.00 – 9.30 น รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน เวลา 9.30-10.00น. ชี้แจงสำรวจข้อมูล เวลา 10.00-12.00 น.พักรับประธานอาหารกลางวัน เวลา 13.00-15.30 น.ลงสำรวจข้อมูล วาระที่ 1
-แจกเอกสารประกอบการสำรวจข้อมูลหนี้ครัวเรือนให้กับทีมงานลงสำรวจข้อมูลชี้แจงกรอกข้อมูลในแต่ละข้อให้ทีมงานได้เข้าใจ -แบ่งกลุ่มสำรวจข้อมูลเป็น 10 กลุ่มกลุ่มละ 3 คน แยกย้ายกันไปสำรวจข้อมูลในแต่ละครัวเรือนตั้งเป้าหมายไว้ในวันนี้ให้ได้ 70 ครัวเรือน -ในแต่ละทีมลงสำรวจข้อมูลเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุดต้องลงไปพูดกับผู้นำครอบครัวสมาชิกในบ้าน เพื่อให้เขาไว้วางใจที่จะให้ข้อมูลกับโครงการ -หลังจากนั้นกลับมาพบกันอีกครั้งที่จุดนัดพบ เวลา 15.00 น. เพื่อวิเคราะห์การทำงานในวันวันนี้ เวลา15.00น.ทีมสำรวจข้อมูลมาพร้อมกันที่หอประชุมซึ่งเป็นจุดนัดพบ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการทำงานผลปรากฏว่าชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเพื่อเป็นข้อมูลของโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.2 สำรวจข้อมูล ครั้งที่ 2

วันที่ 13 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสำรวจข้อมูลในชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.มีกระบวนการวางแผนการทำงานเป็นลำดับขั้นตอน 2.มีฐานข้อมูลชุมชน 3.เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนางาน 4.ทุกครัวเรือนมีส่วนร่วมในการสำรวจข้อมูลชุมชน ร้อยละ 100

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการวันนี่ สรุปได้ว่า

 1. มีการสำรวจข้อมูลในชุมชน จำนวน 80 ครัวเรือนแบ่งออกเป็น 3 ทีม ทีมละ 10 คน
 2. คณะทำงานได้นำข้อมูลที่สำรวจได้ร่วมกันมาสรุปเป็นภาพรวมของหมู่บ้าน
 3. ทีมงานมีการเสนอแนะ มีการสอนระหว่างกัน ทำให้เกิดการเรียนรู้และมีการยอมรับกันมากขึ้นในหมู่คณะ

สรุปข้อมูลเบื้องต้นจากการสำรวจข้อมูล ชุดที่2 จำนวน80 ครัวเรือน พบข้อมูล ดังนี้

 1. เพศหญิง70 ครัว ชาย 10 คน
 2. อายุเฉลี่ยของผู้ให้สัมภาษณ์ 50 ปี
 3. สถานภาพในครอบครัวของผู้ตอบแบบสอบถามสมรส 80 คน
 4. จำนวนสมาชิกทั้งหมดในครัวเรือน312 คน 5.ครัวเรือนประกอบกิจกรรมทางการเกษตร 80 ครัว 6.รอบปีที่ผ่านมาครัวเรือนติดต่อซื้อ-ขายผลผลิตทางการเกษตร70 ครัว
 5. การเลี้ยงสัตว์เพื่อจำหน่าย3 ครัวเรือน
 6. รายได้หลักของครอบครัวมาจากอาชีพ เกษตร 78 ครัวเรือน
 7. รายได้เฉลี่ย7,400 บาท/เดือน
 8. การมีหนี้สินของครอบครัวในปัจจุบัน มีหนี้สิน 73 ครัว
 9. คนส่วนใหญ่ในครัวเรือนรับข้อมูลข่าวสารจาก อสม.มากที่สุด 80 ครัว
 10. คนในครอบครัวเป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมในกลุ่มหรือโครงการต่างๆในชุมชน61 ครัวเรือน 13.สิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของครัวเรือนของท่าน มากที่สุด ในชุมชนการเข้าวัดทำบุญ 60 ครัว
 11. ปัจจัยใดสำคัญในการส่งเสริมให้ชุมชนของท่านเข้มแข็ง คือ การมีส่วนร่วม 79 ครัว
  15.ต้องการให้ชุมชนของมีการพัฒนาในด้านใด ด้านการมีส่วนร่วม 65 ครัว
 12. กิจกรรมใดของชุมชนที่ท่านคิดว่าสำคัญที่สุดประเพณีสงกรานต์ 80 ครัว เดือนสิบ 75 ครัว
 13. ครัวเรือนของท่านมีผู้คุมกำเนิด จำนวน 35 ครัว
 14. ในรอบปีที่ผ่านมา ในครัวเรือนของท่านมีหญิงคลอด เพียง3คน
 15. ในครัวเรือนมีเด็กอายุแรกเกิดถึง 5 ปี จำนวน 10 คน
 16. ครอบครัวของท่านมีผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป จำนวน 22 คน
 17. ในระยะ 5ปีที่ผ่านมามีคนในครัวเรือนของท่านเสียชีวิต จำนวน5 คน
 18. ในระยะ 6 เดือนที่ผ่านมามีคนในครอบครัวของท่านเจ็บป่วย จำนวน 12 ครอบครัว
 19. ในรอบปีที่ผ่านมา สถานพยาบาลใดที่ท่านใช้บริการบ่อยครั้งที่สุด คือ รพสต.75 ครอบครัว
 20. ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา ตัวท่านดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ จำนวน10 คน
  25.ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมาท่านและคนในครัวเรือนดื่มเครื่องดื่มที่มีสารคาเฟอีน จำนวน 26 คน
 21. ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมาท่านและคนในครัวเรือนของท่านดื่มเครื่องดื่มชูกำลัง จำนวน 6 คน
 22. ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมาคนในครัวเรือนของท่านมีผู้สูบบุหรี่ จำนวน 61 คน
 23. คนในครัวเรือนของท่านรับประทานอาหารสุกๆดิบๆไม่มี80ครอบครัว 29.คนในครัวเรือนของท่านมีการใช้สารเสพติดชนิดอื่นใด ไม่มี80 ครัว 30.ในรอบปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันครัวเรือนของท่านใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ จำนวน 12 ครัว
 24. ครัวเรือนท่านเคยได้รับความรู้ / ข่าวสารด้านสุขภาพและสาธารณสุข จากสื่อใดอสม.จำนวน 80 ครัว
 25. บุคคลที่ให้ความรู้และข่าวสารด้านสุขภาพ ให้กับท่านและครอบครัวของท่านมากที่สุด คือใครอสม.
 26. ครัวเรือนมีคอกหรือกรงสัตว์ในบริเวณบ้าน จำนวน30 ครัว
 27. ครัวเรือนใช้น้ำดื่มจากแหล่งใดบ้างซื้อ จำนวน78 ครอบครัว น้ำฝน 12 ครอบครัว
 28. น้ำที่ใช้อุปโภคในครัวเรือนของท่านมีเพียงพอตลอดปี จำนวน80 ครอบครัว
 29. ครัวเรือนมีถังขยะ จำนวน 60 ครอบครัว
 30. ครัวเรือนมีการคัดแยกขยะ เพียง25 ครอบครัว
 31. ครัวเรือนมีการปลูกพืชสมุนไพร เพียง35 ครอบครัว
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.หัวหน้าทีมประสานงานกับ อสม.และเยาวชน วางแผนสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นหนี้ครัวเรือน รายได้ครัวเรือน รายจ่ายครัวเรือนที่จำเป็นและฟุ่มเฟือย โดยใช้แบบสำรวจที่ร่วมกันคิด 2.ทีมงานร่วมคิดแบบสำรวจ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประเมินผลก่อนโครงการ 3.จัดทำรายชื่อครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายและแบ่งกลุ่มกันออกกันสำรวจ โดยกำหนดให้อสม. 1 คน ต่อนักเรียน 2 คน มอบหมายให้สำรวจ กลุ่มละ 40 ครัวเรือน โดยแบ่งออกเป็น 10 กลุ่ม 4.ประสานผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. นายสมภาสขวัญใจ พิธีกรศาสนา ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ และขออนุญาตในการเก็บข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน 5.แต่ละกลุ่มดำเนินการเก็บข้อมูลตามแบบสอบถามร่วมกันและบันทึกทุกอย่างที่เห็น และเกี่ยวข้องกับข้อมูลสุขภาพ 6.คณะทำงานนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ มาสรุปผลการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม แบ่งเป็นแต่ละหัวข้อและปัญหาที่ได้สำรวจ ในภาพรวมของหมู่บ้าน

กิจกรรมที่ทำจริง

วันนี้เป็นกิจกรรมการสำรวจข้อมูลครั้งที่ 2 โดยมีกิจกรรมดังนี้ เวลา 9.00 – 9.30 น คณะทำงานพร้อมกันที่ศาลาเอนกประสงค์บ้านควนหนองหงษ์ เวลา 9.30-10.00น. ชี้แจงสำรวจข้อมูล เวลา 10.00 – 12.00 น.ลงสำรวจข้อมูล เวลา 12.00-13.00 น.พักรับประธานอาหารกลางวัน เวลา 13.00-15.30 น.ลงสำรวจข้อมูล วาระที่ 1
-แจกเอกสารประกอบการสำรวจข้อมูลหนี้ครัวเรือนให้กับทีมงานลงสำรวจข้อมูลชี้แจงกรอกข้อมูลในแต่ละข้อให้ทีมงานได้เข้าใจ -แบ่งกลุ่มสำรวจข้อมูลเป็น 10 กลุ่มกลุ่มละ 3 คน แยกย้ายกันไปสำรวจข้อมูลในแต่ละครัวเรือนตั้งเป้าหมายไว้ในวันนี้ให้ได้80 ครัวเรือน -ในแต่ละทีมลงสำรวจข้อมูลเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุดต้องลงไปพูดกับผู้นำครอบครัวสมาชิกในบ้าน เพื่อให้เขาไว้วางใจที่จะให้ข้อมูลกับโครงการ -หลังจากนั้นกลับมาพบกันอีกครั้งที่จุดนัดพบ เวลา 15.00 น. เพื่อวิเคราะห์การทำงานในวันวันนี้ เวลา15.00น.ทีมสำรวจข้อมูลมาพร้อมกันที่หอประชุมซึ่งเป็นจุดนัดพบ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการทำงาน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.3 สำรวจข้อมูล ครั้งที่ 3

วันที่ 19 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสำรวจข้อมูลในชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.มีกระบวนการวางแผนการทำงานเป็นลำดับขั้นตอน 2.มีฐานข้อมูลชุมชน 3.เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนางาน 4.ทุกครัวเรือนมีส่วนร่วมในการสำรวจข้อมูลชุมชน ร้อยละ 100

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

สรุปผลการดำเนินงาน พบว่า

 1. วันนี้ได้สำรวจข้อมูลในชุมชน จำนวน 75 ครัว แบ่งทีมทำงานออกเป็น 3 ชุด ชุดละ 10 คน
 2. คณะทำงานได้มีการเรียนรู้ มีการสอนงานและช่วยเหลือกันมากขึ้น ทำงานได้เร็วขึ้นและมีความสามัคคีกันมากขึ้น
 3. คณะทำงาน ได้มองเห็นข้อมูลที่เป็นปัญหาของชุมชน
 4. การทำงานร่วมกัน ทำให้เกิดการเอื้อเฟื้อ เห็นใจ และช่วยเหลือกันในการลงสำรวจ ทำให้สำรวจได้เร็วขึ้น มีเทคนิคในการทำงาน

สรุปข้อมูลเบื้องต้นจากการสำรวจข้อมูล ชุดที่3จำนวน 75 ครัวเรือน พบข้อมูล ดังนี้
1. เพศหญิง70ครัว ชาย5 คน

 1. อายุเฉลี่ยของผู้ให้สัมภาษณ์ 56 ปี
 2. สถานภาพในครอบครัวของผู้ตอบแบบสอบถามสมรส71 คน
 3. จำนวนสมาชิกทั้งหมดในครัวเรือน301 คน
 4. ครัวเรือนประกอบกิจกรรมทางการเกษตร70 ครัว
 5. รอบปีที่ผ่านมาครัวเรือนติดต่อซื้อ-ขายผลผลิตทางการเกษตร65 ครัว
 6. การเลี้ยงสัตว์เพื่อจำหน่าย6 ครัวเรือน
 7. รายได้หลักของครอบครัวมาจากอาชีพ เกษตร 71 ครัวเรือน
 8. รายได้เฉลี่ย 6,800 บาท/เดือน
 9. การมีหนี้สินของครอบครัวในปัจจุบัน มีหนี้สิน 70 ครัว
 10. คนส่วนใหญ่ในครัวเรือนรับข้อมูลข่าวสารจาก อสม.มากที่สุด70 ครัว
 11. คนในครอบครัวเป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมในกลุ่มหรือโครงการต่างๆในชุมชน56 ครัวเรือน
 12. สิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของครัวเรือนของท่าน มากที่สุด ในชุมชนการเข้าวัดทำบุญ56 ครัว
 13. ปัจจัยใดสำคัญในการส่งเสริมให้ชุมชนของท่านเข้มแข็ง คือ การมีส่วนร่วม70 ครัว
 14. ต้องการให้ชุมชนของมีการพัฒนาในด้านใด ด้านการมีส่วนร่วม75 ครัว
 15. กิจกรรมใดของชุมชนที่ท่านคิดว่าสำคัญที่สุดประเพณีสงกรานต์75 ครัว เดือนสิบ 75 ครัว
 16. ครัวเรือนของท่านมีผู้คุมกำเนิด จำนวน 32 ครัวเรือน
 17. ในรอบปีที่ผ่านมา ในครัวเรือนของท่านมีหญิงคลอด เพียง 1คน
 18. ในครัวเรือนมีเด็กอายุแรกเกิดถึง 5 ปี จำนวน4คน
 19. ครอบครัวของท่านมีผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป จำนวน 13 คน
 20. ในระยะ 5ปีที่ผ่านมามีคนในครัวเรือนของท่านเสียชีวิต จำนวน2 คน
 21. ในระยะ 6 เดือนที่ผ่านมามีคนในครอบครัวของท่านเจ็บป่วย จำนวน 8ครอบครัว
 22. ในรอบปีที่ผ่านมา สถานพยาบาลใดที่ท่านใช้บริการบ่อยครั้งที่สุด คือ รพสต.70 ครอบครัว
 23. ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา ตัวท่านดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ จำนวน10 คน
 24. ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมาท่านและคนในครัวเรือนดื่มเครื่องดื่มที่มีสารคาเฟอีน จำนวน 16 คน
 25. ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมาท่านและคนในครัวเรือนของท่านดื่มเครื่องดื่มชูกำลัง จำนวน 5 คน
 26. ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมาคนในครัวเรือนของท่านมีผู้สูบบุหรี่ จำนวน56 คน
 27. คนในครัวเรือนของท่านรับประทานอาหารสุกๆดิบๆไม่มี70ครอบครัว
 28. คนในครัวเรือนของท่านมีการใช้สารเสพติดชนิดอื่นใด ไม่มี70 ครัว
 29. ในรอบปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันครัวเรือนของท่านใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ จำนวน 10 ครัว
 30. ครัวเรือนท่านเคยได้รับความรู้ / ข่าวสารด้านสุขภาพและสาธารณสุข จากสื่อใดอสม.จำนวน 70 ครัว
 31. บุคคลที่ให้ความรู้และข่าวสารด้านสุขภาพ ให้กับท่านและครอบครัวของท่านมากที่สุด คือใครอสม.
 32. ครัวเรือนมีคอกหรือกรงสัตว์ในบริเวณบ้าน จำนวน12ครัว
 33. ครัวเรือนใช้น้ำดื่มจากแหล่งใดบ้างซื้อ จำนวน50 ครอบครัว น้ำฝน25 ครอบครัว
 34. น้ำที่ใช้อุปโภคในครัวเรือนของท่านมีเพียงพอตลอดปี จำนวน70 ครอบครัว
 35. ครัวเรือนมีถังขยะ จำนวน51ครอบครัว
 36. ครัวเรือนมีการคัดแยกขยะ เพียง32 ครอบครัว
 37. ครัวเรือนมีการปลูกพืชสมุนไพร เพียง32 ครอบครัว
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.หัวหน้าทีมประสานงานกับ อสม.และเยาวชน วางแผนสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นหนี้ครัวเรือน รายได้ครัวเรือน รายจ่ายครัวเรือนที่จำเป็นและฟุ่มเฟือย โดยใช้แบบสำรวจที่ร่วมกันคิด 2.ทีมงานร่วมคิดแบบสำรวจ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประเมินผลก่อนโครงการ 3.จัดทำรายชื่อครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายและแบ่งกลุ่มกันออกกันสำรวจ โดยกำหนดให้อสม. 1 คน ต่อนักเรียน 2 คน มอบหมายให้สำรวจ กลุ่มละ 40 ครัวเรือน โดยแบ่งออกเป็น 10 กลุ่ม 4.ประสานผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. นายสมภาสขวัญใจ พิธีกรศาสนา ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ และขออนุญาตในการเก็บข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน 5.แต่ละกลุ่มดำเนินการเก็บข้อมูลตามแบบสอบถามร่วมกันและบันทึกทุกอย่างที่เห็น และเกี่ยวข้องกับข้อมูลสุขภาพ 6.คณะทำงานนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ มาสรุปผลการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม แบ่งเป็นแต่ละหัวข้อและปัญหาที่ได้สำรวจ ในภาพรวมของหมู่บ้าน

กิจกรรมที่ทำจริง

วันนี้เป็นกิจกรรมการสำรวจข้อมูล ครั้งที่ 3 โดยมีกิจกรรมดังนี้

เวลา 9.00 – 9.30 น คณะทำงานพร้อมกันที่ศาลาเอนกประสงค์บ้านควนหนองหงษ์ เวลา 9.30-10.00น. ชี้แจงสำรวจข้อมูล และสอบถามปัญหาหรืออุปสรรคจากการสำรวจที่ผ่านมา เวลา 10.00 – 12.00 น.ลงสำรวจข้อมูล เวลา 12.00-13.00 น.พักรับประธานอาหารกลางวัน เวลา 13.00-15.30 น.ลงสำรวจข้อมูล วาระที่ 1
-แจกเอกสารประกอบการสำรวจข้อมูลหนี้ครัวเรือนให้กับทีมงานลงสำรวจข้อมูลชี้แจงกรอกข้อมูลในแต่ละข้อให้ทีมงานได้เข้าใจ -แบ่งกลุ่มสำรวจข้อมูลเป็น 10 กลุ่มกลุ่มละ 3 คน แยกย้ายกันไปสำรวจข้อมูลในแต่ละครัวเรือนตั้งเป้าหมายไว้ในวันนี้ให้ได้75 ครัวเรือน -ในแต่ละทีมลงสำรวจข้อมูลเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุดต้องลงไปพูดกับผู้นำครอบครัวสมาชิกในบ้าน เพื่อให้เขาไว้วางใจที่จะให้ข้อมูลกับโครงการ -หลังจากนั้นกลับมาพบกันอีกครั้งที่จุดนัดพบ เวลา 15.00 น. เพื่อวิเคราะห์การทำงานในวันวันนี้ เวลา15.00น.ทีมสำรวจข้อมูลมาพร้อมกันที่หอประชุมซึ่งเป็นจุดนัดพบ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการทำงาน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.4 สำรวจข้อมูล ครั้งที่ 4

วันที่ 20 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสำรวจข้อมูลในชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.มีกระบวนการวางแผนการทำงานเป็นลำดับขั้นตอน 2.มีฐานข้อมูลชุมชน 3.เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนางาน 4.ทุกครัวเรือนมีส่วนร่วมในการสำรวจข้อมูลชุมชน ร้อยละ 100

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

สรุปผลการทำกิจกรรม พบว่า

 1. คณะทำงานได้ร่วมกันสำรวจข้อมูล 80 ครัวเรือน แบ่งออกเป็น 3 ทีม ทีมละ 10 คน
 2. คณะทำงานได้รับรุ้ข้อมูลชุมชนโดยภาพรวม พบว่าปัจจุบันทุกครัวเรือนกำลังปัญหาหนี้สิน
 3. ปัญหาที่พบในลำดับรองลงมาคือ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน ยังไม่ถูกต้อง

สรุปข้อมูลเบื้องต้นจากการสำรวจข้อมูล ชุดที่4จำนวน80 ครัวเรือน พบข้อมูล ดังนี้

 1. เพศหญิง73ครัว ชาย7คน
 2. อายุเฉลี่ยของผู้ให้สัมภาษณ์49ปี
 3. สถานภาพในครอบครัวของผู้ตอบแบบสอบถามสมรส 68 คน
 4. จำนวนสมาชิกทั้งหมดในครัวเรือน356คน
 5. ครัวเรือนประกอบกิจกรรมทางการเกษตร80 ครัว
 6. รอบปีที่ผ่านมาครัวเรือนติดต่อซื้อ-ขายผลผลิตทางการเกษตร60 ครัว
 7. การเลี้ยงสัตว์เพื่อจำหน่าย4ครัวเรือน
 8. รายได้หลักของครอบครัวมาจากอาชีพ เกษตร72 ครัวเรือน
 9. รายได้เฉลี่ย 6,500 บาท/เดือน
 10. การมีหนี้สินของครอบครัวในปัจจุบัน มีหนี้สิน75 ครัว
 11. คนส่วนใหญ่ในครัวเรือนรับข้อมูลข่าวสารจาก อสม.มากที่สุด80 ครัว
 12. คนในครอบครัวเป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมในกลุ่มหรือโครงการต่างๆในชุมชน61 ครัวเรือน
 13. สิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของครัวเรือนของท่าน มากที่สุด ในชุมชนการเข้าวัดทำบุญ62 ครัว
 14. ปัจจัยใดสำคัญในการส่งเสริมให้ชุมชนของท่านเข้มแข็ง คือ การมีส่วนร่วม74 ครัว
 15. ต้องการให้ชุมชนของมีการพัฒนาในด้านใด ด้านการมีส่วนร่วม75 ครัว
 16. กิจกรรมใดของชุมชนที่ท่านคิดว่าสำคัญที่สุดประเพณีสงกรานต์75 ครัว เดือนสิบ 75 ครัว
 17. ครัวเรือนของท่านมีผู้คุมกำเนิด จำนวน 43ครัวเรือน
 18. ในรอบปีที่ผ่านมา ในครัวเรือนของท่านมีหญิงคลอด เพียง2คน
 19. ในครัวเรือนมีเด็กอายุแรกเกิดถึง 5 ปี จำนวน6คน
 20. ครอบครัวของท่านมีผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป จำนวน21 คน
 21. ในระยะ 5ปีที่ผ่านมามีคนในครัวเรือนของท่านเสียชีวิต จำนวน3 คน
 22. ในระยะ 6 เดือนที่ผ่านมามีคนในครอบครัวของท่านเจ็บป่วย จำนวน6ครอบครัว
 23. ในรอบปีที่ผ่านมา สถานพยาบาลใดที่ท่านใช้บริการบ่อยครั้งที่สุด คือ รพสต.67 ครอบครัว
 24. ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา ตัวท่านดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ จำนวน10 คน
 25. ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมาท่านและคนในครัวเรือนดื่มเครื่องดื่มที่มีสารคาเฟอีน จำนวน13 คน
 26. ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมาท่านและคนในครัวเรือนของท่านดื่มเครื่องดื่มชูกำลัง จำนวน 6คน
 27. ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมาคนในครัวเรือนของท่านมีผู้สูบบุหรี่ จำนวน36 คน
 28. คนในครัวเรือนของท่านรับประทานอาหารสุกๆดิบๆไม่มี80ครอบครัว
 29. คนในครัวเรือนของท่านมีการใช้สารเสพติดชนิดอื่นใด ไม่มี80 ครัว
 30. ในรอบปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันครัวเรือนของท่านใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ จำนวน 16 ครัว
 31. ครัวเรือนท่านเคยได้รับความรู้ / ข่าวสารด้านสุขภาพและสาธารณสุข จากสื่อใดอสม.จำนวน 67 ครัว
 32. บุคคลที่ให้ความรู้และข่าวสารด้านสุขภาพ ให้กับท่านและครอบครัวของท่านมากที่สุด คือใครอสม.
 33. ครัวเรือนมีคอกหรือกรงสัตว์ในบริเวณบ้าน จำนวน17ครัว
 34. ครัวเรือนใช้น้ำดื่มจากแหล่งใดบ้างซื้อ จำนวน60 ครอบครัว น้ำฝน15 ครอบครัว
 35. น้ำที่ใช้อุปโภคในครัวเรือนของท่านมีเพียงพอตลอดปี จำนวน70 ครอบครัว
 36. ครัวเรือนมีถังขยะ จำนวน54ครอบครัว
 37. ครัวเรือนมีการคัดแยกขยะ เพียง39 ครอบครัว
 38. ครัวเรือนมีการปลูกพืชสมุนไพร เพียง43 ครอบครัว
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.หัวหน้าทีมประสานงานกับ อสม.และเยาวชน วางแผนสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นหนี้ครัวเรือน รายได้ครัวเรือน รายจ่ายครัวเรือนที่จำเป็นและฟุ่มเฟือย โดยใช้แบบสำรวจที่ร่วมกันคิด 2.ทีมงานร่วมคิดแบบสำรวจ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประเมินผลก่อนโครงการ 3.จัดทำรายชื่อครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายและแบ่งกลุ่มกันออกกันสำรวจ โดยกำหนดให้อสม. 1 คน ต่อนักเรียน 2 คน มอบหมายให้สำรวจ กลุ่มละ 40 ครัวเรือน โดยแบ่งออกเป็น 10 กลุ่ม 4.ประสานผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. นายสมภาสขวัญใจ พิธีกรศาสนา ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ และขออนุญาตในการเก็บข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน 5.แต่ละกลุ่มดำเนินการเก็บข้อมูลตามแบบสอบถามร่วมกันและบันทึกทุกอย่างที่เห็น และเกี่ยวข้องกับข้อมูลสุขภาพ 6.คณะทำงานนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ มาสรุปผลการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม แบ่งเป็นแต่ละหัวข้อและปัญหาที่ได้สำรวจ ในภาพรวมของหมู่บ้าน

กิจกรรมที่ทำจริง

วันนี้เป็นกิจกรรมการสำรวจข้อมูล ครั้งที่ 4 โดยมีกิจกรรมดังนี้ เวลา 9.00 – 9.30 น คณะทำงานพร้อมกันที่ศาลาเอนกประสงค์บ้านควนหนองหงษ์ เวลา 9.30-10.00น. ชี้แจงสำรวจข้อมูล และสอบถามปัญหาหรืออุปสรรคจากการสำรวจที่ผ่านมา เวลา 10.00 – 12.00 น.ลงสำรวจข้อมูล เวลา 12.00-13.00 น.พักรับประธานอาหารกลางวัน เวลา 13.00-15.30 น.ลงสำรวจข้อมูล วาระที่ 1
-แจกเอกสารประกอบการสำรวจข้อมูลหนี้ครัวเรือนให้กับทีมงานลงสำรวจข้อมูลชี้แจงกรอกข้อมูลในแต่ละข้อให้ทีมงานได้เข้าใจ -แบ่งกลุ่มสำรวจข้อมูลเป็น 10 กลุ่มกลุ่มละ 3 คน แยกย้ายกันไปสำรวจข้อมูลในแต่ละครัวเรือนตั้งเป้าหมายไว้ในวันนี้ให้ได้ 80 ครัวเรือน -ในแต่ละทีมลงสำรวจข้อมูลเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุดต้องลงไปพูดกับผู้นำครอบครัวสมาชิกในบ้าน เพื่อให้เขาไว้วางใจที่จะให้ข้อมูลกับโครงการ -หลังจากนั้นกลับมาพบกันอีกครั้งที่จุดนัดพบ เวลา 15.00 น. เพื่อวิเคราะห์การทำงานในวันวันนี้ เวลา15.00น.ทีมสำรวจข้อมูลมาพร้อมกันที่หอประชุมซึ่งเป็นจุดนัดพบ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการทำงาน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

25 30
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.5 สำรวจข้อมูล ครั้งที่ 5

วันที่ 26 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสำรวจข้อมูลในชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.มีกระบวนการวางแผนการทำงานเป็นลำดับขั้นตอน 2.มีฐานข้อมูลชุมชน 3.เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนางาน 4.ทุกครัวเรือนมีส่วนร่วมในการสำรวจข้อมูลชุมชน ร้อยละ 100

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

สรุปผลการทำงานพบว่า
1. คณะทำงานมีการสำรวจข้อมูลในชุมชน 80 ครัวเรือน แบ่งเป็น 3 ทีม ทีมละ 10 คน
2. คณะทำงานมีความเข้าใจกันและเกิดความสามัคคี ตลอดจนได้เรียนรู้ว่าประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเพราะสอบถามข้อมูลใกล้ตัวและข้อมูลที่ทุกคนประสบปัญหาร่วมกัน
3. เกิดการยอมรับระหว่างกันมากขึ้นระหว่างครัวเรือนและกลุ่มที่เก็บข้อมูล

สรุปข้อมูลเบื้องต้นจากการสำรวจข้อมูล ชุดที่ 5จำนวน 75 ครัวเรือน พบข้อมูล ดังนี้

 1. เพศหญิง70ครัว ชาย5คน
 2. อายุเฉลี่ยของผู้ให้สัมภาษณ์42ปี
 3. สถานภาพในครอบครัวของผู้ตอบแบบสอบถามสมรส 70 คน
 4. จำนวนสมาชิกทั้งหมดในครัวเรือน342คน
 5. ครัวเรือนประกอบกิจกรรมทางการเกษตร75 ครัว
 6. รอบปีที่ผ่านมาครัวเรือนติดต่อซื้อ-ขายผลผลิตทางการเกษตร50 ครัว
 7. การเลี้ยงสัตว์เพื่อจำหน่าย 5ครัวเรือน
 8. รายได้หลักของครอบครัวมาจากอาชีพ เกษตร70 ครัวเรือน
 9. รายได้เฉลี่ย 6,600 บาท/เดือน
 10. การมีหนี้สินของครอบครัวในปัจจุบัน มีหนี้สิน65 ครัว
 11. คนส่วนใหญ่ในครัวเรือนรับข้อมูลข่าวสารจาก อสม.มากที่สุด70 ครัว
 12. คนในครอบครัวเป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมในกลุ่มหรือโครงการต่างๆในชุมชน60 ครัวเรือน
 13. สิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของครัวเรือนของท่าน มากที่สุด ในชุมชนการเข้าวัดทำบุญ60 ครัว
 14. ปัจจัยใดสำคัญในการส่งเสริมให้ชุมชนของท่านเข้มแข็ง คือ การมีส่วนร่วม70 ครัว
 15. ต้องการให้ชุมชนของมีการพัฒนาในด้านใด ด้านการมีส่วนร่วม70 ครัว
 16. กิจกรรมใดของชุมชนที่ท่านคิดว่าสำคัญที่สุดประเพณีสงกรานต์70 ครัว เดือนสิบ 59 ครัว
 17. ครัวเรือนของท่านมีผู้คุมกำเนิด จำนวน41ครัวเรือน
 18. ในรอบปีที่ผ่านมา ในครัวเรือนของท่านมีหญิงคลอด เพียง3คน
 19. ในครัวเรือนมีเด็กอายุแรกเกิดถึง 5 ปี จำนวน16คน
 20. ครอบครัวของท่านมีผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป จำนวน51 คน
 21. ในระยะ 5ปีที่ผ่านมามีคนในครัวเรือนของท่านเสียชีวิต จำนวน5 คน
 22. ในระยะ 6 เดือนที่ผ่านมามีคนในครอบครัวของท่านเจ็บป่วย จำนวน14ครอบครัว
 23. ในรอบปีที่ผ่านมา สถานพยาบาลใดที่ท่านใช้บริการบ่อยครั้งที่สุด คือ รพสต.60 ครอบครัว
 24. ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา ตัวท่านดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ จำนวน13 คน
 25. ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมาท่านและคนในครัวเรือนดื่มเครื่องดื่มที่มีสารคาเฟอีน จำนวน10 คน
 26. ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมาท่านและคนในครัวเรือนของท่านดื่มเครื่องดื่มชูกำลัง จำนวน5คน
 27. ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมาคนในครัวเรือนของท่านมีผู้สูบบุหรี่ จำนวน31 คน
 28. คนในครัวเรือนของท่านรับประทานอาหารสุกๆดิบๆไม่มี70ครอบครัว
 29. คนในครัวเรือนของท่านมีการใช้สารเสพติดชนิดอื่นใด ไม่มี70 ครัว
 30. ในรอบปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันครัวเรือนของท่านใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ จำนวน 15 ครัว
 31. ครัวเรือนท่านเคยได้รับความรู้ / ข่าวสารด้านสุขภาพและสาธารณสุข จากสื่อใดอสม.จำนวน 60 ครัว
 32. บุคคลที่ให้ความรู้และข่าวสารด้านสุขภาพ ให้กับท่านและครอบครัวของท่านมากที่สุด คือใครอสม.
 33. ครัวเรือนมีคอกหรือกรงสัตว์ในบริเวณบ้าน จำนวน12ครัว
 34. ครัวเรือนใช้น้ำดื่มจากแหล่งใดบ้างซื้อ จำนวน60 ครอบครัว น้ำฝน15 ครอบครัว
 35. น้ำที่ใช้อุปโภคในครัวเรือนของท่านมีเพียงพอตลอดปี จำนวน70 ครอบครัว
 36. ครัวเรือนมีถังขยะ จำนวน51ครอบครัว
 37. ครัวเรือนมีการคัดแยกขยะ เพียง40 ครอบครัว
 38. ครัวเรือนมีการปลูกพืชสมุนไพร เพียง41 ครอบครัว
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.หัวหน้าทีมประสานงานกับ อสม.และเยาวชน วางแผนสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นหนี้ครัวเรือน รายได้ครัวเรือน รายจ่ายครัวเรือนที่จำเป็นและฟุ่มเฟือย โดยใช้แบบสำรวจที่ร่วมกันคิด 2.ทีมงานร่วมคิดแบบสำรวจ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประเมินผลก่อนโครงการ 3.จัดทำรายชื่อครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายและแบ่งกลุ่มกันออกกันสำรวจ โดยกำหนดให้อสม. 1 คน ต่อนักเรียน 2 คน มอบหมายให้สำรวจ กลุ่มละ 40 ครัวเรือน โดยแบ่งออกเป็น 10 กลุ่ม 4.ประสานผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. นายสมภาสขวัญใจ พิธีกรศาสนา ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ และขออนุญาตในการเก็บข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน 5.แต่ละกลุ่มดำเนินการเก็บข้อมูลตามแบบสอบถามร่วมกันและบันทึกทุกอย่างที่เห็น และเกี่ยวข้องกับข้อมูลสุขภาพ 6.คณะทำงานนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ มาสรุปผลการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม แบ่งเป็นแต่ละหัวข้อและปัญหาที่ได้สำรวจ ในภาพรวมของหมู่บ้าน

กิจกรรมที่ทำจริง

วันนี้เป็นกิจกรรมการสำรวจข้อมูล ครั้งที่ 5 โดยมีกิจกรรมดังนี้ เวลา 9.00 – 9.30 น คณะทำงานพร้อมกันที่ศาลาเอนกประสงค์บ้านควนหนองหงษ์ เวลา 9.30-10.00น. ชี้แจงสำรวจข้อมูล และสอบถามปัญหาหรืออุปสรรคจากการสำรวจที่ผ่านมา เวลา 10.00 – 12.00 น.ลงสำรวจข้อมูล เวลา 12.00-13.00 น.พักรับประธานอาหารกลางวัน เวลา 13.00-15.30 น.ลงสำรวจข้อมูล วาระที่ 1
-แจกเอกสารประกอบการสำรวจข้อมูลหนี้ครัวเรือนให้กับทีมงานลงสำรวจข้อมูลชี้แจงกรอกข้อมูลในแต่ละข้อให้ทีมงานได้เข้าใจ -แบ่งกลุ่มสำรวจข้อมูลเป็น 10 กลุ่มกลุ่มละ 3 คน แยกย้ายกันไปสำรวจข้อมูลในแต่ละครัวเรือนตั้งเป้าหมายไว้ในวันนี้ให้ได้ 75 ครัวเรือน -ในแต่ละทีมลงสำรวจข้อมูลเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุดต้องลงไปพูดกับผู้นำครอบครัวสมาชิกในบ้าน เพื่อให้เขาไว้วางใจที่จะให้ข้อมูลกับโครงการ -หลังจากนั้นกลับมาพบกันอีกครั้งที่จุดนัดพบ เวลา 15.00 น. เพื่อวิเคราะห์การทำงานในวันวันนี้ เวลา15.00น.ทีมสำรวจข้อมูลมาพร้อมกันที่หอประชุมซึ่งเป็นจุดนัดพบ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการทำงาน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.6 สำรวจข้อมูล ครั้งที่ 6

วันที่ 27 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสำรวจข้อมูลในชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.มีกระบวนการวางแผนการทำงานเป็นลำดับขั้นตอน 2.มีฐานข้อมูลชุมชน 3.เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนางาน 4.ทุกครัวเรือนมีส่วนร่วมในการสำรวจข้อมูลชุมชน ร้อยละ 100

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

สรุปผลการดำเนินงาน ครังนี้ พบว่า

 1. คณะทำงานได้ร่วมกันสำรวจข้อมูล 64 หลังคาเรือน โดยแบ่งออกเป็น 3 ทีม ทีมละ 10 คน
 2. คณะทำงานได้ร่วมกันสรุปข้อมูลตามประเด็นที่ตนเองได้สำรวจในชุมฃน
 3. มีข้อมูลในชุมชน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลคืนในชุมชน

สรุปข้อมูลเบื้องต้นจากการสำรวจข้อมูล ชุดที่ 6จำนวน 64 ครัวเรือน พบข้อมูล ดังนี้

 1. เพศหญิง64 คน
 2. อายุเฉลี่ยของผู้ให้สัมภาษณ์43ปี
 3. สถานภาพในครอบครัวของผู้ตอบแบบสอบถามสมรส64 คน
 4. จำนวนสมาชิกทั้งหมดในครัวเรือน296คน
 5. ครัวเรือนประกอบกิจกรรมทางการเกษตร64ครัว
 6. รอบปีที่ผ่านมาครัวเรือนติดต่อซื้อ-ขายผลผลิตทางการเกษตร50 ครัว
 7. การเลี้ยงสัตว์เพื่อจำหน่าย 6ครัวเรือน
 8. รายได้หลักของครอบครัวมาจากอาชีพ เกษตร60 ครัวเรือน
 9. รายได้เฉลี่ย 6,000 บาท/เดือน
 10. การมีหนี้สินของครอบครัวในปัจจุบัน มีหนี้สิน60 ครัว
 11. คนส่วนใหญ่ในครัวเรือนรับข้อมูลข่าวสารจาก อสม.มากที่สุด 60 ครัว
 12. คนในครอบครัวเป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมในกลุ่มหรือโครงการต่างๆในชุมชน60 ครัวเรือน
 13. สิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของครัวเรือนของท่าน มากที่สุด ในชุมชนการเข้าวัดทำบุญ60 ครัว
 14. ปัจจัยใดสำคัญในการส่งเสริมให้ชุมชนของท่านเข้มแข็ง คือ การมีส่วนร่วม60 ครัว
 15. ต้องการให้ชุมชนของมีการพัฒนาในด้านใด ด้านการมีส่วนร่วม60 ครัว
 16. กิจกรรมใดของชุมชนที่ท่านคิดว่าสำคัญที่สุดประเพณีสงกรานต์60 ครัว
 17. ครัวเรือนของท่านมีผู้คุมกำเนิด จำนวน29ครัวเรือน
 18. ในรอบปีที่ผ่านมา ในครัวเรือนของท่านมีหญิงคลอด เพียง 2คน
 19. ในครัวเรือนมีเด็กอายุแรกเกิดถึง 5 ปี จำนวน12คน
 20. ครอบครัวของท่านมีผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป จำนวน45 คน
 21. ในระยะ 5ปีที่ผ่านมามีคนในครัวเรือนของท่านเสียชีวิต จำนวน3 คน
 22. ในระยะ 6 เดือนที่ผ่านมามีคนในครอบครัวของท่านเจ็บป่วย จำนวน10ครอบครัว
 23. ในรอบปีที่ผ่านมา สถานพยาบาลใดที่ท่านใช้บริการบ่อยครั้งที่สุด คือ รพสต.60 ครอบครัว
 24. ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา ตัวท่านดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ จำนวน10 คน
 25. ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมาท่านและคนในครัวเรือนดื่มเครื่องดื่มที่มีสารคาเฟอีน จำนวน10 คน
 26. ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมาท่านและคนในครัวเรือนของท่านดื่มเครื่องดื่มชูกำลัง จำนวน5คน
 27. ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมาคนในครัวเรือนของท่านมีผู้สูบบุหรี่ จำนวน30 คน
 28. คนในครัวเรือนของท่านรับประทานอาหารสุกๆดิบๆไม่มี50ครอบครัว
 29. คนในครัวเรือนของท่านมีการใช้สารเสพติดชนิดอื่นใด ไม่มี50 ครัว
 30. ในรอบปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันครัวเรือนของท่านใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ จำนวน 10 ครัว
 31. ครัวเรือนท่านเคยได้รับความรู้ / ข่าวสารด้านสุขภาพและสาธารณสุข จากสื่อใดอสม.จำนวน 60 ครัว
 32. บุคคลที่ให้ความรู้และข่าวสารด้านสุขภาพ ให้กับท่านและครอบครัวของท่านมากที่สุด คือใครอสม.
 33. ครัวเรือนมีคอกหรือกรงสัตว์ในบริเวณบ้าน จำนวน12ครัว
 34. ครัวเรือนใช้น้ำดื่มจากแหล่งใดบ้างซื้อ จำนวน60 ครอบครัว
 35. น้ำที่ใช้อุปโภคในครัวเรือนของท่านมีเพียงพอตลอดปี จำนวน60 ครอบครัว
 36. ครัวเรือนมีถังขยะ จำนวน50ครอบครัว
 37. ครัวเรือนมีการคัดแยกขยะ เพียง40ครอบครัว
 38. ครัวเรือนมีการปลูกพืชสมุนไพร เพียง40 ครอบครัว
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.หัวหน้าทีมประสานงานกับ อสม.และเยาวชน วางแผนสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นหนี้ครัวเรือน รายได้ครัวเรือน รายจ่ายครัวเรือนที่จำเป็นและฟุ่มเฟือย โดยใช้แบบสำรวจที่ร่วมกันคิด 2.ทีมงานร่วมคิดแบบสำรวจ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประเมินผลก่อนโครงการ 3.จัดทำรายชื่อครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายและแบ่งกลุ่มกันออกกันสำรวจ โดยกำหนดให้อสม. 1 คน ต่อนักเรียน 2 คน มอบหมายให้สำรวจ กลุ่มละ 40 ครัวเรือน โดยแบ่งออกเป็น 10 กลุ่ม 4.ประสานผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. นายสมภาสขวัญใจ พิธีกรศาสนา ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ และขออนุญาตในการเก็บข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน 5.แต่ละกลุ่มดำเนินการเก็บข้อมูลตามแบบสอบถามร่วมกันและบันทึกทุกอย่างที่เห็น และเกี่ยวข้องกับข้อมูลสุขภาพ 6.คณะทำงานนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ มาสรุปผลการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม แบ่งเป็นแต่ละหัวข้อและปัญหาที่ได้สำรวจ ในภาพรวมของหมู่บ้าน

กิจกรรมที่ทำจริง

วันนี้เป็นกิจกรรมการสำรวจข้อมูล ครั้งที่6 ซึ่งวันนี้เป็นการสำรวจครั้งสุดท้าย โดยมีกิจกรรมดังนี้ เวลา 9.00 – 9.30 น คณะทำงานพร้อมกันที่ศาลาเอนกประสงค์บ้านควนหนองหงษ์ เวลา 10.00 – 12.00 น.ลงสำรวจข้อมูล เวลา 12.00-13.00 น.พักรับประธานอาหารกลางวัน เวลา 13.00-15.30 น.ลงสำรวจข้อมูล วาระที่ 1
-แจกเอกสารประกอบการสำรวจข้อมูลหนี้ครัวเรือนให้กับทีมงานลงสำรวจข้อมูลชี้แจงกรอกข้อมูลในแต่ละข้อให้ทีมงานได้เข้าใจ -แบ่งกลุ่มสำรวจข้อมูลเป็น 10 กลุ่มกลุ่มละ 3 คน แยกย้ายกันไปสำรวจข้อมูลในแต่ละครัวเรือนตั้งเป้าหมายไว้ในวันนี้ให้ได้ 64 ครัวเรือน -ในแต่ละทีมลงสำรวจข้อมูลเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุดต้องลงไปพูดกับผู้นำครอบครัวสมาชิกในบ้าน เพื่อให้เขาไว้วางใจที่จะให้ข้อมูลกับโครงการ -หลังจากนั้นกลับมาพบกันอีกครั้งที่จุดนัดพบ เวลา 15.00 น. เพื่อวิเคราะห์การทำงานในวันวันนี้ เวลา15.00น.ทีมสำรวจข้อมูลมาพร้อมกันที่หอประชุมซึ่งเป็นจุดนัดพบ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการทำงาน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30

4. วิเคราะห์เส้นสร้างรายได้ชุมชน

ไม่มีกิจกรรม

5. คืนข้อมูลให้ชุมชน และประชาสัมพันธ์โครงการ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

5.1 ประชาสัมพันธ์โครงการ

วันที่ 17 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อชี้แจงรายละเอียดของโครงการ  และประชาสัมพันธ์โครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.มีการคืนข้อมูลสุ่ชุมชน เพื่อให้เกิดความตระหนักในการแก้ปัญหาร่วมกัน 2.มีการวางแผนการพัฒนางานเป็นลำดับขั้นตอน 3.มีฐานข้อมูลครัวเรือนข้อมูลชุมชน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ สรุปได้ว่า วันนี้มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม 200 คน โดยมีผุ้นำชุมชนคือ รองนายก อบต. ผู้ใหญ่บ้าน และ สอบต.ให้ความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรม วันนี้ได้ประชาสัมพันธ์ ได้เล่าถึงความเป็นมาของโครงการ และบอกถึงกิจกรรมโครง มีสมาชิกสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 35 คน และสมาชิกได้แสดงความถึงเห็นถึงกิจกรรมที่จะดำเนินการคือ การทำปุ๋ยชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ การทำบัญชีครัวเรือน การทำน้ำยาเอนกประสงค์ สมาชิกเห็นด้วยสิ่งที่เห็นได้ชัดจากกิจกรรมวันนี้คือ ประชาชนเกิดการยอมรับในกิจกรรมเสนอมาในวันนี้ เพราะทุกคนเห็นแนวทางการลดหนี้ครัวเรือนและเห็นภาพการสมัครใจเช้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.เปิดเวทีโครงการ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ โดยผู้ใหญ่บ้านนัดชาวบ้าน เข้าร่วมประชุม โดยผ่านทางหอกระจายข่าว ผ่านทางแกนนำกลุ่ม เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าในหมู่บ้านมีโครงการของ สสส.เป็นโครงการท้องถิ่นชุมชนน่าอยู่ และบอกให้ถึงทราบถึงวิธีการวิเคราะห์จัดทำข้อมูลของโครงการ ซึ่งโครงการที่จะร่วมพัฒนาเป็นแก้ปัญหาเรื่องรายได้ เรื่องหนี้สิน โดยเน้นให้เกิดกระบวนการของชุมชนซึ่งจากเดือนที่ผ่านมามีการรวบรวมข้อมูลที่ไปสำรวจตามครัวเรือน เรื่องข้อมูลรายได้ รายจ่าย ข้อมุลหนี้สิน ได้ทำการสำรวจและสำรวจไปแล้ว ให้ประชาชนดุจากเอกสารที่แจก
2.ให้ทุกครัวเรือน ดูเอกสารประกอบและขอให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นว่า จะร่วมกันพัฒนาชุมชนอย่างไรจะมีแนวทางแก้ปัญหาในชุมชนได้อย่างไร
3.รับสมัครกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมในการพัฒนาตามโครงการ ด้วยความสมัครใจ 50 ครัวเรือน
3.การคือข้อมูลสู่ชุมชน โดยประสานผ่านผู้ใหญ่บ้าน ให้นำเสนอข้อมูลผ่านทางหอกระจายข่าวทุกวัน เป็นข้อมูลสถานะสุขภาพของคนในหมู่บ้าน การดำเนินชีวิตามเศรษฐกิจพอเพียง และปัญหาของหมู่บ้าน เพื่อกระจายข่าวให้ทุกคนได้รับทราบและยืนยันข้อมูลที่ได้คืนให้กับครัวเรือน กระตุ้นให้ประาชนได้รับรู้ เกิดความตระหนักร่วมกัน และลุกขึ้นมาร่วมกันแก้ปัญหาของหมู่บ้าน

กิจกรรมที่ทำจริง

กิจกรรมครั้งนี้ จัด 2 ครัั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 และครั้งที่ 2 วันที่ 18 ตุลาคม 2559โดยเริ่มจาก เวลา 9.00 น. รับลงทะเบียนผู้เข่าร่วมกิจกรรม เวลา 10.00น. พี่เลี้ยงโครงการ โดยนายยงยุทธสุขพิทักษ์มาเข้าร่วมกจิกรรมและเปิดโครงการ พร้อมด้วยนายมนูญพลายชุม โดยพี่เลี้ยงได้กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการนี้ว่าเกิดขึ้นได้จากความพยายามของสมาชิกกลุ่มบ้านควนหนองหงส์ ที่อยากจะพัฒนาและเสียสละ เพื่ออยากเห็นบ้านควนหนองหงส์พัฒนาขึ้น โดยคนทำงานนี้ต้องมีใจรักและเสียสละเพื่อส่วนร่วมกิจกรรมได้รับเงินสนับสนุนจาก กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้ชื่อโครงการ "บ้านควนหนองหงษ์เรียนรู้การลดหนี้ ด้วยวิถีพอเพียง" วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีสภาผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง และ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเรียนรู้วิธีลดรายจ่ายด้วยเกษตรอินทรีย์ โดยมีตัวชี้วัดที่สำคัญคือ (1)ครัวเรือนเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม 50 ครัวเรือน (ทั้งหมด 400 ครัว) (2)ครัวเรือนเป้าหมายเรียนรู้การทำบัญชีครัวเรือน ร้อยละ 100(3)กลุ่มเป้าหมายลดรายจ่ายครัวเรือนได้ 500 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน(4)มีแหล่งเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ 1 แห่ง เมื่อสอบถามถึงความเป็นได้ทุกคนเห็นด้วย และคิดว่ากลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 100 คน

และนางรัชนู เล่าให้ฟังถึงเหตุผลว่ทำไมถึงได้ทำโครงการนี้ เดิมปัญหาในชุมชนมีหลายปัญหา แต่ปัจจุบันพบว่า ปัญหารายได้ไม่พอเพียงกับรายจ่าย เป็นปัญหาที่สำคัญมาก เพราะร้อยละ 90 ของชุมชน มีรายจ่ายที่มากกว่ารายรับเพราะปัจจุบันรายได้น้อย เนื่องจากต้นทุนการผลิตสูง ราคาผลผลิตถูก ราคาสินค้าในปัจจุบันแพงขึ้น ประชาชนมีเพียงอาชีพเดียว ไม่มีอาชีพเสริมเมื่อสินค้าราคาถูก ทำให้มีผลต่อรายได้ลดลง ปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพการทำสวนยาง มีต้นทุนการผลิตสูงเนื่องจากมีการใช้สารเคมี ในการทำสวนยาง แต่ราคาผลผลิตตกต่ำ บางรายก็ไม่ได้รับการประกันราคา เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลระดับลึก พบว่า ปัญหาเหล่านี้ประชาชนไม่มีการรวมตัวอย่างจริงจัง ต่างคนต่างทำ ขาดความรักต่อกันไม่มีความปรองดองประชาชน ขาดคุณธรรม จริยธรรม มีกลุ่มคนที่มีความรู้ แต่ขาดความตระหนักกับปัญหา ไม่นำความรู้มาใช้ในการพัฒนากลุ่มที่มีอยู่ในชุมชน ก็ไม่มีการพัฒนา ไม่นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทำให้บางครัวเรือนว่างงาน เมื่อไม่ได้ทำอะไร วัยรุ่นก็มีเวลาว่าง อยากที่จะอยากรู้อยากลอง บางส่วนก็หันไปพึ่งยาเสพติด มีการเล่นการพนันเพราะหวังโชคในระยะสั้น ไม่มีการนำภูมิปัญญาของคนในชุมชนมาทำให้เกิดประโยชน์ การที่จะแก้ปัญหาก็ใช้ทุนที่มีอยู่ในชุมชน ใช้การเรียนรู้การใช้วิถีชีวิตแบบพอเพียง นำทุนที่มีในชุมชนมาเป็นกลไกขับเคลื่อน เรียนรู้การลดค่าใช้จ่ายในชุมชนในครัวเรือน ประหยัดค่าใช่จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปการทำบัญชีครัวเพื่อจะได้ทราบถึงสถานการณ์ใช้จ่ายของครัวเรือน มีสิ่งไหนที่ใช้จ่ายอย่างไม่ จำเป็นกันมาทำการเกษตรแบบพอเพียงลดการใช้สารเคมี โดยการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพปลูกผักกินเองเพื่อลดค่าใช้จ่าย โดยจะมีแกนนำ ชุมชน อสม. ผู้สูงอายุจิตอาสานักเรียน และเยาวชนร่วมการเรียนรู้ นำคนในชุมชนมาร่วมกันทำกิจกรรมร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนร่วมแก้ไขปัญหา เพื่อที่จะให้ประชาชนมีเหตุผลและใช้ความคิดในการดำเนินชีวิตประจำวันของตนเอง
มีการพัฒนาให้หมู่บ้านมีเศรษฐกิจที่ดี มีความพอเพียง รู้จักการใช้จ่ายและมีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อลดความเห็นแก่ตัว

และตอนนี้โครงการดังกล่าวได้ผ่านการอนุมัติแล้ว และขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมโครงการอย่างเป็นทางการ และในวันดังกล่าว ใช้สถานที่หอประชุมหมู่ที่ 3 บ้านควนหนองหงส์มีผู้นำเข้าร่วมเปิดโครงการ ได้แก่รองนายก อบต. คือ นายสุรินทร์มีชนะ และผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต.นายสุทัศน์ศณีมาลา เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ควนหนองหงส์นางจีรนันท์แป๋ะคงเส้งเข้าร่วมในวันนี้ด้วย เวลา 11.30 น. ร่วมรับประทานอาหาร
เวลา 13.40 น. กล่าวขอบคุณ ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ และเข้าใจความเป็นมาของโครงการพร้อมวัตถุประสงค์ที่ทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้นในหมู่บ้านของเราด้วยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพ่อ กิจกรรมต่อไป ก็จัดตั้งสภาชุมชนในโครงการ 20 คน และร่วมประชุมในโอกาสต่อไป

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

200 200

6. เรียนรู้บัญชีครัวเรือน เพื่อลดรายจ่าย

ไม่มีกิจกรรม

7. เรียนรุู้การทำน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยชีวภาพ

ไม่มีกิจกรรม

8. ปลูกผักชีวภาพ

ไม่มีกิจกรรม

9. เรียนรู้การทำน้ำยาเอนกประสงค์

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

9.1 เรียนรู้การทำน้ำยาเอนกประสงค์ ครั้งที่ 1

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อเรียนรู้การทำน้ำยาเอนกประสงค์

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.ครัวเรือนเป้าหมายเรียนรุู้การทำน้ำยาเอนกประสงค์ ร้อยละ 85 2.เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนากิจกรรมตามโครงการ 3.เกิดความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มวัย 4.เกิดองค์ความรุ้ในการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรมในครั้งนี้ สรุปได้ว่า กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม 80 คน ได้เรียนรู้การทำน้ำยาเอนกประสงค์ สูตรสมุนไพร เป็นการเรียนรู้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้การประหยัดในครัวเรือน และทำให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำำน้ำยาเอนกประสงค์ ทำให้เกิดภาพการทำงานร่วมกันและเมื่อทำเสร็จแล้วมีการแบ่งปันน้ำยาเอนกประสงค์ให้ไปใช้ที่บ้าน ส่ิงที่ได้เรียนรุู้จากกิจกรรมในวันนี้คือเป็นการนำภูมิปัญญาชุมชนมาใช้ เรียนรู้การลดรายจ่ายครัวเรือนและทุกคนมีความร่วมมือสามัคคีกันในการร่วมทำกิจกรรม

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เรียนรู้เกี่ยวกับน้ำยาเอนกประสงค์ โดยใช้สมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชน เพื่อลดการใช้สารเคมี และประหยัดต้นทุนในการผลิต โดยนางขวัญใจเนาว์สุวรรณ เรียน 2 ครั้ง
1.เรียนรู้เกี่ยวกับวัสดุในการทำวิธีการทำ โดยซื้อส่วนผสม M70 กำกัว ผงฟอง กรดมะนาว หัวน้ำหอม เกลือ มาจาก ธกส. การนำเอาสมุนไพร เช่น มะกรูดมะนาวมะเฟืองตะลิงปริงเป็นต้นมาเป็นส่วนผสม และให้สมาชิกร่วมกันทำน้ำยาเอนกประสงค์และแบ่งใส่ขวดเพื่อให้สมาชิกนำไปใช้ที่บ้าน 2.แลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังจากการนำน้ำยาเอนกประสงค์ไปใช้ความแตกต่าง ข้อดีของการนำน้ำยาอเนกประสงค์ไปใช้ และสรุปเป็นองค์ความรู้ในการทำน้ำยาเอนกประสงค์

กิจกรรมที่ทำจริง

วันนี้เป็นกิจกรรมการเรียนรู้การทำนำ้ยาเอนกประสงค์ครั้งที่ 1ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านควนหนองหงษ์
กำหนดการกิจกรรม เวลา 9.00 – 10.30 น รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เวลา 10.30-11.00 น. ประธานโดยนางจีระนันท์แปะก๋งเส้ง เจ้าหน้าที่ รพ.สต. บ้านควนหนองหงส์ เปิดกิจกรรม เวลา 11.00-12.00 น.เรื่องเล่าจากผู้ที่ใช้น้ำยาเอนกประสงค์อยู่แล้วบรรยายโดย นายสมนึกมีชนะ ปราชญ์ชาวบ้าน ม.3 ต.ควนหนองหงส์ เวลา 12.00-13.00 น. พักรับประธานอาหารกลางวัน เวลา 13.00-14.30 น.เริ่มทำกิจกรรมทำน้ำยาเอนกประสงค์ เวลา 14.00-15.00 น.แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เวลา 15.00-15.30 น.ปิดประชุมการทำกิจกรรม

เวลา 9.00 น.ชาวบ้านเริ่มทยอยกันมาลงทะเบียน ณ หอประชุม หมู่บ้าน ม. 3 ควนหนองหงส์ เวลา10.30น. ประธานในพิธีโยนางจีระนันท์แปะก๋งเส้งพยาบาลชำนาญการ รพ.สต.ควนหนองหงส์เดินทางมาถึงและได้ทำพิธีเปิดพูดคุยถึงที่มาที่ไปของกิจกรรมนี้ กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการบ้านควนหนองหงส์เรียนรู้การลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียงซึ่งมีผู้รับผิดชอบคือนางรัชนูมีชนะและนางขวัญใจเนาว์สุวรรณ โครงการนี้สนับสนุนงบประมานโดย สสส.ซึ่งในโครงการจะมีการทำกิจกรรมหลายๆ กิจกรรมที่ยึดหลักแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อจะลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของชาวบ้านได้เพื่อชาวบ้านได้ปรับใช้กับยุคที่ราคายางพาราตกต่ำในขณะนี้ในยุคสมัยนี้ไม่มีอะไรเหมาะสำหรับเราเท่ากับการเดินตามรอยพ่อหลวงโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงอีกแล้ว เวลา11.00น.เป็นการเล่าเรื่องราวของ นายสมนึกมีชนะ ปราชญ์ชาวบ้าน ม.3 ต.ควนหนองหงส์ผู้ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นเวลาหลายปีแล้วนายสมนึกมีชนะ ปัจจุบันอายุ 63 ปี เมื่อก่อนมีอาชีพเป็นช่างซ่อมรถเปิดร้านอยู่ที่บ้าน แต่หลังจากนั้นไดผันตัวเองมาเป็นเกษตรกรโดยมาเป็นชาวสวนยางและได้มาเล็งเห็นว่าแนวเศรษฐกิจพอเพียงนั้นมันมีประโยชน์และสามารถทำให้เป็นจริงได้ท่านก็เลยไปอบรม ไปศึกษาแนวเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจาก ธกส. มาแนะนำการทำน้ำหมักจากเศษวัสดุที่มีอยู่ตามบ้านเราเช่นเศษอาหารสด เปลือกผลไม้เศษผัก ที่เราใช้ทำกับข้าว และนำมาทำน้ำยาล้างจานใช้เองน้ำยาซักผ้าใช้เองซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้มากทีเดียวหลังจากนั้นท่านก็ได้ไปเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักชีวภาพเพราะเห็นว่ายางพาราที่ท่านกรีดอยู่นั้นให้ผลผลิตไม่เต็มที่ ตามที่ควรจะเป็น แม้ว่าจะใส่ปุ๋ยเคมีในแต่ละปีใช้งบประมาณเป็น 10000- 20000 บาทต้องเสียเงินไปกับการซื้อปุ๋ยเคมีปีหนึ่งๆหลายบาทท่านก็เลยมาคิดทำปุ๋ยหมักชีวภาพใช้เองและปัจจุบันนายสมนึกมีชนะ ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ทำน้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้าใช้เอง มาเป็นเวลา 10 กว่าปีแล้ว สามารถลดภาระหนี้สินในครัวเรือนได้และมีสุขภาพร่างกายที่ดี ปลอดจากสารเคมีต่างๆ ครอบครัวมีสุข เวลา12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ร่วมพูดคุยกันตามความสะดวก เวลา 13.00 น. เริ่มทำกิจกรรมกวนน้ำยาเอนกประสงค์วันนี้ที่ทำคือน้ำยาซักผ้าและน้ำยาล้างจานเริ่มแรกวิทยากรแนะนำการทำน้ำยาซักผ้าและน้ำยาล้างจานโยวิทยากร วันนี้คือนางขวัญใจเนาว์สุวรรณเป็นปราชญ์ชาวบ้านวัสดุที่ใช้ทำวันนี้ซื้อมาจาก ธกส.ก่อน เริ่มจากแนะนำวิธีการทำโดยแจกเอกสารประกอบการทำกิจกรรม ขั้นตอนที่1. ผสมเกลือกับน้ำคนให้ละลายก่อนวางพักไว้ 2. นำ N 70 ใส่ถังกวนไปทางเดียวกันประมาณ 5 นาที นำน้ำเกลือที่ละลายไว้เติมลงไปและกวนต่อไปสลับกับใส่น้ำเกลือจนหมดไปเรื่อยๆ 3. เติม F 24 กวนไปทางเดียวกันจนเข้ากันดี 4. ผงฟองนำมาละลายน้ำร้อนคนจนละลายดีนำมาเติมลงไปกวนจนเข้ากันดี 5. เติมน้ำหมักชีวภาพ มะกรูดลงไปกวนต่อไปเรื่อยๆ ในทางเดียวกัน 6. นำน้ำเปล่าประมาณ 6 ลิตร มาเติมลงไป กวนไปเรื่อยๆในทางเดียวกันประมาณ 10 นาที หลังจากนั้นทิ้งไว้ให้ฟองยุบและก็แบ่งกันไปใช้ เวลา 14.30 – 15.30 น.แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องของการนำน้ำยาเอนกประสงค์ไปใช้ และก็แบ่งน้ำยาที่ร่วมกันทำในวันนี้ไปใช้ที่บ้านและปิดการทำกิจกรรมในวันนี้

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

80 80
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

9.2 เรียนรู้การทำน้ำยาเอนกประสงค์ ครั้งที่ 2

วันที่ 16 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อเรียนรู้การทำน้ำยาเอนกประสงค์

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.ครัวเรือนเป้าหมายเรียนรุู้การทำน้ำยาเอนกประสงค์ ร้อยละ 85 2.เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนากิจกรรมตามโครงการ 3.เกิดความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มวัย 4.เกิดองค์ความรุ้ในการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

สรุปผลการดำเนินงานาตามโครงการ สรุปได้ว่า กิจกรรมวันนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 40 คน มาเรียนรุ้การทำน้ำยาเอนกประสงค์ ซึ่งเป็นการใช้สมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชนมาเป็นส่วนผสม เป็นการลดการใช้สารเคมี และเรียนรู้การลดรายจ่ายของครัวเรือนในชีวิตประจำวัน เรียนรุู้การลดสารเคมีในชีวิตประจำวันโดยใช้สมุนไพรที่มีอยู่ในครัวเรือนแทนการทำน้ำยาเอนกประสงค์ครั้งนี้ทำให้สมาชิกกลุ่มได้เกิดการเรียนรู้รว่มกัน ได้พูดคุยระหว่างกัน ทำให้เกิดความรัก ความสามัคคีนอกจากนั้นสมาขิกกลุ่มยังมีความเอื้อเฟื้อ มีการแบ่งปันกันผลิตภัณฑ์ระหว่างกัน เพราะหลังจากทำนน้ำยาเอนกประสงค์เสร็จ ได้มีการจัดแบ่งปันให้นำไปใช้ที่บ้าน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เรียนรู้เกี่ยวกับน้ำยาเอนกประสงค์ โดยใช้สมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชน เพื่อลดการใช้สารเคมี และประหยัดต้นทุนในการผลิต โดยนางขวัญใจเนาว์สุวรรณ เรียน 2 ครั้ง
1.เรียนรู้เกี่ยวกับวัสดุในการทำวิธีการทำ โดยซื้อส่วนผสม M70 กำกัว ผงฟอง กรดมะนาว หัวน้ำหอม เกลือ มาจาก ธกส. การนำเอาสมุนไพร เช่น มะกรูดมะนาวมะเฟืองตะลิงปริงเป็นต้นมาเป็นส่วนผสม และให้สมาชิกร่วมกันทำน้ำยาเอนกประสงค์และแบ่งใส่ขวดเพื่อให้สมาชิกนำไปใช้ที่บ้าน 2.แลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังจากการนำน้ำยาเอนกประสงค์ไปใช้ความแตกต่าง ข้อดีของการนำน้ำยาอเนกประสงค์ไปใช้ และสรุปเป็นองค์ความรู้ในการทำน้ำยาเอนกประสงค์

กิจกรรมที่ทำจริง

วันนี้เป็นกิจกรรมการเรียนรู้การทำนำ้ยาเอนกประสงค์ครั้งที่ 2ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านควนหนองหงษ์
กำหนดการกิจกรรม เวลา 9.00 – 10.30 น รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เวลา 10.30-11.00 น. ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงพูดคุย เวลา 11.00-12.00 น.ปฎิบัติกิจกรรมการทำน้ำยาล้างจาน เวลา 12.00-13.00 น. พักรับประธานอาหารกลางวัน เวลา 13.00-14.30 น.ปฎิบัติกิจกรรมการทำน้ำยาซักผ้า เวลา 14.00-15.00 น.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เวลา 15.00-15.30 น.ปิดประชุมการทำกิจกรรม วาระที่ 1ผู้รับผิดชอบโครงการนางรัชนูมีชนะ กล่าวเปิดการประชุม เรื่องที่ 1ที่มาของงบประมาณโครงการบ้านควนหนองหงส์เรียนรู้การลดหนี้ ด้วยวิถีพอเพียงเงินสนับสนุนมาจาก สสส.ซึ่งได้มาจากภาษีเหล้าและบุหรี่สนับสนุนมาเพื่อให้ชุมชนได้ทำกิจกรรมเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและกิจกรรมที่ทำในวันนี้คือการเรียนรู้การทำน้ำยาเอนกประสงค์ ครั้งที่ 2

เรื่องที่ 2แนะนำวัสดุในการทำน้ำยาเอนกประสงค์ซึ่งมี
1. N.701กก. /1ชุด 2. F.240.5 กก. / 1 ชุด 3. กลิ่นน้ำหอมสมุนไพร
4. น้ำมะนาว 1 ลิตร/1 ชุด 5. ผงฟอง 1ขีด/1 ชุด 6. ผงข้น 1ขีด/1 ชุด 7. น้ำด่างขี้เถ่า15 ลิตร / 1 ชุด วาระที่ 2 การเรียนรู้การทำน้ำยาล้างจานโดยนางขวัญใจ เนาว์สุวรรณ ให้ชาวบ้านแบ่งกลุ่ม 5-6 คน เพื่อเรียนรู้ ขั้นตอนที่1. นำผงฟองมาละลายกับน้ำอุ่นทิ้งไว้ ขั้นตอนที่2 นำ N 70 ลงในถังสีกวนไปในทางเดียวกันจนมีสีขาวนวลแล้วค่อยโรยเกลือลงไปโดยกวนไปทางเดียวกันถ้ารู้สึกหนักมือให้เติมน้ำลงไป แล้วค่อยๆโรยเกลือลงไปจนหมดแล้วใส่ F 24 ลงไป กวนเรื่อยๆ
ขั้นตอนที่3 เติมน้ำมะนาวลงไปแล้วกวนไปเรื่อยๆสลับกันเติมน้ำด่างขี้เถ่าหลังจากนั้นก็นำน้ำที่ละลายผงฟองไว้มาเติมลงไปแล้วก็ไปในทางเดียวกันเรื่อยๆสลับกันเติมน้ำด่างขี้เถ่าให้ได้ประมาณ15 ลิตรกวนไปในทางเดียวเรื่อยๆจนดูว่าส่วนผสมทั้งหมดละลายดีแล้วเติมหัวน้ำหอมลงไปจะเป็นน้ำยาล้างจานวันนี้จะใช้กลิ่นเลมอนสำหรับน้ำยาซักผ้าใช้กลิ่นลักษ์กวนไปเรื่อยๆประมาณ20 นาที หลังจากนั้นพักทิ้งไว้ จนฟองยุบแล้วค่อยแบ่งกันไปใช้ วาระที่ 3หลังจากเสร็จการเรียนรู้การทำน้ำยาล้างจานน้ำยาซักผ้าแล้วผู้ร่วมทำกิจกรรมทั้งหมดมาร่วมกันพูดคุยสนทนาความพึงพอใจ ความรู้ที่ได้รับในการทำกิจกรรมในวันนี้ผลสรุปว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจในการทำกิจกรรมในวันนี้และพร้อมที่จะนำไปทำใช้เองในครัวเรือนในครั้งต่อๆไปเพื่อเรียนรู้การลดหนี้ไปครับกัน เวลา 15.00 น.แบ่งน้ำยากับไปใช้และก็ปิดประชุมการทำกิจกรรมในวันนี้

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

80 80

10. สร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชน

ไม่มีกิจกรรม

11. ประเมินผลกิจกรรม

ไม่มีกิจกรรม

12. ถอดบทเรียนการพัฒนา

ไม่มีกิจกรรม

13. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.1 ปฐมนิเทศโครงการใหม่

วันที่ 3 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อปฐมนิเทศโครงการใหม่

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

วันนี้สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ 1.มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2 คน 2.เรียนรู้วิธีการดำเนินงานตามโครงการ 3.เรียนรู้วิธีการตรวจสอบเอกสารโครงการและการทำเอกสารเกี่ยวกับการเงินเช่นการเขียนบิล 4.เรียนรู้วิธีดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 5.ได้วางแผนการดำเนินงานตามโครงการ 6.ได้เรียนรู้ความเสี่ยง ต่อการดำเนินงาน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

สจรส.มอ.รวมกับพี่เลี้ยงจังหวัดนครศรึีธรรมราช จัดปฐมนิเทศโครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง

วันนี้ สจรส.มอ.ได้จัดปฐมนิเทศโครงการใหม่ โดย อ.พงศ์เทพ ได้ชี้แจงแนวทางการทำโครงการ วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
อ.กำไล ได้แนะนำแนวคิดการทำโครงการ และขั้นตอนการทำโครง3 ระยะ ช่วงก่อนดำเนินงาน ระหว่างดำเนินงานและหลังดำเนินงาน อ.สุดา ได้แนะนำเรือ่งเกี่ยวกับเอกสารเงิน
อ.ถนอม ได้แนะนำเกี่ยวกับการบันทึกข้อมุลลงในเวปไซด์

 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.2 การติดตามโครงการจาก สจรส.มอ

วันที่ 7 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อความเข้าใจในการทำโครงการ และการทำรายงานที่ถูกต้อง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

สรุปผลการดำเนินกิจกรรมวันนี้ สรุปได้ว่า 1. เข้าร่วมกิจกรรมของ สสส.โดยการติดตามการทำโครงการของพี่เลี้ยง 2. เข้าใจการเขียนรางงาน 3. การเรียนรู้การทำรายงาน เรียนรู้การทำรายงานการเงิน เรียนรู้การหักภาษี ณ ที่จ่าย 4. เข้าใจการบันทึกกิจกรรมในเว็บไซต์

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

การติดตามโครงการจาก  สจรส.มอ

กิจกรรมที่ทำจริง

09.30น.ได้พบพี่เลี้ยงเพื่อติดตามผลงานทำกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อม และบันทึกกิจกรรมรายงานกิจกรรม ที่เกิดขึ้น และไปพบ สจรส.มอ.ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เรียนรู้; 1.การเขียนรายงานและการเงิน การบันทึก รายงานลงโปรแกรม การประเมินผล คุณภาพกิจกรรม 2.การเก็บรวมรายงานใน 1กิจกรรม เอกสาร -รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม -ใบเสร็จรับเงิน 1ใบเสร็จ -สำเนาบัตรประชาชน ผู้รับเงิน 2.2 การจ่ายภาษี  เอกสารทางภาษี 2.3การเขียนรายงาน บันทึกการทำกิจกรรมลงในเว็บไซต์ 3.การหักภาษี ออกภาษีหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3 ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.3 ติดตามผลการดำเนินงานจากพี่เลี้ยงโครงการ

วันที่ 30 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อดำเนินการจัดทำรายงานความก้าวหน้าและรายงานการเงินเพื่อปิดงวดที่ 1

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ สรุปได้ว่า วันนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม2 คน และพี่่เลี้ยงได้ตรวจความพร้อมของเอกสาร และทำความเข้าใจในการสรุปปิดงวดโครงการฯตัวแทนได้เรียนรู้และทำความเข้าใจการลงบันทึกบัญชี ได้ทราบถึงการบันทึกข้อมูลในเว็บไซต์เรียนรู้การเขียนกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติยังไม่ชัดเจน มีการสอนแนะในการเพิ่มรูปของแต่ละกิจกรรม ส่ิงที่ตัวแทนเข้าใจมากขึ้นคือ การทำความเข้าใจของการปิดงวดและปิดบัญชีงวดที่ 1 นอกจากนั้นยังได้ได้เรียนรู้ระบบการทำงานงบประมาณของราชการเช่น การทำเอกสารทางเงินการเขียนบิล

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

คณะทำงานเข้าประชุมร่วมกับพี่เลี้ยง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและสรุปรายงานปิดงวด 1

กิจกรรมที่ทำจริง

09.30น. ได้ไปพบพี่เลี้ยงเพื่อติดตามผลงานของกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้ สจรส.มอ. ตรวจหลักฐาน 10.30น. พี่เลี้ยงได้ตรวจสอบหลักฐานการเงิน ตรวจสอบยอดเงินในโครงการและการบันทึกออนไลน์ และทำการบันทึกแก้ไขข้อผิดพลาด 11.30น. พี่เลี้ยงได้ตรวจสอบหลักฐาน สมุดบัญชีธนาคารจะต้องทำกิจกรรมให้ได้ 60% พร้อมหลักฐานการจ่ายเงินภาษี 12.30น. พักรับประทานอาหารเที่ยง 13.30น. บันทึกข้อมูลเข้าโปรแกรม และสอบถามข้อปัญหา 16.30น. ปิดการอบรม

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.4 ปิดรายงานงวดที่ 1 ร่วมกับพี่เลี้ยง

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อทำความเข้าใจเอกสารและปิดงวด

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ ได้ว่า ตอนนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ 2 คน เพื่อฝึกการเรียนรู้ในการเขียนรายงานและสรุปการเขียนเอกสารในกิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปแล้ว และนอกจากนี้คณะทำงานยังได้เรียนรู้การทำบัญชีทางการเงิน ในการตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารด้านการเงิน การตรวจสอบในการเขียนบิลและได้เรียนรู้ถึงการปิดงวดงบประมาณการทำกิจกรรม ได้รู้ถึงความสำคัญทางการเงิน ได้รู้ถึงน้ำใจของเพื่อนร่วมงาน ในการช่วยเหลือกันในการทำเอกสาร และบันทึกข้อมูลในเว็บไซต์ และความสามัคคีในทีมงานคือการได้ช่วยกันทำเอกสารและบันทึกข้อมูลในเว็บไซต์ให้เสร็จ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ตัวแทนโครงการเข้าร่วมเรียนรู้และปิดงวดรายงานร่วมกับ พี่เลี้ยง

กิจกรรมที่ทำจริง

เดินทางมาพบพี่เลี้ยง รพ.สต. เขาพระบาท เพื่อดำเนินการปิดงวดครั้งที่ 1 ได้เรียนรู้ในเรื่อง: -การตรวจหลักฐานการทำงายงาน -การลงบันทึกโปรแกรมออนไลน์ -การโหลดรูปภาพ ขึ้นเว็บไซต์ -การลงบันทึกรายรับรายจ่าย ได้เรียนรู้การแก้ไขดังนี้ -การเขียนบันทึกรายงานลงโปรแกรมออนไลน์ในแต่ละกิจกรรม -ใบสำคัญรับเงิน -การเปลี่ยนแปลงวันที่ทำกิจกรรม -การเขียนผลที่เกิดขึ้นในแต่ละกิจกรรม

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.5 จัดทำรายงาน ปิดงวดที่ 1

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม พร้อมจัดทำรายงานความก้าวหน้างวดที่ 1

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

สรุปการดำเนินงานตามโครงการได้ว่าวันนี้มีตัวแทนโครงการเข้าร่วมกิจกรรม 2 คน ส่ิ่งที่โครงการได้เรียนรู้คือ (1) โครงการได้รับการตรวจสอบเอกสารจากพี่เลี้ยง พร้อมทั้งได้รับการชี้แนะให้แก้ไขเอกสารให้ถูกต้อง (2)พี่เลี้ยงได้ช่วยแก้ไขเอกสารที่ผิดให้มีความถูกต้อง และชัดเจน ได้แก่ เอกสารการเงิน (3)ได้เรียนรู้แนวทางในการเขียนเอกสารเพื่อปิดเอกสารโครงการ การเขียนผลผลิต การเขียนผลลัพธ์ (4)ได้เรียนรู้การสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

การติดตามรายงานการดำเนินกิจกรรมของ สจรส.มอ.ในงวดการเงินที่1

กิจกรรมที่ทำจริง

วันนี้เป็นกิจกรรม ปิดงวดโครงการที่ 1  โดยจัดกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์     ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ก็เป็นการตรวจเอกสารด้านการเงิน  เอกสารเกี่ยวกับโครงการ  และการบันทึกกิจกรรมในออนไลน์  ของเจ้าหน้าที่  สจรส.มอ.  ซึ่งจะต้องรอเข้าคิวในการตรวจเอกสาร  เพราะมีโครงการในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจำนวนมากที่มาร่วมกันตรวจในวันนี้  โครงแต่ละโครงการได้ตรวจเป็นเวลา จึงทำให้ไม่ทันในการตรวจ  และเมื่อได้สอบถามจากโครงการที่ตรวจแล้ว  เอกสารเกี่ยวกับการเงินยังผิดอยู่บ้าง  และการบันทึกกิจกรรมในเว็บไซต์  ยังไม่สมบูรณ์  รายละเอียดของกิจกรรม และผลลัพธ์ที่ได้ยังไม่ชัดเจน  ก็เลยกลับไปแก้ไขก่อนให้เรียบร้อยและจะส่งตรวจในภายหลัง

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2

14. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

14.1 จัดทำป้ายโครงการและป้ายปลอดบุหรี่

วันที่ 16 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ สรุปได้ว่า วันนี้ได้ป้ายโครงการ 1 ป้าย เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการ และมีการติดตั้งสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 1 ป้ายเพื่อรณรงค์การงดสูบบุหรี่ และแสดงเขตพื้นที่ปลอดบุหรี่

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

จัดทำป้ายโครงการและป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่เพื่อ ประชาสัมพันธ์โครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง

ทำป้ายไวนิลโครงการ บ้านควนหนองหงส์ เรียนรู้การลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง  และป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่  จัดทำป้ายเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายปลอดบุหรี่และป้ายปลอดสุรา เพื่อรณรงค์การปลอดบุหรี่และปลอดสุรา 

 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 49 22                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 203,650.00 74,099.00                  
คุณภาพกิจกรรม 88 68                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน

1.ช่วงนี้ประชาชนไม่ค่อยอยุ่บ้านเพราะราคายางพาตกต่ำ การทำกิจกรรมต้องใช้เวลา

เนื่องจากราคายางพาราตกต่ำมาก คนอพยพไปทำงานนอกบ้าน ในเมือง ทิ้งให้บุตรหลาน กับผู้สูงอายุเฝ้าบ้าน เมื่อจัดกิจกรรม ต้องใช้เวลามากขึ้นและเพ่ิมจำนวนวัน

1.จัดกิจกรรมต้องสอบถามว่ากลุ่มเป้าหมายหยุดทำงานวันไหน 2.เพิ่มวันทำกิจกรรม มากขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุสภาพที่ดีขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน คน โปรดระบุข้อมูลของแกนนำ ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง พร้อมแนบมากับรายงาน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ
นาย สุรินทร์ มีชนะ 298 หมู่ที่ 3 ตำบลควนหนองหงษ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เศรษฐกิจพอเพียง
นาย สุทัศน์ ศรีมาลา 240/2 หมู่ที่ 3 ตำบลควนหนองหงษ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เศรษฐกิจพอเพียง
นาง สุจารีย์ เดชนวล 87/1 หมู่ที่ 3 ตำบลควนหนองหงษ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เศรษฐกิจพอเพียง
นาง รัชนู มีชนะ 25/2 หมู่ที่ 3 ตำบลควนหนองหงษ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เศรษฐกิจพอเพียง

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)
ปุ๋ยหมักชีวภาพสูตรผสม

1.เป็นการนำเศษใบไม้ เศษมูลไก่ และเศษอาหารครัวเรือน มาทำการผสมและหมักเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพ
2.สูตรดังกล่าว เป็นปุ๋ยผสม และมีสารอินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อต้นไม้

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

 1. สภาผู้นำบ้านควนหนองหงส์ ครั้งที่ 6 ( 9 มีนาคม 2559 )
 2. เรียนรู้บัญชีครัวเรือน เพื่อลดรายจ่าย ครั้งที่ 1 ( 12 มีนาคม 2559 )
 3. เรียนรุู้การทำน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยชีวภาพ ครั้งที่1 ( 23 มีนาคม 2559 )
 4. ติดตามความก้าวหน้าโครงการ ( 26 มีนาคม 2559 )
 5. เรียนรู้บัญชีครัวเรือน เพื่อลดรายจ่าย ครั้งที่ 2 ( 29 มีนาคม 2559 )
 6. สภาผู้นำบ้านควนหนองหงส์ ครั้งที่ 7 ( 9 เมษายน 2559 )
 7. สภาผู้นำบ้านควนหนองหงส์ ครั้งที่ 8 ( 9 พ.ค. 2559 )
 8. สร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชน ครั้งที่ 1 ( 14 พ.ค. 2559 )
 9. เรียนรุู้การทำน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยชีวภาพ ครั้งที่ 2 ( 21 พ.ค. 2559 )
 10. สภาผู้นำบ้านควนหนองหงส์ ครั้งที่ 9 ( 9 มิถุนายน 2559 )
 11. ปลูกผักชีวภาพ ครั้งที่ 1 ( 18 กรกฎาคม 2559 )
 12. สร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชน ครั้งที่ 2 ( 20 กรกฎาคม 2559 )
 13. การปลูกผักชีวภาพ ครั้งที่ 2 ( 22 กรกฎาคม 2559 )
 14. ประเมินผลกิจกรรม ครั้งที่ 1 ( 23 กรกฎาคม 2559 )
 15. เรียนรุู้การทำน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยชีวภาพ ครั้งที่ 3 ( 25 กรกฎาคม 2559 )
 16. เรียนรู้บัญชีครัวเรือน เพื่อลดรายจ่าย ครั้ืงที่ 3 ( 29 กรกฎาคม 2559 )
 17. การปลูกผักชีวภาพ ครั้งที่ 3 ( 2 สิงหาคม 2559 )
 18. สภาผู้นำบ้านควนหนองหงส์ ครั้งที่ 10 ( 9 สิงหาคม 2559 )
 19. วิเคราะห์เส้นสร้างรายได้ชุมชน ( 13 สิงหาคม 2559 )

(................................)
นาง รัชนู มีชนะ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......