บ้านควนหนองหงส์เรียนรู้การลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง

แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินแบบมีโครงสร้าง

ชื่อโครงการ บ้านควนหนองหงส์เรียนรู้การลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง

รหัสโครงการ 58-03883 รหัสสัญญา 58-00-2027 ระยะเวลาโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ

เป็นการคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้

  • ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
  • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
  • การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
  • ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน
  • กระบวนการชุมชน
  • มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียดหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
มีไม่มี
1. เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน

 

 

 

1. ความรู้ใหม่ / องค์ความรู้ใหม่

 

 

 

2. สิ่งประดิษฐ์ / ผลผลิตใหม่

น้ำยาเอนกประสงค์สมุนไพร และการปลูกผักปลอดสารพิษด้วยชีวภาพ

 

 

3. กระบวนการใหม่

 

 

 

4. วิธีการทำงาน / การจัดการใหม่

 

 

 

5. การเกิดกลุ่ม / โครงสร้างในชุมชนใหม่

 

 

 

6. แหล่งเรียนรู้ใหม่

 

 

 

7. อื่นๆ

 

 

 

2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ

 

 

 

1. การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล

 

 

 

2. การบริโภค

 

 

 

3. การออกกำลังกาย

 

 

 

4. การลด ละ เลิก อบายมุข เช่น การพนัน เหล้า บุหรี่

 

 

 

5. การลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การขับรถโดยประมาท

 

 

 

6. การจัดการอารมณ์ / ความเครียด

 

 

 

7. การดำรงชีวิต / วิถีชีวิต เช่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง

 

 

 

8. พฤติกรรมการจัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน

 

 

 

9. อื่นๆ

 

 

 

3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)

 

 

 

1. กายภาพ เช่น มีการจัดการขยะ ป่า น้ำ การใช้สารเคมีเกษตร และการสร้างสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ

 

 

 

2. สังคม เช่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ครอบครัวอบอุ่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยต่าง ๆ มีพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่ทางสังคม เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน มีการใช้ศาสนา/วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนา

 

 

 

3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคม /สร้างอาชีพ / เพิ่มรายได้

 

 

 

4. มีการบริการสุขภาพทางเลือก และมีช่องทางการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

 

 

 

5. อื่นๆ

 

 

 

4. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ

 

 

 

1. มีกฎ / กติกา ของกลุ่ม ชุมชน

 

 

 

2. มีมาตรการทางสังคมของกลุ่ม ชุมชน

 

 

 

3. มีธรรมนูญของชุมชน

 

 

 

4. อื่นๆ เช่น ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯลฯ

 

 

 

5. เกิดกระบวนการชุมชน

 

 

 

1. เกิดการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่ม / เครือข่าย (ใน และหรือนอกชุมชน)

เกิดกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษอย่างน้อย 5 ชนิด ต่อครัวเรือน

 

 

2. การเรียนรู้การแก้ปัญหาชุมชน (การประเมินปัญหา การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมิน)

 

 

 

3. การใช้ประโยชน์จากทุนในชุมชน เช่น การระดมทุน การใช้ทรัพยากรบุคคลในชุมชน

 

 

 

4. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มและชุมชนที่เกิดจากโครงการอย่างต่อเนื่อง

เกิดการรวมกลุ่มเพื่อทำน้ำยาเอนกประสงค์ การทำปุ๋ยหมัก การทำบัญชีครัวเรือน และรายรับรายจ่าย

 

 

5. เกิดกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชน

 

 

 

6. เกิดทักษะในการจัดการโครงการ เช่น การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ การทำแผนปฏิบัติการ

มีการสำรวจข้อมูล เพื่อต้องการลดภาระหนี้สินในชุมชน

 

 

7. อื่นๆ

 

 

 

6. มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

 

 

 

1. ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง / กลุ่ม / ชุมชน

ชาวบ้านมีสุขภาพทางจิตใจที่ดีขึ้น ไม่กังวล เพราะไม่มีสารตกค้าง และไม่กังวลเรื่องค่าใช้จ่าย

 

 

2. การเห็นประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตนอย่างสมดุล

 

 

 

3. การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และพอเพียง

 

 

 

4. ชุมชนมีความเอื้ออาทร

 

 

 

5. มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานปัญญา

 

 

 

6. อื่นๆ

 

 

 

7. บทคัดย่อ

 

 

 

1. บทคัดย่อ

เกิดผลลัพธ์ ดังนี้

1.มีการเรียนรู้การทำบัญชีครัวเรือน คือ ได้เรียนรู้การทำบัญชีครัวเรือนที่ถูกต้อง ทำง่าย เข้าใจง่าย ทำให้สามารถรู้ค่าใช้จ่ายที่เกินความจำเป็น และรู้สถานการณ์ทางการเงิน รายรับ-รายจ่าย ของครัวเรือนในแต่ละเดือนได้ และนำมาแก้ปัญหา ปรับพฤติกรรมการใช้เงินแบบสิ้นเปลืองได้

2.ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เนื่องจากมีการเรียนรู้ภูมิปัญญา การทำน้ำยาอเนกประสงค์ใช้เองในครัวเรือน สามารถลดค่าใช้จ่ายลงไปได้ ลงทุน 200 บาท ผลิตน้ำยาได้ 15 ลิตร สามารถใช้ได้ 3 เดือน เทียบกับผลิตภัณฑ์ในท้องตลาด ประมาณ 1000 บาท สามารถค่าใช่จ่ายไปได้ 800 บาท สามารถนำขาย เพิ่มรายได้ และที่สำคัญรักษาสุขภาพมือได้ดีมาก

3.ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ สุขภาพดีขึ้น เนื่องจากการนำภูมิปัญญาชาวบ้านกลับมาใช้ ได้แก่

  • การปลูกผักปลอดสารพิษในครัวเรือน อย่างน้อย 5 ชนิด ข้างบ้าน ลดค่าใช้จ่าย ค่ากับข้าวได้อย่างน้อยวันละ 20 บาท และสุขภาพดีขึ้นไปด้วย เพราะไม่ได้รับสารเคมี เหลือจากกินสามารถขายเพิ่มรายได้ ได้อีกทาง
  • การทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ ช่วยลดต้นทุนทางการเกษตร ได้ประมาณ 2000 บาทต่อปี และสามารถปรับหน้าดิน ปรับสภาพดินให้ดีขึ้น มีผลผลิตเพิ่มขึ้น และเพิ่มรายได้ ได้อีก

4.ลดความขัดแย้งในชุมชน สร้างความอบอุ่นให้ครอบครัว มีการรวมกลุ่มกันในชุมชน พูดคุยกันมากขึ้น มีการแบ่งปัน สามัคคีกัน ในครอบครัวมีเวลาให้กันมากขึ้นเพราะได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

5.เกิดความภูมิใจของชุมชน ทำให้สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น สร้างรอยยิ้มกับคนในชุมชน คนมีรายได้เพิ่ม ค่าใช้จ่ายลด สุขภาพร่างกายดี ชุมชนเอื้อเฟื้อ รู้จักอดออม โดยยึดบัญชีครัวเรือน ก็สามารถมีเงินเหลือ ปลดหนี้สินได้

** สรุปภาพรวมโครงการ/รายละเอียด จะนำไปใส่ในบทคัดย่อของรายงาน ส.3