รหัสโครงการ 58-03783
สัญญาเลขที่ 58-00-2030
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อโครงการ บ้านปากบางจัดการขยะ สู่ชุมชนปลอดสารพิษ

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ปฐมนิเทศโครงการ
2) ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
3) ประชุมพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำในชุมชนประจำเดือนตุลาคม/2558
4) จัดทำภาพถ่ายกิจกรรม
5) 1. จัดประชุมเพื่อเปิดตัวโครงการให้กับประชาชนในหมู่ที่ 8 ได้รับทราบครั้งที่ 1และ2. ประชุมคณะกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 20 คน เพื่อร่วมกันก่อตั้งเป็นสภาผู้นำ3.แจกถุงผ้าให้กับครัวเรือนต้นแบบ จำนวน 50 ใบ
6) ประชุมพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำในชุมชน ประจำเดือน พฤศจิกายน /2558
7) อบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ การคัดแยกขยะ และจัดทำกติกาชุมชนในการจัดการขยะ
8) อบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน
9) ประชุมพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำในชุมชนประจำเดือนธันวาคม/2558
10) ศึกษาดูงานหมู่บ้านต้นแบบผลิตปุ๋ยและธนาคารขยะ
11) ประชุมพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำในชุมชนประจำเดือนมกราคม /2559
12) การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพในระดับครัวเรือนจากขยะเปียก
13) ประชุมพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำในชุมชนประจำเดือนกุมภาพันธ์/2559
14) กิจกรรมรีไซเคิลขยะ การแปรรูปขยะรีไซเคิล

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 61,160.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 0.00 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -24,242.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 0.00 บาท
รวมรายรับ (1) = 61,160.00 บาท รวมรายจ่าย (2) = 85,402.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -24,242.00 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 76,440.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางสาว วรกาญจน์ ปกฤตดำรง )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

 1. จัดทำรายงาน (20 กุมภาพันธ์ 2559)
 2. ประชุมพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำในชุมชนประจำเดือนมีนาคม /2559 (5 มีนาคม 2559)
 3. ประชุมพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำในชุมชนประจำเดือนเมษายน /2559 (9 เมษายน 2559)
 4. จัดตั้งกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพจากขยะเปียกในชุมชน (10 เมษายน 2559)
 5. ประชุมพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำในชุมชนประจำเดือนพฤษภาคม/2559 (14 พ.ค. 2559)
 6. จัดตั้งธนาคารขยะ ในหมู่บ้าน (15 พ.ค. 2559)
 7. ประชุมพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำในชุมชนประจำเดือน มิถุนายน /2559 (11 มิถุนายน 2559)
 8. ขยายธนาคารขยะเข้าสู่วัดและ โรงเรียน (18 มิถุนายน 2559)
 9. กิจกรรมสรุปบทเรียน ถอดบทเรียน ผลการดำเนินการ โครงการ และจัดทำเอกสารสรผลการดำเนินการโครงการ (19 มิถุนายน 2559)
 10. งานชุมชนสร้างสุขบ้านปากบางสะอาด ครัวเรือนปลอดขยะ (9 กรกฎาคม 2559)
 11. ประชุมพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำในชุมชนประจำเดิอน กรกฎาคม /2559 (10 กรกฎาคม 2559)
 12. ประชุมเพื่อ ก่อตั้งและรับสมัครสมาชิก กองทุนสวัสดิการขยะในชุมชน (16 กรกฎาคม 2559)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางสาว วรกาญจน์ ปกฤตดำรง )

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางเกศินีสินสวัสดิ์ )