รหัสโครงการ 58-03783
สัญญาเลขที่ 58-00-2030
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

งวดโครงการ ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 สิงหาคม 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 ตุลาคม 2559

ชื่อโครงการ บ้านปากบางจัดการขยะ สู่ชุมชนปลอดสารพิษ

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) จัดทำรายงาน
2) ประชุมพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำในชุมชนประจำเดือนมีนาคม /2559
3) ประชุมพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำในชุมชนประจำเดือนเมษายน /2559
4) จัดตั้งกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพจากขยะเปียกในชุมชน
5) จัดตั้งธนาคารขยะ ในหมู่บ้าน
6) ประชุมพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำในชุมชนประจำเดือนพฤษภาคม/2559
7) ประชุมพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำในชุมชนประจำเดือน มิถุนายน /2559
8) ขยายธนาคารขยะเข้าสู่วัดและ โรงเรียน
9) กิจกรรมสรุปบทเรียน ถอดบทเรียน ผลการดำเนินการ โครงการ และจัดทำเอกสารสรผลการดำเนินการโครงการ
10) งานชุมชนสร้างสุขบ้านปากบางสะอาด ครัวเรือนปลอดขยะ
11) ประชุมพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำในชุมชนประจำเดิอน กรกฎาคม /2559
12) ประชุมเพื่อ ก่อตั้งและรับสมัครสมาชิก กองทุนสวัสดิการขยะในชุมชน
13) ร่วมงานสร้างสุขภาคใต้

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = -24,242.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 76,440.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 444.19 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -18,124.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 1,444.19 บาท
รวมรายรับ (1) = 52,642.19 บาท รวมรายจ่าย (2) = 69,322.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -16,679.81 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 16,679.81 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางสาว วรกาญจน์ ปกฤตดำรง )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางสาว วรกาญจน์ ปกฤตดำรง )
15 ตุลาคม 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( )
15 ตุลาคม 2559