รหัสโครงการ 58-03783
สัญญาเลขที่ 58-00-2030
งวดที่ 1

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1)

1. ชื่อโครงการ บ้านปากบางจัดการขยะ สู่ชุมชนปลอดสารพิษ

2. ชุมชน บ้านปากบาง หมู่ 8 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา

3. รหัสโครงการ 58-03783 เลขที่ข้อตกลง 58-00-2030

4. ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 ตุลาคม 2559

5. รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน กันยายน 2558 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2559

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. ประชุมพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำในชุมชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 ประชุมพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำในชุมชนประจำเดือนตุลาคม/2558

วันที่ 30 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
  1. เพื่อรับสมัครจิตอาสาเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการในการดำเนินการสภาผู้นำ 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ 3. เพื่อพบปะพูดคุยทีมงานภายในหมู่บ้านประจำเดือน 4. เพื่อเร่งรัดติดตามงานที่จะต้องดำเนินการภายในเดือนและเดือนต่อไป 5. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกัน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.สภาผู้นำมีการดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานและปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 2.มีการประชุมทุกเดือน 3.มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 80 4.มีรายงานการประชุมเป็นรายลักษณ์อักษรทุกเดือน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
  1. ได้คณะกรรมการที่เข้ามาดำเนินการในสภาผู้นำ จำนวน 27 คน จะจัดประชุมทุกเดือนเดือนละ 1ครั้ง เพื่อติดตามผลการดำเนินการความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งมีรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.ชี้แจงโครงการและทำความเข้าใจกรรมการในหมู่บ้าน
2.ประชุมตามวาระการประชุมทั้ง 3 วาระ
3.เสนอข้อเสนอแนะและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขในการดำเนินงานครั้งต่ไป

กิจกรรมที่ทำจริง
  1. ประชุมเปิดตัวโครงการ และทำความเขาใจคณะกรรมการ
  2. รับสมัครจิตอาสาในการเข้ามาร่วมในการดำเนินการสภาผู้นำ
  3. สรุปรายงานการประชุม
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

 

35 27
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.2 ประชุมพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำในชุมชน ประจำเดือน พฤศจิกายน /2558

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
  1. เพื่อประชุมเตรียมความพร้อมเปิดธนาคารขยะ
  2. เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเรื่องการจัดการขยะ การคัดแยกขยะ และการทำกติกาในชุมชน
  3. เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.สภาผู้นำมีการดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานและปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 2.มีการประชุมทุกเดือน 3.มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 80 4.มีรายงานการประชุมเป็นรายลักษณ์อักษรทุกเดือน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
  1. ได้ครัวเรือต้นแบบ จำนวน 50 ครัวเรือน ซึ่งจะมีการติดตามการดำเนินการหลังจากมีการคัดแยกขยะที่ผ่านการอบรมไปแล้ว
  2. ได้ปรึกษาหารือเรื่องการดำเนินการงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจาก อบต ตาเนาะแมเราะ จำนวน 50000บาท
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.ประชุมสมาผู้นำเพื่อรับสมัครสมาชิก
2. ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการรับสมัครสมาชิกครัวเรือนปลอดขยะและครัวเรือต้นแบบ
3.ปรึกษาหารือเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะดำเนินการในเดือนต่อไป

กิจกรรมที่ทำจริง
  1. ประชุมสภาผู้นำเพื่อรับสมัครสมาชิก
  2. ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการรับสมัครสมาชิกครัวเรือนปลอดขยะและครัวเรือนต้นแบบ
  3. ปรึกษาหารือเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะดำเนินการในเดือนต่อไป
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

 

35 31
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.3 ประชุมพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำในชุมชนประจำเดือนธันวาคม/2558

วันที่ 12 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
  1. ติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมและเตรียมความพร้อมดำเนินการธนาคารขยะ
  2. เพื่อพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ 3. เพื่อวางแผนการดำเนินการในการจัดกิจกรรมต่อไป
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.สภาผู้นำมีการดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานและปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 2.มีการประชุมทุกเดือน 3.มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 80 4.มีรายงานการประชุมเป็นรายลักษณ์อักษรทุกเดือน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
  • ที่ประชุมได้หารือร่วมกันว่าจะพาครัวเรือนที่สมัครเข้าร่วมโครงการไปศึกษาดูงานหมู่บ้านต้นแบบธนาคารขยะ ณ อบต.ควนโดน จ.สตูล ในวันที่ 19 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้วางแผนการเตรียมงานร่วมกัน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.ประชุมติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมและเตรียมความพร้อมดำเนินการธนาคารขยะ
2.ประชุมตามวาระการประชุม
3.เร่งรัดให้ครัวเรือนคัดแยกขยะให้ถูกประเภทและเพิ่มมูลค่า

กิจกรรมที่ทำจริง

1.ประชุมติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมและเตรียมความพร้อมดำเนินการธนาคารขยะ
2.ประชุมตามวาระการประชุมของหมู่บ้าน 3.เร่งรัดให้ครัวเรือนคัดแยกขยะให้ถูกประเภทและเพิ่มมูลค่า
4.สรุปและปิดประชุม

  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

 

35 35
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.4 ประชุมพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำในชุมชนประจำเดือนมกราคม /2559

วันที่ 8 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
  1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของสภาผู้นำภายในชุมชน
  2. เพื่อเร่งรัดติดตามโครงการ
  3. เพื่อวางแผนการดำเนินงานในเดือนต่อไป
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.สภาผู้นำมีการดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานและปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 2.มีการประชุมทุกเดือน 3.มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 80 4.มีรายงานการประชุมเป็นรายลักษณ์อักษรทุกเดือน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
  • ทีมสภาผู้นำได้วางแผนเตรียมวัสดุที่จะนำมาทำเป็นปุ๋ยหมัก ได้แก่ เศษอาหารเหลือทิ้งจากร้านอาหารในชุมชน ผักผลไม้ที่เน่าเสียในตลาด เศษอาหาร เช่น หัวปลา เป็นต้น และได้มอบหมายให้คณะทำงานไปซื้ออุปกรณ์หัวเชื้อ กากน้ำตาล และถังหมักไว้ให้พร้อมสำหรับกิจกรรมในวันพรุ่งนี้
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.รายงานความก้าวหน้าและสรุปผลการดำเนินงาน
2.เร่งรัดติดตามกิจกรรมในการดำเนินกิจกรรมในเดือนต่อไป

กิจกรรมที่ทำจริง
  1. รายงานความก้าวหน้าและสรุปผลการดำเนินงาน และเตรียมกิจกรรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขยะและน้ำหมักชีวภาพ
  2. สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
  3. วางแผนการดำเนินงานในเดือนต่อไป
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

 

35 35
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.5 ประชุมพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำในชุมชนประจำเดือนกุมภาพันธ์/2559

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
  1. ประชุมพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำในชุมชนประจำเดือนกุมภาพันธ์/2559
  2. เพื่อเร่งรัดติดตามงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วในเดือนที่ผ่านมา 3.เพื่อวางแผนการดำเนินงานของเดือนถัดไป
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.สภาผู้นำมีการดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานและปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 2.มีการประชุมทุกเดือน 3.มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 80 4.มีรายงานการประชุมเป็นรายลักษณ์อักษรทุกเดือน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
  • ที่ประชุมได้กำหนดวันทำกิจกรรมรีไซเคิลขยะในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 และมอบหมายการเตรียมงานโดยแบ่งเป็นผู้ประสานวิทยากรมาให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะและการนำขยะมาประดิษฐ์เป็นของมีค่า มีราคา เตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อม และแบ่งฝ่ายสถานที่ ฝ่ายอาหาร เพื่อให้การทำกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์และประทับใจผู้ที่มาร่วมกิจกรรม
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.ประชุมพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำในชุมชนประจำเดือนกุมภาพันธ์/2559
2.เพื่อเร่งรัดติดตามงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วในเดือนที่ผ่านมา
3.เพื่อวางแผนการดำเนินงานของเดือนถัดไป
4.เพื่อประชุมตามวาระและเร่งรัดติดตาม

กิจกรรมที่ทำจริง

1.ประชุมพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำในชุมชนประจำเดือนกุมภาพันธ์/2559
2.เพื่อเร่งรัดติดตามงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วในเดือนที่ผ่านมา
3.เพื่อวางแผนการดำเนินงานของเดือนถัดไป คือ กิจกรรมรีไซเคิลขยะ 4.เพื่อประชุมตามวาระและเร่งรัดติดตาม

  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

 

35 35

2. 1. จัดประชุมเพื่อเปิดตัวโครงการให้กับประชาชนในหมู่ที่ 8 ได้รับทราบครั้งที่ 1และ2. ประชุมคณะกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 20 คน เพื่อร่วมกันก่อตั้งเป็นสภาผู้นำ3.แจกถุงผ้าให้กับครัวเรือนต้นแบบ จำนวน 50 ใบ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.1 1. จัดประชุมเพื่อเปิดตัวโครงการให้กับประชาชนในหมู่ที่ 8 ได้รับทราบครั้งที่ 1และ2. ประชุมคณะกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 20 คน เพื่อร่วมกันก่อตั้งเป็นสภาผู้นำ3.แจกถุงผ้าให้กับครัวเรือนต้นแบบ จำนวน 50 ใบ

วันที่ 31 ตุลาคม 2558 เวลา 10:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
  1. เพื่อเปิดตัวโครงการให้กับประชาชนในหมู่ที่ 8
  2. เพื่อทำความเข้าใจชี้้แจงงบประมาณกิจกรรมที่จะดำเนินการในแต่ละเดือน
  3. เพื่อชี้แจงที่มาของโครงการให้ชุมชนได้รับทราบ
  4. เพื่อแนะนำคณะทำงานทั้งภายในและภายนอกหมู่บ้าน
  5. เพื่อให้เกิดความสามัคคีภายในหมู่บ้าน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.ได้คณะกรรมการที่มาดำเนินการในเรื่องธนาคารขยะอย่างเป็นรูปธรรม 2.ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 8 ได้รับทราบถึงโครงการ กิจกรรมที่จะดำเนินการภายในหมู่บ้าน 3. ได้รับสมัครสมาชิกจะได้ทราบจำนวนผู้สนใจที่สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกในโครงการเพื่อนำมาวางแผนการดำเนินการต่อไป 4. ได้ครัวเรือนอาสาคัดแยกขยะ 5. ประชาชนเข้าใจโครงการและมีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการ

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
  1. ประชาชนในหมู่เข้าใจโครงการและมีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการ โดยประชาชนในหมู่ที่ 8 ได้รับสมัครสมาชิกครัวเรือนอาสาคัดแยกขยะ จำนวน 50 ครัวเรือน เข้าร่วมกระบวนการอย่างเข้มข้น และมีครัวเรือนที่สนใจเข้าร่วมเป็นครัวเรือนต้นแบบมากกว่า 50 หลังคาเรือน หลังจากจัดกิจกรรมเสร็จ
  2. ได้คณะกรรมการที่มาดำเนินการในเรื่องธนาคารขยะอย่างเป็นรูปธรรม
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
  1. จัดประชุมเพื่อเปิดตัวโครงการให้กับประชาชนในหมู่ที่ 8 ได้รับทราบครั้งที่ 1และครั้งที่ 2

- คัดเลือกคณะกรรมการ
- ประชาสัมพันธ์โครงการ
- รับสมัครสมาชิกธนาคารขยะ
2. ประชุมคณะกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 20 คน เพื่อร่วมกัน
- วางแผนการดำเนินการ
- คัดเลือกสถานที่ดำเนินการเก็บขยะอันตราย สถานที่จัดเก็บขยะเมื่อเปิดธนาคารขยะ
- กำหนดวันและเวลาเปิดธนาคารขยะ
- นำข้อมูลที่ได้มาประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านในหมู่ที่บ้านได้รับทราบทุกหลังคาเรือน

กิจกรรมที่ทำจริง
  1. นายอำเภอเบตงเป็นประธานในพิธีเปิดตัวโครงการ
  2. ผู้ใหญ่บ้านกล่าวรายงาน
  3. พี่เลี้ยง อ.สุวิทย์ หมาดอะดำ ได้กล่าวถึงโครงการ สสส.
  4. ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์ แผนงานกิจกรรมในโครงการ พร้อมกับอธิบายงบประมาณในแต่ละกิจกรรม
  5. รับสมัครครัวเรือนต้นแบบจำนวน 50 ครัวเรือน
  6. ตอบข้อซักถามและปิดประชุม
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

 

165 166

3. อบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ การคัดแยกขยะ และจัดทำกติกาชุมชนในการจัดการขยะ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.1 อบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ การคัดแยกขยะ และจัดทำกติกาชุมชนในการจัดการขยะ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
  1. เพื่อให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ การคัดแยกขยะ
  2. เพื่อจัดทำกติกาชุมชนในการจัดการขยะ และทดลองขายขยะเอาตังค์เข้าบัญชีกัน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เรื่องการคัดแยกขยะระดับดีร้อยละ 85 2.ผู้เข้าร่วมอบรมมีทักษะในการคัดแยกขยะที่ถูกต้องร้อยละ 90 3. คณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องการบริหารจัดการธนาคารขยะและสามารถดำเนินการเรื่องธนาคารขยะได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 4.ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เรื่องการจัดทำน้ำยาเอนกประสงค์ร้อยละ 80 5. เปิดธนาคารขยะและรับซื้อขยะโดยคณะกรรมการของหมู่บ้านและมีกิจกรรมเดินรณรงค์สร้างกระแสภายในหมู่บ้านปีละ 2 ครั้ง 6.มีร้านค้า 0 บาทภายในหมู่บ้านและสมาชิกมาใช้บริการร้อยละ 80

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

จากการประเมินผู้เข้าร่วมกิจกรรม พบว่า หลังจากจัดกิจกรรม

  1. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เรื่องการคัดแยกขยะระดับดีร้อยละ 85 คือ ต้องแยกขยะเป็น 3 ประเภท คือ ขยะเปียก ขยะรีไซเคิล และขยะทำลาย
  2. ผู้เข้าร่วมอบรมมีทักษะในการคัดแยกขยะที่ถูกต้องร้อยละ 90 คือ ต้องคัดแยกขยะที่บ้านของตนเอง
  3. คณะกรรมการมีความรู้เรื่องการจัดทำธนาคารขยะ ต้องมีคณะกรรมการ มีการรับซื้อและขายขยะ และมีกองทุนเกิดขึ้น ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในเดือนนี้
  4. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เรื่องการจัดทำน้ำยาเอนกประสงค์ร้อยละ 80
  5. เปิดธนาคารขยะและรับซื้อขยะโดยคณะกรรมการของหมู่บ้านและมีกิจกรรมเดินรณรงค์สร้างกระแสภายในหมู่บ้านปีละ 2 ครั้ง
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.อบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ การคัดแยกขยะ จำนวน 1 วัน
- อบรมให้ความรู้เรื่องขยะแต่ละประเภท
- ฝึกปฏิบัติการคัดแยกขยะแต่ละประเภท
- ฝึกปฏิบัติการจัดเก็บขยะอันตราย
- ฝึกปฏิบัติเรื่องการลดปริมาณขยะในครัวเรือนในต่ละวันโดยหลักสูตรที่ใช้ในการอบรมใช้หลักสูตรการคัดแยกขยะในครัวเรือนตามาตรฐานที่กรมควบคุมมลพิษกำหนด
2.สาธิตวิธีการคัดแยกขยะแต่ละประเภท

กิจกรรมที่ทำจริง
  1. อบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ การคัดแยกขยะ จำนวน 1 วัน

- อบรมให้ความรู้เรื่องขยะแต่ละประเภท
- ฝึกปฏิบัติการคัดแยกขยะแต่ละประเภท
- ฝึกปฏิบัติการจัดเก็บขยะอันตราย
- ฝึกปฏิบัติเรื่องการลดปริมาณขยะในครัวเรือนในต่ละวันโดยหลักสูตรที่ใช้ในการอบรมใช้หลักสูตรการคัดแยกขยะในครัวเรือนตามาตรฐานที่กรมควบคุมมลพิษกำหนด

2.สาธิตวิธีการคัดแยกขยะแต่ละประเภท

  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

 

150 150

4. ศึกษาดูงานหมู่บ้านต้นแบบผลิตปุ๋ยและธนาคารขยะ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.1 ศึกษาดูงานหมู่บ้านต้นแบบผลิตปุ๋ยและธนาคารขยะ

วันที่ 19 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
  1. ศึกษาดูงานหมู่บ้านต้นแบบผลิตปุ๋ยและธนาคารขยะ
  2. เพื่อนำความรู้ที่ได้มาจัดทำในหมู่บ่้านของตนเอง
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

คณะกรรมการรู้วิธีการบริหารธนาคารขยะและกระบวนการดำเนินงานอย่างชัดเจนและสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
  • คณะกรรมการรู้วิธีการบริหารธนาคารขยะ จากกิจกรรม 4 ฐาน เห็นการบริหารจัดการธนาคารขยะอย่างเป็นระบบ และกระบวนการดำเนินงานอย่างชัดเจนและสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง โดยเริ่มจากการคัดแยกขยะตามบ้านเรือนและนำมาขายที่ธนาคารขยะ และการนำเศษอาหารมาทำปุ๋ย การนำขยะมาประดิษฐ์เป็นของมีค่า ทำให้แกนนำสามารถนำวิธีการจัดการขยะและบริหารธนาคารขยะได้อย่างถูกต้องและนำมาใช้ในพื้นที่ได้
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.นำคณะกรรมการชุมชนผู้ที่สนใจไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาดูงานชุมชนที่มีการผลิตปุ๋ยใช้เองและมีการจัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน
2.ศึกษาและให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการธนาคารขยะมาใช้ในการดำเนินงานภายในหมู่บ้านตนเอง
3.เพื่อให้แกนนำสามารถที่จะนำต้นแบบกลับมาทำภายในพื้นที่ของตนเองได้

กิจกรรมที่ทำจริง

1.ขึ้นรถที่บริเวณหน้า อบต ตาเนาะแมเราะประมาณ 05.30 น. ออกเดินทางไปยัง อบต.ควนโดน จ.สตูล 2.นำคณะกรรมการชุมชนผู้ที่สนใจไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาดูงานชุมชนที่มีการผลิตปุ๋ยใช้เองและมีการจัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน
3. แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมตามฐานต่าง ๆ 4 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 ขยะอินทรีย์ ฐานที่ 2 ธนาคารขยะ ฐานที่ 3 คอนโดไส้เดือน ฐานที่ 4 รีไซเคิลขยะ
4. จดบันทึกกิจกรรมต่าง ๆ
5. ดูงานเสร็จประมาณเวลา 15.00 น.
6. ขึ้นรถเล่นกิจกรรมขยะหรรษาบนรถ 7. ตอบปัญหาและข้อสงสัย
8. สรุปบทเรียน
9. เดินทางกลับถึงอำเภอเบตงเวลา 01.58 น.

  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

 

20 20

5. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพในระดับครัวเรือนจากขยะเปียก

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

5.1 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพในระดับครัวเรือนจากขยะเปียก

วันที่ 9 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
  1. เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนหันมาใช้ประโยชน์จากขยะที่เหลือใช้ในครัวเรือนครัวเรือนต้นแบบ 50 ครัวเรือน
  2. เพื่อให้เกิดการกำจัดขยะเปียกในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
  3. เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การหมักในสูตรต่าง ๆ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เปิดศูนย์การเรียนรู้เรื่องปุ๋ยอินทรีย์

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
  1. ครัวเรือนต้นแบบจำนวน 50 ครัวเรือนได้ความรู้การทำปุ๋ยอินทรีย์ที่ทำมาจากขยะเปียกที่เหลือใช้ในชุมชน ทำให้เกิดความสนใจที่จะกลับไปทำเองที่บ้าน ซึ่งทำได้ง่าย วัตถุดิบหาง่าย ประหยัด ช่วยลดค่าใช้จ่ายการซื้อปุ๋ยและลดขยะในชุมชน
  2. มีศูนย์การเรียนรู้เรื่องปุ๋ยอินทรีย์ที่บ้านครัวเรือนต้นแบบและเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ ให้คนในหมู่บ้านได้เข้ามาเรียนรู้การทำปุ๋ยต่อ
  3. ครัวเรือนมีความสนใจและนำความรู้ไปใช้ในการจัดการขยะเปียกได้อย่างถูกต้อง
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.เชิญผู้รู้มาอบรม
2.สาธิตการผลิตปุ๋ยนำ้ ปุ๋ยอินทรีย์ นำ้หมักชีวภาพ เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนหันมาใช้ประโยชน์จากขยะที่เหลือใช้ในครัวเรือนครัวเรือนต้นแบบ 50 ครัวเรือน
3.ครัวเรือนต้นแบบจำเป็นต้องกิจกรรมนี้ครบทุกครัวเรือน
4.ติดตามผลทุกเดือน

กิจกรรมที่ทำจริง
  1. วิทยากร ลุงหนาน ปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้เรื่องการทำปุ๋ยหมัก และเป็นจิตอาสาของ พอช.ให้ความรู้และสาธิตการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ สาธิตการผลิตปุ๋ยนำ้ ปุ๋ยอินทรีย์ นำ้หมักชีวภาพ เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนหันมาใช้ประโยชน์จากขยะที่เหลือใช้ในครัวเรือน
  2. ครัวเรือนต้นแบบ 50 ครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรมครบ
  3. จะติดตามผลทุกเดือน
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

 

100 100

6. กิจกรรมรีไซเคิลขยะ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.1 กิจกรรมรีไซเคิลขยะ การแปรรูปขยะรีไซเคิล

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
  1. เพื่อรีไซเคิลขยะภายในชุมชนให้สามารถกลับมาใช้ใหม่
  2. เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน
  3. เพื่อใช้เวลาว่างที่ว่างจากการประกอบอาชีพให้เกิดประโยชน์
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านการจัดการขยะในรูปแบบต่าง ๆ สู่ชุมชน เพื่อลดปริมาณขยะของชุมชน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
  1. จากการสาธิตการประดิษฐ์ขยะเป็นสิ่งของที่มีมูลค่านั้นทำให้สมาชิกครัวเรือนมีความสนใจที่จะนำขยะมาประดิษฐ์เป็นตระกร้าใส่ของ กล่องใส่อุปกรณ์ เป็นต้น แต่มีปัญหาตรงที่ขาดทักษะการประดิษฐ์
  2. ครัวเรือนต้นแบบได้ทราบวิธีการคัดแยกขยะเพื่อเพิ่มมูลค่า
  3. ขยะที่นำมารีไซเคิล ได้แก่ ไพ่ที่ไม่ใช้แล้วนำมาทำแก้ว กระป๋องโค้ก ขวดนำ้หวานนำมาทำเป็นกล่องอเนกประสงค์ หนังสือมือสองนำมาทำเป็นกระเป๋าใส่ของ
  4. ในการจำหน่ายขยะทำให้ครัวเรือนมีรายได้ขึ้น
  5. ครัวเรือนมีพฤติกรรมในการแยกขยะที่ถูกต้องสามารถจำแนกขยะออกเป็นประเภทได้
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.เชิญวิทยากร ครูภูมิปัญญา ปราชร์ชาวบ้าน มาสาธิต ถ่ายทอดความรู้ การแปรรูปขยะรีไซเคิลให้เป็นของที่มีประโยชน์ สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้

กิจกรรมที่ทำจริง
  1. ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม
  2. ให้ชาวบ้านตามกลุ่มเป้าหมายนำขยะที่เก็บไว้ที่ครัวเรือนมาที่อาคารอเนกประสงค์
  3. วิทยากรชี้แจงเรื่องการคัดแยกขยะแต่ละประเภท วิทยากรคนที่ 1 นายสมหวัง ปร่ำเบ็ง สอนเรื่องการทำเสื่อจากเศษขยะ การำตระกร้าจากขวดพลาสติก ขวดนม เป็นต้น วิทยากรคนที่ 2 น.ส.สุจินดา สมศิริ สอนทำเรื่องตระกร้า ทำจากกระดาษหนังสือพิมพ์ กระดาษมือสอง และไพ่ที่ไม่ใช้แล้ว
  4. แจกสมุดประจำครัวเรือนเล่มสีเขียวเพื่อบันทึกจำนวนขยะของแแต่และครัวเรือน
  5. แต่ละครัวเรือนแยกขยะของตัวเองเพื่อจำหน่ายให้ธนาคารขยะ
  6. แต่ละครัวเรือนเก็บขยะที่สามารถที่จะรีไซเคิลได้ไว้ผลิตอุปกรณืต่าง ๆ จากขยะรีไซเคิง
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

 

150 150

7. จัดตั้งกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพจากขยะเปียกในชุมชน

ไม่มีกิจกรรม

8. จัดตั้งธนาคารขยะ ในหมู่บ้าน

ไม่มีกิจกรรม

9. ขยายธนาคารขยะเข้าสู่วัดและ โรงเรียน

ไม่มีกิจกรรม

10. งานชุมชนสร้างสุขบ้านปากบางสะอาด ครัวเรือนปลอดขยะ

ไม่มีกิจกรรม

11. ประชุมเพื่อ ก่อตั้งและรับสมัครสมาชิก กองทุนสวัสดิการขยะในชุมชน

ไม่มีกิจกรรม

12. กิจกรรมสรุปบทเรียน ถอดบทเรียน ผลการดำเนินการ โครงการ และจัดทำเอกสารสรผลการดำเนินการโครงการ

ไม่มีกิจกรรม

13. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.1 ปฐมนิเทศโครงการ

วันที่ 17 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 - 17.30น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

1.เพื่อชี้แจงกิจกรรมการลงรายละเอียดในโปรแกรม
2.เพื่อเรียนรู้ทักษะการเขียนรายงานการเงินที่ถูกต้อง
3.เพื่อเพิ่มทักษะในการใช้wab ของสสส
4.เพื่อฝึกปฏิบัติเรื่องการเขียนรายงานการเงิน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1.ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปลงโปรแกรมกำหนดกิจกรรมได้อย่างถูกต้อง
2.ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเขียนรายงานการเงินตามแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
3.ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้แบบฟอร์มการเสียภาษีแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
4.ผู้เข้ารับการอบรมสามารถรวบรวมเอกสารทางการเงินได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
2.เจ้าหน้าที่ให้ศึกษาแบบฟอร์มต่างๆของการเงิน
3.สจรส.อธิบายการใช้แบบฟอร์มต่าง ๆ
4.จนท สจรส.อธิบายเรื่องการเสียภาษี
5.จนท.สจรส.สอนวิธีการเขียนแบบฟอร์มการเสียภาษี
6.ฝึกปฏิบัติการเขียนใบเสียภาษี
7.ฝึกปฏิบัติการเขียนรายงานการเงินแบบต่าง ๆ

กิจกรรมที่ทำจริง

1.ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
2.เจ้าหน้าที่ให้ศึกษาแบบฟอร์มต่างๆของการเงิน
3.สจรส.อธิบายการใช้แบบฟอร์มต่าง ๆ
4.จนท สจรส.อธิบายเรื่องการเสียภาษี 5.จนท.สจรส.สอนวิธีการเขียนแบบฟอร์มการเสียภาษี
6.ฝึกปฏิบัติการเขียนใบเสียภาษี
7.ฝึกปฏิบัติการเขียนรายงานการเงินแบบต่าง ๆ 8.อบรมการใช้โปรแกรม จำนวน 1 วัน

  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.2 อบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 - 17.30น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

1.เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำเอกสารการเงินที่ถูกต้อง
2.เพื่ออบรมเรื่องการเขียนรายงานในเว็บไซต์

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผลผลิต
1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมครบตามจำนวน 2 คน
2. ได้แนวทางในการจัดทำเอกสารการเงินและการหักภาษี ณ ที่จ่าย จำนวน 1 ฉบับ

ผลลัพธ์
1. ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำเอกสารการเงินได้อย่างถูกต้องร้อยละ 100

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
  1. การเขียนรายงานปิดงวดเงินครั้งที่ 1
  2. สอนเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 1
  3. สอนเรื่องการจัดทำหนังสือรับอรงการหักภาษี ณ ที่จ่าย
  4. สอนเรื่องใบแนบ ภงด3
  5. การทำแบบสรุปการจ่ายภาษี ณ ที่จ่าย
กิจกรรมที่ทำจริง

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
09.00-09.30 น. การเขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ
09.30 -10.00 น.การจัดเอกสารการเงินและการทำรายงานการเงินที่ถูกต้อง
10.30 -11.00 นการหักภาษีโครงการชุมชนน่าอยู่
11.00 -12.00 น. ซักถามแลกเปลี่ยน
13.00-16.00น.แบ่งกลุ่มปฏิบัติการจัดทำรายงานและเอกสารการเงินที่ถูกต้อง 16.00-16.30น.สรุปถอดบทเรียนร่วมกัน

  • photo
  • photo

 

2 2

14. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

14.1 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

วันที่ 30 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

1.เพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ปลอดบุหรี่ในชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1.ในสถานที่จัดกิจกรรมไม่มีผู้สูบบุหรี่
2.ในการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมในหมู่บ้านไม่มีผู้สูบบุหรี่เข้ามาในบริเวณที่จัดกิจกรรม

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
  1. ค้นหาโลโก้ สสส จากเว็บไซต์
  2. ออกแบบให้ทางร้านดำเนินการออกแบบต่อ
  3. สั่งทำป้ายไวนิลตามแบบ
  4. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อความในป้ายไวนิล
  5. สั่งพิมพ์ ไวนิลตามแบบที่ถูกต้อง
  6. ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์เขตปลอดบุหรี่ตามสถานที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
  7. ประเมินผลการรับรู้ของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมว่ามีพฤติกรรมในการตอบสนองอย่างไรไปทางบวกหรือทางลบ
กิจกรรมที่ทำจริง
  1. ค้นหาโลโก้ สสส จากเวปไซ
  2. ออกแบบให้ทางร้านดำเนินการออกแบบต่อ
  3. สั่งทำป้ายไวนิลตามแบบ
  4. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อความในป้ายไวนิล
  5. สั่งพิมพ์ ไวนิลตามแบบที่ถูกต้อง
  6. ดำเนืนการติดป้ายประชาสัมพันธ์เขตปลอดบุหรี่ตามสถานที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
  7. ประเมินผลการรับรู้ของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมว่ามีพฤติกรรมในการตอบสนองอย่างไรไปทางบวกหรือทางลบ
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

 

165 165
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

14.2 จัดทำภาพถ่ายกิจกรรม

วันที่ 31 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

1.เพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์โครงการที่ดำเนินการในหมู่บ้าน 2.เพื่อเป็นการรวบรวมภาพกิจกรรมในแต่ละกิจกรรมและนำไปใช้ในการสรุปผลงานและปิดงวดรายงาน 3.เพื่อใช้ภาพถ่ายเป็นตัวกลางในการสื่อสารและทำความเข้าใจคนในหมู่บ้านให้ทราบถึงการดำเนินการโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
  • ได้นำภาพถ่ายไปนำเสนอในช่วงที่จัดกิจกรรมและใส่ในรายงานความก้าวหน้า
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.ผู้รับผิดชอบในเรื่องการถ่ายภาพถ่ายภาพกิจกรรมและรวบรวมให้กับผู้รับผิดชอบโครงการนำไปใช้
2.ผู้รับผิดชอบจัดเก็บภาพถ่ายเป็นโฟร์เดอร์แยกตามกิจกรรมที่ดำเนินการ
3.ผู้รับผิดชอบจัดเก็บภาพถ่ายครบทุกกิจกรรมและบันทึกลงในแผ่นซีดีส่งมอบให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ
4.ผู้รับผิดชอบจัดพิมพ์ภาพแยกรายกิจกรรมส่งมอบให้กับผู็รับผิดชอบโครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง

1.ผู้รับผิดชอบในเรื่องการถ่ายภาพถ่ายภาพกิจกรรมและรวบรวมให้กับผู้รับผิดชอบโครงการนำไปใช้
2.ผู้รับผิดชอบจัดเก็บภาพถ่ายเป็นโฟร์เดอร์แยกตามกิจกรรมที่ดำเนินการ
3.ผู้รับผิดชอบจัดเก็บภาพถ่ายครบทุกกิจกรรมและบันทึกลงในแผ่นซีดีส่งมอบให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ
4.ผู้รับผิดชอบจัดพิมพ์ภาพแยกรายกิจกรรมส่งมอบให้กับผู็รับผิดชอบโครงการ

  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

 

2 2

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 27 14                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 152,880.00 85,402.00                  
คุณภาพกิจกรรม 56 49                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน

 

 

 

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุสภาพที่ดีขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน คน โปรดระบุข้อมูลของแกนนำ ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง พร้อมแนบมากับรายงาน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ
นางสาว ผกามาศ ราชมุณี 125/1 หมู่ที่ 8 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา การจัดการขยะ
นาย อนรรถ์ แก้วนำ สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน/ออกกำลังกาย/อาหารปลอดภัย/การจัดการภาวะน้ำหนักเกิน/บริโภคผัก ผลไม้

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

  1. จัดทำรายงาน ( 20 กุมภาพันธ์ 2559 )
  2. ประชุมพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำในชุมชนประจำเดือนมีนาคม /2559 ( 5 มีนาคม 2559 )
  3. ประชุมพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำในชุมชนประจำเดือนเมษายน /2559 ( 9 เมษายน 2559 )
  4. จัดตั้งกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพจากขยะเปียกในชุมชน ( 10 เมษายน 2559 )
  5. ประชุมพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำในชุมชนประจำเดือนพฤษภาคม/2559 ( 14 พ.ค. 2559 )
  6. จัดตั้งธนาคารขยะ ในหมู่บ้าน ( 15 พ.ค. 2559 )
  7. ประชุมพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำในชุมชนประจำเดือน มิถุนายน /2559 ( 11 มิถุนายน 2559 )
  8. ขยายธนาคารขยะเข้าสู่วัดและ โรงเรียน ( 18 มิถุนายน 2559 )
  9. กิจกรรมสรุปบทเรียน ถอดบทเรียน ผลการดำเนินการ โครงการ และจัดทำเอกสารสรผลการดำเนินการโครงการ ( 19 มิถุนายน 2559 )
  10. งานชุมชนสร้างสุขบ้านปากบางสะอาด ครัวเรือนปลอดขยะ ( 9 กรกฎาคม 2559 )
  11. ประชุมพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำในชุมชนประจำเดิอน กรกฎาคม /2559 ( 10 กรกฎาคม 2559 )
  12. ประชุมเพื่อ ก่อตั้งและรับสมัครสมาชิก กองทุนสวัสดิการขยะในชุมชน ( 16 กรกฎาคม 2559 )

(................................)
นางสาว วรกาญจน์ ปกฤตดำรง
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......