แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินแบบมีโครงสร้าง

ชื่อโครงการ บ้านปากบางจัดการขยะ สู่ชุมชนปลอดสารพิษ

รหัสโครงการ 58-03783 รหัสสัญญา 58-00-2030 ระยะเวลาโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ

เป็นการคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้

  • ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
  • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
  • การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
  • ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน
  • กระบวนการชุมชน
  • มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียดหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
มีไม่มี
1. เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน

 

 

 

1. ความรู้ใหม่ / องค์ความรู้ใหม่

ปริมาณขยะที่ได้จากการสำรวจ และชนิดของขยะ

 

 

2. สิ่งประดิษฐ์ / ผลผลิตใหม่

 

 

 

3. กระบวนการใหม่

 

 

 

4. วิธีการทำงาน / การจัดการใหม่

 

 

 

5. การเกิดกลุ่ม / โครงสร้างในชุมชนใหม่

 

 

 

6. แหล่งเรียนรู้ใหม่

การใช้พื้นที่ว่างเปล่าพัฒนามาเป็นแปลงสาธิตในชุมชน

 

 

7. อื่นๆ

 

 

 

2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ

 

 

 

1. การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล

 

 

 

2. การบริโภค

 

 

 

3. การออกกำลังกาย

 

 

 

4. การลด ละ เลิก อบายมุข เช่น การพนัน เหล้า บุหรี่

มีกติกาชุมชนชัดเจนเรื่องการไม่อนุญาตให้มีการเล่นการพนัน ในชุมชน

 

 

5. การลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การขับรถโดยประมาท

 

 

 

6. การจัดการอารมณ์ / ความเครียด

 

 

 

7. การดำรงชีวิต / วิถีชีวิต เช่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง

 

 

 

8. พฤติกรรมการจัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน

 

 

 

9. อื่นๆ

 

 

 

3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)

 

 

 

1. กายภาพ เช่น มีการจัดการขยะ ป่า น้ำ การใช้สารเคมีเกษตร และการสร้างสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ

มีการจัดการขยะ และการให้ความรู้เรื่องการทำเกษตรปลอดสารพิษ

 

 

2. สังคม เช่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ครอบครัวอบอุ่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยต่าง ๆ มีพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่ทางสังคม เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน มีการใช้ศาสนา/วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนา

 

 

 

3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคม /สร้างอาชีพ / เพิ่มรายได้

การทำเกษตรระดับครัวเรือนในการลดรายจ่าย และสามารถขายในชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้

 

 

4. มีการบริการสุขภาพทางเลือก และมีช่องทางการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

 

 

 

5. อื่นๆ

 

 

 

4. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ

 

 

 

1. มีกฎ / กติกา ของกลุ่ม ชุมชน

มีกติกาชุมชน ในเรื่องของการลดละเลิก อบายมุข

 

 

2. มีมาตรการทางสังคมของกลุ่ม ชุมชน

 

 

 

3. มีธรรมนูญของชุมชน

 

 

 

4. อื่นๆ เช่น ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯลฯ

 

 

 

5. เกิดกระบวนการชุมชน

 

 

 

1. เกิดการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่ม / เครือข่าย (ใน และหรือนอกชุมชน)

 

 

 

2. การเรียนรู้การแก้ปัญหาชุมชน (การประเมินปัญหา การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมิน)

การประชุมคณะทำงานจะเป็นกระบวนการในการให้คณะทำงานในการเรียนรู้ข้อมูลการแก้ปัญหาของชุมชน

 

 

3. การใช้ประโยชน์จากทุนในชุมชน เช่น การระดมทุน การใช้ทรัพยากรบุคคลในชุมชน

 

 

 

4. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มและชุมชนที่เกิดจากโครงการอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

5. เกิดกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชน

 

 

 

6. เกิดทักษะในการจัดการโครงการ เช่น การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ การทำแผนปฏิบัติการ

 

 

 

7. อื่นๆ

 

 

 

6. มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

 

 

 

1. ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง / กลุ่ม / ชุมชน

 

 

 

2. การเห็นประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตนอย่างสมดุล

 

 

 

3. การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และพอเพียง

 

 

 

4. ชุมชนมีความเอื้ออาทร

 

 

 

5. มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานปัญญา

 

 

 

6. อื่นๆ

 

 

 

7. บทคัดย่อ

 

 

 

1. บทคัดย่อ

ผลที่เกิดขึ้น

  1. สมาชิกสภาผู้นำมีจำนวน 20 คน มีการประชุมสภาผู้นำทุกเดือน มีรายงานการประชุมเป็นรายลักษณ์อักษร มีการสรุปรายงานการประชุมประจำเดือนเป็นลายลักอักษร ในการประชุมทุกครั้งมีการปรึกษาหารือในเรื่องโครงการและเรื่องอื่น ๆ ของชุมชนมีการนำเรื่องที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดสภาพแวดล้อมภายในชุมชนที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ เช่นมาตรการการสูบบุหรี่มาตรการการงดเล่นการพนัน มาตรการงดดื่มเครื่องดื่มแอสลกอฮอล์
  2. คนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในการร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน และสามารถคัดแยกขยะในครัวเรือนได้ อย่างน้อย 50 ครัวเรือน
  3. มีการใช้ภูมิปัญญาในการแก้ไขปัญหาขยะ แปรรูปขยะ 4 รูปแบบ 1.รูปแบบการทำน้ำหมักจากขยะเปียกไร้กลิ่นของนายสุทินชัยชนะ 2 การจัดการขยะโดยการประดิษฐ์อุปกรณ์ต่าง ๆ โดยนางตรุษฎีอ่อนไทย 3 .นางปราณี นาทุ่งนุ้ย สอนเรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษ 4. นายสามารถ ช่วยนุกูล เป็นวิทยากรเรื่องการคัดแยกขยะเพื่อเพิ่มมูลค่าและสอนเรื่องการทำน้ำหมักสูตรฮอโมนให้กับชาวบ้าน
  4. มีครัวเรือนต้นแบบร้อยละ 50 ของครัวเรือนทั้งหมด มี ครัวเรือนต้นแบบที่มาสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 ครัวเรือนและดำเนินกิจกรรมครบทุกกิจกรรม
** สรุปภาพรวมโครงการ/รายละเอียด จะนำไปใส่ในบทคัดย่อของรายงาน ส.3