รหัสโครงการ 58-03802
สัญญาเลขที่ 58-00-2029
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อโครงการ เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสร้างสุขบ้านยือเราะ

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) กิจกรรมปฐมนิเทศ เพื่อการบริหารจัดการโครงการ
2) ประชุมคณะทำงานร่วมกับสภาผู้นำประจำเดือน ตุลาคม2558
3) จัดทำป้ายเขตปลอดบุหรี่
4) 1. จัดเวทีชี้แจงวัตถุประสงค์ให้ชุมชนรับทราบ
5) ประชุมคณะทำงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
6) อบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน
7) สำรวจหนี้ครัวเรือนและวิเคราะห์ข้อมุลครั้งที่ 1
8) ประชุมคณะทำงานประจำเดือน ธันวาคม 2558
9) จัดการให้ความรู้การลดรายจ่ายและการจัดทำบัญชีครัวเรือน
10) ประชุมคณะทำงานประจำเดือน มกราคม 2559
11) ประชุมคณะทำงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
12) ประชุมจัดทำรายงานความก้าวหน้า

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 55,880.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 17.27 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 500.00 บาท
1) เงินสดในมือ = 1,178.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 4,297.27 บาท
รวมรายรับ (1) = 56,397.27 บาท รวมรายจ่าย (2) = 50,922.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) 5,475.27 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 69,850.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางสาว ซูฮัยลา มารีมิง )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

 1. ประชุมจัดทำรายงานความก้าวหน้า (26 กุมภาพันธ์ 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2559)
 2. ประชุมคณะทำงานประจำเดือนมีนาคม2559 (19 มีนาคม 2559)
 3. เวทีแลกเปลียนเรียนรู้ การเพิ่มรายได้ครัวเรือน (26 มีนาคม 2559)
 4. ประชุมคณะทำงานประจำเดือนเมษายน 2559 (1 เมษายน 2559)
 5. กิจกรรมสำรวจหนี้ครัวเรือนและวิเคราะห์ข้อมูลครั้งที่ 2 (9 เมษายน 2559)
 6. ประชุมคณะทำงานประจำเดือน พฤศภาคม 2559 (20 พ.ค. 2559)
 7. ประชุมคณะทำงานประจำเดิอน มิถุนายน 2559 (3 มิถุนายน 2559)
 8. ประชุมคณะทำงานประจำเดือน กรกฎาคม 2559 (15 กรกฎาคม 2559)
 9. ฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนครั้งที่1 (5 สิงหาคม 2559)
 10. ธนาคารเมล็ดพันธุ์ (5 สิงหาคม 2559)
 11. ฐานเรียนรู้ครั้งที่ 1 การทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ (8 สิงหาคม 2559)
 12. การทำนำ้ยาอเนกประสงค์ (13 สิงหาคม 2559)
 13. เพิ่มความรู้และความเข้าใจให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน (15 สิงหาคม 2559)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางสาว ซูฮัยลา มารีมิง )

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( )