รหัสโครงการ 58-03802
สัญญาเลขที่ 58-00-2029
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

งวดโครงการ ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 สิงหาคม 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 ตุลาคม 2559

ชื่อโครงการ เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสร้างสุขบ้านยือเราะ

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ประชุมคณะทำงานประจำเดือนมีนาคม2559
2) เวทีแลกเปลียนเรียนรู้ การเพิ่มรายได้ครัวเรือน
3) ประชุมคณะทำงานประจำเดือนเมษายน 2559
4) กิจกรรมสำรวจหนี้ครัวเรือนและวิเคราะห์ข้อมูลครั้งที่ 2
5) ประชุมคณะทำงานประจำเดือน พฤศภาคม 2559
6) ประชุมคณะทำงานประจำเดิอน มิถุนายน 2559
7) ประชุมคณะทำงานประจำเดือน กรกฎาคม 2559
8) ฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนครั้งที่1
9) ธนาคารเมล็ดพันธุ์
10) ฐานเรียนรู้ครั้งที่ 1 การทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ
11) ล้างอัดภาพกิจกรรมเพื่อประกอบการทำรายงาน
12) การทำนำ้ยาอเนกประสงค์
13) งานสร้างสุขภาคใต้
14) ฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนครั้งที่2
15) ประชุมจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์
16) จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 5,475.27 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 69,850.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 98.33 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = 15,827.60 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 0.00 บาท
รวมรายรับ (1) = 75,423.60 บาท รวมรายจ่าย (2) = 59,596.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) 15,827.60 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 0.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางสาว ซูฮัยลา มารีมิง )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางสาว ซูฮัยลา มารีมิง )
15 ตุลาคม 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( )
15 ตุลาคม 2559