รหัสโครงการ 58-03802
สัญญาเลขที่ 58-00-2029

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสร้างสุขบ้านยือเราะ
รหัสโครงการ 58-03802 สัญญาเลขที่ 58-00-2029

ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดำเนินการจริง 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

จำนวนเงินตามสัญญา 139,700.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 55,880.00 บาท
งวดที่ 2 = 69,850.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 125,730.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 17.27 บาท
งวดที่ 2 = 98.33 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 115.60 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 500.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 500.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 110,518.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) 15,827.60 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและสภาผู้นำร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เดือนละ 1 ครั้ง 10,000.00 10,000.00
1. ประชุมคณะทำงานร่วมกับสภาผู้นำประจำเดือน ตุลาคม2558
2. ประชุมคณะทำงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
3. ประชุมคณะทำงานประจำเดือน ธันวาคม 2558
4. ประชุมคณะทำงานประจำเดือน มกราคม 2559
5. ประชุมคณะทำงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
6. ประชุมคณะทำงานประจำเดือนมีนาคม2559
7. ประชุมคณะทำงานประจำเดือนเมษายน 2559
8. ประชุมคณะทำงานประจำเดือน พฤศภาคม 2559
9. ประชุมคณะทำงานประจำเดิอน มิถุนายน 2559
10. ประชุมคณะทำงานประจำเดือน กรกฎาคม 2559
กิจกรรมหลัก : เวทีชี้แจงและเปิดตัวโครงการให้ชุมชนรับทราบในการจัดกิจกรรมของชุมชน 13,000.00 13,000.00
1. 1. จัดเวทีชี้แจงวัตถุประสงค์ให้ชุมชนรับทราบ
กิจกรรมหลัก : สำรวจหนี้ครัวเรือนและวิเคราะห์ข้อมุล 17,200.00 17,200.00
1. สำรวจหนี้ครัวเรือนและวิเคราะห์ข้อมุลครั้งที่ 1
2. กิจกรรมสำรวจหนี้ครัวเรือนและวิเคราะห์ข้อมูลครั้งที่ 2
กิจกรรมหลัก : จัดการให้ความรู้การลดรายจ่ายและการจัดทำบัญชีครัวเรือน 16,500.00 16,500.00
1. จัดการให้ความรู้การลดรายจ่ายและการจัดทำบัญชีครัวเรือน
กิจกรรมหลัก : เวทีแลกเปลียนเรียนรู้ การเพิ่มรายได้ครัวเรือน 12,200.00 6,600.00
1. เวทีแลกเปลียนเรียนรู้ การเพิ่มรายได้ครัวเรือน
กิจกรรมหลัก : ฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน 8,600.00 8,600.00
1. ฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนครั้งที่1
2. ฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนครั้งที่2
กิจกรรมหลัก : ธนาคารเมล็ดพันธ์ 9,600.00 9,600.00
1. ธนาคารเมล็ดพันธุ์
กิจกรรมหลัก : ฐานเรียนรู้ครั้งที่ 1 การทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ 7,600.00 7,600.00
1. ฐานเรียนรู้ครั้งที่ 1 การทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ
กิจกรรมหลัก : ฐานเรียนรู้ครั้งที่ 2 การทำน้ำยาเอนกประสงค์จากธรรมชาติ 7,600.00 7,600.00
1. การทำนำ้ยาอเนกประสงค์
กิจกรรมหลัก : การติดตามประเมินผลครั้งที่ 1 หนุนเสริมการปฎิบัติการลดหนี้และจัดทำเวทีกติกาชุมชนพึ่งตนเองบ้านยือเราะ 4,000.00 0.00
กิจกรรมหลัก : การติดตามประเมินผลครั้งที่ 2รอบ 3 เดือน 5,000.00 0.00
กิจกรรมหลัก : เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ขยายเครือข่าย ระหว่างครอบครัวต้นแบบและครัวเรือนอื่นๆ 9,600.00 0.00
กิจกรรมหลัก : ถอดบทเรียนการขับเคลื่อน 5,800.00 0.00
กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 10,818.00
1. กิจกรรมปฐมนิเทศ เพื่อการบริหารจัดการโครงการ
2. อบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน
3. ประชุมจัดทำรายงานความก้าวหน้า
4. งานสร้างสุขภาคใต้
5. ประชุมจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์
กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 3,000.00
1. จัดทำป้ายเขตปลอดบุหรี่
2. ล้างอัดภาพกิจกรรมเพื่อประกอบการทำรายงาน
3. จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

รวมงบทั้งหมด

139,700.00 110,518.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นางสาว ซูฮัยลา มารีมิง )
วันที่รายงาน 15 ตุลาคม 2559