รหัสโครงการ 58-03802
สัญญาเลขที่ 58-00-2029
งวดที่ 1

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1)

1. ชื่อโครงการ เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสร้างสุขบ้านยือเราะ

2. ชุมชน บ้านยือเราะ หมู่ 1 ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 95120

3. รหัสโครงการ 58-03802 เลขที่ข้อตกลง 58-00-2029

4. ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 ตุลาคม 2559

5. รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน กันยายน 2558 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2559

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและสภาผู้นำร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เดือนละ 1 ครั้ง

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 ประชุมคณะทำงานร่วมกับสภาผู้นำประจำเดือน ตุลาคม2558

วันที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 1. เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการให้กับคณะทำงาน
 2. เพื่อการวางแผนการดำเนินโครงการ
 3. เพื่อการพัฒนาศักยภาพของคณะทำงาน
 4. เพื่อการมอบหมายหน้าที่การปฎิบัติงาน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. เกิดกระบวนการบริหารจัดการแผนการดำเนินงาน
 2. คณะทำงานได้ร่วมวิเคราะห์และแก้ปัญหาการดำเนินกิจกรรมโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกชุมชน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1.ได้แกนนำที่เข็มแข็งเพื่อการขับเคลื่อนและดำเนินโครงการ จำนวน 20 คน 2.ได้แบ่งหน้าที่การทำงานระหว่างเครือข่าย
3.คณะทำงานทุกคนได้รับรู้หน้าที่ของตนเอง
4.ได้สรุปวันและเวลาการจัดกิจกรรมของเวทีชี้แจงและเปิดตัวโครงการคือวันที่ 23 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น.-15.30 น.

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • คณะกรรมการและสภาผู้นำร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการ เพื่อร่วมกันวางแผนการจัดกิจกรรมพร้อมทั้งสรุปผลในแต่ละครั้ง และสร้างองค์ความรู้ในการบริหารจัดการ และการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชุมชน ร่วมให้ความรู้และร่วมแลกเปลี่ยนเพื่อเพิ่มความรู้ใหม่ในการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • เวลาประมาน 13.00 น.ของวันที่ 15 ตุลาคม 2558 คณะทำงานได้จัดเวทีการสร้างองค์ความรู้ในการบริหารจัดการ และการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชุมชนร่วมให้ความรู้และร่วมแลกเปลี่ยนเพื่อเพิ่มความรู้ใหม่ในการดำเนินงาน โดยมีการดำเนินการ ดังนี้
 1. สร้างความเข้าใจร่วมกัน
 2. แบ่งหน้าที่ให้กับคณะทำงาน
 3. วางแผนการจัดกิจกรรม
 4. กำหนดวันเวลาและสถานที่ที่จะจัดกิจกรรมก่อนการจัดกิจกรรม

 

20 20
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.2 ประชุมคณะทำงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2558

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

1.เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสำรวจหนี้
2.เพื่อการวางแผนการสำรวจหนี้
3.เพื่อการออกแบบเครื่องมือการเก็บข้อมูลและวิธีการเก็บเครื่องมือ
4.เพื่อแบ่งหน้าที่การจัดกิจกรรมสำรวจหนี้
5.เพื่อคัดเลือกกลุ่มในการเก็บข้อมูลชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. เกิดกระบวนการบริหารจัดการแผนการดำเนินงาน
 2. คณะทำงานได้ร่วมวิเคราะห์และแก้ปัญหาการดำเนินกิจกรรมโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกชุมชน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. ได้เกิดกระบวนการบริหารจัดการแผนการดำเนินงานโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. ได้เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูลชุมชนและวิธีการเก็บข้อมูล
 3. มอบหน้าที่การปฎิบัติงานให้กับคณะทำงานทุกคน
 4. ได้สรุปหมวดการเก็บข้อมูล เช่น สอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวพอกับรายรับที่เข้ามาหรือเปล่า
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • คณะกรรมการและสภาผู้นำร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการ เดือนละ 1 ครั้งเพื่อรวมกันวางแผนการจัดการสำรวจหนี้พร้อมทั้งสรุปผลการจัดกิจกรรมในแต่ครั้ง และสร้างองค์ความรู้เพิ่มในการบริหารจัดการ และการถ่ายทอดความรู้ให้แก่คนในชุมชน โดยจะเชิญผู้มีความรู้มาร่วมแลกเปลี่ยนด้วยเพื่อเพิ่มความรู้ใหม่ในการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประชุมคณะทำงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสำรวจหนี้และวางแผนการสำรวจหนี้และที่มาของหนี้

 

20 20
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.3 ประชุมคณะทำงานประจำเดือน ธันวาคม 2558

วันที่ 18 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 - 12.00 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

1.เพื่อให้สภาผู้นำร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมเดือนละ 1 ครั้ง
2.เพื่อร่วมกันวางแผนการจัดกิจกรรมพร้อมทั้งสรุปผลการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้ง
3.เพื่อสร้างองค์ความรู้เพิ่มในการบริหารจัดการ
4.เพื่อการมอบหมายงานให้กับแต่ละคน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. เกิดกระบวนการบริหารจัดการแผนการดำเนินงาน
 2. คณะทำงานได้ร่วมวิเคราะห์และแก้ปัญหาการดำเนินกิจกรรมโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกชุมชน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ทีมสภาผู้นำได้วางแผนการทำกิจกรรมอบรมบัญชีครัวเรือนโดยจะเชิญวิทยากรการจัดทำบัญชีครัวเรือนมาให้ความรู้ทางด้านการบัญชี รายรับ-รายจ่าย ของครัวเรือน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.13.00 น. - 13.30 น. ชี้แจงรายละเอียดโดย นาง รอคาย๊ะ แก้วเกาะสบ้า
2.13.30 น. - 14.15 น. สภาผู้นำทุกคนร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมต่อไป
3.14.15 น. - 15.30 น. วางแผนการจัดกิจกรรมพร้อมทั้งสรุปผลการจัดกิจกรรม

กิจกรรมที่ทำจริง
 • 13.00 น-13.30 น. นส.ซูฮัยลา มารีมิง ชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
 • 13.30 น.-14.30 น.สภาผู้นำทุกคนร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมต่อไป
 • 14.30 น.-15.00 น.วางแผนการจัดกิจกรรมอบรมการทำบัญชีครัวเรือนพร้อมทั้งสรุปผลการจัดกิจกรรม

 

20 20
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.4 ประชุมคณะทำงานประจำเดือน มกราคม 2559

วันที่ 8 มกราคม 2559 เวลา 13.00 น -15.00 น น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 1. เพื่อการจัดเตรียมเอกสาร
 2. เพื่อการเตือนการจัดการเอกสาร
 3. เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเอกสารปิดงวด
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. เกิดกระบวนการบริหารจัดการแผนการดำเนินงาน
 2. คณะทำงานได้ร่วมวิเคราะห์และแก้ปัญหาการดำเนินกิจกรรมโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกชุมชน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1.คณะทำงานได้ร่วมวิเคราะห์และแก้ปัญหาการดำเนินกิจกรรมโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
2.เกิดความเข้มแข็งของกลไกชุมชนเกิดกระบวนการบริหารจัดการแผนการดำเนินงาน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • 13.00 น-14.00 น. ชี้แจงการจัดกิจกรรม
 • 14.00 น.-14.30 น คณะทำงานร่วมกันพิจารณากิจกรรมของโครงการ
 • 14.30 น.-15.15 น.สรุปผลการพิจารณโครงการ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • 13.00 น-14.00 น. ชี้แจงการจัดกิจกรรม
 • 14.00 น.-14.30 น คณะทำงานร่วมกันพิจารณากิจกรรมของโครงการ
 • 14.30 น.-15.15 น.สรุปผลการพิจารณโครงการ

 

20 20
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.5 ประชุมคณะทำงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 1. เพื่อชี้แจงรายละเอียดการจัดการเอกสาร
 2. เพื่อตรวจสอบเอกสารการจัดกิจกรรม
 3. เพื่อการจัดการเอกสารการปิดงวด
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. เกิดกระบวนการบริหารจัดการแผนการดำเนินงาน
 2. คณะทำงานได้ร่วมวิเคราะห์และแก้ปัญหาการดำเนินกิจกรรมโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกชุมชน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. คณะทำงานได้จัดการเอกสารต่างๆ เช่น เอกสารการเงินยังไม่ถูกต้องในหลายกิจกรรม
 2. คณะทำงานร่วมกันตรวจสอบเอกสารต่างๆที่จะต้องส่งไปปิดงวด และจะส่งให้พี่เลี้ยงตรวจสอบอีกครั้ง
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.13.00 น. - 13.30 น. ชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการการจัดการเอกสารการปิดงวด
2.13.30 น. - 14.30 น. คณะทำงานร่วมกันตรวจสอบเอกสารเพื่อความถูกต้อง
3.15.00 น. - 15.30 น. สรุปการจัดการเอกสารการปิดงวด

กิจกรรมที่ทำจริง

1.13.00 น. - 13.30 น. ชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการการจัดการเอกสารการปิดงวด
2.13.30 น. - 14.30 น. คณะทำงานร่วมกันตรวจสอบเอกสารเพื่อความถูกต้อง
3.15.00 น. - 15.30 น. สรุปการจัดการเอกสารการปิดงวด

 

20 20

2. เวทีชี้แจงและเปิดตัวโครงการให้ชุมชนรับทราบในการจัดกิจกรรมของชุมชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.1 1. จัดเวทีชี้แจงวัตถุประสงค์ให้ชุมชนรับทราบ

วันที่ 23 ตุลาคม 2558 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 1. เพื่อชี้แจงและอธิบายถึงที่มาของโครงการให้ชุมชนรับทราบ
 2. เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินกิจกรรมของโครงการ
 3. เพื่อสร้างความร่วมมือของคนในชุมชน
 4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับภาคีเครือข่ายของชุมชน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • คนในชุมชนรับทราบวัตถุประสงค์ของโครงการและที่มาของงบประมาณที่ได้รับ เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชน จำนวน ไม่น้อยกว่า 120 คน
 • ได้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน เพื่อใช้ในการออกแบบ การจัดเก็บช้อมูล
 • ได้ครัวเรือนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมขับเคลื่อน จำนวน 30 ครัวเรือน
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชน ประชาชนได้รับทราบวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ได้รับรู้การทำโครงการ สสส.และเข้าใจกระบวนการกิจกรรมในโครงการ ซึ่งผู้มาร่วมประชุมในวันนี้ให้ความร่วมมือทำโครงการร่วมกัน มีครัวเรือนที่สนใจกับกิจกรรมในโครงการไม่น้อยกว่า 25 ครัวเรือน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. จัดเวทีชี้แจงให้ชุมชนรับทราบในการจัดกิจกรรมของชุมชนและแจ้งวัตถุประสงค์การดำเนินงานพร้อมทั้งชี้แจงงบประมาณที่ได้รับ
 2. เปิดเวทีนำเสนอข้อมูลและวิธีการแก้ปัญหาในชุมชน
 3. เปิดรับสมัครครัวเรือนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการ
กิจกรรมที่ทำจริง
 • 09.00 น.-09.30น.ลงทะเบียน
 • 09.30 น.-10.00น.เปิดเวทีนี้โดยเชิญท่าน อ มะลาเซ็ง เงาะตาลี คอตีบประจำมัสยิดยามาอาตุลอิสลามบ้านยือเราะ
 • 10.30 น.-11.00น.แนะนำภาคีส่วนร่วมและชี้แจงวัตถุประสงค์และที่มาของโครงการ โดย นาง รอคาย๊ะ แก้วเกาะสบ้า
 • 11.00 น.-12.00น.ชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมต่างๆของโครงการโดย อ สุวิทย์ หมาดอาดำ พี่เลี้ยงโครงการจังหวัดยะลา
 • 12.00 น.-13.00น.ประชาสัมพันธ์กำหนดวันและเวลาการจัดกิจกรรมเพื่อที่จะให้คนในชุมชนรับทราบ
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

100 116

3. สำรวจหนี้ครัวเรือนและวิเคราะห์ข้อมุล

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.1 สำรวจหนี้ครัวเรือนและวิเคราะห์ข้อมุลครั้งที่ 1

วันที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 1. เพื่อการวิเคราะห์ศักยภาพของคนในชุมชน2. เพื่อสร้างข้อมูลของชุมชน 3. เพื่อที่จะให้รู้สถานการณ์ของชุมชน4. เพื่อการวิเคราะห์ปัญหาหนี้ของคนในชุมชน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 • มีเครื่องมีในการสำรวจข้อมูลระดับครัวเรือนและทำให้กลุ่มเป้าหมายเกิดทักษะในการจัดการกับข้อมูล เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็็กกับผู้ใหญ่ เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน
 • ได้ข้อมุลเกี่ยวกับสถานการณ์หนี้สินครัวเรือน ที่พร้อมจะคืนกลับไปให้กับชุมชน ในการเป็นเครื่องมือการสร้างความตระหนักต่อปัญหา
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1.เกิดเครื่องมือในการสำรวจข้อมูลในระดับครัวเรือน
2.ทำให้กลุ่มเป้าหมายเกิดทักษะในการจัดการกับข้อมูลที่ได้สำรวจมา
3.ได้รับรู้ข้อมูลข้อมูลการติดหนี้ของชุมชน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

09.00 น -09.30 น ลงทะเบียน
09.30 น-10.15 น ชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
10.15 น-10.30 น พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 น-11.30 น สำรวจข้อมูลของแต่ละท่านเพื่อการวิเคราะห์ปัญหาหนี้
11.30 น-13.00 น พักรับประทานอาหารเที่ยง
13.00 น-15.00 น ชี้แนะแนวทางการแก้ปัญหาหนี้

กิจกรรมที่ทำจริง

1.09.00 น-09.30 น ลงทะเบียน
2.09.30 น-10.15 น ชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมโดย นางรอคาย๊ะ แก้วเกาะสบ้า 3.10.15 น-10.30 น พักรับประทานอาหารว่าง
4.10.30 น-11.30 น สำรวจข้อมูลของแต่ละท่านโดยมีทีมงาน อสม กลุ่มสตรี ผู้นำชุมชน
5.11.30 น-13.00 น พักรับประทานอาหารเที่ยง
6.13.00 น-14.00 น นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาสรุป
7.14.00 น-15.00 น สรุปแล้วก็หาแนวทางการแก้ปัญหาหนี้

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

45 54

4. จัดการให้ความรู้การลดรายจ่ายและการจัดทำบัญชีครัวเรือน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.1 จัดการให้ความรู้การลดรายจ่ายและการจัดทำบัญชีครัวเรือน

วันที่ 25 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

1.เพื่อให้ความรู้การลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ในครัวเรือน 2.เพื่อให้ประชาชนรู้จักการวางแผนการใช้จ่ายต่อไปได้อย่างรอบคอบ ไม่ใช้จ่ายเกินกว่ารายได้ที่ได้รับ 3.ทราบถึงรายได้และค่าใช้จ่ายของตนและครอบครัว 4.เพื่อเพิ่มทักษะการใช้เงิน 5.เพื่อฝึกให้ใช้เงินเกิดประโย

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

เกิดการพัฒนาระบบการจัดทำบัญขีครัวเรือน และได้ทราบสถานการณ์ของครัวเรือนเพื่อช่วยวางแผนการใช้จ่ายเงิน ช่วยการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1.บัญชีครัวเรือน"ช่วยชี้ว่าจัดการเงินได้ถูกต้อง"
2.ได้ทราบสถานการณ์ของครัวเรือนเพื่อช่วยวางแผนการใช้จ่ายเงิน เพื่อการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ในครัวเรือน
3.ประชาชนสามารถที่จะคุมยอดค่าใช้จ่ายให้เพียงพอกับรายได้
4.เกิดการพัฒนาระบบการจัดทำบัญชีครัวเรือน
5.รู้รับ-รู้จ่าย-รู้เก็บ....ไม่อด"จดแล้วไม่จน"
6.คนในชุมชนตระหนักที่จะทำบัญชีครัวเรือน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนมาลงทะเบียนการอบรมเวลาเพื่อการเข้าร่วมการเรียนรู้เรื่องการจัดทำบัญชีครัวเรือน โดยเชิญวิทยากรจากครูบัญชีอาสาจังหวัดยะลามาบรรยายแนวคิดและความสำคัญในการจัดทำบัญชีครัวเรือน
  กลุ่มเป้าหมายฝึกทำบัญชีครัวเรือนเพื่อให้เข้าใจวิธีการลงบัญชีและนำไปใช้ในการบันทึกค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของตนเองได้และสามารถประเมินรายรับรายจ่ายในครัวเรือน
กิจกรรมที่ทำจริง

1.09.00 น -09.30 น ลงทะเบียน
2.09.30 น -10.30 น ชี้แจงวัตถุประสงค์หลักของกิจกรรม โดย ซูฮัยลา มารีมิง
3.10.30 น -10.45 น รับประทานอาหารว่าง
4.10.45 น -12.00 น ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีครัวเรือน โดย คอลีเยาะ โตะเจ๊ะ
5.12.00 น -13.00 น พักรับประทานอาหารว่าง
6.13.00 น -15.00 น ทดสอบองค์ความรู้
7.15.00 น.-15.30 น.ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องโดยการจับคู่กันตรวจสอบ

 • photo
 • photo
 • photo

 

120 120

5. เวทีแลกเปลียนเรียนรู้ การเพิ่มรายได้ครัวเรือน

ไม่มีกิจกรรม

6. ฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน

ไม่มีกิจกรรม

7. ธนาคารเมล็ดพันธ์

ไม่มีกิจกรรม

8. ฐานเรียนรู้ครั้งที่ 1 การทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ

ไม่มีกิจกรรม

9. ฐานเรียนรู้ครั้งที่ 2 การทำน้ำยาเอนกประสงค์จากธรรมชาติ

ไม่มีกิจกรรม

10. การติดตามประเมินผลครั้งที่ 1 หนุนเสริมการปฎิบัติการลดหนี้และจัดทำเวทีกติกาชุมชนพึ่งตนเองบ้านยือเราะ

ไม่มีกิจกรรม

11. การติดตามประเมินผลครั้งที่ 2รอบ 3 เดือน

ไม่มีกิจกรรม

12. เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ขยายเครือข่าย ระหว่างครอบครัวต้นแบบและครัวเรือนอื่นๆ

ไม่มีกิจกรรม

13. ถอดบทเรียนการขับเคลื่อน

ไม่มีกิจกรรม

14. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

14.1 กิจกรรมปฐมนิเทศ เพื่อการบริหารจัดการโครงการ

วันที่ 5 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนด้านการบริหารจัดทำโครงการ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ได้รับความรู้เรื่องการจัดทำโครงการ การใช้เวบไซต์คนใต้สร้างสุข การเขียนรายงานกิจกรรมทุกครั้งและต้องไม่ล่าช้าเกิน 2 เดือน เข้าใจการจัดเก็บเอกสารการเงิน ต้องมีหลักฐานที่ถูกต้อง และได้วางแผนการทำกิจกรรมโดยลงกำหนดวันในปฏิทินโครงการ
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • ประชุมปฐมนิเทศโครงการ เข้าร่วมรับฟังเกี่ยวกับแนวคิดการบริหารจัดการโครงการ การใช้เวปไซต์ การรายงานการเงิน การรายงานกิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายที่มาร่วมประชุม
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ประชุมปฐมนิเทศโครงการ เข้าร่วมรับฟังเกี่ยวกับแนวคิดการบริหารจัดการโครงการ การใช้เวปไซต์ การรายงานการเงิน การรายงานกิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายที่มาร่วมประชุม
 • photo
 • photo

 

3 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

14.2 อบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 - 17.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนด้านการเขียนรายงานกิจกรรมและเอกสารการเงิน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. ได้รับความรู้ด้านการจัดการเอกสารเพิ่มขึ้น เข้าใจหลักฐานการเงินต้องทำให้ถูกต้องตามระเบียบ เพื่อนำความรู้ที่ได้มาบันทึกการจัดการเอกสารได้ถูกต้อง
 2. ได้รู้ถึงวิธีการหักภาษีต่างๆในโครงการ รายการที่มีค่าใช้เกิน 1000 บาท ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 1 เปอร์เซ็นต์ เพื่อนำเอกสารที่หักภาษีแล้วไปจ่ายอย่างถูกต้อง
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

09.00-09.30น. การเขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ
09.30-10.00น. การจัดการเอกสารการเงินและการทำรายงานการเงินที่ถูกต้อง
10.30-11.00น. การหักภาษีโครงการชุมชนน่าอยู่
11.00-12.00น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้
13.00-16.00น. แบ่งกลุ่มปฎิบัติการจัดทำรายงานและเอกสารการเงินที่ถูกต้อง
16.00-16.30น. สรุปและถอดบทเรียน

กิจกรรมที่ทำจริง
 1. 09.00-09.30น. การเขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ
 2. 09.30-10.00น. การจัดการเอกสารการเงินและการทำรายงานการเงินที่ถูกต้อง
 3. 10.30-11.00น. การหักภาษีโครงการชุมชนน่าอยู่
 4. 11.00-12.00น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้
 5. 13.00-16.00น. แบ่งกลุ่มปฎิบัติการจัดทำรายงานและเอกสารการเงินที่ถูกต้อง
 6. 16.00-16.30น. สรุปและถอดบทเรียน
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

14.3 ประชุมจัดทำรายงานความก้าวหน้า

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08:30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้า
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 • ทาง สจรส.ม.อ.ให้คำแนะนำเรื่องการแก้ไขเอกสารการเงิน การเบิกค่าใช้จ่ายต้องสอดคล้องกับจำนวนคนลงทะเบียน และรายงานกิจกรรมในเวบไซต์ ซึ่งต้องกลับไปแก้ไขและส่งเอกสารรายงานมาให้ สจรส.ม.อ.อีกครั้ง
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.เตรียมเอกสารการตรวจสอบ
2.รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
3.เข้ารับการตรวจสอบ

กิจกรรมที่ทำจริง
 • เข้าร่วมประชุมจัดทำรายงานความก้าวหน้า ได้นำเอกสารการเงินทั้งหมดที่ทำในงวดที่ 1 ให้ทาง สจรส.ม.อ.ตรวจสอบความถุกต้อง

 

2 2

15. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

15.1 จัดทำป้ายเขตปลอดบุหรี่

วันที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 13:00-16.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมงดสูบบุหรี่ในบริเวณที่จัดกิจกรรมโครงการ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1.ได้ติดตั้งป้ายโครงการและป้ายเขตปลอดบุหรี่ โรงเรียนตาดีกา และ หน้าที่ทำงานของคณะทำงานโครงการ
2.ประชาชนให้เกียรติกับสถานที่มากขึ้น
3.เมื่อได้ติดป้ายเขตปลอดบุหรี่แล้วทำให้ประชาชนได้เห็นและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อเพื่อนมนุษย์ไม่กล้าที่จะสูบบุหรี่ออีก

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 • จัดทำไวนิลป้ายประชาสัมพันธ์ติดไว้ในหมู่บ้าน
กิจกรรมที่ทำจริง
 • ออกแบบไวนิลให้ตรงกับรูปแบบที่ สสส.กำหนดไว้ 
 • photo
 • photo

 

800 800

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 32 12                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 139,700.00 50,922.00                  
คุณภาพกิจกรรม 48 37                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน

1.คณะทำงานมีเวลาว่างไม่ตรงกัน
2.ก่อนจัดกิจกรรม ประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือ

1.การประกอบอาชีพของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
2.มีความขัดแย้งซึ่งกันและกัน

1.ก่อนการประชุมทุกครั้งต้องระบุเวลาไว้ล่วงหน้า
2.จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชน

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุสภาพที่ดีขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน คน โปรดระบุข้อมูลของแกนนำ ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง พร้อมแนบมากับรายงาน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ
นางสาว ซูไลฮะห์ บาฮะ 95/1 หมู่ที่ 1 ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา การจัดการหนี้สิน
นางสาว ไซนุง ดือราแม 47/2 หมู่ที่ 1 ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

 1. ประชุมจัดทำรายงานความก้าวหน้า ( 26 กุมภาพันธ์ 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 )
 2. ประชุมคณะทำงานประจำเดือนมีนาคม2559 ( 19 มีนาคม 2559 )
 3. เวทีแลกเปลียนเรียนรู้ การเพิ่มรายได้ครัวเรือน ( 26 มีนาคม 2559 )
 4. ประชุมคณะทำงานประจำเดือนเมษายน 2559 ( 1 เมษายน 2559 )
 5. กิจกรรมสำรวจหนี้ครัวเรือนและวิเคราะห์ข้อมูลครั้งที่ 2 ( 9 เมษายน 2559 )
 6. ประชุมคณะทำงานประจำเดือน พฤศภาคม 2559 ( 20 พ.ค. 2559 )
 7. ประชุมคณะทำงานประจำเดิอน มิถุนายน 2559 ( 3 มิถุนายน 2559 )
 8. ประชุมคณะทำงานประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ( 15 กรกฎาคม 2559 )
 9. ฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนครั้งที่1 ( 5 สิงหาคม 2559 )
 10. ธนาคารเมล็ดพันธุ์ ( 5 สิงหาคม 2559 )
 11. ฐานเรียนรู้ครั้งที่ 1 การทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ ( 8 สิงหาคม 2559 )
 12. การทำนำ้ยาอเนกประสงค์ ( 13 สิงหาคม 2559 )
 13. เพิ่มความรู้และความเข้าใจให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ( 15 สิงหาคม 2559 )

(................................)
นางสาว ซูฮัยลา มารีมิง
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......