แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินแบบมีโครงสร้าง

ชื่อโครงการ เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสร้างสุขบ้านยือเราะ

รหัสโครงการ 58-03802 รหัสสัญญา 58-00-2029 ระยะเวลาโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ

เป็นการคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้

  • ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
  • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
  • การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
  • ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน
  • กระบวนการชุมชน
  • มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียดหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
มีไม่มี
1. เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน

 

 

 

1. ความรู้ใหม่ / องค์ความรู้ใหม่

 

 

 

2. สิ่งประดิษฐ์ / ผลผลิตใหม่

 

 

 

3. กระบวนการใหม่

 

 

 

4. วิธีการทำงาน / การจัดการใหม่

 

 

 

5. การเกิดกลุ่ม / โครงสร้างในชุมชนใหม่

 

 

 

6. แหล่งเรียนรู้ใหม่

แปลงสาธิตการทำเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

 

 

7. อื่นๆ

 

 

 

2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ

 

 

 

1. การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล

 

 

 

2. การบริโภค

 

 

 

3. การออกกำลังกาย

 

 

 

4. การลด ละ เลิก อบายมุข เช่น การพนัน เหล้า บุหรี่

 

 

 

5. การลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การขับรถโดยประมาท

 

 

 

6. การจัดการอารมณ์ / ความเครียด

 

 

 

7. การดำรงชีวิต / วิถีชีวิต เช่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง

 

 

 

8. พฤติกรรมการจัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน

มีกิจกรรมในด้านการจัดการหนี้ครัวเรือน การเรียนรู้การทำบัญชีครัวเรือน การทำแผนลดรายจ่าย เป็นต้น

 

 

9. อื่นๆ

 

 

 

3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)

 

 

 

1. กายภาพ เช่น มีการจัดการขยะ ป่า น้ำ การใช้สารเคมีเกษตร และการสร้างสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ

 

 

 

2. สังคม เช่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ครอบครัวอบอุ่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยต่าง ๆ มีพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่ทางสังคม เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน มีการใช้ศาสนา/วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนา

 

 

 

3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคม /สร้างอาชีพ / เพิ่มรายได้

 

 

 

4. มีการบริการสุขภาพทางเลือก และมีช่องทางการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

 

 

 

5. อื่นๆ

 

 

 

4. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ

 

 

 

1. มีกฎ / กติกา ของกลุ่ม ชุมชน

 

 

 

2. มีมาตรการทางสังคมของกลุ่ม ชุมชน

 

 

 

3. มีธรรมนูญของชุมชน

 

 

 

4. อื่นๆ เช่น ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯลฯ

 

 

 

5. เกิดกระบวนการชุมชน

 

 

 

1. เกิดการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่ม / เครือข่าย (ใน และหรือนอกชุมชน)

 

 

 

2. การเรียนรู้การแก้ปัญหาชุมชน (การประเมินปัญหา การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมิน)

 

 

 

3. การใช้ประโยชน์จากทุนในชุมชน เช่น การระดมทุน การใช้ทรัพยากรบุคคลในชุมชน

 

 

 

4. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มและชุมชนที่เกิดจากโครงการอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

5. เกิดกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชน

กิจกรรมเวทีแลกเปลียนเรียนรู้ เป็นกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชนระดับหนึ่ง โดยให้คนที่มีความรู้ในด้านต่างๆมาร่วมกันแลกเปลี่ยน

 

 

6. เกิดทักษะในการจัดการโครงการ เช่น การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ การทำแผนปฏิบัติการ

 

 

 

7. อื่นๆ

 

 

 

6. มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

 

 

 

1. ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง / กลุ่ม / ชุมชน

ชุมชนมีความภาคภูมิใจที่สามารถดำเนินโครงการและสร้างองค์ความรู้ให้คนในชุมชนได้ เช่นการทำเกษตรปลอดสาร เป็นตัวอย่างให้ชุมชนข้างเคียง

 

 

2. การเห็นประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตนอย่างสมดุล

 

 

 

3. การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และพอเพียง

โครงการนี้ได้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินกิจกรรมของโครงการ ทำให้ชุมชนสามารถนำแนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้ดีขึ้น

 

 

4. ชุมชนมีความเอื้ออาทร

ชุมชนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาการเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ ทำให้ได้เห็นปัญหาร่วมและเกิดการคิดวิเคราะห์ในการจะช่วยแก้ปัญาหาของคนอื่นมากขึ้น

 

 

5. มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานปัญญา

 

 

 

6. อื่นๆ

 

 

 

7. บทคัดย่อ

 

 

 

1. บทคัดย่อ

การจัดทำโครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลักคือ

  1. เพื่อพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำในชุมชน มีตัวชี้วัด คือการมีสภาผู้นำจำนวน 20 คนที่มีส่วนร่วมและขับเคลื่อนโครงการ และพูดคุยเรื่องการขับเคลื่อนชุมชน

  2. เพื่อส่งเสริมครัวเรือนลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีตัวชี้วัดคือ การเกิดครัวเรือนต้นแบบ และกลุ่มอาชีพสำหรับการเพิ่มรายได้ครัวเรือน ไม่น้อยกว่า 3 กลุ่ม

ผลการขับเคลื่อน ได้ผลสรุปดังนี้

1.คณะทำงานมีศักยภาพที่ได้รับการพัฒนาจากการเรียนรู้จากการปฏิบัติ เช่น ทักษะการจัดประชุมกลุ่ม ทักษะการจัดอบรม ทักษะการบริหารจัดการโครงการ

2.คณะทำงานมีองค์ความรู้ในการพัฒนาเชิงประเด็น คือ ความรู้ความเข้าใจและขับเคลื่อนชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.ชุมชนเกิดแหล่งเรียนรู้ที่โครงการได้ให้การสนับสนุนแปลงเพาะสาธิต และแปลงย่อยตามบ้านของครัวเรือนต้นแบบให้เกิดการขยายผลให้กับครัวเรือนอื่นๆได้

4.องค์กรศาสนาหันมาให้ความสำคัญกับการจัดการสุขภาพ และตระหนักถึงผลกระทบทางสุขภาพที่เกิดจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆมากขึ้น มีการรณรงค์และติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณมัสยิดของชุมชน

5.ครัวเรือนต้นแบบจำนวน 45 ครัวเรือนได้ความรู้การทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพที่ทำมาจากมูลสัตว์ เศษอาหาร และ ผลไม้ ที่เหลือและเน่าเสียมาทำเป็นปุ๋ย ทำให้เกิดความสนใจที่จะกลับไปทำเองที่บ้าน ซึ่งทำได้ง่าย วัตถุดิบหาง่าย ประหยัด ช่วยลดค่าใช้จ่ายการซื้อปุ๋ยและลดขยะในชุมชนโดยไม่ซื้อปุ๋ยเคมีจากบริษัท

** สรุปภาพรวมโครงการ/รายละเอียด จะนำไปใส่ในบทคัดย่อของรายงาน ส.3