ครัวเรือนสะอาดชุมชนปลอดขยะ หมู่ที 2 บ้านสะพานเคียน

รหัสโครงการ 58-03862
สัญญาเลขที่ 58-00-2203
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อโครงการ ครัวเรือนสะอาดชุมชนปลอดขยะ หมู่ที 2 บ้านสะพานเคียน

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ประชุมการบันทึกข้อมูล เอกสารการเงิน
2) ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
3) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ สสส.
4) สร้างทีมสภาผู้นำชุมชน
5) เปิดตัวโครงการ
6) สร้างฐานข้อมูลการจัดการขยะในชุมชน
7) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ สสส.
8) พัฒนาศักยภาพเยาวชน
9) ปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลในชุมชน
10) วิเคราะห์ข้อมูลขยะชุมชน
11) การเขียนรายงานการเงิน
12) ผลิตสื่อเพลง สะท้อนกิจกรรมด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมชุมชน
13) พบพี่เลี้ยงปรึกษาการดำเนินงาน
14) จัดทำป้ายมาตราการทางสังคม
15) ปิดรายงาน งวด 1
16) คืนเงินเปิดบัญชี

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 85,150.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 48.49 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 500.00 บาท
1) เงินสดในมือ = 3,022.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 8,337.49 บาท
รวมรายรับ (1) = 85,698.49 บาท รวมรายจ่าย (2) = 74,339.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) 11,359.49 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 106,440.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย วินิช ตาเดอิน )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการแก้ไขปัญหา เรื่องขยะ (1 มีนาคม 2559 - 2 มีนาคม 2559)
 2. จัดทำสื่อ (7 มีนาคม 2559 - 12 มีนาคม 2559)
 3. พบพี่เลี้ยงปรึกษาการดำเนินงาน (12 มีนาคม 2559)
 4. จัด Big Cleanning Day (13 มีนาคม 2559)
 5. กิจกรรมคัดแยกขยะตั้งแต่ครัวเรือน (9 เมษายน 2559 - 10 เมษายน 2559)
 6. กิจกรรมกลุ่มปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ (1 พ.ค. 2559 - 2 พ.ค. 2559)
 7. ครูอาสาจัดพัฒนาศักยภาพชุมชน (8 พ.ค. 2559 - 9 พ.ค. 2559)
 8. กิจจกรรมแปรรูปขยะรีไซเคิล (11 มิถุนายน 2559 - 12 มิถุนายน 2559)
 9. พบพี่เลี้ยงปรึกษาการดำเนินงาน (15 มิถุนายน 2559)
 10. พบพี่เลี้ยงในการปรึกษาการดำเนินงาน (7 สิงหาคม 2559)
 11. รณรงค์ " มหกรรมชุมชน ลดขยะ ลดโลกร้อน" (12 สิงหาคม 2559 - 14 สิงหาคม 2559)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย วินิช ตาเดอิน )
12 กุมภาพันธ์ 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางสาวกัญญาโต๊ะประดู่ )
12 กุมภาพันธ์ 2559