ครัวเรือนสะอาดชุมชนปลอดขยะ หมู่ที 2 บ้านสะพานเคียน

รหัสโครงการ 58-03862
สัญญาเลขที่ 58-00-2203
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

งวดโครงการ ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 สิงหาคม 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2559 ถึง 15 ตุลาคม 2559

ชื่อโครงการ ครัวเรือนสะอาดชุมชนปลอดขยะ หมู่ที 2 บ้านสะพานเคียน

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการแก้ไขปัญหา เรื่องขยะ
2) จัดทำสื่อ
3) จัด Big Cleanning Day
4) พบพี่เลี้ยงปรึกษาการดำเนินงาน
5) กิจกรรมคัดแยกขยะตั้งแต่ครัวเรือน
6) กิจกรรมกลุ่มปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ
7) ครูอาสาจัดพัฒนาศักยภาพชุมชน
8) กิจจกรรมแปรรูปขยะรีไซเคิล
9) พบพี่เลี้ยงปรึกษาการดำเนินงาน
10) พบพี่เลี้ยงในการปรึกษาการดำเนินงาน
11) รณรงค์ " มหกรรมชุมชน ลดขยะ ลดโลกร้อน"
12) กิจกรรมจัดตั้งธนาคารขยะชุมชน
13) กิจกรรมถอดบทเรียน/ประเมินผลการทำงาน/ปิดโครงการ
14) ถ่ายภาพกิจกรรม
15) งานสร้างสุขภาคใต้
16) พบพี่เลี้ยงในการปรึกษาการดำเนินงาน
17) จัดทำรายงาน
18) ตรวจเอกสารปิดโครงการ

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 11,359.49 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 106,440.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 84.92 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -20,205.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 562.41 บาท
รวมรายรับ (1) = 117,884.41 บาท รวมรายจ่าย (2) = 137,527.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -19,642.59 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 19,642.59 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย วินิช ตาเดอิน )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย วินิช ตาเดอิน )
15 ตุลาคม 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางสวกัญญาโต๊ะประดู่ )
15 ตุลาคม 2559