ครัวเรือนสะอาดชุมชนปลอดขยะ หมู่ที 2 บ้านสะพานเคียน

รหัสโครงการ 58-03862
สัญญาเลขที่ 58-00-2203

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ ครัวเรือนสะอาดชุมชนปลอดขยะ หมู่ที 2 บ้านสะพานเคียน
รหัสโครงการ 58-03862 สัญญาเลขที่ 58-00-2203

ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดำเนินการจริง 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

จำนวนเงินตามสัญญา 212,866.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 85,150.00 บาท
งวดที่ 2 = 106,440.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 191,590.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 48.49 บาท
งวดที่ 2 = 84.92 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 133.41 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 500.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 500.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 211,866.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -19,642.59 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : สร้างทีมสภาผู้นำชุมชนเข้มแข็ง 9,900.00 9,900.00
1. สร้างทีมสภาผู้นำชุมชน
กิจกรรมหลัก : เปิดตัวโครงการและประชาสัมพันธ์สสส. 21,641.00 21,641.00
1. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ สสส.
2. เปิดตัวโครงการ
กิจกรรมหลัก : สร้างฐานข้อมูลการจัดการขยะในชุมชน 16,950.00 16,950.00
1. สร้างฐานข้อมูลการจัดการขยะในชุมชน
2. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ สสส.
3. พัฒนาศักยภาพเยาวชน
กิจกรรมหลัก : ปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลในชุมชน 7,200.00 7,200.00
1. ปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลในชุมชน
กิจกรรมหลัก : วิเคราะห์ข้อมูลขยะชุมชน 2,400.00 2,400.00
1. วิเคราะห์ข้อมูลขยะชุมชน
กิจกรรมหลัก : ผลิตสื่อเพลง สะท้อนกิจกรรมด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมชุมชน 8,200.00 8,200.00
1. ผลิตสื่อเพลง สะท้อนกิจกรรมด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมชุมชน
กิจกรรมหลัก : จัดทำเวทีชุมชน/คืนข้อมูล 3,000.00 3,000.00
1. จัดทำป้ายมาตราการทางสังคม
กิจกรรมหลัก : การจัดทำแผนการแก้ไขปัญหา เรื่องขยะ 20,800.00 20,800.00
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการแก้ไขปัญหา เรื่องขยะ
กิจกรรมหลัก : สภาผู้นำชุมชนประชุมเพื่อคลี่ผลลัพธ์โครงการ 0.00 0.00
กิจกรรมหลัก : นำแผนสู่การปฏิบัติ กิจกรรมลดปริมาณขยะในชุมชน 12,500.00 12,500.00
1. จัดทำสื่อ
2. จัด Big Cleanning Day
กิจกรรมหลัก : นำแผนสู่การปฏิบัติ กิจกรรมคัดแยกขยะตั้งแต่ครัวเรือน 30,000.00 30,000.00
1. กิจกรรมคัดแยกขยะตั้งแต่ครัวเรือน
กิจกรรมหลัก : นำแผนสู่การปฏิบัติ กิจกรรมกลุ่มปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ 11,800.00 11,800.00
1. กิจกรรมกลุ่มปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ
2. ครูอาสาจัดพัฒนาศักยภาพชุมชน
กิจกรรมหลัก : นำแผนสู่การปฏิบัติ กิจกรรมแปรรูปขยะรีไซเคิล 9,300.00 9,300.00
1. กิจจกรรมแปรรูปขยะรีไซเคิล
กิจกรรมหลัก : รณรงค์ " มหกรรมชุมชน ลดขยะ ลดโลกร้อน" 14,375.00 14,375.00
1. รณรงค์ " มหกรรมชุมชน ลดขยะ ลดโลกร้อน"
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมจัดตั้งธนาคารขยะชุมชน 15,400.00 15,400.00
1. กิจกรรมจัดตั้งธนาคารขยะชุมชน
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมถอดบทเรียน/ประเมินผลการทำงาน 16,400.00 16,400.00
1. กิจกรรมถอดบทเรียน/ประเมินผลการทำงาน/ปิดโครงการ
กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 9,000.00
1. ประชุมการบันทึกข้อมูล เอกสารการเงิน
2. การเขียนรายงานการเงิน
3. พบพี่เลี้ยงปรึกษาการดำเนินงาน
4. คืนเงินเปิดบัญชี
5. ปิดรายงาน งวด 1
6. พบพี่เลี้ยงปรึกษาการดำเนินงาน
7. พบพี่เลี้ยงปรึกษาการดำเนินงาน
8. พบพี่เลี้ยงในการปรึกษาการดำเนินงาน
9. งานสร้างสุขภาคใต้
10. พบพี่เลี้ยงในการปรึกษาการดำเนินงาน
11. ตรวจเอกสารปิดโครงการ
กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 3,000.00
1. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
2. ถ่ายภาพกิจกรรม
3. จัดทำรายงาน

รวมงบทั้งหมด

212,866.00 211,866.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นาย วินิช ตาเดอิน )
วันที่รายงาน 15 ตุลาคม 2559