ครัวเรือนสะอาดชุมชนปลอดขยะ หมู่ที 2 บ้านสะพานเคียน

รหัสโครงการ 58-03862
สัญญาเลขที่ 58-00-2203
งวดที่ 1

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.1)

1. ชื่อโครงการ ครัวเรือนสะอาดชุมชนปลอดขยะ หมู่ที 2 บ้านสะพานเคียน

2. ชุมชน หมู่ที่ 2 บ้านสะพานเคียน ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

3. รหัสโครงการ 58-03862 เลขที่ข้อตกลง 58-00-2203

4. ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 ตุลาคม 2559

5. รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน กันยายน 2558 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2559

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

1. สร้างทีมสภาผู้นำชุมชนเข้มแข็ง

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 สร้างทีมสภาผู้นำชุมชน

วันที่ 20 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00-16:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจรายละเอียดโครงการให้ทีมงานได้รับทราบ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.มีทีมสภาผู้นำชุมชน ในการขับเคลื่อนการทำงาน จำนวน 1 ทีม 2. สภาผู้นำชุมชนมีการประชุมทุกเดือน 3.การประชุมทุกครั้งต้องมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 4.การประชุมทุกครั้งมีการหารือ ปรึกษาโครงการและเรื่องอื่นๆของชุมชน

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

คณะทำงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมต่างๆที่จะดำเนินการ และได้เรียนรู้จากฐานเรียนรู้จริงจากชุมชนต้นแบบโดยทีมสภาผู้นำชุมชน ขับเคลื่อนการทำงาน จำนวน 1 ทีม และมีการกำหนดกาประชุมทุกเดือนหรือตามวาระโอกาสต่างๆปรึกษาโครงการและเรื่องอื่นๆของชุมชนเพื่อให้งานขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ และการประชุมทุกครั้งต้องมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. ผู้รับผิดชอบโครงการพูดคุยกับคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อการเตรียมความพร้อมในการคัดเลือกทีมงาน
 2. คัดเลือกทีมงานสภาผู้นำชุมชนที่มีความหลากหลายของกลุ่ม ทีมโครงการ กลุ่มเยาวชน โรงเรียนตาดีกา อสม. และผู้มีจิตอาสาทำงานเพื่อชุมชน จำนวน 30 คน และประสานตัวบุคคลด้วยวาจา เข้าร่วมเป็นทีมก่อนเบื้องต้น
 3. ทำหนังสือเชิญ ผู้ที่ตอบรับ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างทีมรักษ์สิ่งแวดล้อม และทำคำสั่งแต่งตั้งโดยท่านผู้ใหญ่บ้านและการมอบหมายความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
 4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 2 วัน โดยมีการชี้แจงโครงการ บทบาทการทำงานองค์ความรู้การจัดการขยะ และ เชิญ หมู่บ้านต้นแบบการจัดการขยะของชุมชนควนโดนใน มาร่วมเล่า พูดคุย การทำงาน เพื่อให้ ทีมงานเกิดไอเดีย รูปแบบ และเสริมพลังการทำงานตั้งแต่เริ่มต้น (วันที่ 1)
 5. ร่วมเรียนรู้ ฐานเรียนรู้จริงจากชุมชนต้นแบบ (วันที่ 2 ภาคเช้า)และกลับมาสรุปสิ่งเรียนรู้ที่ได้ (ภาคบ่าย)
 6. เลขาทีมรับผิดชอบโครงการ ประเมินผลและสรุปกิจกรรม
 7. จัดทำแผนร่วมกัน ในการติดตามโครงการและการพบปะพูดคุยเพื่อการประเมินผลโครงการเป็นระยะๆ จำนวน 10ครั้ง
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. ผู้รับผิดชอบโครงการพูดคุยกับคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อการเตรียมความพร้อมในการคัดเลือกทีมงาน
 2. คัดเลือกทีมงานสภาผู้นำชุมชนที่มีความหลากหลายของกลุ่ม ทีมโครงการ กลุ่มเยาวชน โรงเรียนตาดีกา อสม. และผู้มีจิตอาสาทำงานเพื่อชุมชน จำนวน 30 คน และประสานตัวบุคคลด้วยวาจา เข้าร่วมเป็นทีมก่อนเบื้องต้น
 3. ทำหนังสือเชิญ ผู้ที่ตอบรับ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างทีมรักษ์สิ่งแวดล้อม และทำคำสั่งแต่งตั้งโดยท่านผู้ใหญ่บ้านและการมอบหมายความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
 4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 2 วัน โดยมีการชี้แจงโครงการ บทบาทการทำงานองค์ความรู้การจัดการขยะ และ เชิญ หมู่บ้านต้นแบบการจัดการขยะของชุมชนควนโดนใน มาร่วมเล่า พูดคุย การทำงาน เพื่อให้ ทีมงานเกิดไอเดีย รูปแบบ และเสริมพลังการทำงานตั้งแต่เริ่มต้น (วันที่ 1)
 5. ร่วมเรียนรู้ ฐานเรียนรู้จริงจากชุมชนต้นแบบ (วันที่ 2 ภาคเช้า)และกลับมาสรุปสิ่งเรียนรู้ที่ได้ (ภาคบ่าย)
 6. เลขาทีมรับผิดชอบโครงการ ประเมินผลและสรุปกิจกรรม
 7. จัดทำแผนร่วมกัน ในการติดตามโครงการและการพบปะพูดคุยเพื่อการประเมินผลโครงการเป็นระยะๆ จำนวน 10ครั้ง
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30

2. เปิดตัวโครงการและประชาสัมพันธ์สสส.

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.1 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ สสส.

วันที่ 18 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ สสส. และเสริมพลังการทำงานเป็นทีม

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. มีการจัดเปิดตัวโครงการ จำนวน 1 ครั้ง
 2. มีข้อเสนอแนะโครงการจากการจัดกิจกรรม
 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจ ร้อยละ 80
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เสื้อทีมสภาผู้นำชุมชน พร้อมโลโก้ สสส. เพื่อเป็นประชาสัมพันธ์โครงการ และการเสริมพลังการทำงานเป็นทีม
 2. ทีมงานเตรียมความพร้อม ด้านข้อมูล ด้านสถานที่ อุปกรณ์ และเชิญภาคีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิ อบต ควนโดนรพ,สต ควนโดนเกษตรตำบล พัฒนาชุมชนกศน.
 3. พี่เลี้ยงโครงการในพื้นที่ประชาสัมพันธ์ภารกิจการดำเนินการของสสส.
 4. จัดเปิดตัวโครงการ โดยฉายวีดีทัศน์ หมู่บ้านต้นแบบการจัดการขยะ และผู้รับผิดชอบโครงการ นำเสนอข้อมูล แผนงานโครงการ รายละเอียดงบประมาณ การประเมินผล
 5. เปิดเวทีข้อซักถาม และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
 6. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ
 7. ทีมงานสรุปผลการจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. ทีมสภาผู้นำชุมชนประชุมเตรียมความพร้อม การเปิดตัวโครงการ เพื่อร่วมกำหนดรูปแบบกิจกรรม มอบมายความรับผิดชอบ และร่วมกำหนดวันในการดำเนินงาน
 2. จัดทำหนังสือเชิญผู้เกี่ยวข้อง ตัวแทนครัวเรือน จำนวน 285คน
 3. ทีมทำงาน ประสาน กลุ่ม อสม. ในการร่วมแจกหนังสือเชิญในเขตที่รับผิดชอบของตนเอง
 4. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เสื้อทีมสภาผู้นำชุมชน พร้อมโลโก้ สสส. เพื่อเป็นประชาสัมพันธ์โครงการ และการเสริมพลังการทำงานเป็นทีม
 5. ทีมงานเตรียมความพร้อม ด้านข้อมูล ด้านสถานที่ อุปกรณ์ และเชิญภาคีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิ อบต ควนโดนรพ,สต ควนโดนเกษตรตำบล พัฒนาชุมชนกศน.
 6. พี่เลี้ยงโครงการในพื้นที่ประชาสัมพันธ์ภารกิจการดำเนินการของสสส.
 7. จัดเปิดตัวโครงการ โดยฉายวีดีทัศน์ หมู่บ้านต้นแบบการจัดการขยะ และผู้รับผิดชอบโครงการ นำเสนอข้อมูล แผนงานโครงการ รายละเอียดงบประมาณ การประเมินผล
 8. เปิดเวทีข้อซักถาม และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
 9. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ
 10. ทีมงานสรุปผลการจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เสื้อทีมสภาผู้นำชุมชน พร้อมโลโก้ สสส. เพื่อเป็นประชาสัมพันธ์โครงการ และการเสริมพลังการทำงานเป็นทีม
 2. ทีมงานเตรียมความพร้อม ด้านข้อมูล ด้านสถานที่ อุปกรณ์ และเชิญภาคีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิ อบต ควนโดนรพ,สต ควนโดนเกษตรตำบล พัฒนาชุมชนกศน.
 3. พี่เลี้ยงโครงการในพื้นที่ประชาสัมพันธ์ภารกิจการดำเนินการของสสส.
 4. จัดเปิดตัวโครงการ โดยฉายวีดีทัศน์ หมู่บ้านต้นแบบการจัดการขยะ และผู้รับผิดชอบโครงการ นำเสนอข้อมูล แผนงานโครงการ รายละเอียดงบประมาณ การประเมินผล
 5. เปิดเวทีข้อซักถาม และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
 6. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ
 7. ทีมงานสรุปผลการจัดกิจกรรม
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.2 เปิดตัวโครงการ

วันที่ 28 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. มีการจัดเปิดตัวโครงการ จำนวน 1 ครั้ง
 2. มีข้อเสนอแนะโครงการจากการจัดกิจกรรม
 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจ ร้อยละ 80
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ทำให้คนในชุมชนได้รับทราบแผนการดำเนินงานของโครงการและเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. ทีมสภาผู้นำชุมชนประชุมเตรียมความพร้อม การเปิดตัวโครงการ เพื่อร่วมกำหนดรูปแบบกิจกรรม มอบมายความรับผิดชอบ และร่วมกำหนดวันในการดำเนินงาน
 2. จัดทำหนังสือเชิญผู้เกี่ยวข้อง ตัวแทนครัวเรือน จำนวน 285คน
 3. ทีมทำงาน ประสาน กลุ่ม อสม. ในการร่วมแจกหนังสือเชิญในเขตที่รับผิดชอบของตนเอง
 4. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เสื้อทีมสภาผู้นำชุมชน พร้อมโลโก้ สสส. เพื่อเป็นประชาสัมพันธ์โครงการ และการเสริมพลังการทำงานเป็นทีม
 5. ทีมงานเตรียมความพร้อม ด้านข้อมูล ด้านสถานที่ อุปกรณ์ และเชิญภาคีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิ อบต ควนโดนรพ,สต ควนโดนเกษตรตำบล พัฒนาชุมชนกศน.
 6. พี่เลี้ยงโครงการในพื้นที่ประชาสัมพันธ์ภารกิจการดำเนินการของสสส.
 7. จัดเปิดตัวโครงการ โดยฉายวีดีทัศน์ หมู่บ้านต้นแบบการจัดการขยะ และผู้รับผิดชอบโครงการ นำเสนอข้อมูล แผนงานโครงการ รายละเอียดงบประมาณ การประเมินผล
 8. เปิดเวทีข้อซักถาม และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
 9. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ
 10. ทีมงานสรุปผลการจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ทำจริง

เริ่มเวลา 13.00 น. ลงทะเบียน โดย คณะกรรมการสภาชุมชนหลังจากนั้นเปิดตัวโครงการโดยการกล่าวต้อนรับของผู้ใหญ่บ้านและผู้รับผิดชอบโครงการ มีการแนะนำทีมงานฝ่ายต่างๆ และพี่เลี้ยงโครงการในพื้นที่ ได้ประชาสัมพันธ์ภารกิจการดำเนินการของสสส. และผู้รับผิดชอบโครงการนำเสนอข้อมูล แผนงานโครงการ รายละเอียดงบประมาณ การประเมินผล และเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัย ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

285 285

3. สร้างฐานข้อมูลการจัดการขยะในชุมชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.1 สร้างฐานข้อมูลการจัดการขยะในชุมชน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำฐานข้อมูลชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. มีทีมเยาวชนในการจัดเก็บข้อมูล
 2. มีเครื่องมือการจัดเก็บข้อมูลด้าน การจัดการขยะ จำนวน 1 ชุด
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. มีทีมเยาวชนในการจัดเก็บข้อมูล
 2. มีเครื่องมือการจัดเก็บข้อมูลด้าน การจัดการขยะ จำนวน 1 ชุด
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. สภาผู้นำชุมชน ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ร่วมหารือ การจัดทำฐานข้อมูลชุมชน
 2. เชิญผู้เกี่ยวข้ง ร่วมให้อความรู้ ด้านการออกแบบเครื่องมือ และการจัดเก็บ
 3. ปรึกษา พี่เลี้ยง ในเรื่องการสร้างและออกแบบเครื่องมือร่วมกันโดยมีพี่เลี้ยงเป็นที่ปรึกษา
 4. สร้าง สืบค้น แนวทางแบบสอบถาม ข้อคำถามเพิ่มเติม
 5. ประชุมสรุป แบบสอบถาม
 6. จัดเตรียมนำแบบสอบถาม ถ่ายเอกสารเพื่อเตรียมความพร้อม
 7. ทีมทำงานประสานเยาวชนอาสา เข้าร่วมในการเตรียมความพร้อม การเก็บแบบสอบถาม และการเตรียมเสื้อทีมพร้อมโลโก้ สสส เพื่อเป็นเชิงสัญลักษณ์ในการทำงานเป็นทีมและการขอความร่วมมือการจัดเก็บข้อมูลในโครงการของชุมชนเพื่อชุมชน และประชาสัมพันธ์ สสส.
 8. พัฒนาศักยภาพ ของเยาวชนในการเตรียมความพร้อมก่อนการจัดเก็บข้อมูล จำนวน15คน จำนวน 2 วัน
กิจกรรมที่ทำจริง

สภาผู้นำชุมชนร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ร่วมหารือ การจัดทำฐานข้อมูลชุมชน ปรึกษาพี่เลี้ยงในเรื่องการสร้างและออกแบบเครื่องมือร่วมกันโดยมีพี่เลี้ยงเป็นที่ปรึกษา และสร้างสืบค้น แนวทางแบบสอบถาม ข้อคำถามเพิ่มเติม หลังจากนั้นประชุมสรุป แบบสอบถาม จัดเตรียมนำแบบสอบถาม ถ่ายเอกสารเพื่อเตรียมความพร้อม

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 25
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.2 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ สสส.

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อประชาสัมพันธ์ สสส. ในการขอความร่วมมือการจัดเก็บข้อมูลในโครงการของชุมชนเพื่อชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. มีทีมเยาวชนในการจัดเก็บข้อมูล
 2. มีเครื่องมือการจัดเก็บข้อมูลด้าน การจัดการขยะ จำนวน 1 ชุด
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ได้มีการเตรียมเสื้อทีมให้กับเยาวชนในการจัดเก็บข้อมูล และได้แบ่งหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลของทีมเยาวชน โดยจะแบ่งเป็น 3 โซน คือ โซนเหนือ โซนกลางและโซนใต้ และได้แบบสอบถามในการจัดเก็บข้อมูล

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1 .สภาผู้นำชุมชน ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ร่วมหารือ การจัดทำฐานข้อมูลชุมชน 2. เชิญผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้ความรู้ ด้านการออกแบบเครื่องมือ และการจัดเก็บ 3. ปรึกษา พี่เลี้ยง ในเรื่องการสร้างและออกแบบเครื่องมือร่วมกันโดยมีพี่เลี้ยงเป็นที่ปรึกษา 4. สร้าง สืบค้น แนวทางแบบสอบถาม ข้อคำถามเพิ่มเติม 5. ประชุมสรุป แบบสอบถาม 6. จัดเตรียมนำแบบสอบถาม ถ่ายเอกสารเพื่อเตรียมความพร้อม 7. ทีมทำงานประสานเยาวชนอาสา เข้าร่วมในการเตรียมความพร้อม การเก็บแบบสอบถาม และการเตรียมเสื้อทีมพร้อมโลโก้ สสส เพื่อเป็นเชิงสัญลักษณ์ในการทำงานเป็นทีมและการขอความร่วมมือการจัดเก็บข้อมูลในโครงการของชุมชนเพื่อชุมชน และประชาสัมพันธ์ สสส.
8. พัฒนาศักยภาพ ของเยาวชนในการเตรียมความพร้อมก่อนการจัดเก็บข้อมูล จำนวน15คน จำนวน2วัน

กิจกรรมที่ทำจริง

สภาผู้นำชุมชนและทีมเยาวชนในการจัดเก็บข้อมูลร่วมประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการจัดเก็บข้อมูล และเตรียมเสื้อทีมพร้อมโลโก้ สสส เพื่อเป็นเชิงสัญลักษณ์ในการทำงานเป็นทีมและการขอความร่วมมือการจัดเก็บข้อมูลในโครงการของชุมชนเพื่อชุมชนและประชาสัมพันธ์ สสส. 

 • photo
 • photo
 • photo

 

15 35
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.3 พัฒนาศักยภาพเยาวชน

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนในชุมชนเพื่อการจัดการข้อมูลเรื่องขยะชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. มีทีมเยาวชนในการจัดเก็บข้อมูล
 2. มีเครื่องมือการจัดเก็บข้อมูลด้าน การจัดการขยะ จำนวน 1 ชุด
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ทีมเยาวชนได้ความรู้และเข้าใจในการจัดเก็บแบบสอบถามการจัดการขยะ และเยาวชนทั้ง 15 คนได้รู้ขอบเขตพื้นที่ของตนเองในการจัดเก็บแบบสอบถาม โดยจะแบ่งออกเป็น3โซน คือ โซนเหนือ โซนกลางและโซนใต้ โดยจะมีเยาวชนโซนละ5คนในการจัดเก็บข้อมูลและมีประธานของแต่ละโซนเพื่อง่ายต่อการประสานงานและการจัดเก็บข้อมูล

โดยสถานที่ประชุม เป็นระเบียงหน้าบ้าน อสม. กัญญา โต๊ะประดู่ มีผู้เข้าร่วมประชุม เป็นทีม อสม ในหมู่บ้าน และทีมน้องๆ เยาวชน ซึ่งจะเป็นตัวแทนในการเก็บข้อมูล เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา และมีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าว บรรยากาศโดยทั่วไป ร่มรื่น มีลมพัด โกรก ตลอดเวลา และบรรยากาศโดยรวมมีความเป็นกันเอง เพราะทุกคนที่มาร่วมประชุมต่างก็รู้จักกัน การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ มีพี่เลี้ยง นางธิดา เหมือนพะวงศ์ ได้มาให้ความรู้ในการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งน้องๆ ที่เข้าร่วม ให้ความสนใจเป็นอย่างดี ตั้งใจฟัง
กิจกรรมแรกที่ได้ดำเนินการ มีการแนะนำตัววิทยากร พร้อมทั้งให้น้องๆ แนะนำตัวเอง บอกชื่อเล่น และตามด้วยชื่อผลไม้ที่ตัวเองชอบ เช่น น้องชื่อ น้องฟาดีล๊ะ ชอบกินลูกสละ น้องอัศวานี ชอบกินเชอรี่ หลังจากนั้นมีการแบ่งโซนแต่ละโซนของหมู่บ้าน ซึ่งมีทั้งหมด 3 โซน มีสมาชิกดังต่อไปนี้ 1. โซนบ้านเหนือ มี นุสรา ฟาฎีล๊ะ อัศวานี สุไลมาน จันสุดา และมี อสม. พี่เลี้ยง กะเรี๊ยะ กะฉ๊ะ บังกา กะฝ๊ะ
ประธาน จันสุดา 2. โซนบ้านกลาง มีรุสนี อามีน มาลิก ซีมียา ฟาดี้ และมี อสม กะกูอัน กะหรา กะเสี๊ยะ
ประธาน ฟาดี้ 3. โซนใต้ มี ศรินยา เฟาซัน นาริเดีย นัฐริยา มารียา และมี อสม อาซ๊ซ๊ะ สายใจ สักเกรีย ยาหราด
ประธาน มารียา กิจกรรมที่ 2 มีการวิเคราะห์ชุมชนของตัวเอง บ้านสะพานเคียน โดยมีสัญลักษณ์เป็นดอกไม้ จำนวน 6 กลีบ ซึ่งทุกคนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และเสนอ ดังนี้ กลีบแรก เป็นทุนทางธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ
- มีคลอง มีสวนยาง สวนผลไม้ สวนผัก ทุ่งนา ป่าไม้ คอกแพะ,วัว และกุโบร์ กลีบสอง ทุนทางภูมิปัญญา
- กาแฟโบราณ มีการสานเตย ของนางปอรา ล่านุ้ยที่อ่านหนังสือชุมชนมีครูสอนศาสนา
ครูสอนกีตาบ กลีบสาม ทุนด้านอาหารท้องถิ่น ของดีชุมชน - กลุ่มทำขนมพื้นบ้าน ทำผักเสี้ยนดอง ทำปลาส้ม ปลาพอง
กลีบสี่ ทุนทางสังคมด้านสุขภาวะ
- ทำเฟอร์นิเจอร์ ซ่อมรถ ช่างไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง นักแต่งเพลง สานกระเป๋า สานโคล๊ะ
กลีบห้า ทุนทางสังคม ด้านองค์กร เครือข่าย ภาคีต่างๆ - รพ.สต.ควนโดน อบต.ควนโดน นพค. อสม. ธนาคารปุ๋ย ออมทรัพย์หมู่บ้าน หลีบหก ทุนทางวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ พิธีกรรม ศาสนา - วันรายา วันเมาลิด แข่งฟุตบอล ทำบุญกุโบร์ เข้าสุนัต โกนผม นูหรีอัรว๊ะ เฝ้ากุโบร์ งานแต่ง นิกาฮ์ กิจกรรมที่ 3 ได้แบ่งกลุ่มตามโซนที่ได้แบ่งกันแล้วก่อนหน้านี้ เพื่อช่วยกันทำแผนที่ วาดภาพ หรือสถานที่ต่างๆ ตามเขตหรือโซนที่ตัวเองรับผิดชอบ โดยแต่ละกลุ่มได้ร่วมด้วยช่วยกันในกลุ่ม แบ่งหน้าที่ ในการวาดภาพหมู่บ้าน ระบายสี และชี้แนะ กันภายในกลุ่ม หลังจากเสร็จแล้วได้มีการนำเสนอ สถานที่สำคัญต่างๆ การเดินทาง การคมนาคม ในหมู่บ้าน โดยประธานกลุ่มของแต่ละกลุ่ม กิจกรรมที่ 4 วิทยากรได้ให้ความรู้ในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูล โดยใช้เครื่องมือ เป็นแบบสอบถามในการจัดการขยะ ในแต่ละโซนของตัวเอง โดยการวิเคราห์ มีการถกถียง และเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 1. ใคร จะไปสอบถาม สัมภาษณ์ ใคร
- แม่บ้าน - พ่อบ้าน - สมาชิกในครอบครัว 2. ที่ไหน ที่บ้านในแต่ละโซนของตัวเองทุกหลังคาเรือน 3. อยากรู้อะไร - แหล่งที่มาของขยะ - ความต้องการของชุมชน ในการจัดการขยะ - รถยะของ อบต. เข้ามาเก็บขยะ ในหมู่บ้าน อาทิตย์ละกี่ครั้ง 4. เวลาเก็บ - ศุกร์ - เสาร์ – อาทิตย์ หลังจากที่ได้ข้อมูลที่ได้ร่วมกันเสนอแนะ หรือเพิ่มเติม ให้ตรงกับความต้องการของชุมชนแล้ว จะนำไปถ่ายเอกสาร และแจกให้กับน้องๆ เพื่อที่น้องๆ จะได้ไปเก็บข้อมูล ตามโซนที่ตัวเองรับผิดชอบ และนัดประชุมกันเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ต่อไป

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1 .สภาผู้นำชุมชน ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ร่วมหารือ การจัดทำฐานข้อมูลชุมชน 2. เชิญผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้ความรู้ ด้านการออกแบบเครื่องมือ และการจัดเก็บ 3. ปรึกษา พี่เลี้ยง ในเรื่องการสร้างและออกแบบเครื่องมือร่วมกันโดยมีพี่เลี้ยงเป็นที่ปรึกษา 4. สร้าง สืบค้น แนวทางแบบสอบถาม ข้อคำถามเพิ่มเติม 5. ประชุมสรุป แบบสอบถาม 6. จัดเตรียมนำแบบสอบถาม ถ่ายเอกสารเพื่อเตรียมความพร้อม 7. ทีมทำงานประสานเยาวชนอาสา เข้าร่วมในการเตรียมความพร้อม การเก็บแบบสอบถาม และการเตรียมเสื้อทีมพร้อมโลโก้ สสส เพื่อเป็นเชิงสัญลักษณ์ในการทำงานเป็นทีมและการขอความร่วมมือการจัดเก็บข้อมูลในโครงการของชุมชนเพื่อชุมชน และประชาสัมพันธ์ สสส.
8. พัฒนาศักยภาพ ของเยาวชนในการเตรียมความพร้อมก่อนการจัดเก็บข้อมูล จำนวน15คน จำนวน2วัน

กิจกรรมที่ทำจริง

วันที่ 1 ทีมสภาผู้นำชุมชนและเยาวชนได้ร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับแบบสอบถามในการจัดเก็บข้อมูล โดยมีการแบ่งหน้าที่ในแต่ละโซนว่าใครรับผิดชอบในโซนไหน จะแบ่งออกเป็น3โซนด้วยกัน คือโซนเหนือ โซนกลางและโซนใต้ และมีพี่เลี้ยงโครงการได้มาให้ความรู้และอธิบายเกี่ยวกับแบบสอบถามในการจัดเก็บข้อมูล เพื่อให้เยาวชนได้มีทักษะ ความรู้ และเพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในการจัดเก็บข้อมูลเรื่องขยะของชุมชน
วันที่ 2 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับแผนภาพของต้นไม้ชุมชนและดอกไม้ชุมชนในการเปลี่ยนแปลงจากอดีตจนถึงปัจจุบัน และได้มีการทำกิจกรรมร่วมกันโดยให้เยาวชนเขียนภาพแผนที่ที่จะจัดเก็บข้อมูลของแต่ละโซนมาอธิบายให้โซนอื่นได้ทราบ หลังจากนั้นได้สรุปเกี่ยวกับกิจกรรมในครั้งนี้

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

15 45

4. ปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลในชุมชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.1 ปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลในชุมชน

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อมีข้อมูลด้านการจัดการขยะของแต่ละครัวเรือน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. มีข้อมูลด้านกาจัดการขยะของชุมชน
 2. เยาวชนมีการจัดเก็บขอมูลได้ถูกต้อง มากกว่าร้อยละ 90
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

หลังจากทีมเยาวชนได้ลงพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลทำให้มีข้อมูลด้านการจัดการขยะของแต่ละครัวเรือน ได้สร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์กับคนในชุมชนและคนในชุมชนรู้จักโครงการ สสส.มากขึ้น ผลตอบรับการจัดเก็บข้อมูลในครั้งนี้เป็นที่น่าพึงพอใจได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. ทีมเยาวชนจัดทำตารางเวลาในการจัดเก็บข้อมูลและศึกษาแผนที่ โดยประสานขอแผนที่จาก อบต.ควนโดน
 2. แบ่งโซนการเก็บข้อมูลเรียมแบบสอบถาม และประสาน อสม.ในพื้นที่
 3. แบ่งทีมลงเก็บข้อมูล นำแบบสอบถาม และแผนที่ย่อๆเพื่อบันทึก จุดพิกัด ร้านค้า ที่ดินว่างเปล่า หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับต้นเหตุของขยะในชุมชน พร้อมทั้งบันทึกกิจกรรม ปัญหาอุปสรรคและสิ่งที่ค้นพบระหว่างการเก็บข้อมูลจำนวน 4 วัน
 4. ทีมเยาวชน นัดหมายรวบรวมแบบสอบถาม เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์
 5. สภาผู้นำชุมชน ร่วมประเมินเสริมพลัง ให้กำลังใจ
กิจกรรมที่ทำจริง

ทีมเยาวชนทั้ง 15 คน ได้จัดทำตารางเวลาในการจัดเก็บข้อมูลโดยได้แบ่งออกเป็น 3โซน โซนละ 5 คนและประสาน อสม.ในพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล หลังจากนั้นทีมเยาวชนได้ลงเก็บข้อมูลจริงจำนวน 4 วัน และทีมเยาวชนทั้ง 15 คนได้นัดหมายรวบรวมแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

15 15

5. วิเคราะห์ข้อมูลขยะชุมชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

5.1 วิเคราะห์ข้อมูลขยะชุมชน

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 - 16.00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อมีชุดข้อมูลการจัดการขยะของชุมชนจำนวน 1 ชุด

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. มีชุดข้อมูลการจัดการขยะชุมชนจำนวน1ชุด
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ50ปีขึ้นไป จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ขนาดของสมาชิกในครัวเรือนจำนวน3-4คน ส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา/ทำไร่ แหล่งที่มาของขยะส่วนใหญ่คือตลาดนัด และขยะมูลฝอยในครัวเรือนส่วนใหญ่จะเป็นขยะทั่วไป โดยปริมาณขยะรวม 1329.5 กิโลกรัมต่อสัปดาห์ จะเป็นจำพวกถุงพลาสติก ดังนั้นจากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสภาชุมชนและทีมเยาวชนได้มีข้อมูลการจัดการขยะของชุมชนจำนวน1 ชุด เพื่อนำไปเสนอให้กับคนในชุมชนได้รับทราบต่อไป

สรุป แบบสอบถามการจัดการขยะ โครงการ “ครัวเรือนสะอาด ชุมชนปลอดขยะ หมู่ที่ 2 บ้านสะพานเคียน” ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
มีผู้ตอบแบบสอบถาม  ชาย85คน
 หญิง 126คน 2. อายุ  ต่ำกว่า 20 ปี5 คน  20 – 30 ปี 28คน
 31 – 40 ปี 56คน  41 – 50 ปี 41คน  50 ปีขึ้นไป 83คน 3. ระดับการศึกษา  ประถมศึกษา 93 คน  มัธยมศึกษา/ปวช. 61คน
 ปวส./อนุปริญญา15 คน  ปริญญาตรี39 คน  สูงกว่าปริญญาตรี 2 คน 4. สถานภาพในครัวเรือน  หัวหน้าครัวเรือน
 ผู้อาศัย  อื่นๆ (ระบุ) 5. ขนาดของจำนวนสมาชิกในครัวเรือน  1 – 2 คน21 คน  3 – 4 คน94คน  5 – 6 คน64คน  7 – 8 คน 16คน  9 คนขึ้นไป 4คน

 1. อาชีพหลักของครัวเรือน  รับจ้าง 63 คน  ค้าขาย 20 คน
   ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ14 คน  ทำนา/ทำไร่/เลี้ยงสัตว์102คน
   อื่น ๆ20คน
 2. แหล่งที่มาของขยะในครัวเรือนของท่าน  ตลาดนัด162คน
   ร้านค้าชุมชน62 คน
   ห้างสรรพสินค้า 23 คน  อื่นๆ19 คน
 3. ขยะมูลฝอยในครัวเรือนของท่านส่วนใหญ่เป็นขยะมูลฝอยประเภทใด  ขยะย่อยสลายได้ ได้แก่ เศษผักผลไม้, เศษอาหาร, ใบไม้, เศษเนื้อสัตว์, เปลือกผลไม้
  108คน
   ขยะรีไซเคิล ได้แก่ แก้ว, กระดาษ, กระป๋องเครื่องดื่ม, เศษพลาสติก, เศษอลูมิเนียม 71คน
   ขยะทั่วไป ได้แก่ ถุงพลาสติก, ซองขนม, โฟม, ฟอยล์, ห่อพลาสติก 164คน
   ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย, หลอดฟูออเรสเซนต์, แบตเตอรี่, ภาชนะบรรจุสารกำจัดศัตรูพืช, กระป๋อง สเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมี 21คน
   อื่นๆ10คน
 4. ครัวเรือนของท่านมีการผลิตขยะประเภทต่างๆ ต่อสัปดาห์ปริมาณเท่าไหร่ ปริมาณขยะรวม…………1329.5…………...กิโลกรัม/สัปดาห์ โดยแยกปริมาณตามประเภทขยะดังนี้  ขยะอินทรีย์(เศษผักเศษอาหาร)………924………กิโลกรัม/สัปดาห์  ถุงพลาสติก……3227………ใบ/สัปดาห์  โฟม………586…………ชิ้น/สัปดาห์  ขวดน้ำพลาสติก……794……..ชิ้น/สัปดาห์(ระบุขนาดขวด)……….ลิตร  กระป๋องอลูมิเนียม……321……..กระป๋อง/สัปดาห์  กระป๋องสังกะสี/เหล็ก………1245………กระป๋อง/สัปดาห์  กระดาษ…………176.7………กิโลกรัม/สัปดาห์  ขวดแก้ว………347……ขวด/สัปดาห์  อื่นๆ……………56.5…….กิโลกรัม/สัปดาห์ ตอนที่ 2ความรู้ ความเข้าใจเรื่องขยะ คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่องตามความคิดเห็นของท่าน โดยพิจารณาจากข้อความข้างล่างนี้ ความรู้ความเข้าใจ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ
 5. ขยะหมายถึงสิ่งของต่างๆที่ไม่มีประโยชน์และไม่สามารถ นำมาใช้ประโยชน์อะไรได้อีก 63 คน 136 คน 9 คน
 6. ขยะเปียกหมายถึงเศษอาหาร เศษผักเปลือกผลไม้ 200 คน 11 คน 1 คน
 7. ขยะแห้งหมายถึงขยะพวกกระดาษพลาสติกเศษเหล็ก แก้ว กระป๋องอลูมิเนียม 185 คน 25 คน 4 คน
 8. ขยะที่เปียกน้ำทุกชนิด หมายถึงขยะเปียก 81 คน 126 คน 5 คน
 9. การคัดแยกขยะทำให้ขยะน้อยลง 144 คน 52 คน 6 คน
 10. การแก้ไขปัญหาขยะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานราชการเท่านั้น 25 คน 181 คน 10 คน
 11. ขยะมูลฝอยทุกประเภทควรเก็บรวบรวมไว้ด้วยกัน 45 คน 144 คน 34 คน
 12. แบตเตอรี่ภาชนะบรรจุสารกำจัดศัตรูพืชหลอดฟูออเรสเซนต์ เป็นขยะอันตราย 191 คน 10 คน 32 คน
 13. ขยะมูลฝอยทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นอันตราย ต่อมนุษย์ 160 คน 30 คน 39 คน
 14. การคัดแยกขยะอันตรายต่างๆก่อนนำไปทิ้งเป็นสิ่งจำเป็น 186 คน 3 คน 5 คน
 15. การหลีกเลี่ยงการใช้ถุงพลาสติก โฟม สามารถช่วยลดปริมาณ ขยะได้ 169คน 35คน 4คน
 16. การคัดแยกขยะก่อนทิ้งช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 193 คน 8 คน 7 คน
 17. ขยะมูลฝอยสด ซากสัตว์มูลสัตว์ ไม่สามารถกำจัดโดยวิธีการฝัง กลบ 38 คน 161 คน 7 คน 14.ขยะทำให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมชุมชนไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็น แหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค 190 คน 5 คน 4 คน
 18. การจัดการขยะอันตรายมีวิธีการเหมือนขยะทั่วไป 35 คน 158 คน 12 คน

ตอนที่ 3 การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน
คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย /ลงในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่าน โดยพิจารณาจากข้อความข้างล่างนี้ ประเภทขยะ รูปแบบการจัดการ ทิ้ง เผา ฝังกลบ ขาย นำไปใช้ต่อ 1. หลอดไฟ120 คน 2 คน 49 คน 26 คน 15 คน 2. เศษอาหาร เศษผักผลไม้ 48 คน - 96 คน 1 คน 48 คน 3. เศษกระดาษหนังสือเก่า 10 คน 25 คน 1 คน 100 คน 5 คน 4. ถ่านไฟฉาย 121 คน 6 คน 59 คน 19 คน 4 คน 5. โฟม 96 คน 57 คน 11 คน 5 คน 14 คน 6. เศษผ้า 78 คน 44 คน 29 คน 9 คน 59 คน 7. ใบไม้ กิ่งไม้ 39 คน 75 คน 28 คน 27 คน 21 คน 8. ขวดแก้ว 69 คน 2 คน 3 คน 108 คน 11 คน 9. เศษโลหะ 38 คน - 6 คน 99 คน 9 คน 10.เศษอิฐชิ้นส่วนของคอนกรีตกระเบื้อง 99 คน 19 คน 51 คน 13 คน 25 คน 11.กระป๋องสเปรย์ กระป๋องบรรจุสารเคมี 116 คน - 29 คน 73 คน 6 คน 12.แบตเตอรี่ 76 คน 1 คน 21 คน 66 คน 8 คน 13.ขวดพลาสติก 12 คน 1 คน 1 คน 146 คน 24 คน 14.ถุงพลาสติก 88 คน 35 คน 56 คน 13 คน 43 คน 15.ขยะมูลฝอยสด เช่น ซากสัตว์ มูลสัตว์ 19 คน 3 คน 85 คน 1 คน 47 คน

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอย
1. ระดับครัวเรือน • ควรมีอุปกรณ์ในการคัดแยกขยะต่างๆ • ต้องรู้เรื่องขยะเสียก่อน แล้วจัดเก็บให้ถูกต้อง • เชิญวิทยากรที่มีความรู้ มาอบรมให้กับชาวบ้าน 2. ระดับชุมชน • ทำป้ายรณรงค์ให้แยกขยะก่อนทิ้ง • อยากให้มีการรับแลกขยะในหมู่บ้าน • ควรตั้งธนาคารขยะในชุมชน ข้อเสนอแนะการจัดทำโครงการ • จัดอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะออกเป็นประเภทก่อนที่จะนำมารีไซเคิลหรือทำลาย • จัดโครงการทัศนศึกษาดูงาน

 ครัวเรือนที่สมัครเข้าร่วมครัวเรือนต้นแบบ 164 ครัวเรือน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. ทีมเยาวชน รวบรวมแบบสอบถาม และนำแบบสอบถามที่มีความถูกต้อง สมบูรณ์ มาร่วมวิเคราะห์ รายครัวเรือน
 2. ปรึกษาพี่เลี้ยงโครงการ ในการวิเคราห์ข้อมูล
 3. ทีมเยาวชนตัวแทนคณะทำงาน พี่เลี้ยง ร่วมวิเคราะห์ข้อมูล
 4. นำข้อมูลที่ได้ มาสรุปร่วมกัน และเรียบเรียงข้อเสนอแนะต่างๆจากชุมชน
 5. เตรียมความพร้อมของข้อมูลในการนำเสนอ จำนวน1วันรวม 20คน
กิจกรรมที่ทำจริง

คณะสภาชุมชน ทีมเยาวชนทั้ง 15 คนได้ร่วมกันนำแบบสอบถามมาวิเคราะห์รายครัวเรือนและพี่เลี้ยงโครงการได้เดินทางมาถึง ได้ปรึกษาพี่เลี้ยงในการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาสรุปร่วมกันเพื่อเตรียมความพร้อมของข้อมูลในการนำเสนอ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

20 26

6. ผลิตสื่อเพลง สะท้อนกิจกรรมด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมชุมชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.1 ผลิตสื่อเพลง สะท้อนกิจกรรมด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมชุมชน

วันที่ 6 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในชุมชนด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. มีสื่อเพลงพื้นบ้าน เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ ด้านการจัดการขยะจำนวน 1 ชุด
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

หลังจากคณะทำงานได้ประชุมเพื่อเตรียมข้อมูลในการแต่งเพลงก็ได้มีข้อมูลในการแต่งเพลงที่ใช้เป็นสื่อชุมชน และได้นักร้องในชุมชน 1 คนเพื่อเป็นต้นเสียงในการขับร้องและใช้ในการจัดทำเวทีคืนข้อมูลให้กับชุมชน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. คณะทำงาน เตรีมข้อมูล ประวัติหมู่บ้านสถานการณ์ขยะ ชุดข้อมูลประเภท วิธีการ กำจัดขยะ ความรู้เรื่องโรค เพื่อเป็นข้อมูลด้านเนื้อหาในการแต่งเพลง ที่ใช้เป็นสื้อชุมชน
 2. ปรึกษาพี่เลี่ยงในการจัดทำสื่อ
 3. คัดหา นักร้องในชุมชน เพื่อเป็นต้นเสียงในการขับร้อง
 4. ติดต่อ นักแต่งเพลง และตัดต่อเพลง
 5. เตรียมนำสื่อเพลงในการจัดทำเวทีคืนข้อมูลชุมชน
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. คณะทำงาน เตรียมข้อมูล ประวัติหมู่บ้านสถานการณ์ขยะ ชุดข้อมูลประเภท วิธีการ กำจัดขยะ ความรู้เรื่องโรค เพื่อเป็นข้อมูลด้านเนื้อหาในการแต่งเพลง ที่ใช้เป็นสื่อชุมชน
 2. ปรึกษาพี่เลี่ยงในการจัดทำสื่อ
 3. คัดหา นักร้องในชุมชน เพื่อเป็นต้นเสียงในการขับร้อง
 4. ติดต่อ นักแต่งเพลง และตัดต่อเพลง
 5. เตรียมนำสื่อเพลงในการจัดทำเวทีคืนข้อมูลชุมชน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30

7. จัดทำเวทีชุมชน/คืนข้อมูล

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

7.1 จัดทำป้ายมาตราการทางสังคม

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อใช้เป็นมาตรการร่วมกันในการจัดการขยะและเพื่อเป็นมาตรการของชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. มีการจัดเวทีคืนข้อมูล จำนวน 1 ครั้ง
 2. ชุมชนรับทราบข้อมูล ด้านขยะในชุมชน
 3. มีมาตราการทางสังคมของชุมชนด้านจัดการขยะ
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ในการจัดทำป้ายมาตรการทางสังคมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมให้ความสนใจเป็นอย่างดี มีการร่วมกันคิดมาตรการเกี่ยวกับการจัดการขยะเพื่อนำมาใช้เป็นมาตรการร่วมกันในชุมชน เมื่อได้มาตรการแล้วก็นำไปจัดทำป้าย และนำมาติดในชุมชนเพื่อสร้างกระแสและจิตสำนึกคนในชุมชน

1.ชาวสะพานเคียนร่วมใจคัดแยกขยะในครัวเรือน

2.ชาวสะพานเคียนร่วมใจหิ้วตะกร้าหรือถุงผ้าไปตลาดเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก

3.ชาวสะพานเคียนลดการใช้ถุงพลาสติกในชุมชน

4.ชาวสะพานเคียนร่วมใจงดใช้โฟมในชุมชน

5.ชาวสะพานเคียนร่วมใจพัฒนาชุมชนทุกวันศุกร์

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. ประชาสัมพันธ์การจัดทำเวทีคืนข้อมูลแก่ชุมชน โดยเชิญตัวแทนครัวเรือนเข้าร่วม
 2. ขอความร่วมมือ จาก อสม. ในการแจ้งครัวเรือนเข้าร่วม
 3. เชิญ ภาคีเครือข่าย อบตรพ.สตเกษตร พัฒนา
 4. คณะทำงานแบ่งหน้าที่เตรียมข้อมูล โดยผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้นำเสนอข้อมูล เตรียมสถานที่ เตรียมอาหารว่าง และความสะดวกอื่นๆ
 5. จัดเวทีคืนข้อมูล โดยเชิญ นายก อบต กล่าวพบปะผู้รับผิดชอบโครงการ คุยความเป็นมาเป็นมา รูปแบบ การจัดเก็บต่อเวที
 6. เปิดเพลงสื่อ
 7. นำเสนอข้อมูล เพิ่มเติม จาก ผู้รับผิดชอบโครงการ และข้อเสนอแนะ
 8. ร่วมพูดคุย และเปิดโอกาสการซักถาม การแสดงความคิดเห็นของชุมชน
 9. พูดคุย เสนอ กติกาชุมชน หารือมาตรการทางสังคม ด้านการจัดการขยะในชุมชน
 10. จัดทำป้าย มาตราการทางสังคม ติดในที่ชุมชน
 11. สภาผู้นำชุมชน รวบรวมข้อเสนอแนะจากชุมชนภาคเครือข่ายเป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการจัดเตรียมการทำแผนชุมชน
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. ประชาสัมพันธ์การจัดทำเวทีคืนข้อมูลแก่ชุมชน โดยเชิญตัวแทนครัวเรือนเข้าร่วม
 2. ขอความร่วมมือ จาก อสม. ในการแจ้งครัวเรือนเข้าร่วม
 3. เชิญ ภาคีเครือข่าย อบตรพ.สตเกษตร พัฒนา
 4. คณะทำงานแบ่งหน้าที่เตรียมข้อมูล โดยผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้นำเสนอข้อมูล เตรียมสถานที่ เตรียมอาหารว่าง และความสะดวกอื่นๆ
 5. จัดเวทีคืนข้อมูล โดยเชิญ นายก อบต กล่าวพบปะผู้รับผิดชอบโครงการ คุยความเป็นมาเป็นมา รูปแบบ การจัดเก็บต่อเวที
 6. เปิดเพลงสื่อ
 7. นำเสนอข้อมูล เพิ่มเติม จาก ผู้รับผิดชอบโครงการ และข้อเสนอแนะ
 8. ร่วมพูดคุย และเปิดโอกาสการซักถาม การแสดงความคิดเห็นของชุมชน
 9. พูดคุย เสนอ กติกาชุมชน หารือมาตรการทางสังคม ด้านการจัดการขยะในชุมชน
 10. จัดทำป้าย มาตราการทางสังคม ติดในที่ชุมชน
 11. สภาผู้นำชุมชน รวบรวมข้อเสนอแนะจากชุมชนภาคเครือข่ายเป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการจัดเตรียมการทำแผนชุมชน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30

8. การจัดทำแผนการแก้ไขปัญหา เรื่องขยะ

ไม่มีกิจกรรม

9. สภาผู้นำชุมชนประชุมเพื่อคลี่ผลลัพธ์โครงการ

ไม่มีกิจกรรม

10. นำแผนสู่การปฏิบัติ กิจกรรมลดปริมาณขยะในชุมชน

ไม่มีกิจกรรม

11. นำแผนสู่การปฏิบัติ กิจกรรมคัดแยกขยะตั้งแต่ครัวเรือน

ไม่มีกิจกรรม

12. นำแผนสู่การปฏิบัติ กิจกรรมกลุ่มปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ

ไม่มีกิจกรรม

13. นำแผนสู่การปฏิบัติ กิจกรรมแปรรูปขยะรีไซเคิล

ไม่มีกิจกรรม

14. รณรงค์ " มหกรรมชุมชน ลดขยะ ลดโลกร้อน"

ไม่มีกิจกรรม

15. กิจกรรมจัดตั้งธนาคารขยะชุมชน

ไม่มีกิจกรรม

16. กิจกรรมถอดบทเรียน/ประเมินผลการทำงาน

ไม่มีกิจกรรม

17. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

17.1 ประชุมการบันทึกข้อมูล เอกสารการเงิน

วันที่ 5 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00-17.00 น. น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อทำความเข้าใจการดำเนินงานโครงการและการจัดทำเอกสารการเงิน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. ทราบแนวทางในการจัดทำรายงานผล และรายงานการเงิน โดยการทำรายงานการเงินแยกรายกิจกรรม/ครั้ง ดังนี้ o ใบลงทะเบียนต้องมีรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรม o บันทึกการประชุม วาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมพร้อมภาพถ่ายกิจกรรม o กรณีมีค่าอาหาร ต้องมีหลักฐานทางการเงิน ได้แก่ใบสำคัญรับเงินหรือใบบิลเงินสด (ถ้าเกิน 5000 บาท ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนทุกครั้ง) o กรณีจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ (ค่าวัสดุ คือ ค่าใช้จ่ายเพื่อวัสดุสิ้นเปลืองในการทำกิจกรรม ได้แก่ วัสดุเครื่องเขียน วัสดุสำนักงาน วัสดุโฆษณาและเผยแพร่) ต้องมีหลักฐานทางการเงิน ได้แก่ใบสำคัญรับเงิน/บิลเงินสด โดยออกจากร้านมีชื่อที่อยู่ของร้านชัดเจน มีเลขกำกับภาษี/เลขบัตรประชาชน ของเจ้าของร้าน บิลออกในนามโครงการของพื้นที่ตนเอง o ค่าใช้สอย ได้แก่ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม o ค่าตอบแทน ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร กรณีเป็นรายชั่วโมง ต้องมีความรู้ความชำนาญ กรณีเป็นปราญชชาวบ้าน หรือ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. คิดเป็นรายชั่วโมง 600 บาท,กรณีเป็นคนต่างพื้นที่ สามารถเบิกได้ 1000 บาท/วัน o ใบสำคัญรับเงินจะต้องไม่มีรอยลบ รอยขูดหรือรอยขีดเขียน **ห้ามใช้ใบส่งของแทนบิลเงินสดหรือใบสำคัญรับเงิน
 2. รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย มากกว่า หรือเท่ากับ 5-10 % ของเป้าหมายที่วางไว้
 3. รับรู้การบริหารจัดการโครงการ (ทีมงาน/ชุมชน) และวิธีการจัดการปัญหา การทำรายงานโครงการ และ รายงานการเงิน การป้อนข้อมูลรายละเอียดโครงการในเว็บไซต์ o ทุกกิจกรรมจะต้องมีการบันทึกรายละเอียดกิจกรรมและรายละเอียดทางการเงิน ในเว็ปไซต์ www.happynetwork.org
 4. สามารถรับรู้ถึงกระบวนการและระบบการติดตามประเมินผล เพื่อการหนุนเสริมโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่พื้นที่ภาคใต้ ทบทวนและออกแบบเชิงระบบของโครงการ
 5. การวางแผนการดำเนินงาน และการป้อนแผนการดำเนินงานในปฏิทินโครงการ • การรายงานผลการจัดกิจกรรม และรายจ่ายในกิจกรรมและการจัดทำรายงาน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

• ปฐมนิเทศโครงการฯ • เรียนรู้การรายงานผลทางเวปไซด์

กิจกรรมที่ทำจริง

• ทราบแนวทางในการจัดทำรายงานผล และรายงานการเงิน โดยการทำรายงานการเงินแยกรายกิจกรรม/ครั้ง • กระบวนการและระบบการติดตามประเมินผล • การทำรายงานโครงการ และ รายงานการเงิน การป้อนข้อมูลรายละเอียดโครงการในเว็บไซต์ • การป้อนแผนการดำเนินงานในปฏิทินโครงการ • การรายงานผลการจัดกิจกรรม และรายจ่ายในกิจกรรมและการจัดทำรายงาน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

17.2 การเขียนรายงานการเงิน

วันที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้คณะทำงานมีความเข้าใจในการเขียนรายงานการเงิน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันนี้ จำนวน 3 คน เพื่อมารับรู้การทำงานร่วมกันและเข้าใจการทำงานในระบบผ่านเว็ป มีการชี้แจงแนวทางการเขียนรายงาน การเงิน การบันทึกกิจกรรมและตัวอย่างการเขียนผลสรุปกิจกรรมพร้อมรายงานการใช้เงิน และหลักฐานประกอบในแต่ละกิจกรรม  ตัวอย่างใบเสร็จที่ถูกต้องและประเภทงบประมาณ และมีการชี้แจงหลักฐานประกอบ ค่าใช้จ่าย ในแต่ละหมวด

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เข้าร่วมรับฟังการบรรยายการเขียนรายงานการเงิน

กิจกรรมที่ทำจริง

เข้าร่วมรับฟังการบรรยายการบันทึกข้อมูลในเว็ปและการเขียนรายงานการเงิน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 3
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

17.3 พบพี่เลี้ยงปรึกษาการดำเนินงาน

วันที่ 13 มกราคม 2559 เวลา 13:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อปรึกษาการจัดกิจกรรมและเอกสารายงานการเงิน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ได้จัดทำเอกสารทางการเงินและรายงานก่อนส่งตรวจกับ สจรส.ม.อ. อีกครั้ง

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. ติดต่อนัดวันกับพี่เลี้ยง
 2. นำเสนอกิจกรรม
 3. นำเอกสารการเงินให้พี่เลี้ยงตรวจสอบ
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. ติดต่อนัดวันกับพี่เลี้ยง
 2. นำเสนอกิจกรรม
 3. นำเอกสารการเงินให้พี่เลี้ยงตรวจสอบ
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

17.4 คืนเงินเปิดบัญชี

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

คืนเงินเปิดบัญชี

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

คืนเงินเปิดบัญชี

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

คืนเงินเปิดบัญชี

กิจกรรมที่ทำจริง

คืนเงินเปิดบัญชี

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

17.5 ปิดรายงาน งวด 1

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

• ตรวจเอกสาร รายงานผลดำเนินงาน เอกสารการเงิน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

• ตรวจเอกสารทางเงิน เพื่อปิดการรายงานการเงินงวด 1 โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การแนะนำในการแยกหมวดหมู่ทางการเงินให้ถูกต้อง และการส่งรายงาน การทำใบปะหน้าในการตรวจเอกสารให้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และรวมถึงการดำเนินแบบ ภาคีเครือข่าย ในการดำเนินโครงการเพื่อให้โครงการบรรลุเป้าหมายมากที่สุด

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ติดตามรายงานความก้าวหน้าโครงการ งวดที่ 1  ส 1  และ ง 1 เอกสารทางการเงิน พร้อมทั้งรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ สรุปผลการดำเนินงาน ระยะที่ 1

กิจกรรมที่ทำจริง

ติดตามรายงานความก้าวหน้าโครงการ งวดที่ 1  ส 1  และ ง 1 เอกสารทางการเงิน พร้อมทั้งรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ สรุปผลการดำเนินงาน ระยะที่ 1

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2

18. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

18.1 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

วันที่ 16 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ ปี 2558

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

จัดทำป้ายปลอดบุหรี่

กิจกรรมที่ทำจริง

จัดทำป้ายปลอดบุหรี่

 • photo
 • photo
 • photo

 

5 5

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 34 16                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 212,866.00 74,339.00                  
คุณภาพกิจกรรม 64 57                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน
 1. คณะกรรมการที่มาจากหลากหลายกลุ่มและเป็นโครงการใหม่ ทำให้ขาดความรู้ ความเข้าใจในการบริหารโครงการ

กลุ่มคนที่หลากหลาย

1.เพิ่มความเข้าใจ การพูดคุย ช่องทางการสื่อสาร และมีการสนทนากลุ่มนอกรอบบ้าง เพื่อความเช้าใจในการบริหารโครงการที่ดีขึ้น

ส่วนที่ 3 ผลลัพท์ของโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุสภาพที่ดีขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน คน โปรดระบุข้อมูลของแกนนำ ตามตัวอย่างตารางด้านล่าง พร้อมแนบมากับรายงาน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ
นางสาว กัญญา โต๊ะประดู่ 31 ม 2 การจัดการขยะ
นางสาว อาตีก๊ะ หวังกุหลำ 280 ม 2 การจัดการขยะ
นางสาว สุวรรณา สง่าบ้านโคก 54 ม 2 การจัดการขยะ
นาย รอซีดี เศษระนำ 51 ม 2 การจัดการขยะ
นาง ซอฟีเย๊าะ โต๊ะประดู่ 47 ม 2 การจัดการขยะ
นาง รอด๊ะ แกสมาน 101 ม 2 การจัดการขยะ
นาย ฮาหมีด แซะอาหลี 11/1 ม 2 การจัดการขยะ
นาย อภิสิทธิ์ สันนาหู 4 ม 2 การจัดการขยะ
นาง ซันมา แกสมาน 220 ม 2 การจัดการขยะ
นาง หัทยา เจริญชีพ 270 ม 2 การจัดการขยะ
นาง เจ๊ะบูหวัน บัวสุวรรณ 33 ม 2 การจัดการขยะ

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)
สื่อเพลงพื้นบ้าน

เป็นสื่อประชาสัมพันธ์การจัดการขยะและกระตุ้นจิตสำนึกคนในชุมชนเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทสอดคล้องวิถีชุมชน

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการแก้ไขปัญหา เรื่องขยะ ( 1 มีนาคม 2559 - 2 มีนาคม 2559 )
 2. จัดทำสื่อ ( 7 มีนาคม 2559 - 12 มีนาคม 2559 )
 3. พบพี่เลี้ยงปรึกษาการดำเนินงาน ( 12 มีนาคม 2559 )
 4. จัด Big Cleanning Day ( 13 มีนาคม 2559 )
 5. กิจกรรมคัดแยกขยะตั้งแต่ครัวเรือน ( 9 เมษายน 2559 - 10 เมษายน 2559 )
 6. กิจกรรมกลุ่มปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ( 1 พ.ค. 2559 - 2 พ.ค. 2559 )
 7. ครูอาสาจัดพัฒนาศักยภาพชุมชน ( 8 พ.ค. 2559 - 9 พ.ค. 2559 )
 8. กิจจกรรมแปรรูปขยะรีไซเคิล ( 11 มิถุนายน 2559 - 12 มิถุนายน 2559 )
 9. พบพี่เลี้ยงปรึกษาการดำเนินงาน ( 15 มิถุนายน 2559 )
 10. พบพี่เลี้ยงในการปรึกษาการดำเนินงาน ( 7 สิงหาคม 2559 )
 11. รณรงค์ " มหกรรมชุมชน ลดขยะ ลดโลกร้อน" ( 12 สิงหาคม 2559 - 14 สิงหาคม 2559 )

(................................)
นาย วินิช ตาเดอิน
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......