ครัวเรือนสะอาดชุมชนปลอดขยะ หมู่ที 2 บ้านสะพานเคียน

บันทึกการติดตาม ครั้งที่ 1บันทึกการติดตาม ครั้งที่ 2บันทึกการติดตาม ครั้งที่ 3