ชุมชนสามัคคีปลอดโรค ปลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง หมู่ที่ 3 บ้านถ้ำทะลุ

รหัสโครงการ 58-03928
สัญญาเลขที่ 58-00-2187
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อโครงการ ชุมชนสามัคคีปลอดโรค ปลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง หมู่ที่ 3 บ้านถ้ำทะลุ

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม
2) ประชุมทีมงาน ครั้งที่ 1 ตค.
3) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สสส.
4) เปิดตัวโครงการและประชาสัมพันธ์สสส.
5) ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
6) คัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมการจัดเก็บข้อมูลชุมชนพร้อมจัดทำเสื้อทีมประชาสัมพันธ์พร้อมโลโก สสส.
7) ประชุมทีมงาน ครั้งที่ 2 พย
8) พัฒนาศักยภาพเยาวชนการจัดเก็บข้อมูล
9) การทำรายงานและการเงิน
10) ประชุมทีมงาน ครั้งที่ 3 ธค
11) กิจกรรมถอดบทเรียนศึกษาวีถีการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนและรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์
12) ประชุมทีมงาน ครั้งที่ 4 มค
13) สภาผู้นำนำข้อมูลมากำหนดแนวทางกิจกรรมในการแกำหนดรูปแบบการคืนข้อมูลสุ่ชุมชน
14) จัดกิจกรรมเวทีคืนข้อมูลให้ชุมชน
15) กิจกรรมเวทีปรับเปลี่ยนเรียนรู้ดูแลสุขภาพ
16) จัดทำรายงานปิดงวดที่ 1
17) ประชุมทีมงาน ครั้งที่ 5 กพ.

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 84,810.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 60.11 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 500.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -923.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 9,870.11 บาท
รวมรายรับ (1) = 85,370.11 บาท รวมรายจ่าย (2) = 76,423.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) 8,947.11 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 106,020.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย สันติ ดาราหมานเศษ )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

 1. ประชุมทีมงาน ครั้งที่ึ 6 มีค (12 มีนาคม 2559)
 2. พัฒนารูปแบบสื่อการออกกำลังกาย (14 มีนาคม 2559)
 3. ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนในการแก้ไขปัญหาโดยการมีส่วนรวมและบูรณาการแผนร่วมกัน (18 มีนาคม 2559 - 20 มีนาคม 2559)
 4. จัดกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อสร้างความรัก ความไว้วางใจและมีทัศนะคติที่ดีต่อกัน (29 มีนาคม 2559)
 5. ประชุมทีมงาน ครั้งที่ 7 เมย (16 เมษายน 2559)
 6. กิจกรรมบัญชีครัวเรือน ช่วยออม สู่สุขภาพดี (18 เมษายน 2559 - 19 เมษายน 2559)
 7. ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลการทำระบบบัญชีรายรับ - รายจ่ายของครัวเรือน (23 เมษายน 2559 - 1 พ.ค. 2559)
 8. ประชุมทีมงาน ครั้งที่8พ.ค. (12 พ.ค. 2559)
 9. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูชุมชน (21 พ.ค. 2559 - 23 พ.ค. 2559)
 10. ประชุมทีมงาน ครั้งที่ 9มิย. (12 มิถุนายน 2559)
 11. กิจกรรมสร้างรายได้และการออม (21 มิถุนายน 2559 - 22 มิถุนายน 2559)
 12. พบพี่เลี้ยงในการปรึกษาการดำเนินงาน (16 กรกฎาคม 2559)
 13. สภาผู้นำชุมชนออกติดตามการดำเนินกิจกรรม ในครัวเรือนและสรุปผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม (19 กรกฎาคม 2559)
 14. ประชุมทีมงาน ครั้งที่ 10ส.ค. (15 สิงหาคม 2559)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย สันติ ดาราหมานเศษ )
12 กุมภาพันธ์ 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางนูรีย๊ะ หวังกุหลำ )
12 กุมภาพันธ์ 2559