ชุมชนสามัคคีปลอดโรค ปลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง หมู่ที่ 3 บ้านถ้ำทะลุ

รหัสโครงการ 58-03928
สัญญาเลขที่ 58-00-2187
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

งวดโครงการ ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 สิงหาคม 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 ตุลาคม 2559

ชื่อโครงการ ชุมชนสามัคคีปลอดโรค ปลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง หมู่ที่ 3 บ้านถ้ำทะลุ

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ประชุมทีมงาน ครั้งที่ึ 6 มีค
2) พัฒนารูปแบบสื่อการออกกำลังกาย
3) ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนในการแก้ไขปัญหาโดยการมีส่วนรวมและบูรณาการแผนร่วมกัน
4) จัดกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อสร้างความรัก ความไว้วางใจและมีทัศนะคติที่ดีต่อกัน
5) ประชุมทีมงาน ครั้งที่ 7 เมย
6) กิจกรรมบัญชีครัวเรือน ช่วยออม สู่สุขภาพดี
7) ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลการทำระบบบัญชีรายรับ - รายจ่ายของครัวเรือน
8) ประชุมทีมงาน ครั้งที่8พ.ค.
9) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูชุมชน
10) ประชุมทีมงาน ครั้งที่ 9มิย.
11) กิจกรรมสร้างรายได้และการออม
12) พบพี่เลี้ยงในการปรึกษาการดำเนินงาน
13) ประชุมทีมงาน ครั้งที่ 10ส.ค.
14) พบพี่เลี่้ยงปรึกษาโครงการ
15) กิจกรรมการถอดบทเรียนและสรุปปิดโครงการ
16) ถ่ายภาพกิจกรรม
17) จัดทำรายงาน
18) งานสร้างสุขโครงการร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ภาคใต้ 2559
19) พบพี่เลี้ยงปรึกษาโครงการ
20) สรุปรายงานผลการดำเนินงานและปิดโครงการ

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 8,947.11 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 106,020.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 118.99 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -17,074.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 109.10 บาท
รวมรายรับ (1) = 115,086.10 บาท รวมรายจ่าย (2) = 132,051.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -16,964.90 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 16,964.90 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย สันติ ดาราหมานเศษ )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย สันติ ดาราหมานเศษ )
15 ตุลาคม 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางนูรีย๊ะ หวังกุหลำ )
15 ตุลาคม 2559