ชุมชนสามัคคีปลอดโรค ปลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง หมู่ที่ 3 บ้านถ้ำทะลุ

รหัสโครงการ 58-03928
สัญญาเลขที่ 58-00-2187

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ ชุมชนสามัคคีปลอดโรค ปลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง หมู่ที่ 3 บ้านถ้ำทะลุ
รหัสโครงการ 58-03928 สัญญาเลขที่ 58-00-2187

ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดำเนินการจริง 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

จำนวนเงินตามสัญญา 212,030.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 84,810.00 บาท
งวดที่ 2 = 106,020.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 190,830.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 60.11 บาท
งวดที่ 2 = 118.99 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 179.10 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 500.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 500.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 208,474.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -16,964.90 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : กิจกรรม สร้างทีมงานสภาผู้นำชุมชนกิจกรรม 9,200.00 8,200.00
1. ประชุมทีมงาน ครั้งที่ 1 ตค.
2. ประชุมทีมงาน ครั้งที่ 2 พย
3. ประชุมทีมงาน ครั้งที่ 3 ธค
4. ประชุมทีมงาน ครั้งที่ 4 มค
5. ประชุมทีมงาน ครั้งที่ 5 กพ.
6. ประชุมทีมงาน ครั้งที่ึ 6 มีค
7. ประชุมทีมงาน ครั้งที่ 7 เมย
8. ประชุมทีมงาน ครั้งที่8พ.ค.
9. ประชุมทีมงาน ครั้งที่ 9มิย.
10. ประชุมทีมงาน ครั้งที่ 10ส.ค.
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมเปิดตัวโครงการและประชาสัมพันธ์สสส. 12,175.00 12,175.00
1. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สสส.
2. เปิดตัวโครงการและประชาสัมพันธ์สสส.
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมการจัดทำฐานข้อมูลชุมชน 17,400.00 17,400.00
1. คัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมการจัดเก็บข้อมูลชุมชนพร้อมจัดทำเสื้อทีมประชาสัมพันธ์พร้อมโลโก สสส.
2. พัฒนาศักยภาพเยาวชนการจัดเก็บข้อมูล
กิจกรรมหลัก : กิจกรรม จัดสนทนากลุ่ม ศึกษาวิถีชีวิตเพื่อค้นหาข้อมูลเชิงคุณภาพ 6,400.00 6,400.00
1. กิจกรรมถอดบทเรียนศึกษาวีถีการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนและรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมวิเคราะห์ข้อมูล 1,800.00 1,800.00
1. สภาผู้นำนำข้อมูลมากำหนดแนวทางกิจกรรมในการแกำหนดรูปแบบการคืนข้อมูลสุ่ชุมชน
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมคืนข้อมูลให้ชุมชน 2,275.00 2,275.00
1. จัดกิจกรรมเวทีคืนข้อมูลให้ชุมชน
กิจกรรมหลัก : กิจกรรม สร้างแผน เพื่อชุมชนน่าอยู่ เข้มแข็ง ตามแนวทางพอเพียง 14,420.00 14,420.00
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนในการแก้ไขปัญหาโดยการมีส่วนรวมและบูรณาการแผนร่วมกัน
กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมสัมพันธ์เชื่อมรัก ความสามัคคี 16,500.00 16,000.00
1. จัดกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อสร้างความรัก ความไว้วางใจและมีทัศนะคติที่ดีต่อกัน
กิจกรรมหลัก : กิจกรรม "บัญชีครัวเรือน ช่วยออม สู่สุขภาพดี " 32,685.00 32,685.00
1. กิจกรรมบัญชีครัวเรือน ช่วยออม สู่สุขภาพดี
2. ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลการทำระบบบัญชีรายรับ - รายจ่ายของครัวเรือน
กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ถึงชายเริ่น(ถึงชายคาบ้าน) 33,675.00 33,675.00
1. กิจกรรมเวทีปรับเปลี่ยนเรียนรู้ดูแลสุขภาพ
2. พัฒนารูปแบบสื่อการออกกำลังกาย
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูชุมชน 21,600.00 21,600.00
1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูชุมชน
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมสร้างรายได้ และการออม 17,400.00 17,400.00
1. กิจกรรมสร้างรายได้และการออม
กิจกรรมหลัก : สภาผู้นำชุมชนออกติดตามการดำเนินกิจกรรม ในครัวเรือน 0.00 0.00
1. สภาผู้นำชุมชนออกติดตามการดำเนินกิจกรรม ในครัวเรือนและสรุปผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมถอดบทเรียน/ประเมินผลการทำงาน 13,500.00 13,500.00
1. กิจกรรมการถอดบทเรียนและสรุปปิดโครงการ
กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 7,944.00
1. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม
2. การทำรายงานและการเงิน
3. จัดทำรายงานปิดงวดที่ 1
4. พบพี่เลี้ยงในการปรึกษาการดำเนินงาน
5. พบพี่เลี่้ยงปรึกษาโครงการ
6. งานสร้างสุขโครงการร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ภาคใต้ 2559
7. พบพี่เลี้ยงปรึกษาโครงการ
8. สรุปรายงานผลการดำเนินงานและปิดโครงการ
กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 3,000.00
1. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
2. ถ่ายภาพกิจกรรม
3. จัดทำรายงาน

รวมงบทั้งหมด

212,030.00 208,474.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นาย สันติ ดาราหมานเศษ )
วันที่รายงาน 15 ตุลาคม 2559