ชุมชนสามัคคีปลอดโรค ปลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง หมู่ที่ 3 บ้านถ้ำทะลุ

แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินแบบมีโครงสร้าง

ชื่อโครงการ ชุมชนสามัคคีปลอดโรค ปลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง หมู่ที่ 3 บ้านถ้ำทะลุ

รหัสโครงการ 58-03928 รหัสสัญญา 58-00-2187 ระยะเวลาโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ

เป็นการคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้

  • ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
  • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
  • การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
  • ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน
  • กระบวนการชุมชน
  • มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียดหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
มีไม่มี
1. เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน

 

 

 

1. ความรู้ใหม่ / องค์ความรู้ใหม่

-

-

-

2. สิ่งประดิษฐ์ / ผลผลิตใหม่

-

-

-

3. กระบวนการใหม่

มีโครงสร้างการทำงานโดยดึงกลุ่มเด็กเยาวชนในชุมชนม่ร่วมทีมในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและร่วมกิจกรรมของชุมชน

รายงานผลการดำเนินงาน

-

4. วิธีการทำงาน / การจัดการใหม่

มีโครงสร้างการทำงานโดยดึงกลุ่มเด็กเยาวชนในชุมชนม่ร่วมทีมในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและร่วมกิจกรรมของชุมชน

รายงานผลการดำเนินงาน

-

5. การเกิดกลุ่ม / โครงสร้างในชุมชนใหม่

เกิดสภาชุมชนที่มีหลากหลายกลุ่มเข้าร่วมในการดำเนินกิจกรรม จาก 2 โซนที่เป็นคู่ขัดแย้งสามารถมาร่วมดำเนินงานในโครงการดังกล่าวได้

จากการสังเกตและรายงานผลการดำเนินงาน

-

6. แหล่งเรียนรู้ใหม่

ศูนย์เรียนรู้ชุมชน

ลงติดตามในพื้นที่จากการสัมภาษณ์และรายงานผลการดำเนินงาน

-

7. อื่นๆ

-

-

-

2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ

 

 

 

1. การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น

จากการสังเกต สำรวจ

สร้างความตระหนักและกิจกรรม

2. การบริโภค

ชุมชนมีการปลูกผักบริโภค เในระดับครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น

จากการสอบถามสำรวจ

ขยายผลการปลูกให้ครอบครัวทุกหลังคาเรือนและสร้างครัวเรือนต้นแบบโดยนำแนวทางเกษตรอินทรีย์ร่วมด้วย

3. การออกกำลังกาย

ชุมชนมีการรวมกลุ่มออกำลังกาย แต่ละกลุ่ม และรูปแบบสอดคล้องวิถีชุมชนเช่น ไม้พลองป้าบุญมีฟุตบอล ตระกร้อ วิ่ง เดินและการปั่นจักรยาน

จากการสังเกต สำรวจ

-

4. การลด ละ เลิก อบายมุข เช่น การพนัน เหล้า บุหรี่

มีการลดละเลิก บุหรี่ อย่างห็นได้ชัดโดยเฉพาะการเคารพกติกาไม่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะ

จากการสังเกต สำรวจ

-

5. การลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การขับรถโดยประมาท

-

-

-

6. การจัดการอารมณ์ / ความเครียด

มีการรวมกลุ่มในการทำกิจกรรม และมีการนำแนวทางศาสนาอิสลามกับสร้างเสริมสุขภาพร่วมด้วย สมาชิกกลุ่ม

-

-

7. การดำรงชีวิต / วิถีชีวิต เช่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง

มีการนำภูมิปัญญา สมุนไพรและพืชผักในชุมชน มาปรุงเป็นเมนูต้านโรค เมนูอาหารพื้นบ้าน

จัดทำเป็นสื่อเรียนรู้ชุมชน

-

8. พฤติกรรมการจัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน

มีการจัดการพฤติกรรมการใช้จ่ายในระดับตนเองและครัวเรือน โดยมีการจัดทำสมุดบัญชีการออม

คู่มือการออม

-

9. อื่นๆ

-

-

-

3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)

 

 

 

1. กายภาพ เช่น มีการจัดการขยะ ป่า น้ำ การใช้สารเคมีเกษตร และการสร้างสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ

มีการปลูกผักในครัวเรือนเพิ่มขึ้นโดยเน้นพืชผักระยะสั้น โดยไม่ใช้สารเคมี

สังเกตและสำรวจ

-

2. สังคม เช่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ครอบครัวอบอุ่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยต่าง ๆ มีพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่ทางสังคม เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน มีการใช้ศาสนา/วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนา

มีการจัดพื้นที่ด้านการปลูกผักและการออกกำลังกายโดยชุมชน

สังเกตและสำรวจ

-

3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคม /สร้างอาชีพ / เพิ่มรายได้

มีการรวมกุล่มด้านการจัดทำวิสาหกิจชุมชน

โลชั่นทาผิว

ขยายผลผลิตภัณฑ์ชุมชน

4. มีการบริการสุขภาพทางเลือก และมีช่องทางการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

-

-

-

5. อื่นๆ

-

-

-

4. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ

 

 

 

1. มีกฎ / กติกา ของกลุ่ม ชุมชน

-

-

-

2. มีมาตรการทางสังคมของกลุ่ม ชุมชน

-

-

-

3. มีธรรมนูญของชุมชน

-

-

-

4. อื่นๆ เช่น ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯลฯ

-

-

-

5. เกิดกระบวนการชุมชน

 

 

 

1. เกิดการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่ม / เครือข่าย (ใน และหรือนอกชุมชน)

มีการเชื่อมโยงการทำงานกับเครือข่ายภายนอก เช่น รพ.สต.ควนโดนอบต.ควนโดนพัฒนาชุมชนเกษตรตำบล

การบันทึกรายงานผลการดำเนินงาน

-

2. การเรียนรู้การแก้ปัญหาชุมชน (การประเมินปัญหา การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมิน)

ชุมชนมีการจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และนำมาทำแผนในการแก้ไขปัญหาโดยชุมชนเอง

การบันทึกรายงานผลการดำเนินงาน

-

3. การใช้ประโยชน์จากทุนในชุมชน เช่น การระดมทุน การใช้ทรัพยากรบุคคลในชุมชน

มีการใช้ทรัยากรชุมชนด้านคน ผู้ทรงคูณวุฒิ ปราชญ์ผู้รู้ ในการศึกษาภูมิปัญญา วิถีชุมชนและมีการระดมทุนจากผู้นำทางการในการขอรับสนุนกิจกรรมนอกเหนือจากแผนการดำเนินงาน

การบันทึกรายงานผลการดำเนินงาน

-

4. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มและชุมชนที่เกิดจากโครงการอย่างต่อเนื่อง

คณะทำงานและกลุ่มเป้าหมายมีการรวมกลุ่มในการจัดทำกิจกรรม โดยการรวมกลุ่มของแม่บ้าน ผู้สูงอายุ ในการอกกำลังกายและวิสาหกิจชุมชนพร้อมทั้งมีศูนย์เรียนรู้ชุมชนเป็นศูนย์รวมการทำกิจกรรมร่วมกัน

จากข้อมูลของชุมชน

-

5. เกิดกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชน

การจัดการสุขภาพของคนต้นแบบ

รายงานผลการดำเนินงาน

-

6. เกิดทักษะในการจัดการโครงการ เช่น การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ การทำแผนปฏิบัติการ

-

-

-

7. อื่นๆ

-

-

-

6. มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

 

 

 

1. ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง / กลุ่ม / ชุมชน

ทางคณะกรรมการการดำเนินงาน มีความภูมิใจในการทำงานที่ทางชุมชนให้ความร่วมมือและงานที่ได้รับมอบหมายเกิดประโยชน์กับชุมชน

จากการพูดคุย ซักถาม

-

2. การเห็นประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตนอย่างสมดุล

การดำเนินงานมีความตั้งใจในการทำงานโดยมีการสละเวลาในการประกอบอาชีพในบางช่วงกิจกรรมหรือการเข้าร่วมประชุม มีการสลับหมุ่นเวียนกันในทางทีมงานเพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับการประกอบอาชีพหรือการใช้ชีวิตประจำวัน

จาการรายงานผลการดำเนินงาน

-

3. การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และพอเพียง

ชุมชนโดยส่วนใหญ่มีการน้อมนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มีการปลูกผักเพิ่มขึ้น และใช้พืืชสมุนไพรในท้องถิ่น อยู่แบบเรียบง่าย

จาการรายงานผลการดำเนินงาน

-

4. ชุมชนมีความเอื้ออาทร

เกิดการช่วยเหลือในการทำกิจกรรมร่วมกันของชุมชนทั้งกิจกรรมในโครงการและกิจกรรมอื่นๆของชุมชน เช่น งานแต่งงาน งาบุญ งานกีฬาของชุมชนเกิดการแบ่งปันพันธ์ไม้นานาชนิด

จากการสังเกตการทำกิจกรรม และการติดตามลงพื้นที่

-

5. มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานปัญญา

ในการดำเนินงานมีการพูดคุย โดยใช้เหตุและผลในการดำเนินกิจกรรม เมื่อเกิดข้อขัดแย้ง จะมีการร่วมฟังความิดเห็นและลงมติโดยใช้กระบวนการมีส่วนรวมและเสียงจากคนส่วนใหญ่เพื่อประกอบการตัดสินใจร่วมด้วย

จากการสังเกตการทำกิจกรรม และการติดตามลงพื้นที่

-

6. อื่นๆ

-

-

-

7. บทคัดย่อ

 

 

 

1. บทคัดย่อ

"ศูนย์เรียนรู้ชุมชน " ทางคณะกรรมการชุมชน ได้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของหมู่บ้าน และเชื่อมการทำงานร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคี ของคนในชุมชน โดยมีศูนย์รวมการทำกิจกรรมและการเรียนรู้ ณศูนย์เรียนรู้ชุมชนโดยมีกลวิธีการสำคัญดังนี้ ด้านคน คือ ส่งเสริมความรู้ ทักษะ แนวทางวิถีพอเพียงและส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ ด้านการปรับสภาพแวดล้อม คือ สนับสนุน สิ่งแวดล้อมเอื้อ ต่อการจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์สร้างการมีส่วนส่งเสริมการปลูกผัก ทั้งในระดับครัวเรือน และชุมชนสร้างพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น ด้านกลไก คือ บทบาทสภาชุมชนในการดำเนินงาน โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1. สร้างทีมสภาชุมชน 2. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ สสส. 3. เปิดตัวโครงการและประชาสัมพันธ์ สสส. 4. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 5. คัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมการจัดเก็บข้อมูลชุมชน 6. พัฒนาศักยภาพเยาวชนการจัดเก็บข้อมูล 7. จัดกิจกรรมเวทีคืนข้อมูลให้ชุมชน 8. กิจกรรมถอดบทเรียนศึกษาวีถีการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนและรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ 9.คืนข้อมูลสุ่ชุมชน 10. กิจกรรมเวทีปรับเปลี่ยนเรียนรู้ดูแลสุขภาพ 11. พัฒนารูปแบบสื่อการออกกำลังกาย12. ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนในการแก้ไขปัญหา13.จัดกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อสร้างความรัก ความไว้วางใจและมีทัศนะคติที่ดีต่อกัน14.กิจกรรมบัญชีครัวเรือน ช่วยออม สู่สุขภาพดี15. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูชุมชน16.กิจกรรมสร้างรายได้และการออม และ 17. กิจกรรมการถอดบทเรียน


เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ ดังนี้
1. มีสภาผู้นำจำนวน 1ชุดและมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงาน และมีกลุ่มที่หลากหลาย จากพื้นที่ ที่มีข้อขัดแย้งในชุมชน
2. มีการจัดเปิดตัวโครงการ จำนวน 1 ครั้งมีข้อเสนอแนะโครงการจากการจัดกิจกรรมและผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจ ร้อยละ 80
3. มีชุดข้อมูลจำนวน 1 ชุดที่มาจากทีมเยาวชนนักจัดเก็บข้อมูล 4. มีทีมเยาวชนในการจัดเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล คืนข้อมูลสู่ชุมชน
5. มีเครื่องมือการจัดเก็บข้อมูลด้าน เศรษฐกิจ สังคมสุขภาพ จำนวน 1 ชุด
6. มีข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชนเชิงคุณภาพ
7. ร้อยละ 60 ของประชากรมีส่วนร่วมการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน
8.ร้อยละ 60 คนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ การทำระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของครัวเรือน
9. ประชาชนเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 มีสุขภาพดีขึ้น
10. เกิดครัวเรือนต้นแบบ จำนวน 50 หลัง ในการทำระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง
11. รายได้ต่อครอบครัวของคนในชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 40จากการเก็บข้อมูลบัญชีครัวเรือนและ
12.จำนวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน เรื่องการร่วมกลุ่ม มากกว่า ร้อยละ 70

เกิดการเรียนรู้สิ่งดีๆ การเปลี่ยนของคนและกลุ่มคนในชุมชนมีศักยภาพ ในการบริหารจัดการ การดำเนินงานในชุมชนเพื่อชุมชนและ ชุมชนเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนทุกกลุ่มทุกวัย มีความรักสามัคคี คนในสังคมมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากที่ต่างครัวต่างอยู่ กลับเป็นการพึ่งพาอาศัยและร่วมแรงร่วมใจ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

** สรุปภาพรวมโครงการ/รายละเอียด จะนำไปใส่ในบทคัดย่อของรายงาน ส.3