สรุปรายงานผลการดำเนินงานและปิดโครงการ

15 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00 น.
นางสาวจีรนา อาดตันตรานางสาวจีรนา อาดตันตรา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปผลการดำเนินโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 22 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 22 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานและแกนนำสภาชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

รวบรวมรายละเอียดและผลงานกิจกรรมที่ทำมาในแต่ละกิจกรรมเพื่อนำมาสรุปจัดทำเป็นรายงาน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

รวบรวมรายละเอียดและผลงานกิจกรรมที่ทำมาในแต่ละกิจกรรมเพื่อนำมาสรุปจัดทำเป็นรายงาน

ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เอกสารครบถ้วนถูกต้องและจัดทำรายงานที่สมบูรณ์

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 22 คน จากที่ตั้งไว้ 22 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานและแกนนำสภาชุมชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,248.00 0.00 0.00 500.00 1,748.00

ติดตามการดำเนินงาน ปิดโครงการ

15 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
ธิดา เหมือนพะวงศ์ธิดา เหมือนพะวงศ์
รายงานจากพี่เลี้ยง
Project trainer
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อปิดโครงการและสรุปผลการดำเนินงาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงาน ทีมเยาวชน ผู้นำชุมชน ภาคีเครือข่ายและประชาชนทั่วไปที่ร่วมโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 1. ประสานผู้รับผิดชอบโครงการ
 2. ร่วมพุดคุย รับฟัง แนวทางการดำเนินงาน
 3. ตรวจเอกสารการเงินและแนวทางการดำเนินงาน
 4. การลง Website
 5. รับฟังข้อเสนอแนะ ุ6. การถอดบทเรียนและต่อยอดโครงการต่อในปีต่อไป
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. มีสภาผู้นำจำนวน 1ชุดและมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงาน
 2. มีการประชุมสภาผู้นำทุกเดือน 3.การประชุม แต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ80
 3. การประชุมทุกครั้งมีการปรึกษาหารือเรื่องโครงการและเรื่องอื่น ๆ ของชุมชน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.มีสภาผู้นำจำนวน 1ชุดและมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงาน 2.มีการประชุมสภาผู้นำทุกเดือน 3.การประชุม แต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ80 3. การประชุมทุกครั้งมีการปรึกษาหารือเรื่องโครงการและเรื่องอื่น ๆ ของชุมชน

มีการจัดกิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ในโครงการ ตั้งแต่ระยะที่ 1 2 และ 3 โดยในแต่ละระยะมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มีทีมงานที่มีกลุ่มหลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มแม่บ้านที่ให้ความสนในในการเข้าร่วมกิจกรรม เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมและเครือข่ายเกิดการรวมกลุ่มของสมาชิกในชุมชนที่เคยมีข้อขัดแย้งทางการเมือง มาร่วมกิจกรรมในโครงการดังกล่าว ทีมงานมีความตั้งใจและจากการพูดคุย มีความต้องการ การดำเนินงานต่อ เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะมีความต่อเนื่องและยั่งยืน โดยนำทุนทางสังคมของชุมชนที่เกิดจากผลผลิตของโครงการมาต่อยอด สร้างความมั่นคงด้านวิสาหกิจชุมชนด้านการบริหารจัดการตรวจสอบเอกสารรายงานการเงิน ยังไม่เรียบร้อยและเบิกจ่ายตามกิจกรรมในแผน มีงบประมาณคงเหลือส่งคืน สสส.ในหมวดเงินค่าเดินทางและค่าที่พัก กรณีเข้าร่วมประชุมกับ สสส . มีการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ เสียภาษีตามหมวดอย่างถูกต้อง และผู้รับผิดชอบโครงการมีการรายงานกิจกรรมต่างๆที่ผ่านมา และงบประมาณการใช้จ่ายอย่างละเอียด ถูกต้อง เป็นที่พึงพอใจของชุมชน และปิดโครงการโดยมีผู้นำศาสนากล่าวชื่นชมและร่วมอ่านดุอาร์ปิดโครงการ และได้ลงพื้นที่พื้นที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนและครัวเรือนต้นแบบที่เกิดขึ้นจากโครงการดังกล่าว

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 15 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงาน ทีมเยาวชน ผู้นำชุมชน ภาคีเครือข่ายและประชาชนทั่วไปที่ร่วมโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

พบพี่เลี้ยงปรึกษาโครงการ

14 ตุลาคม 2559 เวลา 14.30 น.
นางสาวจีรนา อาดตันตรานางสาวจีรนา อาดตันตรา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อตรวจความถูกต้องด้านเอกสารและด้านจัดกิจกรรมตามแผนของโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการจำนวน 3 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ตรวจเอกสารและจัดทำรายงาน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้เอกสารและจัดทำรายงานที่ถูกต้อง

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 3 คน จากที่ตั้งไว้ 3 คน
ประกอบด้วย

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการจำนวน 3 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-ปรับแก้ไขเอกสารเพิ่มเติม

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางธิดา เหมือนพะวงศ์
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00

งานสร้างสุขโครงการร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ภาคใต้ 2559

3 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
นางสาวจีรนา อาดตันตรานางสาวจีรนา อาดตันตรา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อเรียนรู้กิจกรรมจากหลายๆ พื้นที่

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 คน คณะทำงาน 2 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ร่วมงานสร้างสุขโครงการร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ภาคใต้ ปี 2559

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 คนคณะทำงาน 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ลงทะเบียนร่วมงานสร้างสุขโครงการร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ภาคใต้ ปี 2559

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. เรียนรู้นิทรรศการจากหลายๆพื้นที่เช่น การจัดทำสื่อต่างๆ
 2. การเข้าร่วมกิจกรรมในเวทีย่อย และเวทีส่วนกลาง
 3. ร่วมพิธีเปิดและพิธีปิด
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 3 คน จากที่ตั้งไว้ 3 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 คนคณะทำงาน 2 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,948.00 0.00 0.00 0.00 1,948.00

จัดทำรายงาน

2 ตุลาคม 2559 เวลา 13:30 น.
นางสาวจีรนา อาดตันตรานางสาวจีรนา อาดตันตรา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
วัตถุประสงค์

รวบรวมข้อมูลทั้งหมดจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คณะทำงานร่วมสรุปผลโครงการและจัดทำรายงานเพื่อส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงาน 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

• จัดทำรายงานกิจกรรม และจัดทำภาพถ่ายเพื่อสรุปผลงานโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

• จัดทำรายงานกิจกรรมที่ได้ดำเนินงานทั้งหมดลงเว็บไซด์ให้เรียบร้อยและส่งภาพรายงานกิจกรรมผ่านทางเว็บไซด์ • จัดทำสรุปรายงานการเงิน • เคลียเอกสารหลักฐานการเงินในทุกกิจกรรมเรียบร้อย สมบูรณ์

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงาน 2 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางธิดา เหมือนพะวงศ์
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00

ถ่ายภาพกิจกรรม

2 ตุลาคม 2559 เวลา 13:00 น.
นางสาวจีรนา อาดตันตรานางสาวจีรนา อาดตันตรา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
วัตถุประสงค์

เพื่อรวบรวมข้อมูล รูปภาพจัดทำรายงาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คณะทำงานร่วมภาพถ่ายตลอดทั้งโครงการเพื่อจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

จำนวน 2 คน

 1. นางสาวจีรนา อาดตันตรา
 2. นายสันติดารา หมานเศษ
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • รวบรวมภาพถ่ายทุกกิจกรรมเพื่อสรุปผลงานโครงการ
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

• ได้จัดทำรายงานกิจกรรมที่ได้ดำเนินงานทั้งหมดลงเว็บไซด์ให้เรียบร้อยและส่งภาพรายงานกิจกรรมผ่านทางเว็บไซด์

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

จำนวน 2 คน

 1. นางสาวจีรนา อาดตันตรา
 2. นายสันติดารา หมานเศษ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางธิดา เหมือนพะวงศ์
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00

กิจกรรมการถอดบทเรียนและสรุปปิดโครงการ

24 กันยายน 2559 เวลา 09:00 น.
นางสาวจีรนา อาดตันตรานางสาวจีรนา อาดตันตรา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อประเมินผลลัพธ์ของโครงการเกี่ยวกับความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมของชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1. สภาผู้นำชุมชนเตรียมข้อมูลบทบาทหน้าที่การทำงานที่ผ่านมาในโครงการ
2. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนในชุมชน
3. .นำแบบประเมินมาสรุปก่อนล่วงหน้า เพื่อเป็นข้อมูลการทอดบทเรียนร่วมด้วย
4. สภาผู้นำชุมชน และทีมเยาวชน ร่วมกระบวนการถอดบทเรียน
5. สรุปสิ่งที่ได้จากถอดบทเรียน
6. ร่วมคิด ร่วมวิเคราะห์ ร่วมวางแผน เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง ด้านคนในชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อม และโครงสร้างการทำงาน ว่ามีปัญหาอุปสรรคอะไร ควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร มีอะไรที่ควรทำต่อ และทำต่ออย่างไรเพื่อจะขยายผลต่อยอดในปีต่อไปในการต่อยอดการขยายผล ต่อในระยะ ปีที่ 2
7. สรุปผลการดำเนินงานโดยภาพรวมภาวะหนี้สินเปรีบเทียบก่อน-หลังการดำเนินโครงการ ของคนในชุมชน
8. จัดเตรียมเอกสารการใช้จายงบประมาณทั้งหมด ตรวจสอบความถูกต้อง
9. นำเสนอกิจกรรมการประเมินผลแก่พี่เลี้ยงโครงการ
10. สรุปรายงาน ส่ง สสส

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

สภาผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป  จำนวน  50  คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 1. สภาผู้นำชุมชนเตรียมข้อมูลบทบาทหน้าที่การทำงานที่ผ่านมาในโครงการ
 2. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนในชุมชน
 3. .นำแบบประเมินมาสรุปก่อนล่วงหน้า เพื่อเป็นข้อมูลการทอดบทเรียนร่วมด้วย
 4. สภาผู้นำชุมชน และทีมเยาวชน ร่วมกระบวนการถอดบทเรียน
 5. สรุปสิ่งที่ได้จากถอดบทเรียน
 6. ร่วมคิด ร่วมวิเคราะห์ ร่วมวางแผน เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง ด้านคนในชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อม และโครงสร้างการทำงาน ว่ามีปัญหาอุปสรรคอะไร ควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร มีอะไรที่ควรทำต่อ และทำต่ออย่างไรเพื่อจะขยายผลต่อยอดในปีต่อไปในการต่อยอดการขยายผล ต่อในระยะ ปีที่ 2
 7. สรุปผลการดำเนินงานโดยภาพรวมภาวะหนี้สินเปรีบเทียบก่อน-หลังการดำเนินโครงการ ของคนในชุมชน
 8. จัดเตรียมเอกสารการใช้จายงบประมาณทั้งหมด ตรวจสอบความถูกต้อง
 9. นำเสนอกิจกรรมการประเมินผลแก่พี่เลี้ยงโครงการ
 10. สรุปรายงาน ส่ง สสส
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.มีชุดข้อมูลจากการถอดบทเรียนจำนวน1ชุด
2. มีแผนการดำเนินงานต่อยอดโครงการในปีต่อไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. มีชุดข้อมูลจากการถอดบทเรียนจำนวน1ชุด
 2. มีแผนการดำเนินงานต่อยอดโครงการในปีต่อไป

ผลสรุปกิจกรรม

08.30 – 09.00 น. เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 09.30 – 10.30 น. ประชาสัมพันธ์ชี้แจงรายละเอียดโครงการ และประมวลผลภาพถ่ายกิจกรรม 10.30 – 12.00 น. ประชุมกลุ่มเป้าหมายและสรุปโครงการตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุดโครงการ 12.00 – 13.30น.พักรับประทานอาหารเที่ยงพร้อมประกอบศาสนกิจ 13.30 -15.30 น.ประชุมกลุ่มเป้าหมายและสรุปโครงการตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุดโครงการ (ต่อ)

15.30 น.ปิดประชุมผลสรุปของกิจกรรมการประชุมเพื่อสรุปโครงการและคืนข้อมูลให้ชุมชนในครั้งนี้ประธานโครงการโดย นายสันติดาราหมานเศษ กล่าวเปิดประชุม และกล่าวชื่นชมพร้อมทั้งขอบคุณชาวบ้านทุกคนที่ให้ความร่วมมือในทุกกิจกรรมของโครงการด้วยดีซึ่งในวันนี้ไดจัดกิจกรรมประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการและสรุปประเด็นหัวข้อในแต่ละกิจกรรม ผลที่ได้รับ ความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค และ รายงานภาพกิจกรรมต่างๆ ให้ทุกคนได้รับทราบ และกล่าวขอบคุณชาวบ้านที่ให้ความร่วมมือมาด้วยดีมาตลอด และให้ชาวบ้านในชุมชนแสดงความคิดเห็น โดยที่ประชุมส่วนใหญ่ เห็นควรให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อความยั่งยืนและเห็นประโยชน์ของโครงการนี้ที่ทำให้ชุมชนน่าอยู่มีกิจกรรมที่สามารถทำให้ทุกคนหันมาสนใจในการออกกำลังกายหันมาสนใจในเรื่องของสุขภาพและสามารถสร้างความรักสามัคคีกิจกรรมหลายกิจกรรมที่สามารถนำมาเป็นอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้เป็นองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ทำให้เด็กๆ มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์และมีผู้นำที่ตั้งใจทำงานให้กับชุมชน ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง สิ่งที่ได้รับจากการทำโครงการทั้งหมด ทำให้ชุมชนมีส่วนร่วมและสร้างกระแสการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชุมชน โดยการจัดการชุมชนของตนเองเพื่อให้สามารถช่วยเหลือกัน และ พัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ ต่อไป อย่างยั่งยืน พี่เลี้ยง และทีมงาน ได้เห็นพลังการขับเคลื่อนการจัดการตนเองด้านสุขภาพและด้านต่าง ๆ ในชุมชน เป็นเรื่องที่ดีมาก และพร้อมจะสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 50 คน จากที่ตั้งไว้ 50 คน
ประกอบด้วย

สภาผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป  จำนวน  50  คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางธิดา เหมือนพะวงศ์
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 12,400.00 500.00 0.00 0.00 13,500.00

พบพี่เลี่้ยงปรึกษาโครงการ

13 กันยายน 2559 เวลา 14.30 น.
นางสาวจีรนา อาดตันตรานางสาวจีรนา อาดตันตรา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อดูความถูกต้องด้านเอกสารและด้านจัดกิจกรรมตามแผนของโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบ  จำนวน 3  คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ตรวจเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนตามแผนกิจกรรม

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้เอกสารที่ถูกต้องและครบตามรายการที่จัดกิจกรรม

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 3 คน จากที่ตั้งไว้ 3 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบ  จำนวน 3  คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางธิดา เหมือนพะวงศ์
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00

ติดตามการดำเนินงาน งวด 2

15 สิงหาคม 2559 เวลา 09:00 น.
ธิดา เหมือนพะวงศ์ธิดา เหมือนพะวงศ์
รายงานจากพี่เลี้ยง
Project trainer
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

1.เพื่อติดตามกิจกรรมของพื้นที่ตามแผนการดำเนินโครงการ2.เพื่อติดตามการรายงานผลการดำเนินงาน งวดที่ 2 และการจัดทำรายงานการเงิน3.เพื่อเสริมสร้างกำลังใจและประเมินผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพและการวางแผนการดำเนินงานต่อไป

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คฯะทำงานแกนนำหลักของโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คฯะทำงานแกนนำหลักของโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. มีสภาผู้นำจำนวน 1ชุดและมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงาน
 2. มีการประชุมสภาผู้นำทุกเดือน 3.การประชุม แต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ80
 3. การประชุมทุกครั้งมีการปรึกษาหารือเรื่องโครงการและเรื่องอื่น ๆ ของชุมชน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. มีสภาผู้นำจำนวน 1ชุดและมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงาน
 2. มีการประชุมสภาผู้นำทุกเดือน 3.การประชุม แต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ80
 3. การประชุมทุกครั้งมีการปรึกษาหารือเรื่องโครงการและเรื่องอื่น ๆ ของชุมชน

1.ด้านกิจกรรมการดำเนินงาน :มีการจัดกิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ในโครงการมีทีมในการเข้าร่วมกิจกรรม เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมและเครือข่าย 2.ด้านการบริหารจัดการ ผู้รับทุนขาดทักษะการทำงาน และขาดการประสานงานที่ดีแต่ทีมงานมีความร่วมมือดีให้เพิ่มการชี้แจง การวางแผนทำกิจกรรม และเพิ่มการมีส่วนร่วมให้มากขึ้นทีมงาน เครือข่ายมีความพร้อมในการทำกิจกรรม และมีการสลับ หมุนเวียนช่วยงาน (เนื่องจากกิจกรรมค่อนข้างเยอะ เลยมีการแบ่งเวลา แบ่งงานกัน เพื่อให้การทำงานโครงการไม่กระทบต่อการดำเนินชีวิต อาชีพที่ทำ)การประเมินผลการลงรายงาน รวดเร็วถูกต้อง การจัดทำเอกสารการเงิน มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบการเงิน-บัญชี ชัดเจน มีการเบิกจ่าย ตามกิจกรรมในห้วงเวลาที่จะดำเนินการ จัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย และเอกสารหลักฐานการเงินตามหมวดการใช้จ่ายงบประมาณ มีความเข้าใจในเอกสาร หลักฐาน ใบเสร็จ เพิ่มขึ้นและเพิ่มเติมการจัดเก็บเอกสารการเงินเป็นหมวดหมู่แต่ละกิจกรรมตามแผนงาน และทำสรุปปะหน้าตามกิจกรรมนั้นๆเพื่อง่ายในการตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งโดยภาพรวมไม่พบความเสี่ยง และกิจกรรมสามารถดำเนินการต่อไปตามแผนงานได้ 3. การลงรายงานถูกต้อง

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 15 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

คฯะทำงานแกนนำหลักของโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ประชุมทีมงาน ครั้งที่ 10ส.ค.

15 สิงหาคม 2559 เวลา 13:30 น.
นางสาวจีรนา อาดตันตรานางสาวจีรนา อาดตันตรา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

สภาผู้นำชุมชน มีการติดตามและประเมินผลโครงการและมีการประชุมทุกเดือน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 22 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการสภาผู้นำ 22 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1. คัดเลือกและแต่งตั้ง สภาผู้นำชุมชนโดยคัดเลือกจากคณะกรรมการหมู่บ้านและผู้นำแบบไม่เป็นทางการ ในชุมชนที่มีความหลากหลายกลุ่ม เช่น อสม กลุ่มกองทุน เยาวชน โดยคัดเลือกตัวแทนจาก 2 โซน เหนือและใต้ จำนวน 22 คน
2. จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมของโครงการตลอดจนเพื่อสร้างความเข้าใจและความรู้ความเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
3. จัดทำแผนการประชุม ติดตามการดำเนินงานจำนวน10ครั้ง
4. ทำคำสั่งแต่งตั้งทีมทำงาน
5. เลขาทีมรับผิดชอบโครงการ ประเมินผลและสรุปกิจกรรม
6. จัดทำแผนร่วมกัน ในการติดตามโครงการและการพบปะพูดคุยเพื่อการประเมินผลโครงการเป็นระยะๆ จำนวน 10ครั้ง.
7. มีการประชุมประจำเดือนเพื่อปรึกษาหารือเรื่องโครงการและปัญหาต่าง ๆ ของชุมชนทุกเดือน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 22 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการสภาผู้นำ 22 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 1. คัดเลือกและแต่งตั้ง สภาผู้นำชุมชนโดยคัดเลือกจากคณะกรรมการหมู่บ้านและผู้นำแบบไม่เป็นทางการ ในชุมชนที่มีความหลากหลายกลุ่ม เช่น อสม กลุ่มกองทุน เยาวชน โดยคัดเลือกตัวแทนจาก 2 โซน เหนือและใต้ จำนวน 22 คน
 2. จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมของโครงการตลอดจนเพื่อสร้างความเข้าใจและความรู้ความเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
 3. จัดทำแผนการประชุม ติดตามการดำเนินงานจำนวน10ครั้ง
 4. ทำคำสั่งแต่งตั้งทีมทำงาน
 5. เลขาทีมรับผิดชอบโครงการ ประเมินผลและสรุปกิจกรรม
 6. จัดทำแผนร่วมกัน ในการติดตามโครงการและการพบปะพูดคุยเพื่อการประเมินผลโครงการเป็นระยะๆ จำนวน 10ครั้ง.
 7. มีการประชุมประจำเดือนเพื่อปรึกษาหารือเรื่องโครงการและปัญหาต่าง ๆ ของชุมชนทุกเดือน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. มีสภาผู้นำจำนวน 1ชุดและมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงาน
 2. มีการประชุมสภาผู้นำทุกเดือน 3.การประชุม แต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ80
 3. การประชุมทุกครั้งมีการปรึกษาหารือเรื่องโครงการและเรื่องอื่น ๆ ของชุมชน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. มีสภาผู้นำจำนวน 1 ชุด และมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงาน
 2. มีการประชุมสภาผู้นำทุกเดือน 3.การประชุม แต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ80
 3. การประชุมทุกครั้งมีการปรึกษาหารือเรื่องโครงการและเรื่องอื่น ๆ ของชุมชน

ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการสภาผู้นำได้ทำการประชุมตามวาระดังนี้ • เวลา 13.30 น. ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียน • เริ่มการประชุมโดยนายสันติดาราหมานเศษประธานโครงการชุมชนสามัคคีปลอดโรค ปลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง หมู่ที่ 3 บ้านถ้ำทะลุได้สรุปผลการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา คือ เป็นกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการและทำความเข้าใจด้านการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด70คนจำนวน2วันมีการให้ความรู้เรื่อง-การเพาะเห็ดฟางการทำน้ำยาล้างจาน การน้ำหมักชีวภาพ และการปลูกผักตามที่สมาชิกสนใจ ทั้งนี้ได้มีการจัดทำแปลงสาธิต โดยใช้เกษตรอินทรีย์ทั้งในระดับครัวเรือนและมีการแลกเปลี่ยนหมุนเวียนกัน ในการบริโภค เพื่อการขยายไปสู่ชุมชนโดยรวมกิจกรรมนี้เป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี ความเอื้ออาทรต่อกัน • ในประเด็นต่อมาเป็นการวางแผนในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปเป็นกิจกรรมการถอดบทเรียนจัดทำแบบประเมิลความพึงพอใจของคนในชุมชนและสรุปแผนการดำเนินงาน จัดกิจกรรมประมาณวันที่ 24 ส.ค. 2559 นี้
• ประเด็นสุดท้าย เป็นการซักถามถึงปัญหากิจกรรมที่ผ่านมา ที่ประชุมไม่พบปัญหาที่เกิดขึ้น

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 22 คน จากที่ตั้งไว้ 22 คน
ประกอบด้วย

คณะกรรมการสภาผู้นำ 22 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางธิดา เหมือนพะวงศ์
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 770.00 0.00 0.00 0.00 770.00

สภาผู้นำชุมชนออกติดตามการดำเนินกิจกรรม ในครัวเรือนและสรุปผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม

19 กรกฎาคม 2559 เวลา 13:30 น.
นางสาวจีรนา อาดตันตรานางสาวจีรนา อาดตันตรา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
วัตถุประสงค์

ติดตามการดำเนินกิจกรรมและรวบรวมข้อมูล  ประเมิลผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 22 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ตัวแทนแกนนำชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1. สภาผู้นำชุมชนออกติดตามการดำเนินกิจกรรม ในครัวเรือน เช่นการจัดทำบัญชีครัวเรือน การปลูกพืชผักในครัวเรือน การใช้ปุ๋ย ชีวภาพ จำนวน 3 ครั้ง
2. รวบรวมข้อมูลประเมิลผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 22 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ทีมงานสภาผู้นำ จำนวน 22 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 1. สภาผู้นำชุมชนออกติดตามการดำเนินกิจกรรม ในครัวเรือน เช่นการจัดทำบัญชีครัวเรือน การปลูกพืชผักในครัวเรือน การใช้ปุ๋ย ชีวภาพ จำนวน 3 ครั้ง
 2. รวบรวมข้อมูลประเมิลผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. มีบุคคลต้นแบบในการพัฒนาเพิ่มขึ้น 2.มีครัวเรือนต้นแบบในการพัฒนาเพิ่มขึ้น
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.มีบุคคลต้นแบบในการพัฒนาเพิ่มขึ้น
2.มีครัวเรือนต้นแบบในการพัฒนาเพิ่มขึ้น

ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทีมสภาผู้นำชุมชนได้ลงพื้นที่ออกติดตามการดำเนินกิจกรรม ในครัวเรือนของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม ในเรื่องการจัดทำบัญชีครัวเรือนจำนวน3ครั้ง พร้อมทั้งให้คำแนะนำและสร้างแรงจูงใจในการทำบัญชีอย่างถูกต้องแนะนำเรื่องการปลูกผักในครัวเรือน และเรื่องการใช้ปุ๋ยชีวภาพจากกิจกรรมที่ได้อบรมร่วมกันและเพื่อรวบรวมข้อมูลมาทำการประเมิลผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 22 คน จากที่ตั้งไว้ 22 คน
ประกอบด้วย

ทีมงานสภาผู้นำ จำนวน 22 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางธิดาเหมือนพะวงศ์
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

พบพี่เลี้ยงในการปรึกษาการดำเนินงาน

16 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.30 น.
นางสาวจีรนา อาดตันตรานางสาวจีรนา อาดตันตรา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
วัตถุประสงค์

เพื่อตรวจสอบเอกสาร และจัดเตรียมเอกสาร

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการโครงการจำนวน 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เพื่อจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • เอกสารครบตามรายละเอียดกิจกรรม
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

คณะกรรมการโครงการจำนวน 2 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางะิดาเหมือนพะวงศ์
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00

กิจกรรมสร้างรายได้และการออม

22 มิถุนายน 2559 เวลา 09:00 น.
นางสาวจีรนา อาดตันตรานางสาวจีรนา อาดตันตรา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อส่งสริมอาชีพเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายของประชาชนในชุมชน ด้วยวิถีพอเพียง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1. กลุ่มย่อยแต่ละกลุ่ม รวม 7 กลุ่มๆละ 10 คน รวม 70 คน อบรมเชิงปฏิบัติการและทำความเข้าใจ เรื่อง
- เพาะเห็ดฟาง
-ทำน้ำยาล้างจาน
-น้ำหมักชีวภาพ
-หรือการปลูกผักตามที่สมาชิกสนใจ
จำนวน 2 วัน
2.จัดทำแปลงสาธิต โดยใช้เกษตรอินทรีย์ทั้งในระดับครัวเรือนและมีการแลกเปลี่ยนหมุนเวียนกัน ในการบริโภค เพื่อการขยายไปสู่ชุมชนโดยรวมเพื่อความรัก ความสามัคคี ความเอื้ออาทรต่อกัน

3.ครัวเรือนเริ่มดำเนินการในแต่ละครัวเรือนของตนเองโดยมีกติกาว่าครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรมต้องมีแปลงผักปลอดสารพิษในครัวเรือนจำนวนครัวเรือนละ 1 แปลง โดยร่วมกันลงแขกช่วยกันปรับแปลงช่วยกันปลูก และพบปะกันเพื่อร่วมกันเรียนรู้ 2ครั้ง
4. ประเมินผลด้านกิจกรรม สัมพันธภาพความพึงพอใจ

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 73 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ประชาชนในหมู่บ้าน จำนวน 73 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 1. กลุ่มย่อยแต่ละกลุ่ม รวม 7 กลุ่มๆละ 10 คน รวม 70 คน อบรมเชิงปฏิบัติการและทำความเข้าใจ เรื่อง

- เพาะเห็ดฟาง -ทำน้ำยาล้างจาน -น้ำหมักชีวภาพ -หรือการปลูกผักตามที่สมาชิกสนใจ จำนวน 2 วัน 2.จัดทำแปลงสาธิต โดยใช้เกษตรอินทรีย์ทั้งในระดับครัวเรือนและมีการแลกเปลี่ยนหมุนเวียนกัน ในการบริโภค เพื่อการขยายไปสู่ชุมชนโดยรวมเพื่อความรัก ความสามัคคี ความเอื้ออาทรต่อกัน

3.ครัวเรือนเริ่มดำเนินการในแต่ละครัวเรือนของตนเองโดยมีกติกาว่าครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรมต้องมีแปลงผักปลอดสารพิษในครัวเรือนจำนวนครัวเรือนละ 1 แปลง โดยร่วมกันลงแขกช่วยกันปรับแปลงช่วยกันปลูก และพบปะกันเพื่อร่วมกันเรียนรู้ 2ครั้ง 4. ประเมินผลด้านกิจกรรม สัมพันธภาพความพึงพอใจ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. รายได้ต่อครอบครัวของคนในชุมชนเพิ่มขึ้น จากการเก็บข้อมูลบัญชีครัวเรือน
 2. สมาชิกลุ่ม มีการจัดร่วมกิจกรรมและมีผลผลิตนำมาใช้ในครัวเรือน ไม่น้อยกว่า 50 ครัวเรือน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.รายได้ต่อครอบครัวของคนในชุมชนเพิ่มขึ้น จากการเก็บข้อมูลบัญชีครัวเรือน 2.สมาชิกลุ่ม มีการจัดร่วมกิจกรรมและมีผลผลิตนำมาใช้ในครัวเรือน ไม่น้อยกว่า 50 ครัวเรือน

ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จัดทำกิจกรรมและแผนการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและประสานงานวิทยากรและสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมการสาธิต / ดำเนินการติดตามประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมายก่อนการอบรม การจ้ดกิจกรรมจะแบ่งเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมด้านวิชาการ ดำเนินการจัดอบรมส่งเสริมให้ความรู้อาชีพด้านภูมิปัญญาแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เช่นการเพาะเห็ดฟางการทำน้ำยาล้างจานการน้ำหมักชีวภาพการปลูกผักตามที่สมาชิกสนใจ เช่นพริตะไครริมรั้วบ้านตนเอง โดยยึดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการบรรยายในภาคทฤษฎี ระยะเวลาในการอบรมให้ความรู้ 1 วัน และ กิจกรรมด้านการฝึกปฏิบัติ เป็นการสาธิตฝึกปฏิบัติร่วมกับวิทยากร(ปราชญ์ชาวบ้าน) เพื่อเน้นการปฏิบัติจริง สามารถนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตัวเอง และสร้างแนวคิด เทคนิค และแนวทางการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน ระยะเวลาในการปฏิบัติการสาธิตการปฏิบัติจริงจำนวน 1 วันซึ่งมีการสาธิตการทำปุ๋ยหมักชีวภาพน้ำยาล้างจานการเพาะเห็ดฟางและให้ผู้เข้าร่วมทดลองทำ *** ทำปุ๋ยหมัก *** ส่วนประสมและวิธีทำดังนี้สูตรที่ 1ส่วนผสม : ผัก ผลไม้ หรือเศษอาหารเหลือทิ้ง 1 ส่วน + กากน้ำตาล หรือน้ำตาลทรายแดง 1 ส่วน วิธีผสม : ผสมส่วนผสมเข้าด้วยกันทิ้งไว้ 7 วัน (น้ำหมักจะเริ่มเป็นสีน้ำตาลไหม้ มีกลิ่นหอมอมเปรี้ยว ถ้าน้ำหมัก มีสีน้ำตาลอ่อน และกลิ่นบูดแสดงว่าใส่น้ำตาลไม่พอให้เพิ่มกากน้ำตาลลงไปอีก กลิ่นบูดจะค่อยๆ หายไปหมักต่อไปเรื่อยๆ) ตวงน้ำหมักใส่ขวดหรือภาชนะเก็บในที่มืด ในห้องธรรมดาจะเก็บไว้ได้นาน 6 เดือน ถึง 1 ปี *** สูตรที่2น้ำหมักชีวภาพจากปลา *** ส่วนผสม : เนื้อปลา น้ำกรดเข้มข้น 3% กากน้ำตาล 20% และหัวเชื้อจุลินทรีย์
วิธีทำ : นำมาผสมรวมกันหมักทิ้งไว้ 1 เดือน นำมากรองกากมาทำปุ๋ย และน้ำไปฉีดพ่น เพื่อปรับสภาพดินให้ร่วนเหมาะแก่การเจริญเติบโต ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ได้อีกด้วย ** การทำน้ำยาล้างจานวัสดุส่วนผสมการทำน้ำยาล้างจานคือ 1น้ำสะอาด10 ลิตร 2โซฮาแลบ30-ลดคราบ 1.5กก.
3N-70 - ทำความสะอาด1กก.
4เอ็มอี - ทำให้หนืด 160 กรัม
5แอมโมเนียม คลอไรด์- ผงข้น 100 กรัม
6 ผงกันบูด15 กรัม
7สี -เหลืองหรือเขียว ตามสมควร
8 กลิ่นมะนาว ตามสมควร วิธีทำน้ำยาล้างจาน ผสมโซฮาแลบ30 และ แอมโมเนียมคลอไรด์ เข้าด้วยกันคนจนส่วนผสมเป็นสีขาว แล้วจึงเติมเอ็มอี

และ เอ็น70ลงไปค่อยๆเติมน้ำ กวนช้าๆไปจนเข้ากันดี แล้วเติมกลิ่นและสีดูความเข้มตามใจชอบทิ้งไว้จนหมด ฟอง(ประมาณ1-2 ชั่วโมง) จึงนำไปบรรจุขวดตามต้องการผู้เข้าร่วมโครงการได้ความรู้และแบ่งน้ำยาล้างจานที่ร่วมการทำไปใช้ในครัวเรือน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 73 คน จากที่ตั้งไว้ 60 คน
ประกอบด้วย

ประชาชนในหมู่บ้าน จำนวน 73 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 16,800.00 0.00 0.00 0.00 17,400.00

ประชุมทีมงาน ครั้งที่ 9มิย.

12 มิถุนายน 2559 เวลา 13:30 น.
นางสาวจีรนา อาดตันตรานางสาวจีรนา อาดตันตรา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

สภาผู้นำชุมชน มีการติดตามและประเมินผลโครงการและมีการประชุมทุกเดือน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 22 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการสภาผู้นำ 22 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1. คัดเลือกและแต่งตั้ง สภาผู้นำชุมชนโดยคัดเลือกจากคณะกรรมการหมู่บ้านและผู้นำแบบไม่เป็นทางการ ในชุมชนที่มีความหลากหลายกลุ่ม เช่น อสม กลุ่มกองทุน เยาวชน โดยคัดเลือกตัวแทนจาก 2 โซน เหนือและใต้ จำนวน 22 คน
2. จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมของโครงการตลอดจนเพื่อสร้างความเข้าใจและความรู้ความเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
3. จัดทำแผนการประชุม ติดตามการดำเนินงานจำนวน10ครั้ง
4. ทำคำสั่งแต่งตั้งทีมทำงาน
5. เลขาทีมรับผิดชอบโครงการ ประเมินผลและสรุปกิจกรรม
6. จัดทำแผนร่วมกัน ในการติดตามโครงการและการพบปะพูดคุยเพื่อการประเมินผลโครงการเป็นระยะๆ จำนวน 10ครั้ง.
7. มีการประชุมประจำเดือนเพื่อปรึกษาหารือเรื่องโครงการและปัญหาต่าง ๆ ของชุมชนทุกเดือน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 22 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการสภาผู้นำ  22  คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 1. คัดเลือกและแต่งตั้ง สภาผู้นำชุมชนโดยคัดเลือกจากคณะกรรมการหมู่บ้านและผู้นำแบบไม่เป็นทางการ ในชุมชนที่มีความหลากหลายกลุ่ม เช่น อสม กลุ่มกองทุน เยาวชน โดยคัดเลือกตัวแทนจาก 2 โซน เหนือและใต้ จำนวน 22 คน
 2. จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมของโครงการตลอดจนเพื่อสร้างความเข้าใจและความรู้ความเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
 3. จัดทำแผนการประชุม ติดตามการดำเนินงานจำนวน10ครั้ง
 4. ทำคำสั่งแต่งตั้งทีมทำงาน
 5. เลขาทีมรับผิดชอบโครงการ ประเมินผลและสรุปกิจกรรม
 6. จัดทำแผนร่วมกัน ในการติดตามโครงการและการพบปะพูดคุยเพื่อการประเมินผลโครงการเป็นระยะๆ จำนวน 10ครั้ง.
 7. มีการประชุมประจำเดือนเพื่อปรึกษาหารือเรื่องโครงการและปัญหาต่าง ๆ ของชุมชนทุกเดือน

ประชุมคณะกรรมการสภาผู้นำได้ทำการประชุมตามวาระดังนี้ 1. ประธานได้ทำการชี้แจงความก้าวหน้าของโครงการและกิจกรรมที่ผ่านมา2. ประธานได้ร่วมหารือการดำเนินกิจกรรมครั้งต่อไปของโครงการคือการอบรมเชิงปฎิบัติการและทำความเข้าใจด้านการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ 3. คณะทำงานได้สรุปผลการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมาถือว่าผลที่ออกมาประสบความสำเร็จด้วยดี

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. มีสภาผู้นำจำนวน 1ชุดและมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงาน
 2. มีการประชุมสภาผู้นำทุกเดือน 3.การประชุม แต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ80
 3. การประชุมทุกครั้งมีการปรึกษาหารือเรื่องโครงการและเรื่องอื่น ๆ ของชุมชน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.มีสภาผู้นำจำนวน 1ชุดและมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงาน 2.มีการประชุมสภาผู้นำ แต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ80 3.การประชุมทุกครั้งมีการปรึกษาหารือเรื่องโครงการและเรื่องอื่น ๆ ของชุมชน

ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการสภาผู้นำได้ทำการประชุมตามวาระดังนี้

 1. ประธานได้ทำการชี้แจงความก้าวหน้าของโครงการและกิจกรรมที่ผ่านมา2. ประธานได้ร่วมหารือการดำเนินกิจกรรมครั้งต่อไปของโครงการคือการอบรมเชิงปฎิบัติการและทำความเข้าใจด้านการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ 3. คณะทำงานได้สรุปผลการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมาถือว่าผลที่ออกมาประสบความสำเร็จด้วยดี
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 22 คน จากที่ตั้งไว้ 22 คน
ประกอบด้วย

คณะกรรมการสภาผู้นำ  22  คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 770.00 0.00 0.00 0.00 770.00

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูชุมชน

21 พ.ค. 2559 เวลา 09:00 น.
นางสาวจีรนา อาดตันตรานางสาวจีรนา อาดตันตรา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาตนสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้คนอื่นๆภายในชุมชนได้

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1. สภาผู้นำชุมชนร่วมหารือแนวทางการดำเนินงาน ร่วมกำหนดรูปแบบ
2. จัดหาสถานที่ศูนย์รวมของชุมชน ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่อเนื่อง
3. ศึกษา ทุนชุมชน องค์ความรู้ ในชุมชนและสอบถามความต้องการการเรียนรู้ ฝึกอาชีพในด้านใดบ้าง
4. คัดเลือก ครูชุมชน จำนวน30คนประสานวิทยากรทั้งภายนอกและปราชญ์ชาวบ้าน
5. พัฒนาศักยภาพ ฝึกอบรมครูชุมชนด้านอาชีพ จำนวน 3 วัน ในกิจกรรมที่กลุ่มสนใจ เพื่อการเรียนรู้และเป็นครู ก
เช่น การเพาะเห็ดฟางด้วยทะลายปาล์มที่เหลือใช้ที่มีอยู่ในชุมชนโดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้พร้อมฝึกปฏิบัติโดยแบ่งกลุ่ม
1.เพาะเห็ดฟาง
2.ทำน้ำยาล้างจาน
3. น้ำหมักชีวภาพ
4. หรือการปลูกผักตามที่สมาชิกสนใจ
5. แบ่งกลุ่ม ออกเป็น 7 กลุ่ม คละโซน
6. เรียนรู้ตามฐาน
7. สรุปผลการดำเนินงาน
8. ขยายผลสอนโดยให้สมาชิกในชุมชมที่สนใจเพิ่ม ประกอบด้วยสมาชิก 10-11 คนต่อกลุ่มพร้อมคัดเลือกประธานกลุ่ม สำหรับแนวทางการบริหารจัดการการดำเนินกิจกรรม โดยเน้นเพื่อผลิตบริโภคในครัวเรือน ส่วนที่เหลือจะจำหน่ายตามตลาด/ร้านอาหารในชุมชน เพื่อหารายได้เข้ากลุ่มเก็บไว้ทำทุนในการดำเนินการต่อไป

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ  จำนวน  30  คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 1. สภาผู้นำชุมชนร่วมหารือแนวทางการดำเนินงาน ร่วมกำหนดรูปแบบ
 2. จัดหาสถานที่ศูนย์รวมของชุมชน ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่อเนื่อง
 3. ศึกษา ทุนชุมชน องค์ความรู้ ในชุมชนและสอบถามความต้องการการเรียนรู้ ฝึกอาชีพในด้านใดบ้าง
 4. คัดเลือก ครูชุมชน จำนวน30คนประสานวิทยากรทั้งภายนอกและปราชญ์ชาวบ้าน
 5. พัฒนาศักยภาพ ฝึกอบรมครูชุมชนด้านอาชีพ จำนวน 3 วัน ในกิจกรรมที่กลุ่มสนใจ เพื่อการเรียนรู้และเป็นครู ก เช่น การเพาะเห็ดฟางด้วยทะลายปาล์มที่เหลือใช้ที่มีอยู่ในชุมชนโดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้พร้อมฝึกปฏิบัติโดยแบ่งกลุ่ม 1.เพาะเห็ดฟาง 2.ทำน้ำยาล้างจาน
 6. น้ำหมักชีวภาพ
 7. หรือการปลูกผักตามที่สมาชิกสนใจ
 8. แบ่งกลุ่ม ออกเป็น 7 กลุ่ม คละโซน
 9. เรียนรู้ตามฐาน
 10. สรุปผลการดำเนินงาน
 11. ขยายผลสอนโดยให้สมาชิกในชุมชมที่สนใจเพิ่ม ประกอบด้วยสมาชิก 10-11 คนต่อกลุ่มพร้อมคัดเลือกประธานกลุ่ม สำหรับแนวทางการบริหารจัดการการดำเนินกิจกรรม โดยเน้นเพื่อผลิตบริโภคในครัวเรือน ส่วนที่เหลือจะจำหน่ายตามตลาด/ร้านอาหารในชุมชน เพื่อหารายได้เข้ากลุ่มเก็บไว้ทำทุนในการดำเนินการต่อไป
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.เกิดวิทยากรครูชุมชนที่จะเป็นเครือข่ายในการต่อยอดและการเรียรู้ร่วมกันของชุมชน จำนวน 30 คน 2. มีศูนย์เรียนรู้ชุมชน จำนวน1 แห่ง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. เกิดวิทยากรครูชุมชนที่จะเป็นเครือข่ายในการต่อยอดและการเรียรู้ร่วมกันของชุมชน จำนวน 30 คน
 2. เกิดคนต้นแบบในการนำภูมิปัญญามาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพให้กับประชาชนในชุมชน
 3. มีศูนย์เรียนรู้ชุมชน จำนวน1 แห่ง

ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูชุมชนจัดกิจกรรมจำนวน ๓วันเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถถ่ายทอดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพให้กับคนอื่นต่อไปได้ วันที่หนึ่ง 08.30-09.00น.ลงทะเบียน 09.00-09.30น.ประธานโครงการชี้แจงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
09.30 – 12.00น.ประธานโครงการแนะนำวิทยากรนายนรามียังเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอได้มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ว่า เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการใช้ชีวิต ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดำรัสแก่ชาวไทย เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย ให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในกระแสของความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆของสังคมได้ การดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนั้นต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของ ทางสายกลาง และความไม่ประมาท หลักความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย3ห่วง 2เงื่อนไข 3ห่วงคือ •ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียน ตนเองและผู้อื่น
•ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ
•การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ของสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ในอนาคต เศรษฐกิจพอเพียงถือว่าเป็นร่างฐานของการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข รู้จักพอประมาณ ซื่อสัตย์ มีภูมิคุ้มกันในตัวถ้าทุกคนทำได้ก็จะทำให้เกิดความสุขและไม้จนอย่างแน่นอน การตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น จะต้องอาศัยทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน ก็คือ 2 เงื่อนไขซึ่งประกอบด้วย • เงื่อนไขความรู้ประกอบด้วย ความรอบรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนำความรู้นั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในการปฏิบัติ • เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วยมีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์และมีความอดทน มีความเพียรใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงถือเป็นแนวทางการดำรงชีวิตและปฏิบัติตนโดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา ทั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 12.00 – 13.30น.พักรับประทานอาหารกลางวันและทำศาสนกิจ 13.30 – 16.00 น.เริ่มการบรรยายให้ความรู้การทำการเกษตรแบบผสมผสานเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนและการประกอบอาชีพเสริมในครัวเรือนโดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรและสามรถทำให้รายจ่ายในครัวเรือนลดลง

วันที่สอง 08.30-09.00น.ลงทะเบียน 09.00 – 12.00น.เชิญ นายรอเฉดลัสมาน ปราชญ์ชาวบ้าน(หมอดินอาสา) มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการลดต้นทุนการผลิตปุ๋ยต่างๆนายรอเฉด ได้เล่าถึงประสบการณ์ที่ได้จากการไปศึกษาดูงานจากที่ต่างๆว่าส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงคือเป็นการประกอบอาชีพตามทรัพยากรที่มีอยู่โดยอาศัยความรู้ความสามารถเพื่อให้เกิด ความพอเพียงในลักษณะของความพออยู่ พอกินทำให้เกิดความสุขภายในครอบครัวหากเหลือจากการใช้สามารถนำไปขายเพื่อเป็นรายได้และเก็บออมเป็นเงินทุนต่อไปการอยู่แบบพอเพียงสามารถทำได้คือ • ปลูกผักสวนครัวเพื่อลดรายจ่ายด้านอาหารในครอบครัว
• ใช้ปุ๋ยคอกและทำปุ๋ยน้ำหมักใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีเพื่อลดรายจ่ายและช่วยปรับปรุงบำรุงดินซึ่งสิ่งเหล่านี้ทุกคนสามารถทำได้ถ้ามีความตั้งใจหมู่บ้านของเราคนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรการทำการเกษตรที่ผ่านมาเราต้องพึ่งพาปุ๋ยเคมีและสารเคมีมากเกินไปทำให้ดินที่เพาะปลูกเสื่อมสภาพจากการที่ได้ไปดูงานจากที่ต่างๆนั้นทำให้เห็นว่าเราสามารถลดต้นทุนรายจ่ายจากทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนและครัวเรือนของเราได้นั้นคือการทำปุ๋ยน้ำหมักโดยใช้วัสดุเหลือใช้มาเป็นปัจจัยการผลิตเป็นปุ๋ย เพื่อลดค่าใช้จ่าย และเป็นการบำรุงดินอีกด้วยการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพจากการนำของเหลือใช้ในครัวเรือนมาหมักทำเป็นปุ๋ยใช้ ซึ่งจะทำให้สามารถลดรายจ่ายในเรื่องของการซื้อปุ๋ยเคมีได้และมีความปลอดภัยพร้อมทั้งตอบปัญหาข้อซักถาม ต่างๆของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 12.00 – 13.30น.พักรับประทานอาหารกลางวันและทำศาสนกิจ 13.30 – 16.00 น.ให้ความรู้เรื่องการทำอาชีพเสริมจากการเพาะเห็ดและทำปุ๋ยหมักเพื่อที่จะให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้และสามารคนำไปถ่านทอดให้ผู้อื่นได้

วันที่สาม 09.00-09.30น.ลงทะเบียน 09.30-12.00น.เริ่มกระบวนการลงมือฝึกปฏิบัติการเพาะเห็ดและทำปุ๋ยหมัก 12.00 – 13.30น.พักรับประทานอาหารกลางวันและทำศาสนกิจ 13.30 – 16.00สรุปผลการฝึกปฏิบัติและให้ผู้เข้าร่มกิจกรรมได้สักถามและตอบคำถามต่าง ๆ

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 30 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย

ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ  จำนวน  30  คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางธิดา เหมือนพะวงศ์
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,200.00 0.00 11,200.00 9,200.00 0.00 0.00 21,600.00

ประชุมทีมงาน ครั้งที่8พ.ค.

12 พ.ค. 2559 เวลา 14:00 น.
นางสาวจีรนา อาดตันตรานางสาวจีรนา อาดตันตรา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

สภาผู้นำชุมชน มีการติดตามและประเมินผลโครงการและมีการประชุมทุกเดือน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 22 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการสภาผู้นำ 22 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1. คัดเลือกและแต่งตั้ง สภาผู้นำชุมชนโดยคัดเลือกจากคณะกรรมการหมู่บ้านและผู้นำแบบไม่เป็นทางการ ในชุมชนที่มีความหลากหลายกลุ่ม เช่น อสม กลุ่มกองทุน เยาวชน โดยคัดเลือกตัวแทนจาก 2 โซน เหนือและใต้ จำนวน 22 คน
2. จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมของโครงการตลอดจนเพื่อสร้างความเข้าใจและความรู้ความเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
3. จัดทำแผนการประชุม ติดตามการดำเนินงานจำนวน10ครั้ง
4. ทำคำสั่งแต่งตั้งทีมทำงาน
5. เลขาทีมรับผิดชอบโครงการ ประเมินผลและสรุปกิจกรรม
6. จัดทำแผนร่วมกัน ในการติดตามโครงการและการพบปะพูดคุยเพื่อการประเมินผลโครงการเป็นระยะๆ จำนวน 10ครั้ง.
7. มีการประชุมประจำเดือนเพื่อปรึกษาหารือเรื่องโครงการและปัญหาต่าง ๆ ของชุมชนทุกเดือน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 22 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทีมงานสภาผู้นำชุมชน  จำนวน  22  คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 1. คัดเลือกและแต่งตั้ง สภาผู้นำชุมชนโดยคัดเลือกจากคณะกรรมการหมู่บ้านและผู้นำแบบไม่เป็นทางการ ในชุมชนที่มีความหลากหลายกลุ่ม เช่น อสม กลุ่มกองทุน เยาวชน โดยคัดเลือกตัวแทนจาก 2 โซน เหนือและใต้ จำนวน 22 คน
 2. จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมของโครงการตลอดจนเพื่อสร้างความเข้าใจและความรู้ความเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
 3. จัดทำแผนการประชุม ติดตามการดำเนินงานจำนวน10ครั้ง
 4. ทำคำสั่งแต่งตั้งทีมทำงาน
 5. เลขาทีมรับผิดชอบโครงการ ประเมินผลและสรุปกิจกรรม
 6. จัดทำแผนร่วมกัน ในการติดตามโครงการและการพบปะพูดคุยเพื่อการประเมินผลโครงการเป็นระยะๆ จำนวน 10ครั้ง.
 7. มีการประชุมประจำเดือนเพื่อปรึกษาหารือเรื่องโครงการและปัญหาต่าง ๆ ของชุมชนทุกเดือน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. มีสภาผู้นำจำนวน 1ชุดและมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงาน
 2. มีการประชุมสภาผู้นำทุกเดือน 3.การประชุม แต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ80
 3. การประชุมทุกครั้งมีการปรึกษาหารือเรื่องโครงการและเรื่องอื่น ๆ ของชุมชน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. มีสภาผู้นำจำนวน 1ชุดและมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงาน
 2. มีการประชุมสภาผู้นำทุกเดือน 3.การประชุม แต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ80
 3. การประชุมทุกครั้งมีการปรึกษาหารือเรื่องโครงการและเรื่องอื่น ๆ ของชุมชน

ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการสภาผู้นำได้ทำการประชุมตามวาระดังนี้ • เวลา 13.30 น. ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียน • เริ่มการประชุมโดยนายสันติดาราหมานเศษประธานโครงการชุมชนสามัคคีปลอดโรค ปลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง หมู่ที่ 3 บ้านถ้ำทะลุได้สรุปผลการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา2กิจกรรม คือ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคนในชุมชนในการจัดทำบัญชีครัวเรือนโดยทำกิจกรรมวันที่ 18 เมษายน 2559และกิจกรรมลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลการทำระบบบัญชีรายรับ – รายจ่ายของครัวเรือน โดยสรุปดังนี้ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคนในชุมชนในการจัดทำบัญชีครัวเรือนถือเป็นผลตอบรับที่ดี ทุกคนได้รับความรู้เรื่องการจัดทำบัญชีครัวเรือนการคุมการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเพื่อให้เกิดการออมและมีเงินเก็บ ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมให้ความสนใจกับกิจกรรมนี้มากและกิจกรรมที่ 2เป็นการลงติดตามการจัดทำบัญชีครัวเรือนของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อดูว่าจัดทำบัญชีได้ตรงและถูกต้องหรือไม่พร้อมให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่ยังไม่เข้าใจในการลงบัญชีซึ่งทั้ง 2กิจกรรมผ่านไปได้ด้วยดี
• ในประเด็นต่อมาเป็นการวางแผนในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป จัดกิจกรรมประมาณวันที่19 พ.ค. 2559 - 21 พ.ค. 2559นี้ • ประเด็นสุดท้าย เป็นการซักถามถึงปัญหากิจกรรมที่ผ่านมา ที่ประชุมไม่พบปัญหาที่เกิดขึ้น

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 22 คน จากที่ตั้งไว้ 22 คน
ประกอบด้วย

คณะทีมงานสภาผู้นำชุมชน  จำนวน  22  คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางธิดา เหมือนพะวงศ์
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 770.00 0.00 0.00 0.00 770.00

ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลการทำระบบบัญชีรายรับ - รายจ่ายของครัวเรือน

23 เมษายน 2559 เวลา 13:30 น.
นางสาวจีรนา อาดตันตรานางสาวจีรนา อาดตันตรา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพคนในชุมชน ในการทำระบบบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 25 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1. สภาผู้นำชุมชน นำเสนข้อมูลการจัดทำและข้อมูลสถานการณ์รายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน หนี้สิน
2. เชิญตัวแทนครัวเรือนกิจกรรมซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย ทีมคณะทำงานโครงการ ,เด็กและเยาวชนและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
3.พัฒนาศักยภาพคนในชุมชน การทำระบบบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือนโดยเจ้าหน้าที่ ธกส.

4.พัฒนาเครื่องมือเก็บข้อมูลระบบบัญชีรายรับ -รายจ่าย ของครัวเรือน โดยคณะทำงานโครงการ,เด็กเยาวชนและภาคีที่เกี่ยวข้องหลังจากเสร็จกิจกรรมในระยะประเมินผล

5.ทีมเยาวชนลงพื้นที่เก็บข้อมูลการทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน ติดตามก่อน-หลังเพื่อ ประเมินครัวเรือน ตลอดการสร้างแรงจูงใจในการทำบัญชีอย่างถูกต้องสำหรับครัวเรือน ที่มีรายได้เพิ่ม รายจ่ายลด(1เดือน/ครั้ง)
จำนวน 9 ครั้ง

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 22 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานและผู้มีความสนใจจำนวน 22 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 1. สภาผู้นำชุมชน นำเสนข้อมูลการจัดทำและข้อมูลสถานการณ์รายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน หนี้สิน
 2. เชิญตัวแทนครัวเรือนกิจกรรมซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย ทีมคณะทำงานโครงการ ,เด็กและเยาวชนและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

3.พัฒนาศักยภาพคนในชุมชน การทำระบบบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือนโดยเจ้าหน้าที่ ธกส.

4.พัฒนาเครื่องมือเก็บข้อมูลระบบบัญชีรายรับ -รายจ่าย ของครัวเรือน โดยคณะทำงานโครงการ,เด็กเยาวชนและภาคีที่เกี่ยวข้องหลังจากเสร็จกิจกรรมในระยะประเมินผล

5.ทีมเยาวชนลงพื้นที่เก็บข้อมูลการทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน ติดตามก่อน-หลังเพื่อ ประเมินครัวเรือน ตลอดการสร้างแรงจูงใจในการทำบัญชีอย่างถูกต้องสำหรับครัวเรือน ที่มีรายได้เพิ่ม รายจ่ายลด

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.ร้อยละ 60 คนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ การทำระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของครัวเรือน 2.เกิดครัวเรือนต้นแบบ จำนวน 50 หลัง ในการทำระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง 3. รายได้ต่อครอบครัวของคนในชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 40จากการเก็บข้อมูลบัญชีครัวเรือน
4.จำนวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน เรื่องการร่วมกลุ่ม มากกว่า ร้อยละ 70

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ร้อยละ 60 คนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ การทำระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของครัวเรือน 2.เกิดครัวเรือนต้นแบบ จำนวน 50 หลัง ในการทำระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง 3. รายได้ต่อครอบครัวของคนในชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 40จากการเก็บข้อมูลบัญชีครัวเรือน 4.จำนวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน เรื่องการร่วมกลุ่ม มากกว่า ร้อยละ 70

ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะกรรมการโครงการได้จัดทีมเยาวชนแบ่งออกเป็น2โซนลงพื้นที่เก็บข้อมูลการทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือนเพื่อจัดเก็บและติดตามการทำบัญชีนำมาประเมินครัวเรือน ตลอดการสร้างแรงจูงใจในการทำบัญชีอย่างถูกต้องสำหรับครัวเรือน ที่มีรายได้เพิ่ม รายจ่ายลด ของสมาชิกที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเป็นการติดตามความคืบหน้าการดำเนินกิจกรรม และกระตุ้นให้สมาชิกโครงการฯได้ทำบัญชีครัวเรือนอย่างต่อเนื่องและให้คำแนะนำใส่ส่วนที่ยังไม่เข้าใจและเพื่อเป็นการประเมินผลการดำเนินงาน ในแต่ละกิจกรรม สามารถนำไปสรุปผล เพื่อตัดสินผลการดำเนินกิจกรรมทั้งหมดของโครงการ และมอบรางวัลให้กับครอบครัวตัวอย่างที่สามารถทำบัญชีครัวเรือนได้ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 22 คน จากที่ตั้งไว้ 25 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานและผู้มีความสนใจจำนวน 22 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.
 1. คนในชุมชนไม่ค่อยมีเวลาในการบันทึกบัญชีครัวเรือน
 2. ควรมีกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง เพราะท ำให้คนในครอบครัวสามารถรับรู้รายรับ รายจ่ายได้
ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,250.00 0.00 0.00 0.00 2,250.00

กิจกรรมบัญชีครัวเรือน ช่วยออม สู่สุขภาพดี

18 เมษายน 2559 เวลา 09:00 น.
นางสาวจีรนา อาดตันตรานางสาวจีรนา อาดตันตรา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการเตือนสติตัวเองในเรื่องของการใช้จ่ายการพึ่งตนเอง รู้จักความพอประมาณ และไม่ประมาท ตามแนวปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 91 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ครัวเรือนที่มีรายได้น้อย เด็กเยาวชนและประชาชนที่สนใจ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1. สภาผู้นำชุมชน นำเสนข้อมูลการจัดทำและข้อมูลสถานการณ์รายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน หนี้สิน
2. เชิญตัวแทนครัวเรือนกิจกรรมซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย ทีมคณะทำงานโครงการ ,เด็กและเยาวชนและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
3.พัฒนาศักยภาพคนในชุมชน การทำระบบบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือนโดยเจ้าหน้าที่ ธกส.

4.พัฒนาเครื่องมือเก็บข้อมูลระบบบัญชีรายรับ -รายจ่าย ของครัวเรือน โดยคณะทำงานโครงการ,เด็กเยาวชนและภาคีที่เกี่ยวข้องหลังจากเสร็จกิจกรรมในระยะประเมินผล

5.ทีมเยาวชนลงพื้นที่เก็บข้อมูลการทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน ติดตามก่อน-หลังเพื่อ ประเมินครัวเรือน ตลอดการสร้างแรงจูงใจในการทำบัญชีอย่างถูกต้องสำหรับครัวเรือน ที่มีรายได้เพิ่ม รายจ่ายลด(1เดือน/ครั้ง)
จำนวน 9 ครั้ง

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 93 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ครัวเรือนที่มีรายได้น้อยเด็กเยาวชนและประชาชนที่สนใจ จำนวนจริง 93 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 1. สภาผู้นำชุมชน นำเสนข้อมูลการจัดทำและข้อมูลสถานการณ์รายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน หนี้สิน
 2. เชิญตัวแทนครัวเรือนกิจกรรมซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย ทีมคณะทำงานโครงการ ,เด็กและเยาวชนและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 3.พัฒนาศักยภาพคนในชุมชน การทำระบบบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือนโดยเจ้าหน้าที่ ธกส.

4.พัฒนาเครื่องมือเก็บข้อมูลระบบบัญชีรายรับ -รายจ่าย ของครัวเรือน โดยคณะทำงานโครงการ,เด็กเยาวชนและภาคีที่เกี่ยวข้องหลังจากเสร็จกิจกรรมในระยะประเมินผล

5.ทีมเยาวชนลงพื้นที่เก็บข้อมูลการทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน ติดตามก่อน-หลังเพื่อ ประเมินครัวเรือน ตลอดการสร้างแรงจูงใจในการทำบัญชีอย่างถูกต้องสำหรับครัวเรือน ที่มีรายได้เพิ่ม รายจ่ายลด

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.ร้อยละ 60 คนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ การทำระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของครัวเรือน 2.เกิดครัวเรือนต้นแบบ จำนวน 50 หลัง ในการทำระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง 3. รายได้ต่อครอบครัวของคนในชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 40จากการเก็บข้อมูลบัญชีครัวเรือน
4.จำนวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน เรื่องการร่วมกลุ่ม มากกว่า ร้อยละ 70

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ร้อยละ 60 คนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ การทำระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของครัวเรือน 2.เกิดครัวเรือนต้นแบบ จำนวน 50 หลัง ในการทำระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง 3. รายได้ต่อครอบครัวของคนในชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 40จากการเก็บข้อมูลบัญชีครัวเรือน 4.จำนวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน เรื่องการร่วมกลุ่ม มากกว่า ร้อยละ 70

ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

วันที่18เม.ย.2559

08.30 -09.00 น.-รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 09.00 -09.30น.-ประธานโครงการกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมกล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์และรายงานการจัดกิจกรรมหลายๆ กิจกรรมที่ผ่านมาซึ่งทุกๆ กิจกรรมจะได้รับความร่วมมือจากทุกคนเป็นอย่างดีและกล่าวแนะนำวิทยากรนางสาวเจลวลีปะดุกาครูบัญชีอาสา ที่จะมาให้ความรู้เรื่องการทำบัญชีรายรับ - รายจ่ายของครัวเรือน 09.30 - 12.00น.วิทยากร บรรยายให้ความรู้การจัดทำบัญชีครัวเรือน ซึ่งการทำบัญชีรับ-จ่ายหมายถึง การจดบันทึกรายการเกี่ยวกับการเงินทุกรายการ ทั้งที่ได้รับเข้ามาและที่ต้องจ่ายออกไป เพื่อเปรียบเทียบว่ารายรับ - รายจ่ายของแต่ละวันว่าจะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายหรือไม่ ซึ่งประโยชน์ของการทำบัญชีรับ-จ่าย
1.เพื่อจดบันทึกรายการการดำเนินกิจการเรียงลำดับก่อนหลัง
2.ง่ายต่อการตรวจสอบ 3.เป็นการควบคุมรักษาทรัพย์สินของกิจการ 4.ป้องกันความผิดพลาดในการดำเนินกิจการ
5.สามารถปรับปรุงแก้ไขทัน 6.ทำให้ทราบฐานะของกิจการ 7.เป็นประโยชน์ในการตรวจสอบผลกำไร-ขาดทุนได้ทุกเวลา เวลา12.00 - 13.30 น.พักรับประทานอาหารกลางวันและทำภารกิจต่างๆ ช่วงบ่ายเริ่มตั้งแต่เวลา13.30น.เมื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมมาพร้อมกันแล้ววิทยากรได้ให้ทุกคนได้จดรายรับของแต่ละคนในวันนี้และลองลงมือทำบัญชีครัวเรือนของตนเองว่าแต่ละคนจะมีรายรับหรือรายจ่ายมากกว่ากันและนำบัญชีที่ทำมาตรวจความถูกต้องซึ่งพบว่าทุกคนได้มีความรู้ เข้าใจในเรื่องของการทำบัญชีครัวเรือน มาบ้างแล้ว แต่การลงรายการบางช่องอาจสับสนอยู่บ้าง ซึ่งวิทยากรได้ให้คำแนะนำและทำความเข้าใจในส่วนที่สงสัยทุกรายการเพื่อให้ทุกคนได้ลงบัญชีที่ถูกต้องต่อไปและแจ้งว่าจะมีการติดตามการทำบัญชีจากทีมงานโครงการอย่างต่อเนื่อง

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 93 คน จากที่ตั้งไว้ 91 คน
ประกอบด้วย

ครัวเรือนที่มีรายได้น้อยเด็กเยาวชนและประชาชนที่สนใจ จำนวนจริง 93 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,100.00 0.00 29,335.00 0.00 0.00 0.00 30,435.00

ประชุมทีมงาน ครั้งที่ 7 เมย

16 เมษายน 2559 เวลา 14:00 น.
นางสาวจีรนา อาดตันตรานางสาวจีรนา อาดตันตรา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

สภาผู้นำชุมชน มีการติดตามและประเมินผลโครงการและมีการประชุมทุกเดือน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 22 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการสภาผู้นำ 22 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1. คัดเลือกและแต่งตั้ง สภาผู้นำชุมชนโดยคัดเลือกจากคณะกรรมการหมู่บ้านและผู้นำแบบไม่เป็นทางการ ในชุมชนที่มีความหลากหลายกลุ่ม เช่น อสม กลุ่มกองทุน เยาวชน โดยคัดเลือกตัวแทนจาก 2 โซน เหนือและใต้ จำนวน 22 คน
2. จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมของโครงการตลอดจนเพื่อสร้างความเข้าใจและความรู้ความเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
3. จัดทำแผนการประชุม ติดตามการดำเนินงานจำนวน10ครั้ง
4. ทำคำสั่งแต่งตั้งทีมทำงาน
5. เลขาทีมรับผิดชอบโครงการ ประเมินผลและสรุปกิจกรรม
6. จัดทำแผนร่วมกัน ในการติดตามโครงการและการพบปะพูดคุยเพื่อการประเมินผลโครงการเป็นระยะๆ จำนวน 10ครั้ง.
7. มีการประชุมประจำเดือนเพื่อปรึกษาหารือเรื่องโครงการและปัญหาต่าง ๆ ของชุมชนทุกเดือน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 22 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการสภาผู้นำชุมชน 22 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 1. คัดเลือกและแต่งตั้ง สภาผู้นำชุมชนโดยคัดเลือกจากคณะกรรมการหมู่บ้านและผู้นำแบบไม่เป็นทางการ ในชุมชนที่มีความหลากหลายกลุ่ม เช่น อสม กลุ่มกองทุน เยาวชน โดยคัดเลือกตัวแทนจาก 2 โซน เหนือและใต้ จำนวน 22 คน
 2. จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมของโครงการตลอดจนเพื่อสร้างความเข้าใจและความรู้ความเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
 3. จัดทำแผนการประชุม ติดตามการดำเนินงานจำนวน10ครั้ง
 4. ทำคำสั่งแต่งตั้งทีมทำงาน
 5. เลขาทีมรับผิดชอบโครงการ ประเมินผลและสรุปกิจกรรม
 6. จัดทำแผนร่วมกัน ในการติดตามโครงการและการพบปะพูดคุยเพื่อการประเมินผลโครงการเป็นระยะๆ จำนวน 10 ครั้ง
 7. มีการประชุมประจำเดือนเพื่อปรึกษาหารือเรื่องโครงการและปัญหาต่าง ๆ ของชุมชนทุกเดือน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. มีสภาผู้นำจำนวน 1ชุดและมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงาน
 2. มีการประชุมสภาผู้นำทุกเดือน 3.การประชุม แต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ80
 3. การประชุมทุกครั้งมีการปรึกษาหารือเรื่องโครงการและเรื่องอื่น ๆ ของชุมชน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีสภาผู้นำจำนวน 1ชุดและมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงาน มีการประชุมสภาผู้นำทุกเดือน 3.การประชุม แต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ80 การประชุมทุกครั้งมีการปรึกษาหารือเรื่องโครงการและเรื่องอื่น ๆ ของชุมชน

ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

• เวลา 13.30 น. ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียน • เริ่มการประชุมโดยนายสันติดาราหมานเศษประธานโครงการชุมชนสามัคคีปลอดโรค ปลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง หมู่ที่ 3 บ้านถ้ำทะลุได้สรุปผลการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา2กิจกรรม คือ กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนในการแก้ไขปัญหาโดยการมีส่วนรวมและบูรณาการแผนร่วมกันและจัดกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อสร้างความรัก ความไว้วางใจและมีทัศนะคติที่ดีต่อกัน เป็นกิจกรรมที่ทำในเดือนมีนาคม โดยสรุปดังนี้ กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนในการแก้ไขปัญหาโดยการมีส่วนรวมและบูรณาการแผนร่วมกันมีผู้เข้าร่วม22 คน ถือเป็นผลตอบรับที่ดี ทุกคนได้รับความรู้เรื่องการการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วมซึ่งองค์กรหน่วยงานต่างๆสามารถนำแบบแผนนี้ไปปรับรูปแบบใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนมากที่สุดและกิจกรรมที่ 2คือ กิจกรรมสัมพันธ์เพื่อสร้างความรัก ความไว้วางใจและมีทัศนะคติที่ดีต่อกันถือเป็นกิจกรรมที่สร้างความรักสามัคคีให้กับคนในชุมชนเพิ่มมากขึ้นซึ่งทั้ง2กิจกรรมถือว่าผ่านไปได้ด้วยดี
• ในประเด็นต่อมาเป็นการวางแผนในการจัดกิจกรรมถัดไป โดยครั้งหน้ากิจกรรมพัฒนาศักยภาพคนในชุมชนในการจัดทำบัญชีครัวเรือนโดยกำหนดทำกิจกรรมวันที่ 18 เมษายน 2559 ตามปฎิทินโครงการ ที่ประชุมเห็นว่าควรจัดตามปฎิทินไม่มีการเปลี่ยนแปลงและในกิจกรรมลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลการทำระบบบัญชีรายรับ – รายจ่ายของครัวเรือนจะทำกิจกรรมกันในวันที่23 เมษายน2559 ตามปฎิทินโครงการเช่นกันเพื่อให้โครงการบรรลุตามแผนที่วางไว้
• ประเด็นสุดท้าย ได้ซักถามถึงปัญหากิจกรรมที่ผ่านมา ที่ประชุมไม่พบปัญหาที่เกิดขึ้น

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 22 คน จากที่ตั้งไว้ 22 คน
ประกอบด้วย

คณะกรรมการสภาผู้นำชุมชน 22 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 770.00 0.00 0.00 0.00 770.00

จัดกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อสร้างความรัก ความไว้วางใจและมีทัศนะคติที่ดีต่อกัน

29 มีนาคม 2559 เวลา 09:00 น.
นางสาวจีรนา อาดตันตรานางสาวจีรนา อาดตันตรา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

-เพื่อสร้างความรัก ความไว้วางใจและมีทัศนะคติที่ดีต่อกัน-เพื่อสร้างความสามัคคีความเป็นนน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างคนในชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ประชาชนในหมู่บ้าน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1. ก่อนเริ่มกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ มีการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ เพื่อละลายพฤติกรรม แก่กลุ่มเป้าหมาย คณะทำงาน สภาผู้นำชุมชน ประชาชน 100คน เพื่อสร้างความรักความคุ้นเคย ความไว้วางใจ การยอมรับตลอดจนเพื่อสร้างการมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลร่วมกัน
2. จัดโซน จัดสี คละกันระหว่างเหนือใต้ เพื่อการสร้างสัมพันธภาพ ละลายพฤติกรรม และการเปิดใจในการอยู่ร่วมกันในชุมชนโดยผ่านกิจกรรม
1. มีการจัดกีฬาพื้นบ้านเชื่อมความสามัคคี
2.ร่วมลงแขกเตรียมแปลงผักและปลูกผักในชุมชนซึ่งมีพื้นที่ว่างเปล่าของชุมชน
3. เตรียมแปลงผักในชุมชนซึ่งมีพื้นที่ว่างเปล่าของชุมชนอยู่แล้ว
4. ร่วมปลูกผักในแปลงสาธิตของชุมชนเพื่อเป็นแหล่งอาหารของชุมชนและเป็นฐานเรียนรู้ของชุมชนต่อไป
5 มอบหมายภาระกิจร่วมกันดูแล ทำอย่างต่อเนื่องกำหนดผู้รับผิดชอบในการดูแลแปลงพักรวมของชุมชน โดยกำหนดออกเป็น 4 กลุ่มในกลุ่มประกอบด้วยคณะทำงานสภาผู้นำ เด็ก เยาวชน
6. นำผักที่ได้แจกจ่ายให้คนในชุมชนและเป็นอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนในโรงเรียน
7. ทำพันธะสัญญาการดูแลร่วมกัน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 101 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ประชาชนในหมู่บ้านจำนวน 101 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 1. ก่อนเริ่มกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ มีการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ เพื่อละลายพฤติกรรม แก่กลุ่มเป้าหมาย คณะทำงาน สภาผู้นำชุมชน ประชาชน 100คน เพื่อสร้างความรักความคุ้นเคย ความไว้วางใจ การยอมรับตลอดจนเพื่อสร้างการมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลร่วมกัน
 2. จัดโซน จัดสี คละกันระหว่างเหนือใต้ เพื่อการสร้างสัมพันธภาพ ละลายพฤติกรรม และการเปิดใจในการอยู่ร่วมกันในชุมชนโดยผ่านกิจกรรม
  1. มีการจัดกีฬาพื้นบ้านเชื่อมความสามัคคี 2.ร่วมลงแขกเตรียมแปลงผักและปลูกผักในชุมชนซึ่งมีพื้นที่ว่างเปล่าของชุมชน
  2. เตรียมแปลงผักในชุมชนซึ่งมีพื้นที่ว่างเปล่าของชุมชนอยู่แล้ว
 3. ร่วมปลูกผักในแปลงสาธิตของชุมชนเพื่อเป็นแหล่งอาหารของชุมชนและเป็นฐานเรียนรู้ของชุมชนต่อไป 5 มอบหมายภาระกิจร่วมกันดูแล ทำอย่างต่อเนื่องกำหนดผู้รับผิดชอบในการดูแลแปลงพักรวมของชุมชน โดยกำหนดออกเป็น 4 กลุ่มในกลุ่มประกอบด้วยคณะทำงานสภาผู้นำ เด็ก เยาวชน
 4. นำผักที่ได้แจกจ่ายให้คนในชุมชนและเป็นอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนในโรงเรียน
 5. ทำพันธะสัญญาการดูแลร่วมกัน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ร้อยละ 60 ของประชากรมีส่วนร่วมการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ร้อยละ 60 ของประชากรมีส่วนร่วมการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน

ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

กิจกรรมสัมพันธ์เชื่อมรัก ความสามัคคี 08.30 น.-09.00 น.-รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 09.00-09.30 น.-นายสันติดาราหมานเศษประธานโครงการ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในวันนี้ พร้อมกล่าวเปิดงาน และมอบหมายหน้าที่ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ให้กับวิทยากรกระบวนการ 09.30 – 10.15 น. – วิทยากรได้เริ่มกิจกรรมโดยการให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งกลุ่มออกเป็นโซนเพื่อทำกิจกรรมสัมพันธ์สร้างความสามัคคีร่วมกัน 10.15-12.00 น. – ลงพื้นที่ร่วมกันเตรียมที่ดินว่างเปล่าในบริเวณโรงเรียนเป็นแปลงดินเพื่อปลูกผักเป็นแปลงผักสาธิตและให้เป็นอาหารกลางวันให้กับเด็กๆ โรงเรียนบ้านถ้ำทะลุ 12.00- 13.30 น.- รับประทานอาหารร่วมกัน
13.30 – 16.30 น .- เริ่มกิจกรรมช่วงบ่ายเป็นการแข่งกีฬาและกีฬาพื้นบ้าน ซึ่งมีการแข่งขันฟุตบอลวอลเลย์บอลและกีฬาพื้นบ้านมีการแข่งขันโยนโบลิงมะพร้าว ชักเย่อ โดยเริ่มเปิดสนามแข่งขันด้วยการแข่งโยนโบว์ลิ่งมะพร้าว โดยแบ่งคนเล่นออกเป็น 2 กลุ่มเป็นโซนบ้านเหนือและโซนบ้านใต้ ให้มีคนเท่าๆ กัน เมื่อแบ่งทีมเสร็จแล้ว ให้ไปอยู่คนละแถวโดยให้โยนลูกมะพร้าวครั้งละ 1 คนเมื่อโยนครบทุกคนแล้วทีมที่โยนได้มากกว่าเป็นฝ่ายชนะ กีฬาชักเย่อวิธีเล่นจัด คนเล่นออกเป็น 2 กลุ่มโดยแบ่งเป็นโซนบ้านเหนือและโซนบ้านใต้ ให้มีกำลังพอๆ กัน เมื่อแบ่งพวกเสร็จแล้ว ให้ไปอยู่คนละข้างของไม้หรือเชือกนั้น ให้คนหัวแถวจับก่อนข้างละคน นอกนั้นให้จับเอวกันตลอดทั้งสองข้าง เมื่อ ให้สัญญาณแล้วต่างฝ่ายก็ลงไปข้างหลังทุกคนระเบียบการตัดสิน ใช้ตัดสินกันเองหรือให้มีผู้ตัดสิน ๑ คน ยืนตรงกลางให้สัญญาณและตัดสินได้ เพื่อให้รู้แน่ว่าฝ่ายใดแพ้ชนะจะปักธง ไว้ตรงกลางก็ได้ ฝ่ายใดถูกดึงเลยเขตได้หมดตั้งแต่หนึ่งศอกขึ้นไปนับเป็นแพ้
หลังจากนั้นจะเป็นการแข่งขันฟุตบอลและวอลเลย์บอลเมื่อจบการแข่งขันครบทุกรายการกีฬาแล้วนายสันติดาราหมานเศษประธานโครงการ มอบของรางวัลแก่ทีมที่ชนะแต่ละประเภท ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ ได้สร้างความสุข ความสนุกสนาน และความเพลิดเพลินให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างยิ่ง - ประธานโครงการ ขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือด้วยดีและกล่าวปิดกิจกรรมในครั้งนี้

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 101 คน จากที่ตั้งไว้ 100 คน
ประกอบด้วย

ประชาชนในหมู่บ้านจำนวน 101 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 0.00 12,000.00 3,500.00 0.00 0.00 16,000.00

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนในการแก้ไขปัญหาโดยการมีส่วนรวมและบูรณาการแผนร่วมกัน

20 มีนาคม 2559 เวลา 09:00 น.
นางสาวจีรนา อาดตันตรานางสาวจีรนา อาดตันตรา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อนำเสนอปัญหาที่ยังประสพอยู่ จากการทำกิจกรรมที่ผ่านมา และหาแนวทางแก้ไขอย่างตรงจุด

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 22 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ั1. คณะทำงานร่วมเตรียความพร้อม ประชุม หารือ การเตรียมวัน สถานที่ ข้อมูล และการประสานวิทยากรในการจัดทำแผน
2. มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกัน 3. ประสานพี่เลี้ยงและทีมวิทยากร เพื่อเข้าร่วมในกระบวนการจัดทำแผน 4. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนในการแก้ไขปัญหา โดยทีมสภาผู้นำชุมชนตัวแทนหมู่บ้านเพื่อการมีส่วนร่วมและการบูรณาการแผนร่วมกันโดยครอบคลุมประเด็นด้าน สังคม เสรษฐกิจ สุขภาพ
6. คณะทำงาน วิทยากร สรุปแผนชุมชน
7. นำเสนอแผน 8. คณะทำงาน จัดกำหนดการติดตาม ประชุม ประเมินผล

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 22 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงาน จำนวน 22 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 1. คณะทำงานร่วมเตรียความพร้อม ประชุม หารือ การเตรียมวัน สถานที่ ข้อมูล และการประสานวิทยากรในการจัดทำแผน
 2. มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกัน 3. ประสานพี่เลี้ยงและทีมวิทยากร เพื่อเข้าร่วมในกระบวนการจัดทำแผน 4. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนในการแก้ไขปัญหา โดยทีมสภาผู้นำชุมชนตัวแทนหมู่บ้านเพื่อการมีส่วนร่วมและการบูรณาการแผนร่วมกันโดยครอบคลุมประเด็นด้าน สังคม เสรษฐกิจ สุขภาพ
 3. คณะทำงาน วิทยากร สรุปแผนชุมชน
 4. นำเสนอแผน 8. คณะทำงาน จัดกำหนดการติดตาม ประชุม ประเมินผล
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.เกิดแผนชุมชนแบบบูรณาการเศรษฐกิจสังคมและสุขภาพ
จำนวน 1 แผน

2.จำนวนแกนนำของหมู่บ้านร้อยละ 70 เข้าร่วมประชุมจัดทำแผน

3.มีการนำแผนชุมชนมาแก้ไขปัญหา ในการส่งเสริมสุขภาพ เศรษฐกิชุมชนและสังคม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.เกิดแผนชุมชนแบบบูรณาการเศรษฐกิจสังคมและสุขภาพ จำนวน 1 แผน 2.จำนวนแกนนำของหมู่บ้านร้อยละ 70 เข้าร่วมประชุมจัดทำแผน 3.มีการนำแผนชุมชนมาแก้ไขปัญหา ในการส่งเสริมสุขภาพ เศรษฐกิชุมชนและสังคม

ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

วันที่18มี.ค.2559 คณะทำงานและผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียนพร้อมกันเมื่อพร้อมแล้วประธานโครงการนายสันติดาราหมานเศษได้กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนในการแก้ไขปัญหาโดยการมีส่วนรวมและบูรณาการแผนร่วมกันในวันนี้ หลังจากนั้นได้เชิญอิหม่ามมาพูดคุยแนะนำการใช้ชีวิตตามหลักศาสนาควบคู่กับการนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันถ้าทำได้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะในยุคปัจจุบันค่าใช้จ่ายมีมากถ้าเราเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวเช่นการปลูกผักกินเองการปลูกพริกตะไครผักริมรั่วต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นตำลึกซึ่งสามารถลดการใช้จ่ายได้บ้างและเป็นผลดีต่อสุขภาพด้วยจากนั้นผู้ใหญ่ได้มาพูดคุยเกี่ยวกับงบประมาณที่รัฐบาลได้ให้งบมาตอนนี้ได้ทำไปเรียบร้อยแล้วและจะมีโครงการเกี่ยวกับการปลูกสมุนไพรให้กับชาวบ้านซึ่งกำลังกำเดินการอยู่และการทำกิจกรรมในครั้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีที่ทุกคนจะได้เสนอความคิดเห็นและนำเสนอแผน/โครงการเพื่อที่จะนำไปทำแผนชุมชนได้ต่อจากนั้นนายวินิจตาเดอินวิทยากรได้เข้าขั้นตอนกระบวนการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนเบื้องต้นให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอธิบายเกี่ยวกับและกระบวนการซึ่งจะมีขั้นตอนคือ 1. การเตรียมชุมชนในการจัดทําแผนชุมชนคือการที่มีข้อมูลเบื้องต้นของชุมชนหรือข้อมูบพื้นฐานเกี่บวกับชุมชน 2. การประเมินศักยภาพของชุมชนในด้านต่างๆ3. การกำหนดวิสัยทัศน์แนวทางและจุดมุ่งหมายในการพัฒนาชุมชน 4. การกําหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาชุมชน 6. การกําหนดแผนงาน / โครงการแนวทางทั้งด้านการพัฒนา และการแก้ไข้ปัญหาชุมชนร่วมทั้งกิจกรรมการพัฒนาชุมชน

วันที่19มี.ค.2559 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและคณะทีมงานมาลงทะเบียนพร้อมกันหลังจากนั้นนายสันติดาราหมานเศษประธานโครงการได้พูดคุยเกี่ยวกับการจัดทำแผนในวันนี้ซึ่งเป็นกิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนในการแก้ไขปัญหาโดยการมีส่วนรวมและบูรณาการแผนร่วมกันเป็นกิจกรรมต่อจากเมื่อวาน และวันนี้มีวิทยากรที่จะมาช่วยในเรื่องของการจัดทำแผนโดนมีนายรินหลังยาหน่ายเจ้าหน้าที่ อบต.หัวหน้าสำนักปลัดผู้รับผิดชอบในเรื่องของแผนชุมชนได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการจัดทำแผนและกระบวนการจัดทำแผนเพื่อให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการโดยการมีส่วนรวมและสามารถนำแผนนี้ไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาของ อบต.ได้กิจกรรมในวันนี้ได้มีการเสนอความคิดเห็นซึ่งแบ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกได้ 3 กลุ่มซึ่งจะมาร่วมกันทำการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและปัญหาของชุมชนออกเป็น3ด้านคือด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านสุขภาพและแต่ละกลุ่มสามารถวิเคราะห์ได้คือ ด้านเศรษฐกิจชุมชนมีปัญหาคือ ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำหนี้สินรายได้ไม่พอกับรายจ่ายแนวทางการแก้ไขคือการส่งเสริมให้มีอาชีพเสริมและการนำเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวัน
ด้านสังคมชุม ชนมีปัญหาคือปัญหายาเสพติดคนในชุมชนขาดความรักสามัคคีแนวทางการแก้ไขการนำศาสนาบำบัดมาใช้เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันไม่ว่าจะเป็นทางด้านครอบครัวทางด้านสังคมการอยู่รวมกันในชุมชน เพื่อให้สังคมเกิดความสามัคคี ด้านสุขภาพชุมชนมีปัญหาคือการขาดความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพคนในชุมชน/หมู่บ้านมีปัญหาเรื่องโรคอ้วนแนวทางการแก้ไขมีการสนับสนุนการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอมีการให้ความรู้เรื่องสุขภาพเป็นประจำส่งเสริมการกินที่มีประโยชน์เพื่อให้ห่างไกลโรค วันที่20มี.ค.2559 ในวันที่3ของการจัดกิจกรรมคณะทำงานและวิทยากรร่วมกันคิดวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนที่ได้มาโดยครอบคลุมทุกประเด็นทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจด้านสุขภาพของคนในชุมชนเพื่อนำมาสรุปและสร้างแผนพัฒนาชุมชน เพื่อชุมชนที่เข้มแข็งพร้อมทั้งร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนของคนในชุมชนต่อไป การทำกิจกรรมกิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนในการแก้ไขปัญหาโดยการมีส่วนรวมและบูรณาการแผนร่วมกันทั้งหมด3วัน ซึ่งกิจกรรมนี้ก่อให้เกิดและเห็นแผนชุมชนที่สามารถขับเคลื่อนไปได้ด้วนคนในชุมชนเอง

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 22 คน จากที่ตั้งไว้ 22 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงาน จำนวน 22 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางธิดาเหมือนพะวงศ์
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,600.00 0.00 10,320.00 500.00 0.00 0.00 14,420.00

พัฒนารูปแบบสื่อการออกกำลังกาย

14 มีนาคม 2559 เวลา 09:00 น.
นางสาวจีรนา อาดตันตรานางสาวจีรนา อาดตันตรา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • พัฒนารูปแบบการออกกำลังกายที่เหมาะสมต่อสุขภาพตามกลุ่มวัยด้วยรูปแบบที่เหมาะสม อย่างสม่ำเสมอ เช่น การปั่นจักรยานการวิ่ง เป็นต้น  -ชุมชนมีความเข้มแข็ง และส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี โดยประชาชนและชุมชนเกิดความตระหนักเห็นความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพอนามัย 
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 45 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1. สภาผู้นำชุมชนเตรียมความพร้อม หารือ การทำกิจกรรมร่วมกันและพูดคุยกับปราชญชุมชน ในการจัดทำเมนู สุมนไพร
2. ประสานข้อมูลกลุ่มเสี่ยง กับ อสมรพสต ควนโดน เพื่อวิเคราะห์สถานะสุขภาพ
3. ประสานกลุ่มเป้าหมาย และวิทยากร
4. จัดพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ถึงชายเริ่น(ถึงชายคาบ้าน)ร่วมเวทีชุมชนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสุขภาพ จำนวน 45 คน
5. วิทยากรคอยสรุปแนะนำรูปแบบการปฏิบัติตนที่เหมาะสม นำของจริงมาเล่าสู่การฟัง และปรับเรื่องจริง ความเชื่อที่ยังไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมเพื่อการเรียนรู้แบบเรื่องจริงผ่านจอ จำนวน 3 วัน
ุ6. จัดทำสมุดบันทึกน้ำหนัก รอบเอวพร้อมมีคำแนะนำเรื่องอาหาร การออกกำลังกายในสมุด
7. ศึกษาสอบถาม พัฒนารูปแบบการออกกำลังกายที่เหมาะกับการประกอบอาชีพ
8. นำเสนอเมนู ตำรับอาหารสมุนไพรพื้นบ้าน
9. ประสาน อสม. แบ่งโซนการติดตาม และรายงานสถานะสุขภาพ ทุก 1 เดือน 3 เดือน และ 6 เดือน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 45 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 • สภาผู้นำชุมชน
 • กลุ่มเสี่ยง

จำนวน 45 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 1. สภาผู้นำชุมชนเตรียมความพร้อม ประชุมหารือ การทำกิจกรรมร่วมกันและพูดคุยกับปราชญชุมชน ในการจัดทำเมนู สุมนไพร
 2. ประสานข้อมูลกลุ่มเสี่ยง กับ อสมรพ.สต ควนโดน เพื่อวิเคราะห์สถานะสุขภาพ
 3. ประสานกลุ่มเป้าหมาย และวิทยากร
 4. จัดพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ถึงชายเริ่น(ถึงชายคาบ้าน)ร่วมเวทีชุมชนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสุขภาพ จำนวน 45 คน
 5. วิทยากรคอยสรุปแนะนำรูปแบบการปฏิบัติตนที่เหมาะสม นำของจริงมาเล่าสู่การฟัง และปรับเรื่่องจริง ความเชื่อที่ยังไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม จำนวน 3 วัน ุ6. จัดทำสมุดบันทึกน้ำหนัก รอบเอวพร้อมมีคำแนะนำเรื่องอาหาร การออกกำลังกายในสมุด
 6. ศึกษาสอบถาม พัฒนารูปแบบการออกกำลังกายที่เหมาะกับการประกอบอาชีพ
 7. นำเสนอเมนู ตำรับอาหารสมุนไพรพื้นบ้าน
 8. ประสาน อสม. แบ่งโซนการติดตาม และรายงานสถานะสุขภาพ ทุก 1 เดือน 3 เดือน และ 6 เดือน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.มีรูปแบบการออกกำลังกายสอดคล้องอาชีพ จำนวน 1 ชุด 2. มีตำรับอาหารสมุนไพรพื้นบ้าน 3.จำนวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน เรื่องการร่วมกลุ่ม จำนวน 50 ครัวเรือน 4.ประชาชนเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 มีสุขภาพดีขึ้น

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.มีรูปแบบการออกกำลังกายสอดคล้องอาชีพ จำนวน 1 ชุด
2. มีตำรับอาหารสมุนไพรพื้นบ้าน
3.จำนวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน เรื่องการร่วมกลุ่ม จำนวน 50 ครัวเรือน
4.ประชาชนเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 มีสุขภาพดีขึ้น

ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 1. แกนนำสุขภาพสามารถทำกิจกรรมเพิ่ม-กระตุ้น บทบาท และเป็นแกนนำสุขภาพ
 2. มีรูปแบบการดูแลสุขภาพแบบเข้มแข็ง ยั่งยืน
 3. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง การดูแลตนเอง ตามมาตรฐาน 3 อ.
 4. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีกำลังใจในการออกกำลังกาย
 5. มีเอกสารให้ความรู้ และสื่อประชาสัมพันธ์การออกกำลังกาย
 6. ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ และมีต้นแบบในการนำเอาปฏิบัติเกิดพฤติกรรมที่ยั่งยืน ทำให้ลดปัญหาโรควิถีชีวิต
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 45 คน จากที่ตั้งไว้ 45 คน
ประกอบด้วย
 • สภาผู้นำชุมชน
 • กลุ่มเสี่ยง

จำนวน 45 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางธิดา เหมือนพะวงศ์
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00

ประชุมทีมงาน ครั้งที่ึ 6 มีค

12 มีนาคม 2559 เวลา 14:00 น.
นางสาวจีรนา อาดตันตรานางสาวจีรนา อาดตันตรา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

สภาผู้นำชุมชน มีการติดตามและประเมินผลโครงการและมีการประชุมทุกเดือน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 22 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการสภาผู้นำชุมชน 22 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1. คัดเลือกและแต่งตั้ง สภาผู้นำชุมชนโดยคัดเลือกจากคณะกรรมการหมู่บ้านและผู้นำแบบไม่เป็นทางการ ในชุมชนที่มีความหลากหลายกลุ่ม เช่น อสม กลุ่มกองทุน เยาวชน โดยคัดเลือกตัวแทนจาก 2 โซน เหนือและใต้ จำนวน 22 คน
2. จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมของโครงการตลอดจนเพื่อสร้างความเข้าใจและความรู้ความเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
3. จัดทำแผนการประชุม ติดตามการดำเนินงานจำนวน10ครั้ง
4. ทำคำสั่งแต่งตั้งทีมทำงาน
5. เลขาทีมรับผิดชอบโครงการ ประเมินผลและสรุปกิจกรรม
6. จัดทำแผนร่วมกัน ในการติดตามโครงการและการพบปะพูดคุยเพื่อการประเมินผลโครงการเป็นระยะๆ จำนวน 10ครั้ง.
7. มีการประชุมประจำเดือนเพื่อปรึกษาหารือเรื่องโครงการและปัญหาต่าง ๆ ของชุมชนทุกเดือน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 22 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

สภาผู้นำฯ และผู้สนใจ จำนวน 22 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 1. คัดเลือกและแต่งตั้ง สภาผู้นำชุมชนโดยคัดเลือกจากคณะกรรมการหมู่บ้านและผู้นำแบบไม่เป็นทางการ ในชุมชนที่มีความหลากหลายกลุ่ม เช่น อสม กลุ่มกองทุน เยาวชน โดยคัดเลือกตัวแทนจาก 2 โซน เหนือและใต้ จำนวน 22 คน
 2. จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมของโครงการตลอดจนเพื่อสร้างความเข้าใจและความรู้ความเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
 3. จัดทำแผนการประชุม ติดตามการดำเนินงานจำนวน10ครั้ง
 4. ทำคำสั่งแต่งตั้งทีมทำงาน
 5. เลขาทีมรับผิดชอบโครงการ ประเมินผลและสรุปกิจกรรม
 6. จัดทำแผนร่วมกัน ในการติดตามโครงการและการพบปะพูดคุยเพื่อการประเมินผลโครงการเป็นระยะๆ จำนวน 10 ครั้ง.
 7. มีการประชุมประจำเดือนเพื่อปรึกษาหารือเรื่องโครงการและปัญหาต่าง ๆ ของชุมชนทุกเดือน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. มีสภาผู้นำจำนวน 1ชุดและมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงาน
 2. มีการประชุมสภาผู้นำทุกเดือน 3.การประชุม แต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ80
 3. การประชุมทุกครั้งมีการปรึกษาหารือเรื่องโครงการและเรื่องอื่น ๆ ของชุมชน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีสภาผู้นำจำนวน 1ชุดและมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงาน มีการประชุมสภาผู้นำทุกเดือน 3.การประชุม แต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 การประชุมทุกครั้งมีการปรึกษาหารือเรื่องโครงการและเรื่องอื่น ๆ ของชุมชน

ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการสภาผู้นำแลกเปลี่ยนความคิดเห็นวางแผนการทำกิจกรรมครั้งต่อไปติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมา ทำให้เกิดการทำงานร่วมกันของสภาผู้นำในชุมชน ร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปประเมินและติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมโครงการและวางแผนงาน การพบปะพูดคุย ทำให้คนในชุมชนเกิดความเข้าใจ

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 22 คน จากที่ตั้งไว้ 22 คน
ประกอบด้วย

สภาผู้นำฯ และผู้สนใจ จำนวน 22 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 770.00 0.00 0.00 0.00 770.00

ประชุมทีมงาน ครั้งที่ 5 กพ.

12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14:00 น.
นางสาวจีรนา อาดตันตรานางสาวจีรนา อาดตันตรา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
วัตถุประสงค์

สภาผู้นำชุมชน มีการติดตามและประเมินผลโครงการและมีการประชุมทุกเดือน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 22 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการสภาผู้นำชุมชน 22 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1. คัดเลือกและแต่งตั้ง สภาผู้นำชุมชนโดยคัดเลือกจากคณะกรรมการหมู่บ้านและผู้นำแบบไม่เป็นทางการ ในชุมชนที่มีความหลากหลายกลุ่ม เช่น อสม กลุ่มกองทุน เยาวชน โดยคัดเลือกตัวแทนจาก 2 โซน เหนือและใต้ จำนวน 22 คน
2. จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมของโครงการตลอดจนเพื่อสร้างความเข้าใจและความรู้ความเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
3. จัดทำแผนการประชุม ติดตามการดำเนินงานจำนวน10ครั้ง
4. ทำคำสั่งแต่งตั้งทีมทำงาน
5. เลขาทีมรับผิดชอบโครงการ ประเมินผลและสรุปกิจกรรม
6. จัดทำแผนร่วมกัน ในการติดตามโครงการและการพบปะพูดคุยเพื่อการประเมินผลโครงการเป็นระยะๆ จำนวน 10ครั้ง.
7. มีการประชุมประจำเดือนเพื่อปรึกษาหารือเรื่องโครงการและปัญหาต่าง ๆ ของชุมชนทุกเดือน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 22 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

สภาผู้นำฯ จำนวน 22 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมคณะกรรมการสภาผู้นำ  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  เพื่อติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมา และการทำงานในกิจกรรมในระยะต่อไป

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. มีสภาผู้นำจำนวน 1ชุดและมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงาน
 2. มีการประชุมสภาผู้นำทุกเดือน 3.การประชุม แต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ80
 3. การประชุมทุกครั้งมีการปรึกษาหารือเรื่องโครงการและเรื่องอื่น ๆ ของชุมชน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทำให้เกิดการทำงานร่วมกันของสภาผู้นำในชุมชน ประเมินและติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมโครงการ  และวางแผนงาน การพบปะพูดคุย ทำให้คนในชุมชนเกิดความเข้าใจ

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 22 คน จากที่ตั้งไว้ 22 คน
ประกอบด้วย

สภาผู้นำฯ จำนวน 22 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางธิดา เหมือนพะวงศ์
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 770.00 0.00 0.00 0.00 770.00

จัดทำรายงานปิดงวดที่ 1

11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
นางสาวจีรนา อาดตันตรานางสาวจีรนา อาดตันตรา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

• ตรวจเอกสาร รายงานผลดำเนินงาน เอกสารการเงิน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ
• เลขนุการฯโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ติดตามรายงานความก้าวหน้าโครงการ งวดที่ 1ส 1และ ง 1 เอกสารทางการเงิน พร้อมทั้งรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ สรุปผลการดำเนินงาน ระยะที่ 1

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

• ตรวจเอกสารทางเงิน เพื่อปิดการรายงานการเงินงวด 1 โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การแนะนำในการแยกหมวดหมู่ทางการเงินให้ถูกต้อง และการส่งรายงาน การทำใบปะหน้าในการตรวจเอกสารให้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และรวมถึงการดำเนินแบบ ภาคีเครือข่าย ในการดำเนินโครงการเพื่อให้โครงการบรรลุเป้าหมายมากที่สุด

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการ
• เลขนุการฯโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางธิดา เหมือนพะวงศ์
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
616.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 1,816.00

ติดตามรายงาน งวด 1

9 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
ธิดา เหมือนพะวงศ์ธิดา เหมือนพะวงศ์
รายงานจากพี่เลี้ยง
Project trainer
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

1.เพื่อติดตามกิจกรรมของพื้นที่ตามแผนการดำเนินโครงการ2.เพื่อติดตามการรายงานผลการดำเนินงาน งวดที่ 1 และการจัดทำรายงานการเงิน3.เพื่อเสริมสร้างกำลังใจและประเมินผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพและการวางแผนการดำเนินงานต่อไป

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 8 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับทุน จนท.การเงิน และคณะกรรมการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.ประสานพื้นที่/ผู้รับผิดชอบโครงการในการนัดหมายลงพื้นที่เยี่ยมเยียนการดำเนินงานแบบกัลยาณมิตร 2.พื้นที่นัดหมายจัดทำแผนร่วมกันในการติดตาม 3.ผู้รับผิดชอบโครงการ/เลขานุการ ชี้แจงกิจกรรมและผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในงวด ที่ 1 4.คณะกรรมการหลักร่วมพูดคุย ประเมินผลการทำงาน 5.ร่วมพูดคุย สอบถาม การดำเนินงานในแต่ะกิจกรรมเพื่อประเมินเชิงคุณภาพ 6.ร่วมวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ทำ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 7.สอบถาม การลงรายงานผู้รับผิดชอบ ส1ง1 และตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเงิน 8.แนะนำการลงรายงาน เอกสารการเงิน 9.ประเมินความเสี่ยงในแต่ละด้านเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. มีสภาผู้นำจำนวน 1ชุดและมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงาน
 2. มีการประชุมสภาผู้นำทุกเดือน 3.การประชุม แต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ80
 3. การประชุมทุกครั้งมีการปรึกษาหารือเรื่องโครงการและเรื่องอื่น ๆ ของชุมชน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการติดตามการดำเนินงานใน ระยะที่ 1 ขอชื่นชมทีมงานที่มีความตั้งใจและมีความรับผิดชอบสูงในการทำงานและความมุ่งมั่นให้มีผลสัมฤทธิ์ของงานเกิดประโยชน์ต่อชุมชน และมีการให้คุณค่า โอกาสกลุ่มเยาวชนเข้าร่วมกิ้จกรรม ซึ่งเห็นถึงความตั้งใจ มุ่งมั่นในการร่วมกัน ถึงแม้ว่าโดยภาพรวมอาจจะยังขาดการทำงานเป็นทีม และดึงศักยภาพ บทบาท ของแต่ละคนแต่ละกลุ่มยังน้อย แต่พบกลุ่ม ที่มีจิตอาสาในการทำงานมาร่วมกันขับเคลื่อนเป็นโครงสร้างการทำงานที่ชัด ผู้นำชุมชนให้ความสำคัญและสนับสนุน แต่อาจต้องเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการและทีมเครือข่าย ให้มีวฺิธีการเรียนรู้ ในการปรับรูปแบการทำงานที่เหมาะสมมากขึ้นเพื่อเสริมหนุนกิจกรรม เกิดความยั่งยืนเพื่อง่ายและสะดวกต่อการเข้าถึงในการดำเนินงานร่วมกัน ซึ่งทางทีมงานรับในการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น และจากการติดตามและพิจารณาเห็นว่ามีแนวโน้มสำเร็จตามเป้าหมาย โดยวัตถุประสงค์ เพื่อ1. เพื่อมีสภา ผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง 2. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูล ด้านเศรษฐกิจ สังคมและด้านสุขภาพของชุมชน3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนของชุมชนในเศรษฐกิจพอเพียง3.2ด้านพฤติกรรมสุขภาพ การบริโภค การออกกำลังกาย 3.3 ด้านสังคม ส่งเสริมความสามัคคีของชุมชน 4. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนของชุมชนในการร่วมกันแก้ไขปัญหา 4.1ด้านเศรษฐกิจ สร้างงานภายในชุมชน ส่งเสริมความรู้ ฝึกอบรม การทำบัญชีครัวเรือน เศรษฐกิจพอเพียง 4.2ด้านพฤติกรรมสุขภาพ การบริโภค การออกกำลังกาย 4.3 ด้านสังคม ส่งเสริมความสามัคคีของชุมชนและ 5. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ

โดยในระยะที่ 1 มีกลวิธีการสำคัญ: กลวิธีที่เกี่ยวข้องกับคน กลุ่มคน1.ส่งเสริมความรู้ ทักษะ แนวทางวิถีพอเพียง2. ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ กลวิธีที่เกี่ยวข้องกับการปรับสภาพแวดล้อมคือ. สนับสนุน สิ่งแวดล้อมเอื้อ ต่อการจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์สร้างการมีส่วนส่งเสริมการปลูกผัก ทั้งในระดับครัวเรือน และชุมชนสร้างพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น โดยปรับพื้นที่ว่างเปล่าบริเวณบ้านและที่สาธารณะของชุมชนเป็นแปลงปลูกพืชผัก

โดยมีการจัดกิจกรรม ในระยะเวลาวันที่ 15 กันยายน-15ตุลาคม 2559ดังนี้

 1. สร้างทีมสภาชุมชน
 2. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ สสส.
 3. เปิดตัวโครงการและประชาสัมพันธ์ สสส.
 4. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
 5. คัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมการจัดเก็บข้อมูลชุมชน
 6. พัฒนาศักยภาพเยาวชนการจัดเก็บข้อมูล

 7. จัดกิจกรรมเวทีคืนข้อมูลให้ชุมชน

 8. กิจกรรมถอดบทเรียนศึกษาวีถีการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนและรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ 9.คืนข้อมูลสุ่ชุมชน
 9. กิจกรรมเวทีปรับเปลี่ยนเรียนรู้ดูแลสุขภาพ

เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ ดังนี้ 1. มีสภาผู้นำจำนวน 1ชุดและมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงาน 2. มีการจัดเปิดตัวโครงการ จำนวน 1 ครั้งมีข้อเสนอแนะโครงการจากการจัดกิจกรรมและผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจ ร้อยละ 80 3. มีชุดข้อมูลจำนวน1ชุด 4. มีทีมเยาวชนในการจัดเก็บข้อมูล 5. มีเครื่องมือการจัดเก็บข้อมูลด้าน เศรษฐกิจ สังคมสุขภาพ จำนวน 1 ชุด 6. มีข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชนเชิงคุณภาพ
ผลกระทบ ที่เกิดขึ้นการเปลี่ยนของคนและกลุ่มคนในชุมชนมีศักยภาพ ในการบริหารจัดการ การดำเนินงานในชุมชนเพื่อชุมชนและ ชุมชนเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนทุกกลุ่มทุกวัย มีความรักสามัคคี คนในสังคมมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากที่ต่างครัวต่างอยู่ กลับเป็นการพึ่งพาอาศัยและร่วมแรงร่วมใจ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในเรื่องต่าง ๆ

นวัตกรรมสุขภาพ : อยู่ระหว่างกระบวนการวิเคราะห์รูปแบบของนวัตกรรม


การลงรายงาน ง 1 ส1ถูกต้อง

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 8 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับทุน จนท.การเงิน และคณะกรรมการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

1.การทำงานเป็นทีม 2. การจัดทำเอกสารการเงิน 3. เรื่องภาษี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

กิจกรรมเวทีปรับเปลี่ยนเรียนรู้ดูแลสุขภาพ

5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
นางสาวจีรนา อาดตันตรานางสาวจีรนา อาดตันตรา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างการดูแลสุขภาพร่วมกัน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 45 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สภาผู้นำชุมชน ปราชญชุมชน กลุ่มเสี่ยง อสม

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1. สภาผู้นำชุมชนเตรียมความพร้อม หารือ การทำกิจกรรมร่วมกันและพูดคุยกับปราชญชุมชน ในการจัดทำเมนู สุมนไพร
2. ประสานข้อมูลกลุ่มเสี่ยง กับ อสมรพสต ควนโดน เพื่อวิเคราะห์สถานะสุขภาพ
3. ประสานกลุ่มเป้าหมาย และวิทยากร
4. จัดพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ถึงชายเริ่น(ถึงชายคาบ้าน)ร่วมเวทีชุมชนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสุขภาพ จำนวน 45 คน
5. วิทยากรคอยสรุปแนะนำรูปแบบการปฏิบัติตนที่เหมาะสม นำของจริงมาเล่าสู่การฟัง และปรับเรื่องจริง ความเชื่อที่ยังไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมเพื่อการเรียนรู้แบบเรื่องจริงผ่านจอ จำนวน 3 วัน
ุ6. จัดทำสมุดบันทึกน้ำหนัก รอบเอวพร้อมมีคำแนะนำเรื่องอาหาร การออกกำลังกายในสมุด
7. ศึกษาสอบถาม พัฒนารูปแบบการออกกำลังกายที่เหมาะกับการประกอบอาชีพ
8. นำเสนอเมนู ตำรับอาหารสมุนไพรพื้นบ้าน
9. ประสาน อสม. แบ่งโซนการติดตาม และรายงานสถานะสุขภาพ ทุก 1 เดือน 3 เดือน และ 6 เดือน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 45 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

  กลุ่มเสี่ยง  อสม  จำนวน  45 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 1. สภาผู้นำชุมชนเตรียมความพร้อม หารือ การทำกิจกรรมร่วมกันและพูดคุยกับปราชญชุมชน ในการจัดทำเมนู สุมนไพร
 2. ประสานข้อมูลกลุ่มเสี่ยง กับ อสมรพสต ควนโดน เพื่อวิเคราะห์สถานะสุขภาพ
 3. ประสานกลุ่มเป้าหมาย และวิทยากร
 4. จัดพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ถึงชายเริ่น(ถึงชายคาบ้าน)ร่วมเวทีชุมชนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสุขภาพ จำนวน 45 คน
 5. วิทยากรคอยสรุปแนะนำรูปแบบการปฏิบัติตนที่เหมาะสม นำของจริงมาเล่าสู่การฟัง และปรับเรื่องจริง ความเชื่อที่ยังไม่ถูกต้อง
  ุ6. จัดทำสมุดบันทึกน้ำหนัก รอบเอวพร้อมมีคำแนะนำเรื่องอาหาร การออกกำลังกายในสมุด
 6. นำเสนอเมนู ตำรับอาหารสมุนไพรพื้นบ้าน
 7. ประสาน อสม. แบ่งโซนการติดตาม และรายงานสถานะสุขภาพ ทุก 1 เดือน 3 เดือน และ 6 เดือน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

1.มีรูปแบบการออกกำลังกายสอดคล้องอาชีพ จำนวน 1 ชุด 2. มีตำรับอาหารสมุนไพรพื้นบ้าน 3.จำนวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน เรื่องการร่วมกลุ่ม จำนวน 50 ครัวเรือน 4.ประชาชนเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 มีสุขภาพดีขึ้น

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. มีรูปแบบการออกกำลังกายสอดคล้องอาชีพ จำนวน 1 ชุด
 2. มีตำรับอาหารสมุนไพรพื้นบ้าน
 3. จำนวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน เรื่องการร่วมกลุ่ม จำนวน 50 ครัวเรือน
 4. ประชาชนเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 มีสุขภาพดีขึ้น
  กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ถึงชายเริ่น(ถึงชายคาบ้าน)มี 3วัน กลุ่มเป้าหมายลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมมีการซักประวัติและได้รับการตรวจสุขภาพเบื้องต้นเช่นการวัดความดันชั่งน้ำหนักวัดรอบเอวโดยทีมอสม.จดบันทึกลงในสมุดประจำตัวพี่เลี้ยงได้พบปะพูดคุยแนะนำเกี่ยวกับการจดบันทึกลงในสมุดประจำตัวกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ประธานโครงการได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม หลังจากนั้นวิทยากรได้เริ่มกระบวนการด้วยการร่วมพูดคุยให้ความรู้ในเรื่องพฤติกรรมสุขภาพโดยร่วมของชุมชนเรื่องการรับประทานอาหารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพการออกกำลังกายและได้ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันมีการแบ่งกลุ่มจัดทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของอาหารที่รับประทานในแต่ละวัน ซึ่งแต่ละกลุ่มมีเมนูอาหารที่ไม่ซ้ำกันเสร็จแล้วจะต้องนำอาหารมาบรรยายสรรคุณและสารอาหารที่จะได้รับในแต่ละเมนูให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบด้วย และมีการสาธิตการออกกำลังกายไม้พลองป้าบุญมีโดยมีวิทยากรชุมชนเป็นผู้สาธิตและนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนออกกำลังกายกิจกรรมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะได้รับเมล็ดพันธ์ผักเพื่อต่อยอดการปลูกผักปลอดสารเคมีรับประทานในครัวเรือน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 45 คน จากที่ตั้งไว้ 45 คน
ประกอบด้วย

  กลุ่มเสี่ยง  อสม  จำนวน  45 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
5,400.00 0.00 19,800.00 2,475.00 0.00 0.00 27,675.00

จัดกิจกรรมเวทีคืนข้อมูลให้ชุมชน

19 มกราคม 2559 เวลา 13:30 น.
นางสาวจีรนา อาดตันตรานางสาวจีรนา อาดตันตรา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อคืนข้อมูลจากการสำรวจและวิเคราะห์โดยทีมสภาผู้นำเสนอให้สมาชิกชุมชนได้รับทราบ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 91 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

.1. ประชาสัมพันธ์การจัดทำเวทีคืนข้อมูลแก่ชุมชน โดยเชิญตัวแทนครัวเรือนเข้าร่วม จำนวน91ครัวเรือน
2. ขอความร่วมมือ จาก อสม. ในการแจ้งครัวเรือนเข้าร่วม
3. เชิญ ภาคีเครือข่าย อบตรพ.สตเกษตร พัฒนา
4. สภาผู้นำชุมชนแบ่งหน้าที่เตรียมข้อมูลโดยผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้นำเสนอข้อมูล และร่วมเตรียมสถานที่ เตรัยมอาหารว่าง และความสะดวกอื่นๆ
5. จัดเวทีคืนข้อมูล โดยเชิญ นายก อบต กล่าวพบปะผู้รับผิดชอบโครงการ คุยความเป็นมาเป็นมา รูปแบบ การจัดเก็บต่อเวที
6. แกนนำเยาวชน แสดงบทบาทสมมุติ การใช้ชีวิตวิถีพอเพียง
7. นำเสนอข้อมูล เพิ่มเติม จาก ผู้รับผิดชอบโครงการ และข้อเสนอแนะ
8. ร่วมพูดคุย และเปิดโอกาสการซักถาม การแสดงความคิดเห็นของชุมชน
9. พูดคุย เสนอ กติกาชุมชนรือมาตราการทางสังคม ด้านการจัดการขยะในชุมชน
10. นำเสนอมาตราการทางังคม เพื่อลงมติของชุมชน
11. รวบรวมข้อเสนอแนะจากชุมชน ภาคเครือข่ายเป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการจัดเตรียมการทำแผนชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 91 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานแกนนำสภาผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป

 • เป้าหมาย 91 คน ประกอบด้วย
 • กรรมการ และทีมงาน 22คน
 • ประชาชนผู้สนใจ 69 คน
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 1. ประชาสัมพันธ์การจัดทำเวทีคืนข้อมูลแก่ชุมชน โดยเชิญตัวแทนครัวเรือนเข้าร่วม จำนวน 91 ครัวเรือน
 2. ขอความร่วมมือ จาก อสม. ในการแจ้งครัวเรือนเข้าร่วม
 3. เชิญ ภาคีเครือข่าย อบตรพ.สตเกษตร พัฒนา
 4. สภาผู้นำชุมชนแบ่งหน้าที่เตรียมข้อมูลโดยผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้นำเสนอข้อมูล และร่วมเตรียมสถานที่ เตรัยมอาหารว่าง และความสะดวกอื่นๆ
 5. จัดเวทีคืนข้อมูล โดยเชิญ นายก อบต กล่าวพบปะผู้รับผิดชอบโครงการ คุยความเป็นมาเป็นมา รูปแบบ การจัดเก็บต่อเวที
 6. แกนนำเยาวชน แสดงบทบาทสมมุติ การใช้ชีวิตวิถีพอเพียง
 7. นำเสนอข้อมูล เพิ่มเติม จาก ผู้รับผิดชอบโครงการ และข้อเสนอแนะ
 8. ร่วมพูดคุย และเปิดโอกาสการซักถาม การแสดงความคิดเห็นของชุมชน
 9. พูดคุย เสนอ กติกาชุมชนรือมาตราการทางสังคม ด้านการจัดการขยะในชุมชน
 10. นำเสนอมาตราการทางังคม เพื่อลงมติของชุมชน
 11. รวบรวมข้อเสนอแนะจากชุมชน ภาคเครือข่ายเป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการจัดเตรียมการทำแผนชุมชน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

ชุมชนรับทราบรายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้น ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและวางแผนการดำเนินกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประธานได้สรุปการจัดเก็บข้อมูลของชุมชนเพื่่อคืนข้อมูลนี้ให้กับชุมชนหมู่ที่ 3 บ้านถ้ำทะลุ จากข้อมูลแบบสอบถามทั้งหมด 4 ส่วนซึ่งสำรวจจากครัวเรือน 91 ครัวเรือน คือ

 • ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของครัวเรือน พบว่า 56.04 % ของครัวเรือนที่สำรวจประชาชนมีอาชีพทางด้านการเกษตรรองลงมาคือรับจ้างและค้าขายส่วนในเรื่องของรายได้ของคนในชุมชน 63.73 % พบว่ามีรายได้อยู่ที่ประมาณ 5,001 – 10,000 บาท

 • ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านสาธารณะชุมชนและเศรษฐกิจ สำรวจจากครัวเรือน 91 ครัวเรือนพบว่าการรับประทานอาหารส่วนใหญ่ได้ซื้ออาหารผักมาจากตลาดมีการปลูกผักกินเองน้อยมากแค่27.47%จากครัวเรือนทั้งหมด 91ครัวเรือน

2.1 ในเรื่องของการทำบัญชีครัวเรือนคนในชุมชนยังไม่ค่อยให้ความสนใจครัวเรือนแต่ละครัวมีรายได้ไม่พอกับรายจ่าย คิดได้63.73 % จากครัวเรือนที่ได้สำรวจ

2.2 การกู้เงิน / เป็นหนี้ส่วนใหญ่จะกู้ยืมจากญาติและเพื่อนบ้าน 21.79 % จาก 91 ครัวเรือน สาเหตุการเป็นหนี้มาจากมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นรายได้ไม่เพียงพอค่าเล่าเรียนของบุตรและค่าอุปกรณ์ทางการเกษตร

 • ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านพฤติกรรมสุขภาพ
  3.1 จากข้อมูลการสำรวจการรับประทานอาหารของคนในชุมชนชอบกินอาหารสำเร็จรูป 96.70 %
  3.2 ชอบกินอาหารที่มีรสจัดเมื่อมีการเจ็บป่วยจะใช้ยาสามัญประจำบ้าน 87.91 % และจะซื้อยาชุดมากินเอง 49.45 %
  3.3 จากข้อมูลแบบสอบถามสมาชิกในครัวเรือนมีภาวะน้ำหนักเกิน 63.73 % และมีโรคประจำตัว 64.83 % และพบว่าในแต่ละครอบครัวมีการสูบบุหรี่ 46.15%

 • ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการประชาชน 68.13 % มีความสนใจโครงการและอยากให้มีโครงการต่อไป

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 91 คน จากที่ตั้งไว้ 91 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานแกนนำสภาผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป

 • เป้าหมาย 91 คน ประกอบด้วย
 • กรรมการ และทีมงาน 22คน
 • ประชาชนผู้สนใจ 69 คน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางธิดา เหมือนพะวงศ์
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,275.00 0.00 0.00 0.00 2,275.00

สภาผู้นำนำข้อมูลมากำหนดแนวทางกิจกรรมในการแกำหนดรูปแบบการคืนข้อมูลสุ่ชุมชน

18 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
นางสาวจีรนา อาดตันตรานางสาวจีรนา อาดตันตรา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อรวบรวมข้อมูลในหมู่บ้าน มาวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ตัวแทนจากกลุ่มต่างๆ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1. สภาผู้นำชุมชนร่วมในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดแนวทางและกิจกรรมในการแก้ปัญหาหรือหลักสูตรของชุมชนในการแก้ไขปัญหา
2. ปรึกษาพี่เลี้ยงโครงการ ในการวิเคราห์ข้อมูล
3. เตรียมข้อมูลเพื่อใช้ข้อมูลในการออกมาตรการทางสังคมหรือข้อตกลงร่วมกันของหมู่บ้าน
ประกอบด้วย ตัวแทนจากกลุ่มต่างๆ จำนวน 15 คน
4. ร่วมพูดคุยเพือกำหนดรูปแบบการคืนข้อมูลสู่ชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทีมงาน อสม. ผู้นำกลุ่มต่างๆ จำนวน 15 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประธานโครงการได้ชี้แจงข้อมูลแบบสำรวจที่ได้จากการออกไปสำรวจข้อมูลในชุมชนแล้วและนำเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ซึ่งมีข้อมูลทั้งหมด 4 ส่วนคือ

 • ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
 • ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านสาธารณะชุมชนและเศรษฐกิจ
 • ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านพฤติกรรมสุขภาพ
 • ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ

 • เกี่ยวกับโครงการจากการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้จะเห็นว่าคนในชุมชนมีอาชีพส่วนใหญ่ทำทำสวนและการเกษตรมีรายได้น้อยซึ่งอยู่ในช่วง 5,001-10,000 บาท ปัญหาอีกอย่างของชุมชนคือความไม่สามัคคีความคิดเห็นไม่ตรงกันก่อให้เกิดความแตกแยกและคนในชุมชนส่วนใหญ่อย่างให้มีกิจกรรมสัมพันธ์ร่วมกันเพื่อให้เกิดความสามัคคีเกิดขึ้นในชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. มีชุดข้อมูลจำนวน1ชุด
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

การทำกิจกรรมครั้งนี้คือการรวบรวมข้อมูลการสำรวจจัดเก็บแบบสอบถาม นำมาวิเคราะห์ และเก็บเป็นข้อมูลหมู่บ้านเพื่อดำเนินแก้ไขต่อไป ข้อมูลทั้งหมดมี 4 ส่วนคือส่วนที่1ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านสาธารณะชุมชนและเศรษฐกิจ ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านพฤติกรรมสุขภาพ ส่วนที่4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการ จากการวิเคราะห์ข้อมูล

 • ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของครัวเรือน พบว่า 56.04 % ของครัวเรือนที่สำรวจประชาชนมีอาชีพทางด้านการเกษตรรองลงมาคือรับจ้างและค้าขายส่วนในเรื่องของรายได้ของคนในชุมชน 63.73% พบว่ามีรายได้อยู่ที่ประมาณ 5,001 – 10,000 บาท

 • ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านสาธารณะชุมชนและเศรษฐกิจ สำรวจจากครัวเรือน 91 ครัวเรือนพบว่าการรับประทานอาหารส่วนใหญ่ได้ซื้ออาหารผักมาจากตลาดมีการปลูกผักกินเองน้อยมากแค่ 27.47 % จากครัวเรือนทั้งหมด 91 ครัวเรือนในเรื่องของการทำบัญชีครัวเรือนคนในชุมชนยังไม่ค่อยให้ความสนใจครัวเรือนแต่ละครัวมีรายได้ไม่พอกับรายจ่าย คิดได้ 63.73 % จากครัวเรือนที่ได้สำรวจการกู้เงิน/เป็นหนี้ส่วนใหญ่จะกู้ยืมจากญาติและเพื่อนบ้าน 21.79% จาก 91 ครัวเรือน สาเหตุการเป็นหนี้มาจากมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นรายได้ไม่เพียงพอค่าเล่าเรียนของบุตรและค่าอุปกรณ์ทางการเกษตร

 • ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านพฤติกรรมสุขภาพจากข้อมูลการสำรวจการรับประทานอาหารของคนในชุมชนชอบกินอาหารสำเร็จรูป 96.70 % ชอบกินอาหารที่มีรสจัดเมื่อมีการเจ็บป่วยจะใช้ยาสามัญประจำบ้าน 87.91 % และจะซื้อยาชุดมากินเอง 49.45 % จากข้อมูลแบบสอบถามสมาชิกในครัวเรือนมีภาวะน้ำหนักเกิน 63.73 % และมีโรคประจำตัว 64.83 % และพบว่าในแต่ละครอบครัวมีการสูบบุหรี่ 46.15 %

 • ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการประชาชน 68.13 % มีความสนใจโครงการและอยากให้มีโครงการต่อไป ประธานได้ชี้แจงผลการจัดเก็บข้อมูลของชุมชนเพื่อคืนข้อมูลนี้ให้กับชุมชนหมู่ที่3 บ้านถ้ำทะลุ จากการวิเคราะห์ข้อมูลจะเห็นว่าคนในชุมชนมีอาชีพส่วนใหญ่ทำทำสวนและการเกษตรมีรายได้น้อยซึ่งอยู่ในช่วง 5,001-10,000 บาท ปัญหาอีกอย่างของชุมชนคือความไม่สามัคคีความคิดเห็นไม่ตรงกันก่อให้เกิดความแตกแยกและคนในชุมชนส่วนใหญ่อยากให้มีกิจกรรมสัมพันธ์ร่วมกันเพื่อให้ความสามัคคีเกิดขึ้นในชุมชนจัดเก็บข้อมูลเพื่อที่จะนำข้อมูลนี้ไปสู่กิจกรรมการคืนข้อมูลสู่ชุมชนต่ไป

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 15 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

คณะทีมงาน อสม. ผู้นำกลุ่มต่างๆ จำนวน 15 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-รณรงค์ให้ชาวบ้านหันมาสนใจเกี่ยวกับเศรฐกิจพอดพียง -จัดกิจกรรมศาสนาสัมพันธ์เป็นประจำเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์คนในชุมชน

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
oนางธิดา เหมือนพะวงศ์
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี่

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00

ประชุมทีมงาน ครั้งที่ 4 มค

17 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
นางสาวจีรนา อาดตันตรานางสาวจีรนา อาดตันตรา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อประชุม ติดตามการดำเนินกิจกรรมโครงการและสรุปผลการดำเนินงานโครงการจากการดำเนินงานในงวดที่ 1 และเตรียมสะสางงานเอกสารที่ยังค้างอยู่ให้เสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 22 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการสภาผู้นำชุมชน 22 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1. คัดเลือกและแต่งตั้ง สภาผู้นำชุมชนโดยคัดเลือกจากคณะกรรมการหมู่บ้านและผู้นำแบบไม่เป็นทางการ ในชุมชนที่มีความหลากหลายกลุ่ม เช่น อสม กลุ่มกองทุน เยาวชน โดยคัดเลือกตัวแทนจาก 2 โซน เหนือและใต้ จำนวน 22 คน
2. จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมของโครงการตลอดจนเพื่อสร้างความเข้าใจและความรู้ความเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
3. จัดทำแผนการประชุม ติดตามการดำเนินงานจำนวน10ครั้ง
4. ทำคำสั่งแต่งตั้งทีมทำงาน
5. เลขาทีมรับผิดชอบโครงการ ประเมินผลและสรุปกิจกรรม
6. จัดทำแผนร่วมกัน ในการติดตามโครงการและการพบปะพูดคุยเพื่อการประเมินผลโครงการเป็นระยะๆ จำนวน 10ครั้ง.
7. มีการประชุมประจำเดือนเพื่อปรึกษาหารือเรื่องโครงการและปัญหาต่าง ๆ ของชุมชนทุกเดือน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 22 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการสภาผู้นำ 22 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • สรุปผลการดำเนินกิจกรรมครั้งที่ผ่านมา
 • สรุปยอดค่าใช้จ่ายในกิจกรรม
 • วางแผนในการดำเนินกิจกรรมต่อไป
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. มีสภาผู้นำจำนวน 1ชุดและมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงาน
 2. มีการประชุมสภาผู้นำทุกเดือน 3.การประชุม แต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ80
 3. การประชุมทุกครั้งมีการปรึกษาหารือเรื่องโครงการและเรื่องอื่น ๆ ของชุมชน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ประธานที่ประชุม ได้สรุปผลการดำเนินกิจกรรมให้ที่ประชุมรับทราบ
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 22 คน จากที่ตั้งไว้ 22 คน
ประกอบด้วย

คณะกรรมการสภาผู้นำ 22 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 770.00 0.00 0.00 0.00 770.00

กิจกรรมถอดบทเรียนศึกษาวีถีการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนและรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์

8 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
นางสาวจีรนา อาดตันตรานางสาวจีรนา อาดตันตรา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

•เพื่อให้คนในชุมชนมีความตระหนักและเห็นความสำคัญวิถีชีวิตชุมชนและตระหนักถึงการมีสุขภาวะที่ดี สามารถนำข้อมูลไปวางแผน และกำหนดกิจกรรม ได้ตรงประเด็นสืบค้นประวัติชุมชนเพื่อรวบรวมข้อมูลในหมู่บ้าน มาวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาเพื่อนำข้อมูลที

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สภาผู้นำชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1. สภาผู้นำชุมชน ประชุม ทำความเข้าใจร่วมกัน
2. เชิญวิทยากรกระบวนการ ร่วมถอดบทเรียน พูดคุย จัดสนทนากลุ่ม ศึกษาวิถีชีวิต การดำเนินชีวิตในแต่ละวันของคนในชุมชนเพื่อจัดทำชุดข้อมูลเพื่อการร่วมกันในการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมโดยคัดเลือก ปราชญ์ชุมชน หรือผู้แทนจากชุมชน จำนวน 10 คนดำเนินกิจกรรม 2 วัน เพื่อค้นหาข้อมูลเชิงคุณภาพ ทั้งด้านสุขภาพด้านความเป็นอยู่ ด้านชีวิตประวัติชุมชน รากเหง้า ของสกุล และค้นหา เส้นทางของเหตุผลที่ทำให้เกิดรอยร้าวของสัมพันธภาพที่ดีในชุมชน เพื่อนำมาหาแนวทาง วิธีการจัดการปัญหาโดยชุมชน
3. รวบรวใข้อมูล เพื่อการวิเคราะห์ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 11 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทอดบทเรียน 11 คน
คือ - สภาผู้นำชุมชนและทีมงานโครงการ 9 คน - ผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชน 1 คน - ปราชญ์ชาวบ้าน 1 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

กิจกรรมถอดบทเรียนเป็นกิจกรรมที่ผู้แทนจากชุมชนปราชญ์ ร่วมพูดคุ่ยเพื่อจัดทำชุดข้อมูลชุมชนโดยวิทยากรได้ตั้งโจทก์ร่วมพูดคุยเพื่่อศึกษาถึงวิถีชีวิตชุมชน ประวัติความเป็นมาของชุมชนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตจากวิถีชีวิตในอดีตจนถึงปัจจุบันทั้งทางด้านของเศรษฐกิจภายในชุมชนการประกอบอาชีพเพื่อที่จะนำข้อมูลมาวิเคราะห์และกำหนดรูปแบบการคืนข้อมูลให้ชุมชนต่อไป

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

มีข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชนเชิงคุณภาพ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการศึกษาและถอดบทเรียนได้ทำทราบข้อมูลปัญหาของประชาชนในชุมชน เดิมหมู่ที่3บ้านถำ้ทะลุเป็นหมู่ที่14 และต่อมาได้แยกออกมาเป็นหมู่ที่ 8ด้วยขบนธรรมเนียม วัฒนธรรมและความเป็นที่แตกต่างกันในปี พ.ศ. 2521ได้แยกออกมาเป็นหมู่ที่ 3 เรียกว่าบ้านถ้ำทะลุในอตีดชาวบ้านมีอาชีพทำสวนทำนาอยู่แบบพอเพียงต้นตระกูลใหญ่ๆ ที่เข้าตั้งรกรากคือตระกูลส่องสว่างซึ่งย้ายมาจากหมู่บ้านเขาไครและตระกูลสามัญซึ่งมาจากท่าแพแต่ปัจจุบันมีการเป็นอยู่ที่แตกต่างไปจากอดีตปัญหาต่างๆจึงเข้ามาในหมู่บ้านการดำเนินชีวิตก็เปลี่ยนไป มีปัญหาทั้งด้านรายได้ในครอบครัวปัญหาด้านสุขภาพของคนในชุมชนปัญหาด้านความสามัคคีของคนในชุมชน

สถานการณ์และปัญหาในหมู่บ้านซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสีย คือ ข้อดี -ประชาชนในหมู่บ้านยึดมั่นในหลักการของศาสนาในการดำเนินชีวิต -ประชาชนในหมู่บ้านมีอาชีพทำสวนและทำการเกษตร -มีโรงเรียนสอนศาสนา(ตาดีกา)ในชุมชนโดยมีครูที่อยู่ในชุมชนเป็นผู้สอน -มีผู้รู้ทางด้านศาสนามาสอนคนในชุมชนอาทิตย์ละ 1ครั้งเพื่อเป็นการเรียนรู้และขัดเกลาจิตใจคนในชุมชน

ข้อเสีย-มีปัญหายาเสพติดในชุมชน -มีความแตกแยกซึ่งมาจากปัญหาทางการเมือง

ปัญหาทางด้านสุขภาพ-การรับประทานอาหารที่ไม่ถูกลักษณะส่งผลให้เกิดโรคตามมา -ดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์สูงมาก

ปัญหาในเรื่องของรายได้ของคนในชุมชน-รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย -ไม่มีอาชีพเสริม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้หารือกันว่าจะรณรงค์ให้คนในชุมชนได้มีการออกกำลังกาย ทำกิจกรรมปลูกผักสวนครัวกินเอง เพื่อส่งเสริมการทานผักที่ปลอดสารพิษและเป็นการลดรายจ่ายด้วย ทั้งนี้เพื่อนำข้มูลคืนกลับไปให้ชุมชนเพื่อร่วมกันแก้ไขพัฒนาต่อไป

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 11 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทอดบทเรียน 11 คน
คือ - สภาผู้นำชุมชนและทีมงานโครงการ 9 คน - ผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชน 1 คน - ปราชญ์ชาวบ้าน 1 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

คนที่มาร่วมกิจกรรมไม่ค่อยแสดงความคิดเห็น

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางธิดา เหมือนพะวงศ์
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,400.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 6,400.00

ประชุมทีมงาน ครั้งที่ 3 ธค

17 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
นางสาวจีรนา อาดตันตรานางสาวจีรนา อาดตันตรา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • สภาผู้นำชุมชน มีการติดตามและประเมินผลโครงการและมีการประชุมทุกเดือน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 22 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการสภาผู้นำชุมชน 22 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1. คัดเลือกและแต่งตั้ง สภาผู้นำชุมชนโดยคัดเลือกจากคณะกรรมการหมู่บ้านและผู้นำแบบไม่เป็นทางการ ในชุมชนที่มีความหลากหลายกลุ่ม เช่น อสม กลุ่มกองทุน เยาวชน โดยคัดเลือกตัวแทนจาก 2 โซน เหนือและใต้ จำนวน 22 คน
2. จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมของโครงการตลอดจนเพื่อสร้างความเข้าใจและความรู้ความเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
3. จัดทำแผนการประชุม ติดตามการดำเนินงานจำนวน10ครั้ง
4. ทำคำสั่งแต่งตั้งทีมทำงาน
5. เลขาทีมรับผิดชอบโครงการ ประเมินผลและสรุปกิจกรรม
6. จัดทำแผนร่วมกัน ในการติดตามโครงการและการพบปะพูดคุยเพื่อการประเมินผลโครงการเป็นระยะๆ จำนวน 10ครั้ง.
7. มีการประชุมประจำเดือนเพื่อปรึกษาหารือเรื่องโครงการและปัญหาต่าง ๆ ของชุมชนทุกเดือน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 22 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-สภาผู้นำฯ จำนวน 22 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมคณะกรรมการสภาผู้นำแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมา และการทำงานในกิจกรรมในระยะต่อไป

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. มีสภาผู้นำจำนวน 1ชุดและมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงาน
 2. มีการประชุมสภาผู้นำทุกเดือน 3.การประชุม แต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ80
 3. การประชุมทุกครั้งมีการปรึกษาหารือเรื่องโครงการและเรื่องอื่น ๆ ของชุมชน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทำให้เกิดการทำงานร่วมกันของสภาผู้นำในชุมชน ประเมินและติดตามผลการดำเนินงานและวางแผนงาน การพบปะพูดคุย ทำให้คนในชุมชนเกิดความเข้าใจในการทำงาน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 22 คน จากที่ตั้งไว้ 22 คน
ประกอบด้วย

-สภาผู้นำฯ จำนวน 22 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางธิดา เหมือนพะวงศ์
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 770.00 0.00 0.00 0.00 770.00

การทำรายงานและการเงิน

4 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
นางสาวจีรนา อาดตันตรานางสาวจีรนา อาดตันตรา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อทำความเข้าใจระบบการทำงานของโครงการ การคีย์ระบบติดตามโครงการ และเรียนรู้รายงานการเงิน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้เข้่าร่วมกิจกรรมจำนวน2คน คือผู้รับผิดชอบโครงการนายสันติดาราหมานเศษ ผู้บันทึกข้อมูลนางสาวจีรนาอาดตันตรา

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เข้าร่วมรับฟังบรรยายการคีย์ระบบติดตามและการเงิน เป็นขั้นตอนตั้งแต่ติดตามกิจกรรมที่บันทึกไว้ในปฏิทินที่ดำเนินการไว้ก่อนแล้ว ทำการบันทึกรายละเอียดกิจกรรมให้ครบถ้วน เพื่อให้ระบบบันทึกการทำรายงานเสร็จสมบูรณ์  และรับฟังการหักภาษีที่โครงการจะต้องดำเนินการต่อไปจากนี้ด้วย

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันนี้ จำนวน 2 คน ทั้งประธานโครงการ และบันทึกข้อมูลเพื่อมารับรู้การทำงานร่วมกันและเข้าใจการทำงานในระบบผ่านเว็ปและติดตามการดำเนินโครงการให้เสร็จสมบูรณ์พร้อมทั้งการหักภาษีของกิจกรรมในโครงการให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

ผู้เข้่าร่วมกิจกรรมจำนวน2คน คือผู้รับผิดชอบโครงการนายสันติดาราหมานเศษ ผู้บันทึกข้อมูลนางสาวจีรนาอาดตันตรา

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางธิดา เหมือนพะวงศ์
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00

การเขียนรายงานการเงิน

4 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
ธิดา เหมือนพะวงศ์ธิดา เหมือนพะวงศ์
รายงานจากพี่เลี้ยง
Project trainer
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อทราบและชีแจงการดำเนินงาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

พีเลี้ยงโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1      สจรส.มอ ประสานเพื่อเข้าร่วมประชุม 2. พี่เลี้ยงลงบันทึกการดำเนินงานประจำวัน 3. ผ้รับทุนประสานโครงการในความรับผิดชอบ 4. เข้าร่วมรับฟัง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
 2. ฟังการบรรยายของวิทยากร ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ  ติดตามประเมินผลและสังเคราะห์ความรู้โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาตใต้ ปั 2558-2559 โดยมีการชี้แจง กิจกรรมก่อนดำเนินโครงการ
 3. ผ่านการพัฒนาโครงการ
 4. ผ่านการพิจารณาโครงการ
 5. ปฐมนิเทศโครงการ ดำเนินโครงการ
 6. เครื่องมือสำหรับกิจกรรม หลังการจัดกิจกรรม
 7. การเขียนผลผลิต ผลลัพธ์
 8. การวิเคราะห์ 3.ขั้นตอนการบันทึกใน Web มีการชี้แจงแนวทางการเขียนรายงาน การเงิน การบันทึกกิจกรรมและตัวอย่างการเขียนผลสรุปกิจกรรมพร้อมรายงานการใช้เงิน และหลักฐานประกอบในแต่ละกิจกรรม  ตัวอย่างใบเสร็จที่ถูกต้องและประเภทงบประมาณ และมีการชี้แจงหลักฐานประกอบ ค่าใช้จ่าย ในแต่ละหมวด 1.ค่าตอบแทน วิทยากร เจ้าหน้าที่ช่วยจัดการประชุม  การประสานงาน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเดินทาง ค่าเช่ารถค่าน้ำมันรถ 2. ค่าจ้าง 3. ค่าวัสดุ 4.ค่าใช้สอย ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าห้องประชุม ค่าส่งไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์ 5. ค่าสาธารณูปโภค ค่าส่งไปรษณ๊ย์ ค่าโทรศัพท์ การหักภาษี ณ ที่จ่าย  ชี้แจงการหักภาษี ณ  ที่จ่าย  ตั้งแต่  1000  บาทขึ้นไป หมวด 1. ค่าจ้าง 2.ค่าตอบแทน 3ค่าเช่า ผู้ถูกหัก  บุคคลธรรมดา และร้านค้า มี vat  7 % มีการแนะนำ ใบ ภ.ง.ด. 3 สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ  เกี่ยวกับภาษี 1. หัก ณ ที่จ่ายไว้ 1%
 9. ออกหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย (ตามมาตรา 50 ทวิ) 3. ออกรายงานยื่นแบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย 4. นำส่ง ภ ง ด 3 ภายในวันที่ 1-7 ของเดือนถัดไปจากเดือนที่จ่ายเงินได้ (ยื่นภาษีช้า มีค่าปรับ)
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 1 คน
ประกอบด้วย

พีเลี้ยงโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

พัฒนาศักยภาพเยาวชนการจัดเก็บข้อมูล

28 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
นางสาวจีรนา อาดตันตรานางสาวจีรนา อาดตันตรา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

-พัฒนาศักยภาพ ของเยาวชนในการเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บข้อมูล จำนวน15คน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เยาวชนอาสา

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1. สภาผู้นำชุมชนคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม เลือกตัวแทนเยาวชนใน 7 กลุ่มบ้านและคัดเลือกจากตัวแทนกลุ่มต่างๆครอบคลุมทั้ง 2 โซน เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ความสามัคคี จำนวน 15 คน โดยเชิญเด็กทีมีความเสี่ยง ลำดับแรก ที่อยู่นอกระบบ และตามความสมัครใจของเยาวชนอื่นๆ จำนวน15 คน
2. ส้รางทีมเยาวชนนักจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลชุมชน
3. ปรึกษา พี่เลี้ยง ในเรื่องการสร้างและออกแบบเครื่องมือร่วมกันโดยมีพี่เลี้ยงเป้นที่ปรึกษา
4. สร้าง สืบค้น แนวทางแบบสอบถาม ข้อคำถามเพิ่มเติม
5. ประชุมสรุป แบบสอบถาม
6. จัดเตรียมนำแบบสอบถาม ถ่ายเอกสารเพื่อเตรียมความพร้อม
7. ทีมทำงานประสานเยาวชนอาสา เข้าร่วมในการเตรียมความพร้อม การเก็บแบบสอบถาม
8. มอบเสื้อทีมพร้อมโลโก้ สสส เพื่อเป็นเชิงสัญลักษณ์ในการทำงานเป็นทีมและการขอความร่วมมือการจัดเก็บข้อมูลในโครงการของชุมชนเพื่อชุมชน และประชาสัมพันธ์ สสส.
9. พัฒนาศักยภาพ ของเยาวชนในการเตรียมความพร้อมก่อนการจัดเก็บข้อมูล จำนวน15คน
จำนวน2วัน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน15คน ประกอบด้วย -นางสาวยามีล๊ะสามัญ -นางสาวสุกัญญาเทศอาเส็น -นางสาวรุ่งเรืองลิงาลาห์ -เด็กหญิงสุกัญญาสามัญ -เด็กหญิงววริยาสามัญ -นายอานัสแกสมาน -นายอภิสิทธิ์หลีเส็น -นายอนันหลีเส็น -นางสาวต่วนวรรยาดาราหมานเศษ -เด้กหญิงสุนิสาแกสมาน -นางสาวอัสมาสมายุ้ย -เด็กหญิงสุวรรณียาประจันทร์

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการจัดเก็บข้อมูลมีทั้งหมด 2 วัน

 • ขั้นตอนที่ 1 เริ่มด้วยการชี้แจงทำความเข้าใจกับเยาวชนที่จะออกจัดเก็บข้อมูล
 • ขั้นตอนที่ 2 สร้างและออกแบบเครื่องมือ(แบบสอบถาม)ร่วมกันโดยมีพี่เลี้ยงเป็นที่ปรึกษา
 • ขั้นตอนที่ 3 การวางแผน จัดทำแผนที่แบ่งกลุ่มแบ่งโซน

  ในการเดินเก็บข้อมูล โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม 2 โซนมีโซนบ้านเหนือและโซนบ้านใต้เมื่อเยาวชนเข้าใจก็มีความพร้อมที่จะลงเก็บข้อมูล

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. มีทีมเยาวชนในการจัดเก็บข้อมูล
 2. มีเครื่องมือการจัดเก็บข้อมูลด้าน เศรษฐกิจ สังคมสุขภาพ จำนวน 1 ชุด
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-เยาวชนมีความเข้าใจในข้อมูลและแบบสอบถามที่จะออกไปจัดเก็บข้อมูล -เกิดความสัมพันธ์ที่ดีและเรียนรู้ร่วมกันในการที่จะนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อที่จพะใช้ในการพัฒนาชุมชน/หมู่บ้านต่อไป -มีการมีกิจกรรมระหว่างแกนนำ/สภาผู้นำกับเยาวชนทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างวัย -เยาวชนมีความพร้อมที่จะออกไปจัดเก็บข้อมูล

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 15 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

-เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน15คน ประกอบด้วย -นางสาวยามีล๊ะสามัญ -นางสาวสุกัญญาเทศอาเส็น -นางสาวรุ่งเรืองลิงาลาห์ -เด็กหญิงสุกัญญาสามัญ -เด็กหญิงววริยาสามัญ -นายอานัสแกสมาน -นายอภิสิทธิ์หลีเส็น -นายอนันหลีเส็น -นางสาวต่วนวรรยาดาราหมานเศษ -เด้กหญิงสุนิสาแกสมาน -นางสาวอัสมาสมายุ้ย -เด็กหญิงสุวรรณียาประจันทร์

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางธิดา เหมือนพะวงศ์
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,200.00 0.00 4,400.00 5,050.00 0.00 0.00 10,650.00

ประชุมทีมงาน ครั้งที่ 2 พย

17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 น.
นางสาวจีรนา อาดตันตรานางสาวจีรนา อาดตันตรา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

-เพื่อทบทวนการจัดกิจกรรมที่ผ่านมาและวางแผนการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 22 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการสภาผู้นำชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1. คัดเลือกและแต่งตั้ง สภาผู้นำชุมชนโดยคัดเลือกจากคณะกรรมการหมู่บ้านและผู้นำแบบไม่เป็นทางการ ในชุมชนที่มีความหลากหลายกลุ่ม เช่น อสม กลุ่มกองทุน เยาวชน โดยคัดเลือกตัวแทนจาก 2 โซน เหนือและใต้ จำนวน 22 คน
2. จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมของโครงการตลอดจนเพื่อสร้างความเข้าใจและความรู้ความเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
3. จัดทำแผนการประชุม ติดตามการดำเนินงานจำนวน10ครั้ง
4. ทำคำสั่งแต่งตั้งทีมทำงาน
5. เลขาทีมรับผิดชอบโครงการ ประเมินผลและสรุปกิจกรรม
6. จัดทำแผนร่วมกัน ในการติดตามโครงการและการพบปะพูดคุยเพื่อการประเมินผลโครงการเป็นระยะๆ จำนวน 10ครั้ง.
7. มีการประชุมประจำเดือนเพื่อปรึกษาหารือเรื่องโครงการและปัญหาต่าง ๆ ของชุมชนทุกเดือน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 22 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-คณะกรรมการโครงการ และทีมสภาผู้นำ 22 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • ประชุมประเมินกิจกรรมที่ผ่านมา เตรียมความพร้อม แบ่งงาน มอบหมายหน้าที่ รับผิดชอบในกิจกรรมครั้งต่อไป
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. มีสภาผู้นำจำนวน 1ชุดและมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงาน
 2. มีการประชุมสภาผู้นำทุกเดือน 3.การประชุม แต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ80
 3. การประชุมทุกครั้งมีการปรึกษาหารือเรื่องโครงการและเรื่องอื่น ๆ ของชุมชน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. เตรียมความพร้อม แบ่งงาน มอบหมายหน้าที่ รับผิดชอบในกิจกรรมครั้งต่อไป
 2. สภาผู้นำมีความเข้าใจ และเกิดการทำงานร่วมกัน
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 22 คน จากที่ตั้งไว้ 22 คน
ประกอบด้วย

-คณะกรรมการโครงการ และทีมสภาผู้นำ 22 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางธิดาเหทือนพะวงศ์
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 770.00 0.00 0.00 0.00 770.00

คัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมการจัดเก็บข้อมูลชุมชนพร้อมจัดทำเสื้อทีมประชาสัมพันธ์พร้อมโลโก สสส.

14 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13:30 น.
นางสาวจีรนา อาดตันตรานางสาวจีรนา อาดตันตรา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

-คัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม เลือกตัวแทนเยาวชนใน 7 กลุ่มบ้านและคัดเลือกจากตัวแทนกลุ่มต่างๆครอบคลุมทั้ง 2 โซน เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ความสามัคคี จำนวน 15 คน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เยาวชนอาสา เข้าร่วมในการเตรียมความพร้อม การเก็บแบบสอบถาม

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1. สภาผู้นำชุมชนคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม เลือกตัวแทนเยาวชนใน 7 กลุ่มบ้านและคัดเลือกจากตัวแทนกลุ่มต่างๆครอบคลุมทั้ง 2 โซน เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ความสามัคคี จำนวน 15 คน โดยเชิญเด็กทีมีความเสี่ยง ลำดับแรก ที่อยู่นอกระบบ และตามความสมัครใจของเยาวชนอื่นๆ จำนวน15 คน
2. ส้รางทีมเยาวชนนักจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลชุมชน
3. ปรึกษา พี่เลี้ยง ในเรื่องการสร้างและออกแบบเครื่องมือร่วมกันโดยมีพี่เลี้ยงเป้นที่ปรึกษา
4. สร้าง สืบค้น แนวทางแบบสอบถาม ข้อคำถามเพิ่มเติม
5. ประชุมสรุป แบบสอบถาม
6. จัดเตรียมนำแบบสอบถาม ถ่ายเอกสารเพื่อเตรียมความพร้อม
7. ทีมทำงานประสานเยาวชนอาสา เข้าร่วมในการเตรียมความพร้อม การเก็บแบบสอบถาม
8. มอบเสื้อทีมพร้อมโลโก้ สสส เพื่อเป็นเชิงสัญลักษณ์ในการทำงานเป็นทีมและการขอความร่วมมือการจัดเก็บข้อมูลในโครงการของชุมชนเพื่อชุมชน และประชาสัมพันธ์ สสส.
9. พัฒนาศักยภาพ ของเยาวชนในการเตรียมความพร้อมก่อนการจัดเก็บข้อมูล จำนวน15คน
จำนวน2วัน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานพี่เลี้ยงตัวแทนเยาวชนและตัวแทนกลุ่มต่างๆครอบคลุมทั้ง 2 โซน เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ความสามัคคี จำนวน 15 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • คัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม
 • ชี้แจงทำความเข้าใจการปฎิบัติงานในการจัดเก็บข้อมูลชุมชน
 • ออกพื้นที่จัดเก็บข้อมูลชุมชนและนำมาวิเคราะห์สรุปผลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลชุมชน
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. มีทีมเยาวชนในการจัดเก็บข้อมูล
 2. มีเครื่องมือการจัดเก็บข้อมูลด้าน เศรษฐกิจ สังคมสุขภาพ จำนวน 1 ชุด
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • มีความเข้าใจในการปฏิบัติงานในการจัดเก็บข้อมูลชุมชน
 • จัดเก็บข้อมูลชุมชนที่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และจัดทำฐานข้อมูลชุมชน
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 15 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานพี่เลี้ยงตัวแทนเยาวชนและตัวแทนกลุ่มต่างๆครอบคลุมทั้ง 2 โซน เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ความสามัคคี จำนวน 15 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางธิดา เหมือนพะวงศ์
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 6,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,750.00

ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

24 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 น.
นางสาวจีรนา อาดตันตรานางสาวจีรนา อาดตันตรา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์การงดสูบบุหรีให้คนในชุมชนได้ปฎิบัติตามเพื่อสุขภาพของตนเองและคนใกล้ชิดรวมทั้งคนในชุมชนเอง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ตัวแทนคณะทำงานติดป้ายประชาสัมพันธ์

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

• จัดทำป้ายสถานที่นี้ปลอดสูบบุหรี่ • ติดป้ายสถานที่ประชุมหมู่บ้านอาคารที่ประชุมและสถานที่ประชาชนเข้าใช้บริการ • คณะทำงานโครงการผู้นำชุมชน และผู้นำศาสนา รณรงค์เพื่อลดการสูบบุหรี่ในหมู่บ้าน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. คนในชุมชนทราบตระหนักถึงภัยของบุหรี่
 2. มีป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่ปลอดบุหรี
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

ตัวแทนคณะทำงานติดป้ายประชาสัมพันธ์

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไมมี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางธิดา เหมือนพะวงค์
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00

เปิดตัวโครงการ

23 ตุลาคม 2558 เวลา 13:00 น.
ธิดา เหมือนพะวงศ์ธิดา เหมือนพะวงศ์
รายงานจากพี่เลี้ยง
Project trainer
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความเข้าใจการดำเนินงานแก่ชุมชน  ชี้แจงบทบาทการดำเนินงานของพี่เลี้ยงและการติดตามกิจกรรมของพื้นที่ตามแผนการดำเนินโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 91 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 80 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ทีมผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการสภาชุมชน

ตัวแทนฝ่ายกลุ่มประชาชน  : มีผู้เข้าร่วมหลากหลายบทบาท  ประกอบด้วย  ปราชญ์หมู่บ้าน  ผู้แทนกลุ่มแม่บ้าน  อสม.  ตัวแทนเยาวชน ผู้นำศาสนา  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ตัวแทนครัวเรือนละ 1 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 1. การเตรียมการ 2.การดำเนินการ 3.การประเมินผลและ ติดตามผล
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. มีการจัดเปิดตัวโครงการ จำนวน 1 ครั้ง
 2. มีข้อเสนอแนะโครงการจากการจัดกิจกรรม
 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจ ร้อยละ 80
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. การเตรียมการ  : มีการประชุมทีมคณะกรรมการก่อนเพื่อมอบหมายการดำเนินงาน และมีการจัดทำหนังสือเชิญเข้าร่วมเวทีประชาคมเพื่อเปิดตัวโครงการ (โดยมีเลขานุการโครงการผู้จัดทำหนังสือและลงนามโดยท่านผู้ใหญ่บ้าน) ทีมงานมีการส่งหนังสือถึงครัวเรือน  และมอบหมายการชี้แจง ดังนี้  โดยเปิดเวที และพูดคุยโครงการ การจัดสรรงบประมาณโดยภาพรวม (ผู้ัรบผิดชอบโครงการ)  ชี้แจงรายละเอียดกิจกรรม งบประมาณในแต่ละกิจกรรม (หัวหน้าโครงการและเลขา) และสรุปผล แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ การอุดหนุนจาก สสส การติดตามและประเมินผล (พี่เลี่ยง)
 2. การดำเนินการ : จัดเวทีประชาคม ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน  เริ่มเวลา 13.00 น.  ลงทะเบียน โดย ทีมทำงาน  (กลุ่มเป้ามายในชุมชนเริ่มทยอยเข้าร่วมเวทีประชาคม) มีความหลากหลายกลุ่มเป้าหมาย ทั้งเด็ก  เยาวชน ผู้นำ แกนนำ ประชาชน และผู้สูงอายุ  เริ่มพูดคุย เวลา 14.00 น. โดยผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน  พูด เปิดตัวโครงการ วัตถุประสงค์ การได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก สสส  โดยภาพรวม บรรยากาศ สมาชิกชุมชนมีความตั้งใจฟัง เงียบ ยังมีคนเข้ามาร่วมเพิ่มขึ้น  ทางผู้รับผิดชอบโครงการได้พูดต่อ ในรายละเอียด แนะนำคณะกรรมการทีมทำงาน  แนะนำพี่เลี่ยง ในพื้นที่ มีการชี้แจงรายละเอียด ปฏิทินการดำเนินงานต่อ ใน  กิจกรรมหลัก และกิจกรรมย่อย รวมถึงชี้แจงงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรรให้ชุมชนได้รับทราบในแต่ละงวด  และ พี่เลี้ยง ก็ สรุป พูด ถึง นโยบาย แนวทางการดำเนินงานของ สสส และประชาสัมพันธ์ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์ การสนับสนุนในโครงการร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ฯ เพื่อให้ ชุมชนได้ทราบขั้นตอน การขอรับการสนับสนุน และสรุปกิจกรรมโดยภาพรวมของโครงการ ขอความร่วมมือชุมชนในการเข้าร่วมกิจกรรม ที่ทางทีมทำงานโครงการจะได้ดำเนินการนับจากนี้ต่อไป  พร้อมทั้งเสริมสร้างกำลังใจให้กับทีมงาน ที่มีจิตอาสาในการทำงานพัฒนาชุมชน  และทางผู้ใหญ่บ้านได้พูดคุยเพิ่มเติมประเด็นอื่นๆของชุมชน และทางท่านผู้นำศาสนา ได้พูดคุยการทำกิจกรรมวันอาซูรอร่วมด้วย และมีการเปิดโอกาส ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากชุมชน  จากการประเมินความเข้าใจ โดยส่วนใหญ่ เข้าใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทางท่านผู้นำศาสนา กล่าวปิดท้าย สรุป ถึงการให้กำลังใจในการทำงาน  และนำคำสอนของทางศาสนาอิสลาม มาให้ข้อคิด และกำลังใจร่วมกันในการพัฒนาชุมชน  บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปิดเวทีประชาคม เวลา 16.00 น
 3. การประเมินผล  : ด้านสถานที่  สะอาด ปลอดภัย ศูนย์รวมชุมชน มีการติดป้ายชื่อโครงการและป้ายสถานที่ปลอดบุหรี่    ด้านคน  มีครบองค์ประกอบและทีมคณะสภาชุมชนที่เป็นคณะกรรมการการดำเนินโครงการมีความพร้อมและครบทีม  มีการเสนอ ซักถาม ประเด็นข้อสงสัย  และมีภาคีเครือข่ายร่วม  ด้านการบริหารจัดการ : ตามวัน เวลา ที่กำหนด  มีการชี้แจงแผนกิจกรรมและงบประมาณชัดเจน
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 80 คน จากที่ตั้งไว้ 91 คน
ประกอบด้วย

ทีมผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการสภาชุมชน

ตัวแทนฝ่ายกลุ่มประชาชน  : มีผู้เข้าร่วมหลากหลายบทบาท  ประกอบด้วย  ปราชญ์หมู่บ้าน  ผู้แทนกลุ่มแม่บ้าน  อสม.  ตัวแทนเยาวชน ผู้นำศาสนา  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ตัวแทนครัวเรือนละ 1 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ควรมีการจัดทำสื่อและสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ 

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

เปิดตัวโครงการและประชาสัมพันธ์สสส.

23 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 น.
นางสาวจีรนา อาดตันตรานางสาวจีรนา อาดตันตรา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ ปี 2558

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 91 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ตัวแทนครัวเรือนทุกครัวเรือน เยาวชน กลุ่มสตรี ผู้นำท้องถิ่นท้องที่และกลุ่มอสม.

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1. คณะสภาผู้นำชุมชนเตรียมความพร้อม การเปิดตัวโครงการ เพื่อร่วมกำหนดรูปแบบกิจกรรม มอบมายความรับผิดชอบ และร่วมกำหนดวันในการดำเนินงาน
2. จัดทำหนังสือเชิญผู้เกี่ยวข้อง ตัวแทนครัวเรือน จำนวน 91 คน
3. ทีมทำงาน ประสาน กลุ่ม อสม. ในการร่วมแจกหนังสือเชิญในเขตที่รับผิดชอบของตนเอง
4. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เสื้อทีมสภาชุมชนพร้อมโลโก้ สสส. เพื่อเป็นประชาสัมพันธ์โครงการ สสส. เชิงสัญลักษณ์การทำงานเป็นทีม และการเสริมพลังการทำงาน
5. ทีมงานเตรียมความพร้อม ด้านข้อมูล ด้านสถานที่ อุปกรณ์ และเชิญภาคีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิ อบต ควนโดนรพ,สต ควนโดนเกษตรตำบล พัฒนาชุมชนกศน.
6. พี่เลี้ยงในพื้นที่ประชาสัมพันธ์ภาระกิจการดำเนินงานของสสส.
7. จัดเปิดตัวโครงการ โดยฉายวีดีทัศน์ หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงและผู้รับผิดชอบโครงการ นำเสนอข้อมูล แผนงานโครงการ รายละเอียดงบประมาณ การประเมินผล
8. เปิดเวทีข้อซักถาม และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
9. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ
10. ทีมงานสรุปผลการจัดกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 91 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-ตัวแทนครัวเรือนทุกครัวเรือน -กลุ่มเยาวชน
-กลุ่มสตรี -ผู้นำชุมชนผู้ท้องที่ (อบต.)ผู้นำศาสนา -กลุ่มอสม. -ปราชญ์ชาวบ้านกลุ่มอาสาต่างๆ -พี่เลี้ยงโครงการ รวมทั้งหมด91คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เวลา13.30 น. ประชาชนได้เริ่มมาลงทะเบียนเริ่มต้นเปิดกิจกรรมด้วยนายสันติดาราหมานเศษ ประธานโครงการกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและแนะนำคณะทำงานพี่เลี้ยงโครงการและกล่าวถึงที่มาของโครงการซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนมาจากสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ทางโครงการชุมชนสามัคคีปลอดโรค ปลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง หมู่ที่ 3 บ้านถ้ำทะลุได้รับงบทั้งหมด212,030บาทโดยจะมีการแบ่งการโอนเงินเข้ามาเป็นงวดๆมีทั้งหมด 3 งวดตามกิจกรรมของโครงการเพื่อเป็นการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่และเกิดความสามัคคีโดยใช้กระบวนการกิจกรรมในโครงการเป็นตัวเชื่อมสัมพันธ์และเพื่อได้รู้ถึงสาเหตุปัญหาในชุมชนเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการกำหนดวางแผนในการแก้ไขต่อไปโดยใช้การมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหาหลังจากนั้นในช่วงท้ายกิจกรรมเป็นการซักถามข้อสงสัยต่างๆ ในการทำกิจกรรมซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเป็นกันเอง และมีประชาชนหลายคนได้ถามเกี่ยวกับสถานการหมอกควันที่ปกคลุมอยู่ในขณะนี้ด้วยว่าจะรับมืออย่างไรซึ่ง อสม.ในพื้นที่ก็ได้เตรียมหน้ากากมาแจกให้ชาวบ้านด้วยพร้อมกับพี่เลี้ยงได้ทำการสาธิตวิธีใช้ไห้ถูกต้องผู้เข้าร่วมประชุมให้ความสนใจและแสดงความต้องการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในครั้งต่อไป

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. มีการจัดเปิดตัวโครงการ จำนวน 1 ครั้ง
 2. มีข้อเสนอแนะโครงการจากการจัดกิจกรรม
 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจ ร้อยละ 80
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

• คนในชุมชนเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ และเห็นด้วยกับโครงการที่จะเกิดขึ้น
• ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมซึ่งก่อให้เกิดความสามัคคี • ประชาชนให้ความสนใจในเรื่องสุภาพกันมากขึ้น • ทุกคนอย่ากให้หมู่บ้าน/ชุมชนมีความสสุขสามัคคี

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 91 คน จากที่ตั้งไว้ 91 คน
ประกอบด้วย

-ตัวแทนครัวเรือนทุกครัวเรือน -กลุ่มเยาวชน
-กลุ่มสตรี -ผู้นำชุมชนผู้ท้องที่ (อบต.)ผู้นำศาสนา -กลุ่มอสม. -ปราชญ์ชาวบ้านกลุ่มอาสาต่างๆ -พี่เลี้ยงโครงการ รวมทั้งหมด91คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางธิดาเหมือนพะวงค์
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,275.00 0.00 0.00 0.00 2,275.00

จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สสส.

19 ตุลาคม 2558 เวลา 13:30 น.
นางสาวจีรนา อาดตันตรานางสาวจีรนา อาดตันตรา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ สสส.  สร้างสัญลักษณ์การทำงานเป็นทีม และประชาสัมพันธ์ภาระกิจการดำเนินงานของ สสส.

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 22 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงาน ตัวแทนผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา กลุ่มอสม. สมาชิกอบต. เยาวชน และแกนนำกลุ่มต่างๆ จำนวน 22 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1. คณะสภาผู้นำชุมชนเตรียมความพร้อม การเปิดตัวโครงการ เพื่อร่วมกำหนดรูปแบบกิจกรรม มอบมายความรับผิดชอบ และร่วมกำหนดวันในการดำเนินงาน
2. จัดทำหนังสือเชิญผู้เกี่ยวข้อง ตัวแทนครัวเรือน จำนวน 91 คน
3. ทีมทำงาน ประสาน กลุ่ม อสม. ในการร่วมแจกหนังสือเชิญในเขตที่รับผิดชอบของตนเอง
4. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เสื้อทีมสภาชุมชนพร้อมโลโก้ สสส. เพื่อเป็นประชาสัมพันธ์โครงการ สสส. เชิงสัญลักษณ์การทำงานเป็นทีม และการเสริมพลังการทำงาน
5. ทีมงานเตรียมความพร้อม ด้านข้อมูล ด้านสถานที่ อุปกรณ์ และเชิญภาคีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิ อบต ควนโดนรพ,สต ควนโดนเกษตรตำบล พัฒนาชุมชนกศน.
6. พี่เลี้ยงในพื้นที่ประชาสัมพันธ์ภาระกิจการดำเนินงานของสสส.
7. จัดเปิดตัวโครงการ โดยฉายวีดีทัศน์ หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงและผู้รับผิดชอบโครงการ นำเสนอข้อมูล แผนงานโครงการ รายละเอียดงบประมาณ การประเมินผล
8. เปิดเวทีข้อซักถาม และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
9. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ
10. ทีมงานสรุปผลการจัดกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 22 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานที่มาจากสภาผู้นำชุมชน  จำนวน  22  คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านป้ายไวนิลและจัดทำเสื้อทีมสภาชุมชนพร้อมโลโก้ สสส. เพื่อเป็นประชาสัมพันธ์โครงการ สสส. เชิงสัญลักษณ์การทำงานเป็นทีม และการเสริมพลังการทำงาน
 • พี่เลี้ยงในพื้นที่ประชาสัมพันธ์ภาระกิจการดำเนินงานของสสส.
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. มีการจัดเปิดตัวโครงการ จำนวน 1 ครั้ง
 2. มีข้อเสนอแนะโครงการจากการจัดกิจกรรม
 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจ ร้อยละ 80
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-ชุมชนได้รับรู้ถึงวัตถุประสงค์และที่มาของงบประมาณการจัดกิจกรรมของโครงการ -ประชาชนได้รับทราบถึงภาระกิจการดำเนินงานของสสส. มากขึ้นและมีความสนใจในกิจกรรมของโครงการ

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 22 คน จากที่ตั้งไว้ 22 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานที่มาจากสภาผู้นำชุมชน  จำนวน  22  คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางธิดาเหมือนพะวงค์
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 9,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,900.00

ประชุมทีมงาน ครั้งที่ 1 ตค.

17 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30-16.00 o. น.
นางสาวจีรนา อาดตันตรานางสาวจีรนา อาดตันตรา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 1. คัดเลือกแกนนำเพื่อสร้างทีมทำงานในการขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการ2. จัดตั้งสภาผู้นำ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 22 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการหมู่บ้านและผู้นำแบบไม่เป็นทางการ ในชุมชนที่มีความหลากหลายกลุ่ม เช่น อสม กลุ่มกองทุน เยาวชน โดยคัดเลือกตัวแทนจาก 2 โซน เหนือและใต้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1. คัดเลือกและแต่งตั้ง สภาผู้นำชุมชนโดยคัดเลือกจากคณะกรรมการหมู่บ้านและผู้นำแบบไม่เป็นทางการ ในชุมชนที่มีความหลากหลายกลุ่ม เช่น อสม กลุ่มกองทุน เยาวชน โดยคัดเลือกตัวแทนจาก 2 โซน เหนือและใต้ จำนวน 22 คน
2. จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมของโครงการตลอดจนเพื่อสร้างความเข้าใจและความรู้ความเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
3. จัดทำแผนการประชุม ติดตามการดำเนินงานจำนวน10ครั้ง
4. ทำคำสั่งแต่งตั้งทีมทำงาน
5. เลขาทีมรับผิดชอบโครงการ ประเมินผลและสรุปกิจกรรม
6. จัดทำแผนร่วมกัน ในการติดตามโครงการและการพบปะพูดคุยเพื่อการประเมินผลโครงการเป็นระยะๆ จำนวน 10ครั้ง.
7. มีการประชุมประจำเดือนเพื่อปรึกษาหารือเรื่องโครงการและปัญหาต่าง ๆ ของชุมชนทุกเดือน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 22 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

จากตัวแทนกลุ่มต่างๆ ที่มีในหมู่บ้านทั้งที่เป็นผู้นำชุมชนที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการกลุ่มสตรีกลุ่ม อสม.กลุ่มเยาวชนผู้นำศาสนาปราชญ์ชาวบ้านจำนวน 22 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประธานโครงการได้กล่าวต้อนรับผู้ที่มาเข้าร่วมประชุมและพี่เลี้ยงได้ชี้แจงรายละเอียนเกี่ยวกับกิจกรรมในครั้งนี้ว่าเป็นกิจกรรมที่จะมาคัดเลือกตัวแทนเพื่อที่จะตั้งสภาผู้นำเพื่อที่จะมาเป็นตัวขับเคลื่อนดำเนินโครงการต่อไปในที่ประชุมได้มีการคัดเลือกตัวแทนตั้งเป็นคณะกรรมการสถาผู้นำเข้ามาทำงานจำนวน 22 คน จากตัวแทนกลุ่มต่างๆจากกลุ่มผู้นำที่เป็นทางการ (ผู้นำชุมชนผู้นำศาสนาผู้นำท้องถิ่นอบต.)กลุ่มสตรีกลุ่มเยาวชน จาก 2 โซนในหมู่บ้าน เหนือและใต้ซึ่งได้ เพื่อเป็นแกนนำในการดำเนินโครงการให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. มีสภาผู้นำจำนวน 1ชุดและมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงาน
 2. มีการประชุมสภาผู้นำทุกเดือน 3.การประชุม แต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ80
 3. การประชุมทุกครั้งมีการปรึกษาหารือเรื่องโครงการและเรื่องอื่น ๆ ของชุมชน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ในการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการสภาผู้นำชุมชนในที่ประชุมได้เสนอให้มีคณะกรรมการที่มาจากหลายกลุ่มเพื่อเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนและดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆในโครงการ

 • รายชื่อทีมงานสถาผู้นำดังนี้คือ

 1. นายสันติดาราหมานเศษประธานโครงการ
 2. นางนูรีย๊ะหวังกุหลำเหรํญญิก
 3. นางสีตีสามัญประชาสัมพันธ์
 4. นารอเกี๊ยะมรรคาเขคประชาสัสัมพันธ์
 5. นางสาวจีรนาอาดตันตราบันทึกข้อมูล
 6. นายเอกรัตญ์ปังหลีเส็นปฏิคม
 7. นายไพศาลหวังกุหลำ
 8. นายอบูบากากคงแก้ว
 9. นายอูหมากอาดตันตรา(กรรมการมัสยิด)
 10. นายเฉนสมายุ้ย(อบต.)
 11. นายสมชายมาลา(อิหม่าม)
 12. นายวิรัตสามัญ(ใหญ่บ้าน)
 13. นายฮาหมิดแกสมาน
 14. นางสาวยารอนีสมายุ้ย
 15. นางสอเปี๊ยะหลีเส็น
 16. นางสาน๊ะหลีเส็น
 17. นายยูโสบเพ็ชรเนียม
 18. นายรอเฉดลัสมาน (หมอดิน)
 19. นายสันใบหมาดปันจอร์(ปราชญ์ชาวบ้าน)
 20. นางสาวนูรีสาเกษมสัน
 21. นางสาวต่วนวรรณยาดาราหมานเศษ
 22. นายบากา อาดำ
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 22 คน จากที่ตั้งไว้ 22 คน
ประกอบด้วย

จากตัวแทนกลุ่มต่างๆ ที่มีในหมู่บ้านทั้งที่เป็นผู้นำชุมชนที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการกลุ่มสตรีกลุ่ม อสม.กลุ่มเยาวชนผู้นำศาสนาปราชญ์ชาวบ้านจำนวน 22 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางธิดา เหมือนพะวงศ์
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 770.00 500.00 0.00 0.00 1,270.00

ปฐมนิเทศโครงการ ปี 58

5 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
ธิดา เหมือนพะวงศ์ธิดา เหมือนพะวงศ์
รายงานจากพี่เลี้ยง
Project trainer
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อทราบและชีแจงการดำเนินงาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

นางธิดา  เหมือนพะวงศ์

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ดังนี้ -ใบลงทะเบียนต้องมีรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรม o บันทึกการประชุม วาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมพร้อมภาพถ่ายกิจกรรม o กรณีมีค่าอาหาร ต้องมีหลักฐานทางการเงิน ได้แก่ใบสำคัญรับเงินหรือใบบิลเงินสด (ถ้าเกิน 5000 บาท ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนทุกครั้ง) o กรณีจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ (ค่าวัสดุ คือ ค่าใช้จ่ายเพื่อวัสดุสิ้นเปลืองในการทำกิจกรรม ได้แก่ วัสดุเครื่องเขียน วัสดุสำนักงาน วัสดุโฆษณาและเผยแพร่) ต้องมีหลักฐานทางการเงิน ได้แก่ใบสำคัญรับเงิน/บิลเงินสด โดยออกจากร้านมีชื่อที่อยู่ของร้านชัดเจน มีเลขกำกับภาษี/เลขบัตรประชาชน ของเจ้าของร้าน บิลออกในนามโครงการของพื้นที่ตนเอง o ค่าใช้สอย ได้แก่ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม o ค่าตอบแทน ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร กรณีเป็นรายชั่วโมง ต้องมีความรู้ความชำนาญ กรณีเป็นปราญชชาวบ้าน หรือ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. คิดเป็นรายชั่วโมง 600 บาท,กรณีเป็นคนต่างพื้นที่ สามารถเบิกได้ 1000 บาท/วัน o ใบสำคัญรับเงินจะต้องไม่มีรอยลบ รอยขูดหรือรอยขีดเขียน **ห้ามใช้ใบส่งของแทนบิลเงินสดหรือใบสำคัญรับเงิน 2. รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย มากกว่า หรือเท่ากับ 5-10 % ของเป้าหมายที่วางไว้ 3. รับรู้การบริหารจัดการโครงการ (ทีมงาน/ชุมชน) และวิธีการจัดการปัญหา การทำรายงานโครงการ และ รายงานการเงิน การป้อนข้อมูลรายละเอียดโครงการในเว็บไซต์ - ทุกกิจกรรมจะต้องมีการบันทึกรายละเอียดกิจกรรมและรายละเอียดทางการเงิน ในเว็ปไซต์ www.happynetwork.org 1. สามารถรับรู้ถึงกระบวนการและระบบการติดตามประเมินผล เพื่อการหนุนเสริมโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่พื้นที่ภาคใต้ ทบทวนและออกแบบเชิงระบบของโครงการ 2. การวางแผนการดำเนินงาน และการป้อนแผนการดำเนินงานในปฏิทินโครงการ - การรายงานผลการจัดกิจกรรม และรายจ่ายในกิจกรรมและการจัดทำรายงาน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้
 1. มีสภาผู้นำจำนวน 1ชุดและมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงาน
 2. มีการประชุมสภาผู้นำทุกเดือน 3.การประชุม แต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ80
 3. การประชุมทุกครั้งมีการปรึกษาหารือเรื่องโครงการและเรื่องอื่น ๆ ของชุมชน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ดังนี้ -ใบลงทะเบียนต้องมีรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรม o บันทึกการประชุม วาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมพร้อมภาพถ่ายกิจกรรม o กรณีมีค่าอาหาร ต้องมีหลักฐานทางการเงิน ได้แก่ใบสำคัญรับเงินหรือใบบิลเงินสด (ถ้าเกิน 5000 บาท ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนทุกครั้ง) o กรณีจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ (ค่าวัสดุ คือ ค่าใช้จ่ายเพื่อวัสดุสิ้นเปลืองในการทำกิจกรรม ได้แก่ วัสดุเครื่องเขียน วัสดุสำนักงาน วัสดุโฆษณาและเผยแพร่) ต้องมีหลักฐานทางการเงิน ได้แก่ใบสำคัญรับเงิน/บิลเงินสด โดยออกจากร้านมีชื่อที่อยู่ของร้านชัดเจน มีเลขกำกับภาษี/เลขบัตรประชาชน ของเจ้าของร้าน บิลออกในนามโครงการของพื้นที่ตนเอง o ค่าใช้สอย ได้แก่ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม o ค่าตอบแทน ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร กรณีเป็นรายชั่วโมง ต้องมีความรู้ความชำนาญ กรณีเป็นปราญชชาวบ้าน หรือ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. คิดเป็นรายชั่วโมง 600 บาท,กรณีเป็นคนต่างพื้นที่ สามารถเบิกได้ 1000 บาท/วัน o ใบสำคัญรับเงินจะต้องไม่มีรอยลบ รอยขูดหรือรอยขีดเขียน **ห้ามใช้ใบส่งของแทนบิลเงินสดหรือใบสำคัญรับเงิน 2. รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย มากกว่า หรือเท่ากับ 5-10 % ของเป้าหมายที่วางไว้ 3. รับรู้การบริหารจัดการโครงการ (ทีมงาน/ชุมชน) และวิธีการจัดการปัญหา การทำรายงานโครงการ และ รายงานการเงิน การป้อนข้อมูลรายละเอียดโครงการในเว็บไซต์ - ทุกกิจกรรมจะต้องมีการบันทึกรายละเอียดกิจกรรมและรายละเอียดทางการเงิน ในเว็ปไซต์ www.happynetwork.org 1. สามารถรับรู้ถึงกระบวนการและระบบการติดตามประเมินผล เพื่อการหนุนเสริมโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่พื้นที่ภาคใต้ ทบทวนและออกแบบเชิงระบบของโครงการ 2. การวางแผนการดำเนินงาน และการป้อนแผนการดำเนินงานในปฏิทินโครงการ - การรายงานผลการจัดกิจกรรม และรายจ่ายในกิจกรรมและการจัดทำรายงาน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 1 คน
ประกอบด้วย

นางธิดา  เหมือนพะวงศ์

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
 1. แนะนำการทำข้อมูลผ่านเวปไช
 2. ให้การดูแลอำนวยความสะดวกและการประสานงานในเรื่องต่างๆ
 3. แนะนำทบทวนปฎิทินการทำงาน
 4. ให้ทำความเข้าใจการใช้จ่ายงบประมาณอย่างละเอียด
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

5 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
นางสาวจีรนา อาดตันตรานางสาวจีรนา อาดตันตรา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

วัตถุประสงคเพื่อการเสริมสรางสมรรถนะขีด ความสามารถของผูรับทุนดานตางๆ ที่เกี่ยวของ ผานกระบวนการ ปฐมนิเทศ การอบรมการเขียนรายงาน การจัดการ เอกสารการเงิน และการติดตามสนับสนุนโครงการ เพื่อใหสามารถนําความรูไปปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 1. นางสาวจีรนา อาดตันตรา
 2. นางสีตี สามัญ
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

• ทราบแนวทางในการจัดทำรายงานผล และรายงานการเงิน โดยการทำรายงานการเงินแยกรายกิจกรรม/ครั้ง • กระบวนการและระบบการติดตามประเมินผล • การทำรายงานโครงการ และ รายงานการเงิน การป้อนข้อมูลรายละเอียดโครงการในเว็บไซต์ • การป้อนแผนการดำเนินงานในปฏิทินโครงการ • การรายงานผลการจัดกิจกรรม และรายจ่ายในกิจกรรมและการจัดทำรายงาน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ทราบแนวทางในการจัดทำรายงานผล และรายงานการเงิน โดยการทำรายงานการเงินแยกรายกิจกรรม/ครั้ง ดังนี้ - ใบลงทะเบียนต้องมีรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรม - บันทึกการประชุม วาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมพร้อมภาพถ่ายกิจกรรม - กรณีมีค่าอาหาร ต้องมีหลักฐานทางการเงิน ได้แก่ใบสำคัญรับเงินหรือใบบิลเงินสด (ถ้าเกิน 5000 บาท ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนทุกครั้ง) - กรณีจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ (ค่าวัสดุ คือ ค่าใช้จ่ายเพื่อวัสดุสิ้นเปลืองในการทำกิจกรรม ได้แก่ วัสดุเครื่องเขียน วัสดุสำนักงาน วัสดุโฆษณาและเผยแพร่) ต้องมีหลักฐานทางการเงิน ได้แก่ใบสำคัญรับเงิน/บิลเงินสด โดยออกจากร้านมีชื่อที่อยู่ของร้านชัดเจน มีเลขกำกับภาษี/เลขบัตรประชาชน ของเจ้าของร้าน บิลออกในนามโครงการของพื้นที่ตนเอง - ค่าใช้สอย ได้แก่ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม - ค่าตอบแทน ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร กรณีเป็นรายชั่วโมง ต้องมีความรู้ความชำนาญ กรณีเป็นปราญชชาวบ้าน หรือ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. คิดเป็นรายชั่วโมง 600 บาท,กรณีเป็นคนต่างพื้นที่ สามารถเบิกได้ 1000 บาท/วัน - ใบสำคัญรับเงินจะต้องไม่มีรอยลบ รอยขูดหรือรอยขีดเขียน **ห้ามใช้ใบส่งของแทนบิลเงินสดหรือใบสำคัญรับเงิน

2.รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย มากกว่า หรือเท่ากับ 5-10 % ของเป้าหมายที่วางไว้

3.รับรู้การบริหารจัดการโครงการ (ทีมงาน/ชุมชน) และวิธีการจัดการปัญหา การทำรายงานโครงการ และ รายงานการเงิน การป้อนข้อมูลรายละเอียดโครงการในเว็บไซต์ - ทุกกิจกรรมจะต้องมีการบันทึกรายละเอียดกิจกรรมและรายละเอียดทางการเงิน ในเว็ปไซต์ www.happynetwork.org

4.สามารถรับรู้ถึงกระบวนการและระบบการติดตามประเมินผล เพื่อการหนุนเสริมโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่พื้นที่ภาคใต้ ทบทวนและออกแบบเชิงระบบของโครงการ

5.การวางแผนการดำเนินงาน และการป้อนแผนการดำเนินงานในปฏิทินโครงการ • การรายงานผลการจัดกิจกรรม และรายจ่ายในกิจกรรมและการจัดทำรายงาน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย
 1. นางสาวจีรนา อาดตันตรา
 2. นางสีตี สามัญ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ปัญหา - Internet ช้าเนื่องจากมีการใช้ Internet พร้อมกันทำให้การลงข้อมูลลงเวปไซด์ของแต่ละโครงการใช้เวลานาน - กลุ่มเป้าหมายเยอะเกินไป ทำให้การดูแลไม่ทั่วถึง วิธีแก้ - ทีมงานได้ใช้สัญญาณ Internet ของโทรศัพท์ในการช่วยการลงข้อมูลได้เร็วขึ้น

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

อยากให้มีการประเมินและติดตามโครงการอย่างต่อเนื่อง

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 1. ในการชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ควรชี้แจงแยกประเด็นให้ชัดเจน ไม่คุยกันซ้ำซ้อน
 2. การแนะนำของวิทยากร ควรเปิดให้วิทยากรแนะนำให้เสร็จก่อนแล้วเปิดโอกาสการซักถาม เพื่อให้การประชุมกระชับและเข้าใจง่าย ไม่สับสน
 3. พี่เลี้ยงหรือวิทยากรที่แนะนำ ควรแบ่งบทบาทให้ชัดในการแนะนำ
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางธิดา เหมือนพะวงศ์
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่
 1. แนะนำการทำข้อมูลผ่านเวปไช
 2. ให้การดูแลอำนวยความสะดวกและการประสานงานในเรื่องต่างๆ
 3. แนะนำทบทวนปฎิทินการทำงาน
 4. ให้ทำความเข้าใจการใช้จ่ายงบประมาณอย่างละเอียด
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,232.00 0.00 0.00 0.00 1,232.00