หมู่บ้านสีเขียว ปลอดโรค ปลอดสารเคมี ด้วยแนวทางเกษตรอินทรีย์ หมู่ที่ 4 บ้านควนโต๊ะเหลง

รหัสโครงการ 58-03904
สัญญาเลขที่ 58-00-2194
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อโครงการ หมู่บ้านสีเขียว ปลอดโรค ปลอดสารเคมี ด้วยแนวทางเกษตรอินทรีย์ หมู่ที่ 4 บ้านควนโต๊ะเหลง

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ปฐมนิเทศโครงการปี 2558 จ.สตูล สงขลา
2) สร้างทีม สภาผู้นำชุมชน
3) ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
4) จัดทำเสื้อประชาสัมพันธ์พร้อมโลโก้ สสส.
5) เปิดตัวโครงการและประชาสัมพันธ์สสส.
6) จัดทำเสื้อทีมโลโก้ สสส เพื่อประชาสัมพันธ์
7) ศึกษาและออกแบบเครื่องมือ ข้อมูลดี มันหาย ปลอดสารเคมี ปลดหนี้ ด้วย ไบซิเคิลทัวร์
8) การทำรายงานและการเงิน
9) กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลในชุมชน
10) จัดกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
11) ประชุมเชิงปฏิบัติการ
12) พบพี่เลี้ยงปรึกษาการดำเนินงาน
13) จัดทำรายงานปิดงวด1

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 85,180.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 49.85 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 500.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -21,503.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 754.85 บาท
รวมรายรับ (1) = 85,729.85 บาท รวมรายจ่าย (2) = 106,478.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -20,748.15 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 106,470.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย ดนรอหมาน ตาเดอิน )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

  1. จัดทำแผนชุมชนสร้างแผน สลัดมัน สลัดสารเคมี เติมเต็มวิถีพอเพียง" (1 มีนาคม 2559 - 2 มีนาคม 2559)
  2. พบพี่เลี้ยงในการปรึกษาการดำเนินงาน (13 มีนาคม 2559)
  3. กิจกรรมปรับวิถี สลัดสารเคมีด้วยแนวทางเกษตรอินทรีย์ (1 เมษายน 2559 - 2 เมษายน 2559)
  4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ชุมชนการทำบัญชีครัวเรือน (16 พ.ค. 2559 - 17 พ.ค. 2559)
  5. พบพี่เลี้ยงในการปรึกษาการดำเนินงาน (15 มิถุนายน 2559)
  6. ประเมินผลมอบของที่ระลึก และรับประกาศเกีตรติ เสริมพลัง บุคคลต้นแบบ กิจกรรมปรับพฤติกรรมสุขภาพ เส้นทางสู่การสลัดมัน (6 สิงหาคม 2559)
  7. พบพี่เลี้ยงในการปรึกษาการดำเนินงาน (7 สิงหาคม 2559)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย ดนรอหมาน ตาเดอิน )
12 กุมภาพันธ์ 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางสาวนริศราแกสมาน )
12 กุมภาพันธ์ 2559