หมู่บ้านสีเขียว ปลอดโรค ปลอดสารเคมี ด้วยแนวทางเกษตรอินทรีย์ หมู่ที่ 4 บ้านควนโต๊ะเหลง

รหัสโครงการ 58-03904
สัญญาเลขที่ 58-00-2194
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

งวดโครงการ ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 สิงหาคม 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 ตุลาคม 2559

ชื่อโครงการ หมู่บ้านสีเขียว ปลอดโรค ปลอดสารเคมี ด้วยแนวทางเกษตรอินทรีย์ หมู่ที่ 4 บ้านควนโต๊ะเหลง

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) จัดทำแผนชุมชนสร้างแผน สลัดมัน สลัดสารเคมี เติมเต็มวิถีพอเพียง"
2) พบพี่เลี้ยงในการปรึกษาการดำเนินงาน
3) กิจกรรมปรับวิถี สลัดสารเคมีด้วยแนวทางเกษตรอินทรีย์
4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ชุมชนการทำบัญชีครัวเรือน
5) พบพี่เลี้ยงในการปรึกษาการดำเนินงาน
6) ประเมินผลมอบของที่ระลึก และรับประกาศเกีตรติ เสริมพลัง บุคคลต้นแบบ กิจกรรมปรับพฤติกรรมสุขภาพ เส้นทางสู่การสลัดมัน
7) พบพี่เลี้ยงในการปรึกษาการดำเนินงาน
8) มหกรรมสุขภาพ/เปิดตัวตลาดนัดสีเขียวในโรงเรียน
9) งานสร้างสุขภาคใต้
10) จัดเวทีถอดบทเรียนและสรุปโครงการ
11) พบพี่เลี้ยงในการปรึกษาการดำเนินงาน
12) ถ่ายภาพกิจกรรม
13) ปิดโครงการ
14) จัดทำรายงาน

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = -20,748.15 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 106,470.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 66.34 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -19,768.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 500.19 บาท
รวมรายรับ (1) = 85,788.19 บาท รวมรายจ่าย (2) = 105,056.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -19,267.81 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 19,267.81 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย ดนรอหมาน ตาเดอิน )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย ดนรอหมาน ตาเดอิน )
15 ตุลาคม 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางสาวนริศรา แกสมาน )
15 ตุลาคม 2559