หมู่บ้านสีเขียว ปลอดโรค ปลอดสารเคมี ด้วยแนวทางเกษตรอินทรีย์ หมู่ที่ 4 บ้านควนโต๊ะเหลง

รหัสโครงการ 58-03904
สัญญาเลขที่ 58-00-2194

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ หมู่บ้านสีเขียว ปลอดโรค ปลอดสารเคมี ด้วยแนวทางเกษตรอินทรีย์ หมู่ที่ 4 บ้านควนโต๊ะเหลง
รหัสโครงการ 58-03904 สัญญาเลขที่ 58-00-2194

ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดำเนินการจริง 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

จำนวนเงินตามสัญญา 212,940.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 85,180.00 บาท
งวดที่ 2 = 106,470.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 191,650.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 49.85 บาท
งวดที่ 2 = 66.34 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 116.19 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 500.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 500.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 211,534.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -19,267.81 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : สร้างทีม สภาผู้นำชุมชน 9,300.00 9,300.00
1. สร้างทีม สภาผู้นำชุมชน
กิจกรรมหลัก : เปิดตัวโครงการและประชาสัมพันธ์สสส. 19,275.00 19,275.00
1. จัดทำเสื้อประชาสัมพันธ์พร้อมโลโก้ สสส.
2. เปิดตัวโครงการและประชาสัมพันธ์สสส.
กิจกรรมหลัก : ศึกษาและออกแบบเครื่องมือ ข้อมูลดี มันหาย ปลอดสารเคมี ปลดหนี้ ด้วย ไบซิเคิลทัวร์ 19,800.00 19,800.00
1. จัดทำเสื้อทีมโลโก้ สสส เพื่อประชาสัมพันธ์
2. ศึกษาและออกแบบเครื่องมือ ข้อมูลดี มันหาย ปลอดสารเคมี ปลดหนี้ ด้วย ไบซิเคิลทัวร์
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลในชุมชน 17,325.00 17,325.00
1. กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลในชุมชน
กิจกรรมหลัก : จัดกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 10,080.00 10,080.00
1. จัดกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
กิจกรรมหลัก : คืนข้อมูลสู่ชุมชนข้อมูลนี้ แด่คนที่คุณรัก 0.00 0.00
1. คืนข้อมูล
กิจกรรมหลัก : จัดทำแผนชุมชนสร้างแผน สลัดมัน สลัดสารเคมี เติมเต็มวิถีพอเพียง" 14,400.00 14,400.00
1. จัดทำแผนชุมชนสร้างแผน สลัดมัน สลัดสารเคมี เติมเต็มวิถีพอเพียง"
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมปรับวิถี สลัดสารเคมีตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ 26,800.00 26,800.00
1. กิจกรรมปรับวิถี สลัดสารเคมีด้วยแนวทางเกษตรอินทรีย์
กิจกรรมหลัก : ปรับพฤติกรรมสุขภาพ เส้นทางสู่การสลัดมัน 28,000.00 28,000.00
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
2. ประเมินผลมอบของที่ระลึก และรับประกาศเกีตรติ เสริมพลัง บุคคลต้นแบบ กิจกรรมปรับพฤติกรรมสุขภาพ เส้นทางสู่การสลัดมัน
กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ชุมชนการทำบัญชีครัวเรือน 21,500.00 21,500.00
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ชุมชนการทำบัญชีครัวเรือน
กิจกรรมหลัก : มหกรรมสุขภาพ/เปิดตัวตลาดนัดสีเขียวในโรงเรียน 28,420.00 28,420.00
1. มหกรรมสุขภาพ/เปิดตัวตลาดนัดสีเขียวในโรงเรียน
กิจกรรมหลัก : จัดเวทีถอดบทเรียน 5,040.00 5,040.00
1. จัดเวทีถอดบทเรียนและสรุปโครงการ
กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 8,594.00
1. ปฐมนิเทศโครงการปี 2558 จ.สตูล สงขลา
2. การทำรายงานและการเงิน
3. พบพี่เลี้ยงปรึกษาการดำเนินงาน
4. จัดทำรายงานปิดงวด1
5. พบพี่เลี้ยงในการปรึกษาการดำเนินงาน
6. พบพี่เลี้ยงในการปรึกษาการดำเนินงาน
7. พบพี่เลี้ยงในการปรึกษาการดำเนินงาน
8. งานสร้างสุขภาคใต้
9. พบพี่เลี้ยงในการปรึกษาการดำเนินงาน
10. ปิดโครงการ
กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 3,000.00
1. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
2. ถ่ายภาพกิจกรรม
3. จัดทำรายงาน

รวมงบทั้งหมด

212,940.00 211,534.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นาย ดนรอหมาน ตาเดอิน )
วันที่รายงาน 15 ตุลาคม 2559