รหัสโครงการ 58-03969
สัญญาเลขที่ 58-00-2181
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อโครงการ หมู่ที่ 7 บ้านบูเกตยามูชีวิตดี วิถีพอเพียง

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ประชุมปฐมนิเทศโครงการปี 2558
2) ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
3) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สสส.
4) สร้างทีมงานสภาชุมชน
5) เปิดตัวโครงการและประชาสัมพันธ์สสส.
6) ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ออกแบบเครื่องมือ
7) การทำรายงานและการเงิน
8) ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล
9) นำข้อมูลมาวิเคราะห์
10) จัดทำเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน
11) พบพี่เลี้ยงทำรายงานการเงินโครงการ งวด 1
12) จัดทำแผนในการแก้ไขปัญหา
13) จัดทำรายงานปิดงวด1

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 85,160.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 58.00 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -15,248.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 218.00 บาท
รวมรายรับ (1) = 85,218.00 บาท รวมรายจ่าย (2) = 100,248.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -15,030.00 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 106,450.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย นที หลังเกต )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

 1. จัดทำสื่อเพลงพื้นบ้านและวิดีดทัศน์ชุมชน (14 มีนาคม 2559)
 2. สภาผู้นำชุมชน ประชุมเพื่อคลี่ผลลัพธ์โครงการ (18 มีนาคม 2559)
 3. สร้างวิทยากรชุมชน จัดการเรัยนรู้ด้านการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และการออม (9 เมษายน 2559 - 13 เมษายน 2559)
 4. พบพี่เลี้ยง (21 เมษายน 2559)
 5. เปิดรับสมัครสมาชิกการทำบัญชีครัวเรือน (6 พ.ค. 2559)
 6. จัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ชุมชนการทำบัญชีครัวเรือน (7 พ.ค. 2559)
 7. พบพี่เลี้ยง (7 มิถุนายน 2559)
 8. จัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ชุมชนแนวทางวิถีพอเพียง การจัดทำวัสดุ ใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ (18 มิถุนายน 2559 - 22 มิถุนายน 2559)
 9. จับบ้านเกลอเพื่อแบ่งปัน (19 มิถุนายน 2559)
 10. ถอดบทเรียน ทีมสื่อ สจรส.มอ (29 มิถุนายน 2559)
 11. ร่วมจัดสถานที่ " บูเกตยามูโมเดล" (9 กรกฎาคม 2559)
 12. เปิดตัวศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง " บูเกตยามูโมเดล" (10 กรกฎาคม 2559)
 13. พบพี่เลี้ยงปรึกษาการดำเนินงาน (10 สิงหาคม 2559)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย นที หลังเกต )
12 กุมภาพันธ์ 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางสาวฝาตีม๊ะปะดุกา )
12 กุมภาพันธ์ 2559