รหัสโครงการ 58-03969
สัญญาเลขที่ 58-00-2181
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

งวดโครงการ ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 สิงหาคม 2559

งวดรายงาน ตั้งแต่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 15 ตุลาคม 2559

ชื่อโครงการ หมู่ที่ 7 บ้านบูเกตยามูชีวิตดี วิถีพอเพียง

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) จัดทำสื่อเพลงพื้นบ้านและวิดีดทัศน์ชุมชน
2) สร้างวิทยากรชุมชน จัดการเรัยนรู้ด้านการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และการออม
3) พบพี่เลี้ยง
4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ชุมชนการทำบัญชีครัวเรือน
5) พบพี่เลี้ยง
6) จัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ชุมชนแนวทางวิถีพอเพียง การจัดทำวัสดุ ใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้
7) ถอดบทเรียน ทีมสื่อ สจรส.มอ
8) เปิดตัวศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง " บูเกตยามูโมเดล"
9) พบพี่เลี้ยงปรึกษาการดำเนินงาน
10) กิจกรรมถอดบทเรียนและชี้แจงปิดโครงการ
11) ถ่ายภาพกิจกรรม
12) จัดทำรายงาน
13) งานสร้างสุขภาคใต้
14) พบพี่เลี้ยงเพื่อปิดโครงการ
15) สรุปผลการดำเนินงานและปิดโครงการ

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = -15,030.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 106,450.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 83.12 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -20,484.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 251.12 บาท
รวมรายรับ (1) = 91,503.12 บาท รวมรายจ่าย (2) = 111,736.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -20,232.88 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 20,232.88 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย นที หลังเกต )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาย นที หลังเกต )
15 ตุลาคม 2559

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางฝาตีม๊ะ ปะดุกา )
15 ตุลาคม 2559