แบบรายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์ (ส.3)

ชื่อโครงการ

" หมู่ที่ 7 บ้านบูเกตยามูชีวิตดี วิถีพอเพียง "

หัวหน้าโครงการ

นาย นที หลังเกต

คณะทำงาน

 1. นางสาว ฝาตีม๊ะ ปะดุกา
 2. นางสาว เจนวลี ปะดุกา
 3. นาย อานันต์ ดาหมาด
 4. นาง คอเดียะ อะสมาน
 5. นาย ยาโกบ ปะดุกา

“ได้รับการสนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)”

เดือน ปี ที่พิมพ์

ตุลาคม 2559


ชื่อโครงการ หมู่ที่ 7 บ้านบูเกตยามูชีวิตดี วิถีพอเพียง

ชุมชน หมู่ที่ 7 บ้านบูเกตยามู ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล จังหวัด สตูล

รหัสโครงการ 58-03969 เลขที่ข้อตกลง 58-00-2181

ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 ตุลาคม 2559


คำนำ

ชุมชน/ท้องถิ่นเป็นฐานหลักของสังคม แนวคิดการพัฒนาระดับชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็ง น่าอยู่ ปลอดภัย มีพัฒนาการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ทั้งด้านสังคม การศึกษา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม จะส่งผลให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาวะที่ดี และหากทุกชุมชน/ท้องถิ่นมุ่งมั่นดำเนินการอย่างกว้างขวาง ประเทศไทยก็จะพัฒนาอย่างมีทิศทาง เป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุด

ชุมชนจะเข้มแข็ง น่าอยู่ และพึ่งตนเองได้ ต้องอาศัยความรับผิดชอบ การเรียนรู้ ร่วมคิดร่วมทำ ตลอดจนอาศัยความร่วมมือและข้อมูลทางวิชาการจากหน่วยงานในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีคิด ปรับพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รักษาสิ่งแวดล้อม เน้นการพึ่งตนเอง เป็นสังคมเอื้ออาทร พึ่งพาอาศัยกันได้ และไม่ทอดทิ้งกัน

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการ " หมู่ที่ 7 บ้านบูเกตยามูชีวิตดี วิถีพอเพียง " จัดทำขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงกระบวนการชุมชนที่ผสมผสานการทำงานและใช้แนวคิดหลักการข้างต้นเพื่อพัฒนาทุนปรับปรุงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน ในการมุ่งให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาวะครบ 4 มิติ ทั้งทางกาย ใจ สังคม และ ปัญญา

ทางคณะทำงานโครงการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มอ. คณะทำงาน ตลอดจนสมาชิกในชุมชน และผู้ที่สนใจในการขับเคลื่อนงานชุมชนสุขภาวะ

คณะทำงานโครงการ " หมู่ที่ 7 บ้านบูเกตยามูชีวิตดี วิถีพอเพียง "

วันที่ 15 ตุลาคม 2559


กิตติกรรมประกาศ

โครงการ " หมู่ที่ 7 บ้านบูเกตยามูชีวิตดี วิถีพอเพียง " สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีด้วยความร่วมมือร่วมใจของ สมาชิกในชุมชน หมู่ที่ 7 บ้านบูเกตยามู ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

ทางคณะทำงานโครงการขอขอบคุณ นางธิดา เหมือนพะวงศ์ พี่เลี้ยงโครงการที่ได้ให้ข้อเสนอแนะ แนวคิด ตลอดจนช่วยแก้ไขข้อบกพร่องการดำเนินงานมาโดยตลอด สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ได้ให้คำปรึกษาและจัดกระบวนการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนทั้งภายในและระหว่างพื้นที่ โดยเฉพาะขอขอบคุณสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน สุดท้ายขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องที่มิได้ระบุชื่อไว้ในที่นี้ซึ่งมีส่วนสำคัญทำให้การดำเนินงานขับเคลื่อนไปสู่ชุมชนสุขภาวะเป็นไปอย่างราบรื่น

คณะทำงานโครงการ " หมู่ที่ 7 บ้านบูเกตยามูชีวิตดี วิถีพอเพียง "


บทสรุปคัดย่อการดำเนินงาน

โครงการ " หมู่ที่ 7 บ้านบูเกตยามูชีวิตดี วิถีพอเพียง " ดำเนินการในพื้นที่ หมู่ที่ 7 บ้านบูเกตยามู ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล รหัสโครงการ 58-03969 ระยะเวลาการดำเนินงาน 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 212,900.00 บาท จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมโครงการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิกในชุมชนจำนวน 906 คน หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานปรากฏดังนี้

"ศูนย์เรียนรู้บูเกตยามูโมเดล" เกิดการเปลี่ยนของคนและกลุ่มคนในชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการระบบสุขภาพในชุมชนเพิ่มมากขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในชุมชนที่เอื้อต่อชุมชนน่าอยู่จากพื้นทีว่างเปล่ามีการจัดทำให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของชุมชนโดยเป็นศูนย์เรียนเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีการนำพืชผัก ผลไม้ ของชุมชน มารวมกัน แลกเปลี่ยนกัน และการต่อยอด ขยายพันธ์ ต้นกล้าสุขภาพ เพื่อแบ่งปันเกิดการปลูกผักเพิ่มขึ้นในระดับครัวเรือนละมีการเปลี่ยนแปลงของกลไกในชุมชนมีคณะทำงานและกระบวนการทำงานในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในพื้นที่ลดภาระหนี้สิน มีสุขภาพดีทำให้ในชุมชนตระหนักเห็นความสำคัญต่อการ ใช้ชีวิตตามแนวทางแบบพอเพียง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ พึ่งพาตนเองได้สามารถบริหารจัดการสู่หมู่บ้านต้นแบบ ตามแนวทาง วิถีพอเพียง ได้รับรางวัลชนะเลิศ หมู่บ้านต้นแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ระดับจังหวัดสตูล เกิดการ ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม จากภูมิปัญญาที่มีอยู่ในชุมชนสู่วิสาหกิจชุมชน คือ การทำแชมพูเถาสะบ้าโดยมีกลวิธีสำคัญที่เกี่ยวข้องกับคน คือ 1. พัฒนา ฟื้นฟู การเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 2. ส่งเสริมการเรียนรู้ การใช้ชีวิตแบบวิถีพอเพียง และกลวิธีที่เกี่ยวข้องกับการปรับสภาพแวดล้อมและปรับปรุงกลไก คือ 1.เปิดเวทีสาธารณะ ในการประชาสัมพันธ์ 2. พัฒนาศักยภาพทีมสภาชุมชนในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและ 3.พัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชน เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ ดังนี้ 1.ชมชนมีฐานข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้านรายรับ รายจ่าย หนี้สินชุมชน 2.มีทีมวิทยากรชุมชน เยาวชนนักคิด นักพัฒนาเพื่อชุมชนจำนวน 1 ชุด 3.ร้อยละ 80 ประชาชนในชุมชน มีความรู้ในการจัดทำบัญชีครัวเรือน 4.ร้อยละ 80 ครัวเรือนสามารถลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้จากการเข้าร่วมทำบัญชีครัวเรือน 5.ครัวเรือนต้นแบบแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 50 ครัวเรือน 6. มีวิสาหกิจชุมชน จำนวน 2 วิสาหกิจ และ นวัตกรรมด้านสุขภาพ ปั่นเพื่อลด( Bilk for diet) เกิดมาตราการทางสังคม หมู่ที่ 7 ต้องปฎิบัติ 7 ข้อ ดังนี้

 1. ต้องลดการบริโภคอาหารรสหวาน มัน เค็ม และสารปรุงแต่ง
 2. ต้องร่วมกันบริโภคผักและผลไม้ปลอดสารพิษ 5 ขีดต่อวัน
 3. ต้องร่วมกันใช้สมุนไพรในสวนครัว
 4. ต้องออกกำลังกายอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับตนเอง
 5. ต้องลด ละ เลิก บุหรี่ สุรา
 6. ต้องไม่ทิ้งขยะในบริเวณบ้านเรือนและที่สาธารณะ การขยายผลจัดพัฒนาศูนย์เรียนรู้เป็นโรงเรียนชุมชนต่อไป

หมายเหตุ : รายละเอียดของบทสรุปคัดย่อการดำเนินงาน ให้พี่เลี้ยงโครงการเป็นผู้เขียนสรุปภาพรวมของโครงการใน "แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินแบบมีโครงสร้าง" หัวข้อ 7. สรุปภาพรวมโครงการ ช่องรายละเอียด


สารบัญ

คำนำ»
กิตติกรรมประกาศ»
บทสรุปคัดย่อการดำเนินงาน»
   ความเป็นมา/หลักการเหตุผล»
   วัตถุประสงค์โครงการ»
   กิจกรรม/การดำเนินงาน»
   กลุ่มเป้าหมาย»
   ผลลัพธ์ที่ได้»
   การประเมินผล»
   ปัญหาและอุปสรรค»
   ข้อเสนอแนะ»
   เอกสารประกอบอื่นๆ ได้แก่ เอกสาร สิ่งพิมพ์ หรือสื่อที่ใช้ในกิจกรรมโครงการ รวมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม ไม่เกิน 10 ภาพ พร้อมทั้งคำบรรยายใต้ภาพ»

ความเป็นมา/หลักการเหตุผล

สถานการณ์

สถานการณ์สุขภาวะ

จากการวิเคราะห์ข้อมูล และคืนข้อมูลสู่คณะกรรมการหมู่บ้าน ถึงแม้ว่า บ้านบูเกตยามู จะมีปัญหาในหลายด้าน เพราะความเจริญ เทคโนโลยี การติดต่อ โดยเฉพาะการติดต่อ ค้าขายระหว่างประเทศ เพราะ หมู่ที่ 7 บ้านบูเกตยามูเป็นหมู่บ้านที่มีถนนทางลัดที่จะเดินทางเข้าประเทศมาเลเซียทำให้มีการคมนาคมสัญจรไปมาของรถยนต์จำนวนมากโดยเฉพาะช่วงวันหยุดและรถที่ทำการค้า โดยเฉพาะรถที่มีอาชีพผิดกฎหมาย เช่นขนของหนีภาษีน้ำมันเถื่อน ใช้เป็นเส้นทางในการขนส่ง ทำให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้ที่สัญจรและคนในชุมชน ประกอบกับพื้นที่มีความสุ่มเสี่ยงของเยาวชนใช้สารเสพติดเนื่องจากเป็นพื้นที่รอยต่อ และมีแหล่งจำหน่ายที่เข้าถึงชุมชนมีอิทธิพล ประกอบกับสภาพครอบครัวที่บิดา มารดาต้องออกหารายได้เสริม เนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย เกิดหนี้สิน ทั้งในระบบและนอกระบบอยู่หลายครัวเรือนทำให้กลุ่มเยาวชนขาดการดูแลเอาใจใส่ ความรัก ความอบอุ่น จึงทำให้เกิดความสุ่มเสี่ยงการใช้สารเสพติดเกิดปัญหาการลักเล็ก ขโมยน้อยและการจี้ ปล้นระหว่างทางซึ่งเป็นทางเปลี่ยวก่อนจะเข้าหมู่บ้าน และ ปัจจัยเเสี่ยงจากการใช้ชีวิตที่เร่งรีบ ประกอบกับการปลูกพืชผักในชุมชน มีการใช้สารเคมีเพิ่มมากขึ้นจึงมีความเสี่ยงในการบริโภค แต่ทุกปัญหาที่กล่าวมานั้น ชุมชนมีมติและพิจารณาเห็นว่า ด้วยทุนทางสังคมที่มี ประกอบกับเป็นหมู่บ้านที่มีทุนทางสังคมการดำรงชีวิตแบบพอเพียงที่เหลืออยู่บ้างถึงแม้จะไม่มากก็ตาม จึงมีมติ ของชุมชน ในการขับเคลื่อนโดยน้อมนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มาแก้ไขปัญหา หนี้สิน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ให้คนในชุมชนมีศักยภาพ การพึ่งพาตนเอง เกิดกลไกการทำงานของชุมชน ที่ให้โอกาสกับเยาวชน ที่มีเส้นทางชีวิตสุ่มเสี่ยงกับการใช้สารเสพติด มาร่วมเสริมเป็นแกนนำ และการเข้าใจเรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่จะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดี เพื่อการดำรงชีวิตที่ดีของตัวเองต่อไปในอนาคตเกิดความสัมพันธ์ระหว่างเด็กผู้ใหญ่ นำพาการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการดูแลทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว สู่ชุมชน เพื่อปรับพฤติกรรมคนให้มีความรู้เท่าทันมีศักยภาพ มีภูมิคุ้มกัน ความพอประมาณมีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ มีรายได้เพิ่มมีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ที่คนในชุมชนสอน แนะนำ เรียนรู้ร่วมกัน จากลูกๆหลานๆมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกตรเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อยอดในอนาคต

ปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับ
 • คน:
  1. การไม่รู้จักตน ความพอประมาณ ฟุ้งเฟ้อ กับสิิงที่ฟุ่มเฟือย
  2. การบริโภคอาหาร คนในชุมชนส่วนใหญ่บริโภคอาหารสำเร็จรูป เข้าร้านสะดวกซื้อ เดินห้าง ทานอาหารขยะมากขึ้น
  3. นำผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานเข้ามาจำหน่ายในชุมชนเพราะราคาถูก
  4. มีปราชญ์ผู้รู้ด้านทำการเกษตรเพาะเห็ดนานาชนิด
 • สภาพแวดล้อม:
  1. วิถีชีวิต ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตร ทำสวน ทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์
  2. เทคโนโลยี จากความหลากหลายของเทคโนโลยีที่เข้าสู่คนในชุมชน เป็นเหตุให้คนในชุมชนละเลยสังคม อันมีผลกระทบต่อความสามัคคี
  3. เศรษฐกิจ เมื่อระบบเศรษฐกิจแบบทุนิยมเน้นเพื่อขายเป็นหลัก เป็นเหตุให้คนในชุมชนเริ่มแข่งขันแย่งชิงความได้เปรียบทางธุรกิจ จึงเป็นอุปสรรคต่อความสามัคคี
 • กลไก:

  1.การประชาสัมพันธ์ในมัสยิด 2.ป้ายประชาสัมพันธ์ในชุมชนยังมีน้อยไม่ครอบคลุม 3. การจัดทำบัญชีครัวเรือน

 • จุดหมาย/วัตถุประสงค์/เป้าหมาย:
  1. เพื่อให้คนในชุมชนตระหนักเห็นความสำคัญต่อการ ใช้ชีวิตตามแนวทางแบบพอเพียง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ พึ่งพาตนเองได้
  2. เพื่อพัฒนาชุมชนสามารถบริหารจัดการสู่หมู่บ้านต้นแบบ ตามแนวทาง วิถีพอเพียง
  3. ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม จากภูมิปัญญาที่มีอยู่ในชุมชนสู่วิสาหกิจชุมชน
  4. เพื่อมีสภาผู้นำเข้มแข็ง
  5. เพื่อให้คนชุมชนลดปัญหาหนี้สิน ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ตามแนวทางวิถีพอเพียง
  6. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 • ปัจจัยสำคัญที่เอื้อต่อความสำเร็จ/ตัวชี้วัด:
  1. ชุมชนมีฐานข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้านรายรับ รายจ่าย หนี้สินชุมชน
  2. มีทีมวิทยากรชุมชน "เยาวชนนักคิด นักพัฒนาเพื่อชุมชน"จำนวน 1 ชุด
  3. ร้อยละ 80 ประชาชนในชุมชน มีความรู้ในการจัดทำบัญชีครัวเรือน
  4. ร้อยละ 80 ครัวเรือนสามารถลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้จากการเข้าร่วมทำบัญชีครัวเรือน
  5. มีศูนย์เรียนรู้ชุมชน บูเกตยามู โมเดล
  6. ครัวเรือนต้นแบบแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 50 ครัวเรือน
  7. มีวิสาหกิจชุมชน จำนวน 2 วิสาหกิจ
  8. สภาผู้นำชุมชนมีการประชุมทุกเดือน
  9. การประชุมมีผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
  10. การประชุมทุกครั้งมีการหารือปรึกษาโครงการและเรื่องอื่นๆของชุมชน
  11. มีการกำหนดโรดแมพเส้นทางสุขภาวะดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน ในการแก้ไขปัญหาของชุมชนโดยชุมชนจำนวน 1 แผน
  12. ร้อยละ 10 ของครัวเรือนเข้าร่วมโครงการ มีหนี้สินลดลง
  13. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
  14. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
  15. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
  16. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
 • วิธีการสำคัญ:

  กลวิธีที่เกี่ยวข้องกับคน กลุ่มคน

  1. พัฒนา ฟื้นฟู การเรียนรู้หลักเศณษฐกิจพอเพียง
  2. ส่งเสริมการเรียนรู้ การใช้ชีวิตแบบวิถีพอเพียง

  กลวิธีที่เกี่ยวข้องกับการปรับสภาพแวดล้อม

  1. การทำการเกษตรอินทรีย์ลดรายจ่ายและสร้างรายได้เสริม
  2. การปรับสภาพแวดล้อมโดยรวม โดยการทำน้ำหมัก น้ำยาปราบศัตรูพืช และปุ๋ยหมักชีวภาพ

  กลวิธีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและปรับปรุงกลไก

  1. เปิดเวทีสาธารณะ ในการประชาสัมพันธ์
  2. พัฒนาศักยภาพทีมสภาชุมชนในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจัยนำเข้า

ทุนของชุมชน

คน

 1. นายยาโกบ ปะดุกา เป็นผู้นำปัญญาชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน มีความรู้ ความเชียวชาญด้านประวัติ ความเป็นมาของชุมชน เป็นที่เคารพ นับหน้าถือตา ของคนในชุมชน 2.นายมาแแอ มาลินี เป็นอีหม่าม ผู้นำศาสนา เป็นที่เคารพนับถือของชุมชน 3.นายอาหมาดซอและ หมันเล๊ะ เป็นผู้ใหญ่บ้าน เป็นนักปกครอง นักประสานงานที่ดี
  4.นายอดินัน ปะดุกา เป็นหมอพื้นบ้าน แพทย์แผนไทย
 2. นายวิชัย ปะดุกาเป็นผู้มีองค์ความรู้ด้านการเพาะเห็ดเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน

กลุ่ม องค์กร หน่วยงานและเครือข่าย

 1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านบูเก็ตยามู ที่รวมกลุ่มกันทำกิจกรรม ส่งเสริมการออมของชุมชน
 2. กลุ่มอสม. ผู้ประสานการทำงาน
 3. โรงเรียนบ้านบูเก็ตยามูสนับสนุนสถานที่การจัดกิจกรรม มีอาคารเอนกประสค์
 4. อบต.ควนโดน ทรัพยากร คน สิ่งของ และงบประมาณ
 5. รพ.สต.ควนโดน ด้านวิชาการ

วัฒนธรรม

ชาวบ้านยึดมั่นในหลักศาสนา เพราะชาวบ้านนับถือศาสนาอิสลาม 100% วิถีชีวิตอยู่กันแบบ พี่ ๆ น้อง ๆ ใครเดือดร้อนก็จะช่วยเหลือกัน เกื้อกูลแบบเครือญาติ มีการประกอบศาสนกิจรวมกันเป็นกลุ่มทุกวันศุกร์ หรือทุกค่ำคืนในมัดราซ๊ะ ทำให้เกิดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็นกัน ทั้งรับรู้ข่าวสารจากภายนอก และสิ่งที่เป็นสารประโยชน์ต่อชุมชน ข่าวสาร สำหรับด้านประเพณี มีกิจกรรมและวันสำคัญทางศาสนา ดังนี้-เมาลิดดินนบี เป็นวันคล้ายวันประสูติของศาสดามูฮัมหมัด (ซล.)ศาสดาแห่งมนุษยชาติ ผู้ศรัทธาในศาสนาอิสลาม จะมีการรำลึกถึงคุณงามความดี หรือประวัติของท่านในอดีตกาล ในบรรยากาศแห่งความรัก และระลึกถึงท่านอย่างแท้จริง รูปแบบของกิจกรรมมีหลายอย่าง-วันตรุษอิดิลฟิตรี หรือที่นิยมเรียกว่า “วันรายาออกบวช” เพราะหลังจากที่มุสลิมได้ถือศีลอดมาตลอด ในเดือนรอมฎอน ก็จะถึงวันออกบวช ตอนเช้าจะมีการละหมาดร่วมกัน ทุกคนจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สะอาด สวยงาม และมีการจ่าย “ซากาตฟิตเราะฮ์”-วันอาซูรอ ตรงกับวันขึ้น 10 ค่ำ เดือนมูฮัรรอม จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงประวัติของนบีนุฮ์ ตอนเกิดอุทกภัยครั้งยิ่งใหญ่-วันตรุษอิดิลอัฎฮา หรือวันรายาฮัจยี เนื่องจากมุสลิมทั่วโลกเริ่มประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอารเบีย จะมีการทำกุรบาน หรือเชือดสัตว์เป็นอาหารแก่เพื่อนบ้านและคนยากจน เพื่อขัดเกลาจิตใจให้เป็นผู้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์ - การถือศีลอด เป็นหลักปฏิบัติทีมุสลิมจำเป็นต้องถือศีลอด ในเดือนรอมฎอนตลอดระยะเวลา 1 เดือน มุสลิมที่มีอายุเข้าเกณฑ์ศาสนบัญญัติ จะต้องงด การกิน การดื่ม การร่วมประเวณีตลอดจนทุกอย่างที่เป็นสิ่งต้องห้าม ตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้น จนกระทั้งตกดิน ทุกคนต้องสำรวมทั้งกาย วาจา ใจ เพราะเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่มีเกียรติยิ่งของศาสนาอิสลาม

วิถีชีวิต ภูมิปัญญาและเศรษฐกิจชุมชน

1.สิ่งประดิษฐ์และกรรมวิธีในการประกอบอาชีพ เช่น การทำว่าว กังหันลม และงานสานต่างๆ 2.การทำแชมพูเถวย์สะบ้าจากภูมิปัญญา
3.การเพิ่มมูลค่าจากการทำฝาชี

งบประมาณ

212900.00

บุคลากร
 1. นาย นที หลังเกต
 2. นางสาว ฝาตีม๊ะ ปะดุกา
 3. นางสาว เจนวลี ปะดุกา
 4. นาย อานันต์ ดาหมาด
 5. นาง คอเดียะ อะสมาน
 6. นาย ยาโกบ ปะดุกา


  แกนนำในชุมขน

 7. นางส๊ะ ปะดุกา ประธานชมรมผู้สูงอายุ สนับสนุนกิจกรรมด้านการดำเนินงาน

 8. นางเจ๊ะฮาหวา มันเล๊ะ อสม.ผู้ประสานงานที่ดีในชุมชน
 9. นายชะหรี เสะอากะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านด้านสาธารณสุขที่จะร่วมขับเลคื่อน อำนวยความสะดวก
 10. นายหวันสมาน ปะดุกา สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมขับเลคื่อน อำนวยความสะดวก
 11. นางสาวฮับเซ๊าะ ปะดุกา อสม.อสม.ผู้ประสานงานที่ดีในชุมชน
ทรัพยากรอื่น

ศูนย์เรียนรู้ หรือกระบวนการเรียนรู้ หรือการจัดการความรู้ ในชุมชน

1.กลุ่มเรียนรู้ด้านการผลิตเสื้อบาติก สกรีนเสื้อโดยเยาวชน 2.แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นายวิชัย ปะดุกา 3.ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน

การทำงานร่วมกัน หรือกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

1.สภาองค์กรชุมชนตำบลควนโดน 2.สภากาแฟ เป็นการพูดคุยกันในองค์กรต่างๆ หรือ แกนนำเพื่อประโยชน์ของแต่ละชุมชน 3.การลงแขก

เครือข่ายเศรษฐกิจชุมชน

 1. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพื่อส่งเสริมประชาชนในการออม 2.กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลควนโดนสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงาน 3.กองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยตำบลควนโดน สนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงาน 4.วิสาหกิจชุมชน พัฒนาศักยภาพ การเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน 5.กลุ่มผู้ใช้น้ำ สนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงาน

ขั้นตอนทำงาน

 1. สร้างทีมงานสภาชุมชน
 2. เปิดตัวโครงการและประชาสัมพันธ์สสส.
 3. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้าน ออกแบบเครื่องมือ
 4. กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลในชุมชน
 5. กิจกรรมการวิเคราะห์ข้อมูล
 6. จัดทำเวทีชุมชน/คืนข้อมูล
 7. จัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน โรดแมพเส้นทางสุขภาวะดี แนวทางวิถีพอเพียง
 8. สภาผู้นำชุมชน ประชุมเพื่อคลี่ผลลัพธ์โครงการ
 9. สร้างวิทยากรชุมชน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และการออม
 10. จัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ชุมชนการทำบัญชีครัวเรือน
 11. จัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ชุมชนแนวทางวิถีพอเพียง การจัดทำวัสดุ ใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้
 12. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง " บูเกตยามูโมเดล"
 13. กิจกรรมถอดบทเรียน/ประเมินผลการทำงาน
 14. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม
 15. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

ผลผลิต

 1. มีสภาผู้นำผู้นำชุมชนจำนวน1 ชุดและมีการกำหนดบทบาทหน้าทีในการดำเนินงาน
 2. สภาผู้นำชุมชนมีการประชุมทุกเดือน
 3. การประชุมมีผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
 4. การประชุมทุกครั้งมีการหารือปรึกษาโครงการและเรื่องอื่นๆของชุมชน
 5. มีการจัดเปิดตัวโครงการ จำนวน 1 ครั้ง
 6. มีข้อเสนอแนะโครงการจากการจัดกิจกรรม
 7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจ ร้อยละ 80
 8. เกิดการจัดการข้อมูลชุมชน ฐานข้อมูลรายรับ รายจ่าย หนี้สินของชุมชน เกิดแผนที่คุณค่าทรัพยากร
 9. ได้เครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลชุมชน
 10. ชุมชนมีฐานข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้านรายรับ รายจ่าย หนี้สินชุมชน แผนที่ทรัพยากร จำนวน1 ชุด
 11. มีชุดข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ จำนวน 1 ชุด
 12. ชุมชนมีการรับรู้ข้อมูลชุมชน ด้านรายรับ รายจ่าย หนี้สินชุมชน แผนที่ทรัพยากร
 13. มีสื่อเพลงพื้นบ้าน ที่เป็นของชุมชนเองจำนวน 1 ชุด
 14. มีมาตราการทางสังคมของชุมชน
 15. มีการกำหนดโรดแมพเส้นทางสุขภาวะดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน ในการแก้ไขปัญหาของชุมชนโดยชุมชนจำนวน 1 แผน
 16. แผนพัฒนาหมู่บ้านมีการนำสู่การปฏิบัติามแผนอย่างเป็นรูปธรรมและอย่างมีประสิทธิภาพ
 17. มีบันทึกวาระการประชุม
 18. คณะทำงานเข้าร่วม ทุกคน
 19. มีทีมวิทยากรชุมชน จำนวน 1 ชุด
 20. วิทยากรชุมชนสร้างเครือข่ายการเรียนรู้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน เพิ่ม ร้อยละ 80
 21. มีหลักสูตรท้องถิ่นในการดำรงชีวิตแบบพอเพียง
 22. ร้อยละ 80 มีการจัดทำบัญชีครัวเรือนถูกต้อง
 23. ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ มีการจัดทำบัญชีครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง
 24. ครัวเรือนต้นแบบแนวทางเศรษฐกิพอเพียง จำนวน 70 ครัวเรือน
 25. ครัวเรือนมีการนำไปใช้ ทำให้ลดรายจ่ายในครัวเรือน ลดลงร้อยละ 10
 26. ร้อยละ 50 ครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีการประกอบอาชีพเสริม มีรายได้เพิ่มขึ้น
 27. มีศูนย์เรียนรู้ชุมชน บูเกตยามู โมเดล
 28. มีชุดข้อมูลจากการถอดบทเรียนจำนวน1ชุด
 29. มีแผนการดำเนินงานต่อยอดโครงการในปีต่อไป

ผลลัพธ์

 1. มีสภาผู้นำผู้นำชุมชนจำนวน1 ชุดและมีการกำหนดบทบาทหน้าทีในการดำเนินงาน
 2. สภาผู้นำชุมชนมีการประชุมทุกเดือน
 3. การประชุมมีผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
 4. การประชุมทุกครั้งมีการหารือปรึกษาโครงการและเรื่องอื่นๆของชุมชน
 5. มีการจัดเปิดตัวโครงการ จำนวน 1 ครั้ง
 6. มีข้อเสนอแนะโครงการจากการจัดกิจกรรม
 7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจ ร้อยละ 80
 8. เกิดการจัดการข้อมูลชุมชน ฐานข้อมูลรายรับ รายจ่าย หนี้สินของชุมชน เกิดแผนที่คุณค่าทรัพยากร
 9. ได้เครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลชุมชน
 10. ชุมชนมีฐานข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้านรายรับ รายจ่าย หนี้สินชุมชน แผนที่ทรัพยากร จำนวน1 ชุด
 11. มีชุดข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ จำนวน 1 ชุด
 12. ชุมชนมีการรับรู้ข้อมูลชุมชน ด้านรายรับ รายจ่าย หนี้สินชุมชน แผนที่ทรัพยากร
 13. มีสื่อเพลงพื้นบ้าน ที่เป็นของชุมชนเองจำนวน 1 ชุด
 14. มีมาตราการทางสังคมของชุมชน
 15. มีการกำหนดโรดแมพเส้นทางสุขภาวะดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน ในการแก้ไขปัญหาของชุมชนโดยชุมชนจำนวน 1 แผน
 16. แผนพัฒนาหมู่บ้านมีการนำสู่การปฏิบัติามแผนอย่างเป็นรูปธรรมและอย่างมีประสิทธิภาพ
 17. มีบันทึกวาระการประชุม
 18. คณะทำงานเข้าร่วม ทุกคน
 19. มีทีมวิทยากรชุมชน จำนวน 1 ชุด
 20. วิทยากรชุมชนสร้างเครือข่ายการเรียนรู้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน เพิ่ม ร้อยละ 80
 21. มีหลักสูตรท้องถิ่นในการดำรงชีวิตแบบพอเพียง
 22. ร้อยละ 80 มีการจัดทำบัญชีครัวเรือนถูกต้อง
 23. ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ มีการจัดทำบัญชีครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง
 24. ครัวเรือนต้นแบบแนวทางเศรษฐกิพอเพียง จำนวน 70 ครัวเรือน
 25. ครัวเรือนมีการนำไปใช้ ทำให้ลดรายจ่ายในครัวเรือน ลดลงร้อยละ 10
 26. ร้อยละ 50 ครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีการประกอบอาชีพเสริม มีรายได้เพิ่มขึ้น
 27. มีศูนย์เรียนรู้ชุมชน บูเกตยามู โมเดล
 28. มีชุดข้อมูลจากการถอดบทเรียนจำนวน1ชุด
 29. มีแผนการดำเนินงานต่อยอดโครงการในปีต่อไป

ผลกระทบ

การเปลี่ยนของคนและกลุ่มคนในชุมชน

 1. คนมีศักยภาพเพิ่มขึ้น ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมลงมือทำและร่วมปฏิบัติงาน มีความสามัคคีเพิ่มขึ้น ในการแก้ปัญหาของชุมชน
 2. คนในชุมชน เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึก และเห็นคุณค่าความสำคัญของของการใช้ชีวิตแบบพอเพียง
 3. ประหยัด อดออม และประมาณตนหนี้สินลดลงรายได้เเพิ่ม
 4. กลุ่มคนในชุมชนมีความร่วมมือ ความสามัคคีไม่แตกแยก

การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในชุมชนที่เอื้อต่อชุมชนน่าอยู่

 1. มีศูนย์เรียนรู้ เพิ่มขึ้นในชุมชน มีการขยายผลสู่ระดับครัวเรือน มีทรัพยากรเพิ่มขึ้น อุดมสมบูรณ์
 2. มีการนำภูมิปัญญาในชุมชน มาเพิ่มมูลค่า สู่เศรษฐกิจชุมชน 3.ชุมชน มีอาชีพเสริม สร้างรายได้ ลดรายจ่าย 4.เยาวชนใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ มั่วสุมกับสิ่งเสพติดลดลง 5.ปลูกผักเพิ่มขึ้นมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี

การเปลี่ยนแปลงของกลไกในชุมชน

1.มีสภาผู้นำชุมชนเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันในชุมชน 2.ชุมชนมีฐานข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน 3. เกิดมาตราการทางสังคม

กลไกและวิธีการติดตามของชุมชน

การติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน จะดำเนินการใน 2 รูปแบบจะมีคณะกรรมการประเมิน 2 ชุด คือ กรรมการประเมินจากภายใน (การประเมินตัวเอง) ซึ่งเป็นชุดสภาองค์กรในชุมชน ตัวแทนกลุ่ม ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา สมาชิก อบต. และคณะทำงาน ที่จะมีการประชุม ทุก 1 เดือน โดยจะให้ทีมงานผู้รับผิดชอบกิจกรรม ได้รายงานความก้าวหน้า และการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมและแจ้งแผนการทำกิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้ทราบเพื่อการติดตาม และเข้าร่วมโครงการ เพื่อสังเกตการณ์ การทำงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และการสอบถามข้อคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อการนำมาปรับปรุง และให้นำเสนอ รายงานการดำเนินงาน ผ่านเวทีประชาคม เพื่อการเสนอแนะ ประชาสัมพันธ์ นอกจากนั้นจะมีการประเมินจากทีมประเมินภายนอก (จากตัวแทนภาคีเครือข่าย 3 ภาคส่วนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รพ.สต.ควนโดน  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนโดน สำนักงานเกษตรอำเภอควนโดน)โดยวิธีการสัมภาษณ์ ผู้ทำกิจกรรม และสุ่มสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อหาแนวทางในการพัฒนา กิจกรรมให้ดียิ่งขึ้น และนำข้อเสนอ  ข้อเสนอแนะการเสริมพลังชุมชน เพื่อนำมาขยายผลและการสานต่อการทำงานในชุมชนต่อไป

กลไกและวิธีการประเมินผลของชุมชน

การติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน จะดำเนินการใน 2 รูปแบบจะมีคณะกรรมการประเมิน 2 ชุด คือ กรรมการประเมินจากภายใน (การประเมินตัวเอง) ซึ่งเป็นชุดสภาองค์กรในชุมชน ตัวแทนกลุ่ม ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา สมาชิก อบต. และคณะทำงาน ที่จะมีการประชุม ทุก 1 เดือน โดยจะให้ทีมงานผู้รับผิดชอบกิจกรรม ได้รายงานความก้าวหน้า และการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมและแจ้งแผนการทำกิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้ทราบเพื่อการติดตาม และเข้าร่วมโครงการ เพื่อสังเกตการณ์ การทำงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และการสอบถามข้อคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อการนำมาปรับปรุง และให้นำเสนอ รายงานการดำเนินงาน ผ่านเวทีประชาคม เพื่อการเสนอแนะ ประชาสัมพันธ์ นอกจากนั้นจะมีการประเมินจากทีมประเมินภายนอก (จากตัวแทนภาคีเครือข่าย 3 ภาคส่วนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รพ.สต.ควนโดน  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนโดน สำนักงานเกษตรอำเภอควนโดน)โดยวิธีการสัมภาษณ์ ผู้ทำกิจกรรม และสุ่มสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อหาแนวทางในการพัฒนา กิจกรรมให้ดียิ่งขึ้น และนำข้อเสนอ  ข้อเสนอแนะการเสริมพลังชุมชน เพื่อนำมาขยายผลและการสานต่อการทำงานในชุมชนต่อไป

วัตถุประสงค์โครงการ

 1. เพื่อให้คนในชุมชนตระหนักเห็นความสำคัญต่อการ ใช้ชีวิตตามแนวทางแบบพอเพียง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ พึ่งพาตนเองได้
 2. เพื่อพัฒนาชุมชนสามารถบริหารจัดการสู่หมู่บ้านต้นแบบ ตามแนวทาง วิถีพอเพียง
 3. ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม จากภูมิปัญญาที่มีอยู่ในชุมชนสู่วิสาหกิจชุมชน
 4. เพื่อมีสภาผู้นำเข้มแข็ง
 5. เพื่อให้คนชุมชนลดปัญหาหนี้สิน ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ตามแนวทางวิถีพอเพียง
 6. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ

กิจกรรม/การดำเนินงาน

 1. สร้างทีมงานสภาชุมชน
 2. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้าน ออกแบบเครื่องมือ
 3. จัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน โรดแมพเส้นทางสุขภาวะดี แนวทางวิถีพอเพียง
 4. สร้างวิทยากรชุมชน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และการออม
 5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ชุมชนแนวทางวิถีพอเพียง การจัดทำวัสดุ ใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้
 6. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง " บูเกตยามูโมเดล"
 7. กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลในชุมชน
 8. กิจกรรมการวิเคราะห์ข้อมูล
 9. จัดทำเวทีชุมชน/คืนข้อมูล
 10. จัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ชุมชนการทำบัญชีครัวเรือน
 11. กิจกรรมถอดบทเรียน/ประเมินผลการทำงาน
 12. เปิดตัวโครงการและประชาสัมพันธ์สสส.
 13. สภาผู้นำชุมชน ประชุมเพื่อคลี่ผลลัพธ์โครงการ
 14. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม
 15. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายหลัก

กลุ่มสตรี แม่บ้าน จำนวน 139 คน กลุ่มเด็กศู จำนวน 108คน

กลุ่มเป้าหมายรอง

3 ปีเต็ม  -  5  ปี  จำนวน  20  คน 6 ปีเต็ม  -  11  ปี  จำนวน 73  คน 12  ปีเต็ม  -  14  ปี จำนวน 35 คน 15  ปีเต็ม  -  17  ปี จำนวน  41 คน 18  ปีเต็ม  -  25  ปี จำนวน 111 คน 26 ปีเต็ม – 49 ปีเต็ม จำนวน 253 คน 50  ปีเต็ม  -  60  ปีเต็ม  จำนวน 75 คน มากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป จำนวน 51 คน

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง

1. สร้างทีมงานสภาชุมชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์และตัวชี้วัดผลลัพธ์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1.1 สร้างทีมงานสภาชุมชน

วันที่ 18 ตุลาคม 2558 เวลา 20:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อคัดเลือกคณะทำงาน สร้างทีมงาน และทำความเข้าใจโครงการร่วมกัน

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

1.มีสภาผู้นำผู้นำชุมชนจำนวน1 ชุดและมีการกำหนดบทบาทหน้าทีในการดำเนินงาน
2. สภาผู้นำชุมชนมีการประชุมทุกเดือน 3. การประชุมมีผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 4. การประชุมทุกครั้งมีการหารือปรึกษาโครงการและเรื่องอื่นๆของชุมชน

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง

ทีมคณะกรรมการหมู่บ้านและคัดเลือกแบบไม่เป็นทางการที่มีความหลากหลายของกลุ่ม มีทีมโครงการ กลุ่มเยาวชนอสม. และผู้มีจิตอาสาทำงานเพื่อชุมชน จำนวน 30 คน และประสานตัวบุคคลด้วยวาจา เข้าร่วมเป็นทีมก่อนเบื้องต้น และทำคำสั่งแต่งตั้งโดยท่านผู้ใหญ่บ้านและการมอบหมายความรับผิดชอบอย่างชัดเจน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 2 วัน เรื่องการกำหนดบทบาทหน้าที่ของสภาผู้นำชุมชน หลักการเศรษฐกิจพอเพียงกำหนดบทบาทหน้าที่ ที่ชัดเจนและความรับผิดชอบในแต่ละด้านเพื่อการขับเคลื่อนงานในชุมชนพร้อมทั้งทบทวนทรัพยากรเพื่อการระดมทุนและการเชือมโยงการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ร่วมศึกษาดูงาน พื้นที่ภายในอำเภอ คือ หมู่ที่ 4บ้านกลาง ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน เพื่อเสริมพลัง ไอเดีย และเรียนรู้รูปแบบการทำงาน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. ผู้รับผิดชอบโครงการพูดคุยกับคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อการเตรียมความพร้อมในการคัดเลือกทีมงาน
 2. คัดเลือกทีมงาน จากทีมคณะกรรมการหมู่บ้านและคัดเลือกแบบไม่เป็นทางการที่มีความหลากหลายของกลุ่ม มีทีมโครงการ กลุ่มเยาวชนอสม. และผู้มีจิตอาสาทำงานเพื่อชุมชน จำนวน 30 คน และประสานตัวบุคคลด้วยวาจา เข้าร่วมเป็นทีมก่อนเบื้องต้น
 3. ทำหนังสือเชิญ ผู้ที่ตอบรับ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติ และทำคำสั่งแต่งตั้งโดยท่านผู้ใหญ่บ้านและการมอบหมายความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
 4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 2 วัน เรื่องการกำหนดบทบาทหน้าที่ของสภาผู้นำชุมชน หลักการเศรษฐกิจพอเพียงกำหนดบทบาทหน้าที่ ที่ชัดเจนและความรับผิดชอบในแต่ละด้านเพื่อการขับเคลื่อนงานในชุมชนพร้อมทั้งทบทวนทรัพยากรเพื่อการระดมทุนและการเชือมโยงการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย
 5. ร่วมศึกษาดูงาน พื้นที่ภายในอำเภอ คือ หมู่ที่ 4บ้านกลาง เพื่อเสริมพลัง ไอเดีย และเรียนรู้รูปแบบการทำงาน 5.เลขาทีมรับผิดชอบโครงการ ประเมินผลและสรุปกิจกรรม การเรียนรู้
 6. จัดทำแผนร่วมกัน ในการติดตามโครงการและการพบปะพูดคุยเพื่อการประเมินผลโครงการเป็นระยะๆ
 7. มีการประชุมปรึกษาหารือเรื่องโครงการและเรื่องอื่นๆของชุมชน ทุก 1 เดือน
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. ผู้รับผิดชอบโครงการพูดคุยกับคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อการเตรียมความพร้อมในการคัดเลือกทีมงาน
 2. คัดเลือกทีมงาน จากทีมคณะกรรมการหมู่บ้านและคัดเลือกแบบไม่เป็นทางการที่มีความหลากหลายของกลุ่ม มีทีมโครงการ กลุ่มเยาวชนอสม. และผู้มีจิตอาสาทำงานเพื่อชุมชน จำนวน 30 คน และประสานตัวบุคคลด้วยวาจา เข้าร่วมเป็นทีมก่อนเบื้องต้น
 3. ทำหนังสือเชิญ ผู้ที่ตอบรับ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติ และทำคำสั่งแต่งตั้งโดยท่านผู้ใหญ่บ้านและการมอบหมายความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
 4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 2 วัน เรื่องการกำหนดบทบาทหน้าที่ของสภาผู้นำชุมชน หลักการเศรษฐกิจพอเพียงกำหนดบทบาทหน้าที่ ที่ชัดเจนและความรับผิดชอบในแต่ละด้านเพื่อการขับเคลื่อนงานในชุมชนพร้อมทั้งทบทวนทรัพยากรเพื่อการระดมทุนและการเชือมโยงการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย
 5. ร่วมศึกษาดูงาน พื้นที่ภายในอำเภอ คือ หมู่ที่ 4บ้านกลาง เพื่อเสริมพลัง ไอเดีย และเรียนรู้รูปแบบการทำงาน 5.เลขาทีมรับผิดชอบโครงการ ประเมินผลและสรุปกิจกรรม การเรียนรู้
 6. จัดทำแผนร่วมกัน ในการติดตามโครงการและการพบปะพูดคุยเพื่อการประเมินผลโครงการเป็นระยะๆ
 7. มีการประชุมปรึกษาหารือเรื่องโครงการและเรื่องอื่นๆของชุมชน ทุก 1 เดือน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30

2. เปิดตัวโครงการและประชาสัมพันธ์สสส.

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์และตัวชี้วัดผลลัพธ์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.1 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สสส.

วันที่ 6 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้าน บุคคลทั่วไปทราบว่าหมู่บ้านได้รับการสนันสนุนโครงการสสส.และมีการดำเนินการขั้นต้นในเรื่องสถานที่นี้ปลอดบุหรี่ และเชิญชวนให้ทุกคนเลิกสูบบุหรี่ด้วย

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้
 1. มีการจัดเปิดตัวโครงการ จำนวน 1 ครั้ง
 2. มีข้อเสนอแนะโครงการจากการจัดกิจกรรม
 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจ ร้อยละ 80
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง

ชุมชนเกิดความรู้ความเข้าใจโครงการและซักถามที่มาของโครงการจากพี่เลี้ยง แสดงให้เห็นถึงความสนใจและเห็นความสำคัญของโครงการนี้ได้เป็นอย่างดีและเห็นความสำคัญของการรักษาสุขภาพตัวเองพร้อมทั้งเรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเพื่อนำมาปรับใช้กับชุมชนต่อไป พร้อมกันนั้นยังช่วยให้มีพื้นที่ปลอดบุหรี่เพิ่มขึ้น เพื่อลดปัญหาการสูบบุหรี่ในชุมชน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. สภาผู้นำชุมชน ประชุมเตรียมความพร้อม การเปิดตัวโครงการคณะทำงานเพื่อร่วมกำหนดรูปแบบกิจกรรม มอบมายความรับผิดชอบ และร่วมกำหนดวันในการดำเนินงาน 2.จัดทำสื่อ วัสดุประชาสัมพันธ์ สสส. เสื้อทีมสภาผู้นำชุมชนพร้อมโลโก้ สสส. เพื่อเชิงสัญลักษณ์ การเสริมพลัง การทำงานเป็นทีม
 2. จัดทำหนังสือเชิญผู้เกี่ยวข้อง ตัวแทนครัวเรือน จำนวน 141 คน
 3. ทีมทำงาน ประสาน กลุ่ม อสม. ในการร่วมแจกหนังสือเชิญในเขตที่รับผิดชอบของตนเอง
 4. ทีมงานเตรียมความพร้อม ด้านข้อมูล ด้านสถานที่ อุปกรณ์ และเชิญภาคีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิ อบต ควนโดนรพ,สต ควนโดนเกษตรตำบล พัฒนาชุมชนกศน. 6. จัดเปิดตัวโครงการ โดยฉายวีดีทัศน์ หมู่บ้านต้นแบบวิถีพอเพียง
 5. พี่เลี้ยงโครงการในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ภารกิจการดำเนินงานของ สสส
 6. ตัวแทนสภาผู้นำชุมชน มีการพูดคุย แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และผู้รับผิดชอบโครงการ นำเสนอข้อมูล แผนงานโครงการ รายละเอียดงบประมาณ การประเมินผล
 7. เปิดเวทีข้อซักถาม และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
 8. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ
 9. ทีมงานสรุปผลการจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. สภาผู้นำชุมชน ประชุมเตรียมความพร้อม การเปิดตัวโครงการคณะทำงานเพื่อร่วมกำหนดรูปแบบกิจกรรม มอบมายความรับผิดชอบ และร่วมกำหนดวันในการดำเนินงาน 2.จัดทำสื่อ วัสดุประชาสัมพันธ์ สสส. เสื้อทีมสภาผู้นำชุมชนพร้อมโลโก้ สสส. เพื่อเชิงสัญลักษณ์ การเสริมพลัง การทำงานเป็นทีม
 2. จัดทำหนังสือเชิญผู้เกี่ยวข้อง ตัวแทนครัวเรือน จำนวน 141 คน
 3. ทีมทำงาน ประสาน กลุ่ม อสม. ในการร่วมแจกหนังสือเชิญในเขตที่รับผิดชอบของตนเอง
 4. ทีมงานเตรียมความพร้อม ด้านข้อมูล ด้านสถานที่ อุปกรณ์ และเชิญภาคีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิ อบต ควนโดนรพ,สต ควนโดนเกษตรตำบล พัฒนาชุมชนกศน. 6. จัดเปิดตัวโครงการ โดยฉายวีดีทัศน์ หมู่บ้านต้นแบบวิถีพอเพียง
 5. พี่เลี้ยงโครงการในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ภารกิจการดำเนินงานของ สสส
 6. ตัวแทนสภาผู้นำชุมชน มีการพูดคุย แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และผู้รับผิดชอบโครงการ นำเสนอข้อมูล แผนงานโครงการ รายละเอียดงบประมาณ การประเมินผล
 7. เปิดเวทีข้อซักถาม และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
 8. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ
 9. ทีมงานสรุปผลการจัดกิจกรรม
 • photo
 • photo
 • photo

 

141 141
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์และตัวชี้วัดผลลัพธ์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

2.2 เปิดตัวโครงการและประชาสัมพันธ์สสส.

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อเปิดตัวโครงการให้ชุมชนรับทราบว่ามีโครงการสสส.เกิดขึ้นและดำเนินการปี งบประมาณ 2558 นี้

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้
 1. มีการจัดเปิดตัวโครงการ จำนวน 1 ครั้ง
 2. มีข้อเสนอแนะโครงการจากการจัดกิจกรรม
 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจ ร้อยละ 80
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. การเตรียมการ: มีการประชุมทีมคณะกรรมการก่อนเพื่อมอบหมายการดำเนินงาน และมีการจัดทำหนังสือเชิญเข้าร่วมเวทีประชาคมเพื่อเปิดตัวโครงการ (โดยมีเลขานุการโครงการผู้จัดทำหนังสือและลงนามโดยผู้รับผิดดชอบโครงการ) ทีมงานมีการส่งหนังสือถึงครัวเรือนและมอบหมายการชี้แจง ดังนี้โดยเปิดเวที และพูดคุยโครงการ การจัดสรรงบประมาณโดยภาพรวม (หัวหน้าโครงการ)ชี้แจงรายละเอียดกิจกรรม งบประมาณในแต่ละกิจกรรม (หัวหน้าโครงการและเลขา) และสรุปผล แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ การอุดหนุนจาก สสส การติดตามและประเมินผล (พี่เลี่ยง)
 2. การดำเนินการ : จัดเวทีประชาคม ณ อาคารเนกประสงค์เริ่มเวลา 13.00 น.ลงทะเบียน โดย คณะกรรมการสภาชุมชน(กลุ่มเป้ามายในชุมชนเริ่มทยอยเข้าร่วมเวทีประชาคม) มีความหลากหลายกลุ่มเป้าหมาย ทั้งเด็กเยาวชน ผู้นำ แกนนำ ประชาชน และผู้สูงอายุพิธีกร/ผู้ดำเนินรายการ เริ่มพูดคุย เวลา 14.00 น. เริ่มเวทีประชาคม โดยหัวหน้าโครงการ พูดกล่าวทักทาย และเปิดตัวโครงการ วัตถุประสงค์ การได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก สสสโดยภาพรวม บรรยากาศ สมาชิกชุมชนมีความตั้งใจฟัง เงียบ ยังมีคนเข้ามาร่วมเพิ่มขึ้นทางผู้รับผิดชอบโครงการได้พูดต่อ ในรายละเอียด แนะนำคณะกรรมการทีมทำงานแนะนำพี่เลี่ยง ในพื้นที่เลขานุการ มีการชี้แจงรายละเอียด ปฏิทินการดำเนินงานต่อ ใน กิจกรรมหลัก และกิจกรรมย่อย รวมถึงชี้แจงงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรรให้ชุมชนได้รับทราบในแต่ละงวดและ พี่เลี้ยง ก็ สรุป พูด ถึง นโยบาย แนวทางการดำเนินงานของ สสส และประชาสัมพันธ์ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์ การสนับสนุนในโครงการร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ฯ เพื่อให้ ชุมชนได้ทราบขั้นตอน การขอรับการสนับสนุน และสรุปกิจกรรมโดยภาพรวมของโครงการ ขอความร่วมมือชุมชนในการเข้าร่วมกิจกรรม ที่ทางทีมทำงานโครงการจะได้ดำเนินการนับจากนี้ต่อไปพร้อมทั้งเสริมสร้างกำลังใจให้กับทีมงาน ที่มีจิตอาสาในการทำงานพัฒนาชุมชนและทางผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าโครงการ ได้เปิดโอกาส ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากชุมชน และ พูดคุย เรื่องแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรับทราบและสร้างการรียนรู้ร่วมกัน
 3. การประเมินผล: ด้านสถานที่สะอาด ปลอดภัย ศูนย์รวมชุมชน มีการติดป้ายชื่อโครงการและป้ายสถานที่ปลอดบุหรี่ด้านคนมีครบองค์ประกอบที่วางไว้มีการเสนอ ซักถาม ประเด็นข้อสงสัยและมีภาคีเครือข่ายร่วมด้านการบริหารจัดการ : ตามวัน เวลา ที่กำหนดมีการชี้แจงแผนกิจกรรมและงบประมาณชัดเจน ทีมงานสภาชุมชนครบและใส่เสื้อทีมเชิงสัญลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์สสส.
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. สภาผู้นำชุมชน ประชุมเตรียมความพร้อม การเปิดตัวโครงการคณะทำงานเพื่อร่วมกำหนดรูปแบบกิจกรรม มอบมายความรับผิดชอบ และร่วมกำหนดวันในการดำเนินงาน 2.จัดทำสื่อ วัสดุประชาสัมพันธ์ สสส. เสื้อทีมสภาผู้นำชุมชนพร้อมโลโก้ สสส. เพื่อเชิงสัญลักษณ์ การเสริมพลัง การทำงานเป็นทีม
 2. จัดทำหนังสือเชิญผู้เกี่ยวข้อง ตัวแทนครัวเรือน จำนวน 141 คน
 3. ทีมทำงาน ประสาน กลุ่ม อสม. ในการร่วมแจกหนังสือเชิญในเขตที่รับผิดชอบของตนเอง
 4. ทีมงานเตรียมความพร้อม ด้านข้อมูล ด้านสถานที่ อุปกรณ์ และเชิญภาคีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิ อบต ควนโดนรพ,สต ควนโดนเกษตรตำบล พัฒนาชุมชนกศน. 6. จัดเปิดตัวโครงการ โดยฉายวีดีทัศน์ หมู่บ้านต้นแบบวิถีพอเพียง
 5. พี่เลี้ยงโครงการในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ภารกิจการดำเนินงานของ สสส
 6. ตัวแทนสภาผู้นำชุมชน มีการพูดคุย แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และผู้รับผิดชอบโครงการ นำเสนอข้อมูล แผนงานโครงการ รายละเอียดงบประมาณ การประเมินผล
 7. เปิดเวทีข้อซักถาม และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
 8. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ
 9. ทีมงานสรุปผลการจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. สภาผู้นำชุมชน ประชุมเตรียมความพร้อม การเปิดตัวโครงการคณะทำงานเพื่อร่วมกำหนดรูปแบบกิจกรรม มอบมายความรับผิดชอบ และร่วมกำหนดวันในการดำเนินงาน
 2. จัดทำสื่อ วัสดุประชาสัมพันธ์ สสส. เสื้อทีมสภาผู้นำชุมชนพร้อมโลโก้ สสส. เพื่อเชิงสัญลักษณ์ การเสริมพลัง การทำงานเป็นทีม
 3. จัดทำหนังสือเชิญผู้เกี่ยวข้อง ตัวแทนครัวเรือน จำนวน 141 คน
 4. ทีมทำงาน ประสาน กลุ่ม อสม. ในการร่วมแจกหนังสือเชิญในเขตที่รับผิดชอบของตนเอง
 5. ทีมงานเตรียมความพร้อม ด้านข้อมูล ด้านสถานที่ อุปกรณ์ และเชิญภาคีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิ อบต ควนโดนรพ,สต ควนโดนเกษตรตำบล พัฒนาชุมชนกศน.
 6. จัดเปิดตัวโครงการ โดยฉายวีดีทัศน์ หมู่บ้านต้นแบบวิถีพอเพียง
 7. พี่เลี้ยงโครงการในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ภารกิจการดำเนินงานของ สสส
 8. ตัวแทนสภาผู้นำชุมชน มีการพูดคุย แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และผู้รับผิดชอบโครงการ นำเสนอข้อมูล แผนงานโครงการ รายละเอียดงบประมาณ การประเมินผล
 9. เปิดเวทีข้อซักถาม และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
 10. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ
 11. ทีมงานสรุปผลการจัดกิจกรรม
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

141 141

3. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้าน ออกแบบเครื่องมือ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์และตัวชี้วัดผลลัพธ์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

3.1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ออกแบบเครื่องมือ

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

คัดเลือกเยาวชนเพื่อจัดเก็บข้อมูลในหมู่บ้านมาวิเคราะห์ปัญหาในชุมชน

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้
 1. เกิดการจัดการข้อมูลชุมชน ฐานข้อมูลรายรับ รายจ่าย หนี้สินของชุมชน เกิดแผนที่คุณค่าทรัพยากร
 2. ได้เครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลชุมชน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. ชุมชนมีฐานข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้านรายรับ รายจ่าย หนี้สินชุมชน แผนที่ทรัพยากร
 2. เกิดอาสาสมัครที่เป็นเยา่วชนในหมู่บ้าน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและจัดเก็บข้อมูล จำนวน 15 คน
 3. เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจโครงการสสส.และกระบวนการทำงานในรูปแบบเดียวกัน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. คณะทำงานประชุมหารือ และเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน
 2. รับสมัครเยาวชนจิตอาสา เข้าร่วมพัฒนาชุมชน
 3. สร้างทีมเยาวชนนักจัดการข้อมูล จำนวน 15 คน ร่วมปฏิบัติการเรียนรู้การจัดเก็บข้อมูลในชุมชน จำนวน 3 วัน

วันที่1 เรื่องหลักการเศรษฐกิจพอเพียงและ การวิเคราะห์ชุมชน อดีต สภาพความเป็นจริง ณ ปัจจุบัน และความคาดหวังในอนาคต

วันที่2 ทำความเข้าใจกับทีมเยาวชนและการพัฒนาออกแบบเครื่องมือในการเก็บข้อมูลที่ตรงกับสภาพความเป็นชุมชนและทบทวนให้เป็นปัจจุบันโดยจัดเก็บ ข้อมูล ด้านเศรษฐกิจรายรับรายจ่าย หนี้ การดำรงชีวิตด้านสถานะสุขภาพและด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน

วันที่3 พัฒนาเครื่องมือ/บัญชีครัวเรือน และทดลองฝึกปฏิบัติการเก็บข้อมูล 4. จัดทำเสื้อทีม เยาวชนนักจัดเก็บข้อมูล เพื่อการทำงานเป็นทีม เชิงสัญลักษณ์พร้อมประชาสัมพันธ์ สสส. 5. ประเมินผลการทำงาน

กิจกรรมที่ทำจริง
 1. คณะทำงานประชุมหารือ และเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน
 2. รับสมัครเยาวชนจิตอาสา เข้าร่วมพัฒนาชุมชน ทำความเข้าใจโครงการและกิจกรรมที่จะทำร่วมกันหลังจากนี้และให้แสดงความคิดเห็นเพื่อดำเนินการในกิจกรรมต่อไป
 3. สร้างทีมเยาวชนนักจัดการข้อมูล จำนวน 15 คน ร่วมปฏิบัติการเรียนรู้การจัดเก็บข้อมูลในชุมชน จำนวน 3 วัน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

15 15

4. กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลในชุมชน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์และตัวชี้วัดผลลัพธ์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

4.1 ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล

วันที่ 18 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

1.เพื่อรวบรวมข้อมูลทั้งหมดในชุมชนแล้วนำมาวิเคราะห์ 2. เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาแก้ปัญหาต่อไป

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

ชุมชนมีฐานข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้านรายรับ รายจ่าย หนี้สินชุมชน แผนที่ทรัพยากร จำนวน1 ชุด

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. ได้ข้อมูลจากการทำแบบสอบถาม ทำให้ชุมชนมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้านรายรับ รายจ่าย ในครัวเรือน การออม หนี้สินครัวเรือน หนี้สินชุมชน
 2. เกิดแผนที่ทำมือด้วยตนเองของกลุ่มเยาวชนเพื่อบ่งชี้ถึงสถานที่สำคัญ ทรัพยากรในหมู่บ้านและวิเคราะห์โอกาสพัฒนาด้านต่างๆในอนาคตได้
 3. ได้รับข้อมูลด้านสุขภาพจากการบริโภคในแต่ละมื้อ แต่ละวัน พร้อมนำข้อมูลมาวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสุขภาพต่อไป
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. ทีมเยาวชนจัดทำตารางเวลาในการจัดเก็บข้อมูลและศึกษาแผนที่ โดยประสานขอแผนที่จาก อบต.ควนโดน
 2. แบ่งโซนการเก็บข้อมูลเตรียมแบบสอบถาม และประสาน อสม.ในพื้นที่
 3. แบ่งทีมลงเก็บข้อมูล นำแบบสอบถาม และแผนที่ย่อๆเพื่อบันทึก จุด ที่ดินว่างเปล่า ศูนย์เรียนรู็ ทรัพยากรชุมชน หรืออื่นๆพร้อมทั้งบันทึกกิจกรรม ปัญหาอุปสรรคและสิ่งที่ค้นพบระหว่างการเก็บข้อมูลจำนวน 4 วัน
 4. ทีมเยาวชน นัดหมายรวบรวมแบบสอบถาม เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ 1 วัน
 5. ทีมสภาผู้นำชุมชนร่วมประเมินเสริมพลัง ให้กำลังใจ รวมกิจกรรมจำนวน 5 วัน
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. ทีมเยาวชนจัดทำตารางเวลาในการจัดเก็บข้อมูลและศึกษาแผนที่ โดยประสานขอแผนที่จาก อบต.ควนโดน
 2. แบ่งโซนการเก็บข้อมูลเตรียมแบบสอบถาม และประสาน อสม.ในพื้นที่
 3. แบ่งทีมลงเก็บข้อมูล นำแบบสอบถาม และแผนที่ย่อๆเพื่อบันทึก จุด ที่ดินว่างเปล่า ศูนย์เรียนรู็ ทรัพยากรชุมชน หรืออื่นๆพร้อมทั้งบันทึกกิจกรรม ปัญหาอุปสรรคและสิ่งที่ค้นพบระหว่างการเก็บข้อมูลจำนวน 4 วัน
 4. ทีมเยาวชน นัดหมายรวบรวมแบบสอบถาม เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์1วัน
 5. ทีมสภาผู้นำชุมชนร่วมประเมินเสริมพลัง ให้กำลังใจและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน
  รวมกิจกรรมจำนวน 5 วัน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

15 15

5. กิจกรรมการวิเคราะห์ข้อมูล

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์และตัวชี้วัดผลลัพธ์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

5.1 นำข้อมูลมาวิเคราะห์

วันที่ 16 มกราคม 2559 เวลา 14:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อทราบข้อมูลเบื้องต้นของชุมชนและวิเคราะห์ข้อมูลโดยรวมของชุมชน

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

มีชุดข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ จำนวน 1 ชุด

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง

ข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ ดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.1 ของครัวเรือนที่ทำแบบสอบถาม 141 ครัวเรือน

1.2 สมาชิกในครัวเรือน 635 คน ชาย 343 หญิง 292 คน

1.3 อาชีพหลักของครัวเรือน -รับจ้าง 36 ครัวเรือน
-ค้าขาย 11 ครัวเรือน
-ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 6 ครัวเรือน
-เกษตรกร 77 ครัวเรือน
-พนักงงาน/ลูกจ้าง 11 ครัวเรือน

1.4อาชีพรองของครัวเรือน -ค้าขาย 20 ครัวเรือน
-ค้าขาย 11 ครัวเรือน
-ข้าราชการ 2 ครัวเรือน
-เกษตรกร 95 ครัวเรือน
-พนักงาน/ลูกจ้าง 3 ครัวเรือน
-อื่นๆ 3 ครัวเรือน

1.5 ลักษณะบ้าน -ที่อยู่อาศัย 137 ครัวเรือน
-ร้านค้าเชิงพาณิชย์ 4 ครัวเรือน

1.6 รายได้ของครอบครัวต่อเดือน
- ต่ำกว่า 5000ไม่มี -5001-10,000 = 66 ครัวเรือน
-10,001-15,000 = 29 ครัวเรือน
-15,001-20,000 = 3 ครัวเรือน
-20,000 บาทขึ้นไป = 10 ครัวเรือน


ตอนที่ 2ข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจพอเพียง

2.1 หลักการใช้ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง -ใช้จ่ายเฉพาะสิ่งที่จำเป็น -อยู่อย่างพอประมาณ -พึ่งพาตนเอง -ปลูกผักกินเอง -เก็บเงินใช้ยามจำเป็น

2.2 การปลูกผักปลอกสารพิษ ปลูก 118 ครัวเรือนไม่ปลูก 23 ครัวเรือน

2.3 การปลูกสมุนไพร ปลูก 128 ครัวเรือนไม่ปลูก 13 ครัวเรือน

2.4 การกำจัดศัตรูพืช -น้ำหมักสมุนไพร 52 ครัวเรือน
-ฉีดพ่นสารเคมี 45 ครัวเรือน
-อื่นๆ 32 ครัวเรือน

2.5 วิธีการกำจัดวัชพืช -ตัด/ถาง 118 ครัวเรือน
-ยาฆ่าหญ้า 19 ครัวเรือน
-ไถ-กลบ 3 ครัวเรือน

2.6 ผลิตของใช้ที่จำเป็น -ทำเอง 25 ครัวเรือน
-ไม่ได้ทำ 116 ครัวเรือน

2.7 การจัดทำบัญชีครัวเรือน
-ทำ 17 ครัวเรือน
-ทำแต่ไม่ต่อเนื่อง 23 ครัวเรือน
ไม่ทำ 101 ครัวเรือน

2.8 รายรับรายจ่ายมีความสมดุลหรือเพียงพอหรือไม่ -เพียงพอไม่มีหนี้สิน 67 ครัวเรือน
-ไม่เพียงพอและมีหนี้สิน 74 ครัวเรือน
-ในระบบ54 ครัวเรือน
-นอกระบบ 17 ครัวเรือน

2.9หนี้สินในระบบ
-ธกส. 16 ครัวเรือน
-ธนาคารพาณิชย์/ธนาคารออมสิน 4 ครัวเรือน
-สหกรณ์ 7 ครัวเรือน
-กองทุนในหมู่บ้าน 23 ครัวเรือน
-อื่นๆ 7 ครัวเรือน

2.10 หนี้สินนอกระบบ
-นายทุนเงินกู้ 1 ครัวเรือน
-ญาติ เพื่อนบ้าน 16 ครัวเรือน

2.11 สาเหตุการมีภาระหนี้สิน -ค่าเล่าเรียนบุตร 30 ครัวเรือน
-ค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน 20 ครัวเรือน
-ผลผลิตได้รับความเสียหาย 4 ครัวเรือน
-ขายผลผลิตไม่ได้ /ได้น้อน/ราคาต่ำ 16 ครัวเรือน
-มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มึ้นและรายได้ไม่เพียงพอ 19 ครัวเรือน
-ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ 7 ครัวเรือน
-ค่าปุ๋ยและวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร 18 ครัวเรือน
-ไม่ได้ใช้เงินกู้ตามวัตถุประสงค์ 2 ครัวเรือน
-อื่นๆ 8 ครัวเรือน

2.12 ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงของภาระหนี้สิน -ลดลงเรื่อยๆ 35 ครัวเรือน
-ไม่เปลี่ยนแปลง 14 ครัวเรือน
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 50ครัวเรือน

2.13 เริ่มลดค่าใช้จ่ายประเภทใดเป็นอันดับแรก -อาหารจุกจิก -เครื่องใช้ที่ไม่จำเป็น

2.14 วิธีการแก้ไขปัญหารายได้ไม่เพียงพอ -หารายได้เสริม -ปลูกผักสวนครัว -กินใช้อย่างประหยัด -ต้องขยัน

2.15 กรณีที่ไม่มีหนี้ -รู้จักออม -ใช้จ่ายอย่างเพียงพอ อยู่กินอย่างประหยัด


ตอนที่ 3 ข้อมูลด้านพฤติกรรมสุขภาพ

3.1กินอาหารบรรจุสำเร็จมี อย. -ทุกครั้ง 88ครัวเรือน
-บางคร้ง 53ครัวเรือน

3.2กินอาหารสุกๆ ดิบๆ
-ทุกครั้ง 4ครัวเรือน
-บางครั้ง 26 ครัวเรือน
-ไม่เคยปฏิบัติ 111 ครัวเรือน

3.3 ผักต้องเป็นผักปลอดสารพิษ
-ทุกครั้ง 102 ครัวเรือน
-บางครั้ง 36 ครัวเรือน

3.4 ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร
-ทุกครั้ง 118 ครัวเรือน
-บางครั้ง 23 ครัวเรือน

3.5 ใช้ช้อนกลาง
-ทุกครั้ง 132 ครัวเรือน
-บางครั้ง 9ครัวเรือน

3.6 รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ใน 1 วัน -ทุกครั้ง 57ครัวเรือน
-บางครั้ง 84ครัวเรือน

3.7กินอาหารรสจัด -ทุกครั้ง 18 ครัวเรือน
-บางครั้ง 69 ครัวเรือน
-ไม่เคยปฏิบัติ 54 ครัวเรือน

3.8 รับประทานผัก ผลไม้ 1 จาน/วัน -ทุกครั้ง 69 ครัวเรือน
-บางครั้ง 7 ครัวเรือน
-ไม่เคยปฏิบัติ 2 ครัวเรือน

3.9 ใช้สารปรุงแต่งอาหาร
-ทุกครั้ง 34 ครัวเรือน
-บางครั้ง 78 ครัวเรือน
-ไม่เคยปฏิบัติ 29 ครัวเรือน

3.10 ดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว -ทุกครั้ง 98 ครัวเรือน
-บางครั้ง 36 ครัวเรือน . -ไม่เคยปฏิบัติ 7 ครัวเรือน

3.11 ดื่มน้ำอัดลม/น้ำหวานเป็นประจำ -ทุกครั้ง 20 ครัวเรือน
-บางครั้ง 75 ครัวเรือน
-ไม่เคยปฏิบัติ 46 ครัวเรือน

3.12 เมื่อมีอาการเจ็บป่วย ซื่อยาชุดมารับประทานเอง -ทุกครั้ง 20 ครัวเรือน
-บางครั้ง 48 ครัวเรือน
-ไม่เคยปฏิบัติ 73 ครัวเรือน

3.13 ใช้ยาสามัญ
-ทุกครั้ง 37 ครัวเรือน
บางครั้ง 102 ครัวเรือน
ไม่เคยปฏิบัติ 2 ครัวเรือน

3.14 ใช้สมุนไพร -ทุกครั้ง 56 ครัวเรือน
-บางครั้ง 66 ครัวเรือน
-ไม่เคยปฏิบัติ 19 ครัวเรือน

3.15ปล่อยให้หายเอง
-ทุกครั้ง 8ครัวเรือน
-บางครั้ง 43 ครัวเรือน
-ไม่เคยปฏิบัติ 90 ครัวเรือน

3.16 มีการออกกำลังกาย -ได้ออกกำลังกาย 138 ครัวเรือน
-ไม่ได้ออก 3 ครัวเรือน

3.17 ภาวะน้ำหนักเกิน -มี 50 ครัวเรือน
-ไม่มี 91 ครัวเรือน

3.18 ภาวะการณ์เจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว -มี 51 ครัวเรือน
-ไม่มี 90 ครัวเรือน

3.19 ตรวจสุขภาพประจำปี -มี 87 ครัวเรือน
-ไม่มี 54 ครัวเรือน

3.20 การสูบบุหรี่ -มี 70 ครัวเรือน
-ไม่มี 71 ครัวเรือน


ด้านที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการจัดทำโครงการ

1.ความต้องการของคนในชุมชนในการแก้ปัญหา 1.1 ข้อเสนอแนะระดับครัวเรือน -ปรับปรุงความเป็นอยู่ -ปรึกษาการือกัน -ลดค่าใช้จ่าย -ทำบัญชีครัวเรือน -ส่งเสริมอาชีพ

1.2 ระดับครัวเรือน -อยากให้มีไฟฟ้าทางเข้าหมู่บ้าน -ทำถนนใหม่เพื่อการสัญจร -ลดช่องว่างระหว่างเด็กและผู้ใหญ่

2.ข้อเสนอแนะในการทำโครงการ -ทำต่อเนื่อง -ทำแล้วให้เกิดผล

3.หิอจกรรมครัวเรือนต้นแบบตามแนวเศรฐกิจพอเพียง -สนใจเข้าร่วมโครงการ 133ครัวเรือน
-ไม่สนใจเข้าร่วมโครงการ 8ครัวเรือน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. สภาผู้นำชุมชน ร่วมกับทีมเยาวชน ประชุม เตรียมความพร้อม
 2. ทีมเยาวชน นำข้อมูลที่ได้ร่วมกับสภาชุมชน มาวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ร่วมกัน ระหว่าง เด็ก ผู้ใหญ่ ผู้รู้ในชุมชนโดยเน้นการวิเคราะห์ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สาเหตุที่มาจากคน สภาพแวดล้อมบริบทของชุมชน กลไก โครงสร้างชุมชนว่าเป็นอย่างไร ตั้งแต่รากเหง้าโดยวิเคราะห์ทั้งระดับครัวเรือน
 3. เยาวชนนำเสนอกรณีศึกษา ตัวอย่างครัวเรือนต้นแบบ การดำรงชีวิตแบบพอเพียงโดยใช้รูปแบบจัดทำกลุ่ม นำเสนอ
 4. ข้อมูลที่ได้ มาสังเคราะห์ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุติ ในชุมชน นักวิชาการภายนอก และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อปรับปรุงข้อมูลและเติมเต็มข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์จริง
 5. เตรียมข้อมูล ทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ เพื่อการคืนข้อมูลสู๋ชุมชน
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. สภาผู้นำชุมชน ร่วมกับทีมเยาวชน ประชุม เตรียมความพร้อม
 2. ทีมเยาวชน นำข้อมูลที่ได้ร่วมกับสภาชุมชน มาวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ร่วมกัน ระหว่าง เด็ก ผู้ใหญ่ ผู้รู้ในชุมชนโดยเน้นการวิเคราะห์ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สาเหตุที่มาจากคน สภาพแวดล้อมบริบทของชุมชน กลไก โครงสร้างชุมชนว่าเป็นอย่างไร ตั้งแต่รากเหง้าโดยวิเคราะห์ทั้งระดับครัวเรือน
 3. เยาวชนนำเสนอกรณีศึกษา ตัวอย่างครัวเรือนต้นแบบ การดำรงชีวิตแบบพอเพียงโดยใช้รูปแบบจัดทำกลุ่ม นำเสนอ
 4. ข้อมูลที่ได้ มาสังเคราะห์ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุติ ในชุมชน นักวิชาการภายนอก และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อปรับปรุงข้อมูลและเติมเต็มข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์จริง
 5. เตรียมข้อมูล ทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ เพื่อการคืนข้อมูลสู่ชุมชน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

45 45

6. จัดทำเวทีชุมชน/คืนข้อมูล

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์และตัวชี้วัดผลลัพธ์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.1 จัดทำเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน

วันที่ 30 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อนำข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์นำสนอคืนสู่ชุมชน

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

1.ชุมชนมีการรับรู้ข้อมูลชุมชน ด้านรายรับ รายจ่าย หนี้สินชุมชน แผนที่ทรัพยากร 2. มีสื่อเพลงพื้นบ้าน ที่เป็นของชุมชนเองจำนวน 1 ชุด 3.มีมาตราการทางสังคมของชุมชน

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง

นายอาหมาดซอและ หมันเล๊ะ ผู้ใหญ่บ้านและตัวแทนอสม. ประกาศหลังละหมาดวันศุกร์ให้ทุกครัวเรือนเข้าร่วมเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน และให้ตัวแทนอสม.เดินบอกตามบ้านอีกครั้งก่อนวันทำเวทีคืนข้อมูลเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการประสานงาน รวมทั้งบอกสำหรับครัวเรือนที่มีหญิงม่ายและคนชราด้วย พร้อมกันนั้นได้เชิญตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมรับฟังด้วย โดยประธานโครงการกล่าวต้อนรับและชี้แจงกิจกรรมวันนี้ และวัตถุประสงค์ หลังจากนั้น นางสาวเจนวลี ปะดุกา ผู้บันทึกข้อมูลและเลขาฯทำหน้าที่นำเสนอข้อมูลที่ได้รับจากชุมชน ที่ผ่านการวิเคราะห์แล้วนำเสนอเพื่อคืนข้อมูลสู่ชุมชน หลังจากนั้นพี่เลี้ยงโครงการ คุณธิดา เหมือนพะวงค์ ได้พบปะพูดคุยกับพี่น้อง และกิจกรรมรำไม้กระบองเพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับการออกกำลังกายในชุมชนโดยสามารถทำได้ทุกเพศทุกวัยรวมถึงผู้สูงอายุที่สนใจด้วย ช่วยคลายกล้ามเนื้อได้เป็นอย่างดี และให้ทุกคนมีส่วนร่วมเสนอแนะและแจ้งข่าวสารอื่นๆต่อไป

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. ประชาสัมพันธ์การจัดทำเวทีคืนข้อมูลแก่ชุมชน โดยเชิญตัวแทนครัวเรือนเข้าร่วม
 2. ขอความร่วมมือ จาก อสม. ในการแจ้งครัวเรือนเข้าร่วม
 3. เชิญ ภาคีเครือข่าย อบตรพ.สตเกษตร พัฒนา
 4. สภาผู้นำชุมชนแบ่งหน้าที่เตรียมข้อมูล โดยผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้นำเสนอข้อมูลร่วมเตรียมสถานที่ เตรียมอาหารว่าง และความสะดวกอื่นๆ
 5. จัดเวทีคืนข้อมูล โดยเชิญ นายก อบต กล่าวพบปะผู้รับผิดชอบโครงการ คุยความเป็นมารูปแบบ การจัดเก็บข้อมูลต่อเวที
 6. วีดีทัศน์และจัดทำสื่อเพลงพื้นบ้านประกอบ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้ชุมชน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การวางแผนปฏิบัติการร่วมกัน เพื่อสู่หมู่บ้านต้นแบเศรษฐกิจพอเพียง นำเสนอข้อมูล เพิ่มเติม จาก ผู้รับผิดชอบโครงการ และข้อเสนอแนะ
 7. ร่วมพูดคุย และเปิดโอกาสการซักถาม การแสดงความคิดเห็นของชุมชน

 8. พูดคุย เสนอ กติกาชุมชนรือมาตราการทางสังคม ในชุมชน

 9. จัดทำป้าย มาตราการทางสังคม ติดในที่ชุมชน
 10. รวบรวมข้อเสนอแนะจากชุมชน ภาคเครือข่ายเป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการจัดเตรียมการทำแผนชุมชน

  ร่วมกิจกรรม จำนวน 141 คนในช่วงบ่ายวันพุธ(เพราะเป็นวันหยุดและเป็นวันที่สะดวกของชุมชน)

กิจกรรมที่ทำจริง
 1. อสม. เดินบอกกล่าวการเข้าร่วมประชุม
 2. ประชาสัมพันธ์ที่มัสยิด
 3. เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับฟังการคืนข้อมูลและพี่เลี้ยงโครงการ
 4. นำเสนอวีดีทัศน์เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้ชุมชน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การวางแผนปฏิบัติการร่วมกัน เพื่อสู่หมู่บ้านต้นแบเศรษฐกิจพอเพียง นำเสนอข้อมูล เพิ่มเติม จาก ผู้รับผิดชอบโครงการ และข้อเสนอแนะ
 5. ร่วมพูดคุย และเปิดโอกาสการซักถาม การแสดงความคิดเห็นของชุมชน
 6. พูดคุย เสนอ กติกาชุมชนรือมาตราการทางสังคม ในชุมชน
 7. จัดทำป้าย มาตราการทางสังคม ติดในที่ชุมชน
 8. รวบรวมข้อเสนอแนะจากชุมชน ภาคเครือข่ายเป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการจัดเตรียมการทำแผนชุมชน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

141 141
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์และตัวชี้วัดผลลัพธ์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

6.2 จัดทำสื่อเพลงพื้นบ้านและวิดีดทัศน์ชุมชน

วันที่ 14 มีนาคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อเป็นสื่อแสดงให้เห็นถึงวิถีชิวิตคนในชุมชน สร้างความตระหนักให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนเพื่อนำไปสู่การวางแผนปฏิบัติงานร่วมกัน

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

1.ชุมชนมีการรับรู้ข้อมูลชุมชน ด้านรายรับ รายจ่าย หนี้สินชุมชน แผนที่ทรัพยากร 2. มีสื่อเพลงพื้นบ้าน ที่เป็นของชุมชนเองจำนวน 1 ชุด 3.มีมาตราการทางสังคมของชุมชน

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง

นำวีดีทัสน์และสื่อเพลงพื้นบ้านประกอบ เพื่อเป็นการสร้างความตระถหนักให้ชุมชน เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนเพื่อนำไปสู่การวางแผนปฏิบัติงาน

ผลสรุปที่สำคัญ

 1. ชุมชนมีการรับรู้ข้อมูลชุมชน ด้านรายรับ รายจ่าย หนี้สินชุมชน แผนที่ทรัพยากร
 2. มีสื่อเพลงพื้นบ้าน ที่เป็นของชุมชนเองจำนวน 1 ชุด
 3. มีมาตราการทางสังคมของชุมชน
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

สภาผู้นำเตรียมความพร้อม ประชุม หารือ ประสานวิทยากร จัดทำแผนชุมชนประสานพี่เลี้ยงและทีมวิทยากรเพื่อเข้าร่วมกระบวนการทำแผน

กิจกรรมที่ทำจริง

นำวีดีทัสน์และสื่อเพลงพื้นบ้านประกอบ เพื่อเป็นการสร้างความตระถหนักให้ชุมชน เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนเพื่อนำไปสู่การวางแผนปฏิบัติงาน สภาผู้นำเตรียมความพร้อม ประชุม หารือ ประสานวิทยากร จัดทำแผนชุมชนประสานพี่เลี้ยงและทีมวิทยากรเพื่อเข้าร่วมกระบวนการทำแผน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

141 141

7. จัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน โรดแมพเส้นทางสุขภาวะดี แนวทางวิถีพอเพียง

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์และตัวชี้วัดผลลัพธ์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

7.1 จัดทำแผนในการแก้ไขปัญหา

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อการวางแผนงานในการพัฒนาชุมชนต่อไป

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

1.มีการกำหนดโรดแมพเส้นทางสุขภาวะดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน ในการแก้ไขปัญหาของชุมชนโดยชุมชนจำนวน 1 แผน 2. แผนพัฒนาหมู่บ้านมีการนำสู่การปฏิบัติามแผนอย่างเป็นรูปธรรมและอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง

ตัวแทนอสม.เดินประกาศให้ทีมสภาผู้นำเข้าร่วมจัดทำแผนหลังจากที่ได้ข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์และคืนข้อมูลมาแล้ว นำมาจัดทำแผนทีละข้อดังนี้

 1. ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนทั้งสองข้างทาง - โครงการตลาดน้ำคลองดุสน


2. ด้านการเกษตร - โครงการช่วยเหลือเกษตรกรช่วงฤดูแล้ง - โครงการทัศนศึกษาด้านอาชีพให้แก่กลุ่มเกษตรกรในหมู่บ้าน - โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนประจำหมู่บ้าน (กองทุนสัจจะ)


3. ด้านเศรษฐกิจ การลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ - โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรี เช่นนวดแผนไทย เสริมสวย ทำขนมพื้นเมือง - โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านอาชีพแก่กลุ่มสตรีและศึกษาดูงาน - โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลา - โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง - โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพทำแชมพูสมุนไพร เช่น ทำสบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ - โครงการหนึ่งผลิตภัณฑ์ หนึ่งหมู่บ้าน


4. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน - โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน - โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน ซอยทอนเรือ ซอยต้นท้อน ป่าโต๊ะโร๊ะ - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนทุกสายในหมู่บ้าน - โครงการบุกเบิกถนนนาโต๊ะโผ 4x300 เมตร - โครงการบุกเบิกถนนสายกุโบร์-ป่าโต๊ะเหรียม 3x400 เมตร - โครงการบุกเบิกถนนสายกุโบร์-ต้นท้อน 3x200 เมตร - โครงการก่อสร้างประปา(ที่มัสยิด) ประจำหมู่บ้าน/ถังน้ำ - โครงการติดตั้งและก่อสร้างเครื่องทำน้ำดื่มสะอาด


5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - โครงการคลองสวยน้ำใส - โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าต้นน้ำ


6. ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม - โครงการเข้าค่ายฤดูร้อนแก่เด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน - โครงการสนับสนุนครูสอนอันกุรอ่าน


7. ด้านการจัดระเบียบชุมชน - โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


8. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต - โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย - โครงการสนับสนุนเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง - โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ - โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก - โครงการฝึกอบรมอสม.ชุมชน - โครงการตรวจ คัดกรอง เบาหวาน ความดัน - โครงการเฝ้าดูแลหญิงตั้งครรภ์ก่อนคลอดและหลังคลอด - โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านเพศศึกษาแก่เด็กและเยาวชนไม่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร


9. ด้านบริหารจัดการที่ดี - โครงการติดตั้งเครื่องกระจายเสียงประจำอาคารเอนกประสงค์ จัดกิจกรรมกลุมย่อยโดยแบ่งโซนโดยคละกันทั้งเยาวชนและผู้ใหญ่ พร้อมนำเสนอข้อมูลแต่ละโซน ประกาศใช้โรดแมพและนำเสนอต่อการจัดทำแผนประชาคมของอบต.ควนโดนต่อไป

สรุปการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนหมู่ที่ 7 ตำบลควนโดน ดังนี้ 1. โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน 2. โครงการบุกเบิกถนนสายกุโบร์-ป่าโต๊ะเหรียม 3x400 เมตร 3. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน ซอยทอนเรือ ซอยต้นท้อน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. สภาผู้นำชุมชน ร่วมเตรียความพร้อม ประชุม หารือ การเตรียมวัน สถานที่ ข้อมูล และการประสานวิทยากรในการจัดทำแผน
 2. มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกัน
 3. ประสานพี่เลี้ยงและทีมวิทยากร เพื่อเข้าร่วมในกระบวนการจัดทำแผน
 4. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนในการแก้ไขปัญหา จัดทำโรดแมพเส้นทางสุขภาวะดี ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในระดับครัวเรือนโรงเรียน สู่ชุมชน แบบยั่งยืนโดยสภาชุมชนและทีมเยาวชน มีส่วนร่วมในการวางแผนและกำหนดปฏิทินการดำเนินงานในรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการความรู้สู่การปฏิบัติจำนวน45 คนและจัดทำแผนชุมชนในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ และจัดทำแผนฉบับปฏิบัติการ ในการแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยเชิญ ผู้มีส่วนได้เสียในชุมชน จากตัวแทนกลุ่มต่างๆ ตัวแทนภาคีเครือข่าย จาก อบต.ควนโดน กองทุนสุขภาพตำบล รพ.สต ควนโดน กศน. พัฒนาชุมชน ร่วมจัดทำแผนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน จำนวน 3 วัน เพื่อประสิทธิภาพและคุณภาพของการดำเนินงานและเพื่อมิติเกิด สัมพันธภาพการทำงานที่ดีในอนาคตโดยครอบคลุม ประเด็นต่อไปนี้
 • ด้านการลดรายจ่าย
 • ด้านการเพิ่มรายได้
 • ด้านการออม
 • ด้านการดำรงชีวิต
 • ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
 • ด้านการเอื้ออาทร ซึ่งแต่ละกิจกรรมการดำเนินงานในแต่ะแผน เน้นการแก้ปัญหา คน สภาพแวดล้อม และสร้างกลไกที่มั่นคงของชุมชน
 1. จัดกิจกรรมกลุ่มย่อย จำนวน 4 กลุ่ม 4 โซน เพื่อร่วมพิจารณาแผนและการสอบถามความต้องการของชุมชนในแต่ละกลุ่มวัยเพิ่มเติมเพื่อการมีส่วนร่วม
 2. แต่ละโซนนำเสนอแผน และมาร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการที่สมบูรณ์ ระยะยาว จำนวน 3 ปีของชุมชนเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาได้จริงของแต่ละกลุ่มและความต่อเนื่องและยั่งยืน
 3. นำเสนอโรดแมพเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนทุกหลังคาเรือน เพื่อร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมวัดความสำเร็จ
 4. ประกาศ การใช้โรดแมพในเวทีชุมชนเพื่อสร้างการรับรู้และการประเมินผลการดำเนินงานอย่างเป็นระยะๆเพือการวางแผนและแก้ไขปัญหาในระยะยาว
 5. นำเสนอแผนเพื่อบรรจุแผน แก่ อบต.ควนโดน กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลควนโดน 10 คณะทำงาน วิทยากร สรุปแผนชุมชน
 6. นำเสนอแผน

รวม 45คน จำนวน 3วัน

กิจกรรมที่ทำจริง

1.ให้ทีมสภาผู้นำเสนอโรดแมพเส้นทางสุขภาวะดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน ในการแก้ไขปัญหาของชุมชนโดยชุมชนจำนวน 1 แผ่น ซึ่งทุกคนให้ความร่วมมือในการคิดและวางแผนงานในอนาคตของชุมชนอย่างสนุกสนาน 2.เกิดแผนพัฒนาหมู่บ้านมีการนำสู่การปฏิบัติามแผนอย่างเป็นรูปธรรมและใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

45 45

8. สภาผู้นำชุมชน ประชุมเพื่อคลี่ผลลัพธ์โครงการ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์และตัวชี้วัดผลลัพธ์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

8.1 สภาผู้นำชุมชน ประชุมเพื่อคลี่ผลลัพธ์โครงการ

วันที่ 18 มีนาคม 2559 เวลา 20.30 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสรุปกิจกรรมงวดที่ 1 และคณะทำงานร่วมคิด วิเคราะหืและประเมินผลในกิจกรรมที่ผ่านมาพร้อมชี้แจงงบประมาณและค่าใช้จ่าย

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้
 1. มีบันทึกวาระการประชุม
 2. คณะทำงานเข้าร่วม ทุกคน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. นัดคณะทำงานทุกคนเข้าร่วมประชุมหารือการทำงานโดยการเดินแจ้งให้ทราบทั้ง 30 คน
 2. เลขาสรุปกิจกรรมที่ดำเนินการที่ผ่านมา พร้อมทั้งชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณ
 3. คณะทำงานร่วมคิด วิเคราะหื ประเมินสถานการณืการจัดกิจกรรมที่ผ่านมาในทุกๆด้าน
 4. เปิดโอกาสให้ทุกคนได้พูดคุย ซักถามปัญหาการทำงานหรือกระแสตอบรับจากชุมชน
 5. พี่เลี้ยงใช้กระบวนการคลี่ผลลัพธ์โครงการ เพื่อปรับปรุงรูปแบบให้กิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
 6. ร่วมวางแผนกิจกรรมดำเนินงานและนำแผนชุมชนสู่การปฏิบัติต่อไป

ผลสรุปที่สำคัญ มีบันทึกวาระการประชุม คณะทำงานเข้าร่วม ทุกคน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. นัดคณะทำงานทุกคน เข้าร่วมประชุม หารือ การทำงาน
 2. เลขาสรุปกิจกรรมการดำเนินงานที่ผ่านมา การใช้จ่ายงบประมาณ
 3. คณะทำงาน ร่วมคิด วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์การจัดกิจกรรมที่ผ่านมา ด้านการให้ความร่วมมือของชุมชนรูปแบบกิจกรรมระยะเวลา เพื่อปรับให้เหมาะสม
 4. เปิดโอกาสการพูดคุย ซักถาม ปัญหาการทำงาน หรือกระแสการตอบรับจากชุมชน
 5. พี่เลี้ยงใช้กระบวนคลี่ผลลัพธ์โครงการ เพื่อปรับรูปแบบให้กิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายมี่วางไว้สรุปการประชุม
 6. ร่วมวางแผน กิจกรรมการดำเนินงาน ที่จะนำแผนชุมชนสู่การปฏิบัติต่อไป
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. นัดคณะทำงานทุกคนเข้าร่วมประชุมหารือการทำงานโดยการเดินแจ้งให้ทราบทั้ง 30 คน 2 .เลขาสรุปกิจกรรมที่ดำเนินการที่ผ่านมา พร้อมทั้งชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณ
 2. คณะทำงานร่วมคิด วิเคราะหื ประเมินสถานการณืการจัดกิจกรรมที่ผ่านมาในทุกๆด้าน
 3. เปิดโอกาสให้ทุกคนได้พูดคุย ซักถามปัญหาการทำงานหรือกระแสตอบรับจากชุมชน
 4. พี่เลี้ยงใช้กระบวนการคลี่ผลลัพธ์โครงการ เพื่อปรับปรุงรูปแบบให้กิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
 5. ร่วมวางแผนกิจกรรมดำเนินงานและนำแผนชุมชนสู่การปฏิบัติต่อไป
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30

9. สร้างวิทยากรชุมชน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และการออม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์และตัวชี้วัดผลลัพธ์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

9.1 สร้างวิทยากรชุมชน จัดการเรัยนรู้ด้านการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และการออม

วันที่ 18 เมษายน 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้เยาวชนมีภาวะผู้นำ กล้าแสดงออก และเรียนรู้กิจกรรมในหมู่บ้านเพื่อต่อยอดกิจกรรมต่างๆในหมู่บ้านต่อไป

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

1.มีทีมวิทยากรชุมชน จำนวน 1 ชุด
2.วิทยากรชุมชนสร้างเครือข่ายการเรียนรู้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน เพิ่ม ร้อยละ 80
3. มีหลักสูตรท้องถิ่นในการดำรงชีวิตแบบพอเพียง

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง

เกิดกระบวนการเรียนรู้จากชุมชนโดยใช้กระบวนการฐานการเรียนรู้จากชุมชน พร้อมเชิญวิทยาที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ หลักสูตร 5 วัน ดังนี้

 • วันที่ 1 สอนการจัดทำบัญชีครัวเรือน พร้อมแจกเอกสารบัญชีครัวเรือน ให้เยาวชนไปลองทำเป็นเวลา 1 เดือนเพื่อประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเหมาะสมกับการดำเนินชีวิตและการออมหรือไม่
 • วันที่ 2 การจัดทำวัสดุ อุปกรณ์การใช้ในครัวเรือน เช่น สบู่และแชมพู ซึ่งมีกลุ่มวิสาหกิจในชุมชนอยู่แล้ว เกิดการเรียนรู้และความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑืในชุมชนมากขึ้นและหันมาใช้ผลผลิตจากชุมชนเพื่อลดรายจ่ายจากภายนอกได้ด้วย
 • วันที่ 3 การปลูกผักปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย์ ลงพื้นที่แปลงผักในหมู่บ้าน เรียนรู้ตั้งแต่กระบวนการไถดิน ทำแปลง ปลูก และการกำจัดวัชพืชและแมลงศุตรูพืชโดยเกษตรอินทรีย์ 100 % ทำให้ทุกคนในหมู่บ้านบริโภคผักปลอดสารพิษ
 • วันที่ 4 การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ซึ่งเป็นการทำปุูยหมักเพื่อใช้ในแปลงผักในชุมชน
 • วันที่ 5 การเพาะเห็ดและทำหัวเชื้อ ให้เยาวชนลงมือทำด้วยตนเองทุกกระบงนการและให้นำก้อนเชื้อกลับบ้าน คนละ 3 ก้อน

ผลสรุปที่สำคัญ

 1. มีทีมวิทยากรชุมชน จำนวน 1 ชุด
 2. วิทยากรชุมชนสร้างเครือข่ายการเรียนรู้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน เพิ่ม ร้อยละ 80
 3. มีหลักสูตรท้องถิ่นในการดำรงชีวิตแบบพอเพียง
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. คณะทำงาน ประสานทำความเข้าใจ ความพร้อมของเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 15 คน (อาจเป็นทีมเก็บข้อมูลชุมชนหรือเยาวชนอื่นที่มีความสมัครใจ ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบ เพื่อสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วม
 2. ประสานวิทยากรภายนอก และ ปราชญ์ชาวบ้าน
 3. จัดเชิงปฏิบัติการสร้างวิทยากรชุมชน หลักสูตรท้องถิ่น "เยาวชน นักคิด นักพัฒนาเพื่อชุมชน" โดยเชิญวิทยากรจากภายนอก มาสอน แนะนำ เข้าใจหลักการเศรษฐกิจพอเพียงและฝึกปฏิบัติร่วมกัน และชเิญปราชญ์ชาวบ้าน ร่วมสอน การเพาะเห็ด หลักสูตร 5 วัน

  -วันที่ 1 การจัดทำบัญชีครัวเรือน

  -วันที่ 2 การจัดทำวัสดุ อุปกรณ์การใช้ในครัวเรือน เช่น น้ำยาล้างจาน น้ำยาเอนกประสงค์สบู่สุมนไพร

  -วันที่ 3 การปลูกผักปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย์

  -วันที่ 4 การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

  -วันที่ 5 การเพาะเห็ดและทำหัวเชื้อ

  -การเรียนรู้ วิสาหกิจชุมชน โดยนำทุนทางสังคมที่มีในพื้นที่ ที่มีผลไม้นานาชนิด เช่น เงาะ มังคุด ทุเรียน หรือ การปลูกผัก (ที่มีในชุมชน)มาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ชุมชนมีรายได้ และสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน

  -เรียนรู้ จัดทำพันธะสัญญาร่วมกัน มอบเกียรติบัตร

 4. คณะทำงาน ร่วมจัดกำหนดกิจกรรมร่วมกับเยาวชนแบ่งบทบาทหน้าที่ เนื้อหาการสอน ประเด็นที่รับผิดชอบในการถ่ายทอดความรู้ขยายผลต่อชุมชน

 5. สรุปประเมินผลการจัดทำกิจกรรม
กิจกรรมที่ทำจริง

1.คณะทำงานประสานงานเยาวชนให้เข้าร่วมและสร้างความเข้าใจกิจกรรม และบอกเล่าเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม 2.ประสานวิทยากรในชุมชน ปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ในเรื่องต่างๆ 3.สร้างวิทยากรชุมชนโดยเยาวชนที่เข้าร่วมโดยคัดเลือกจากความสนใจในกิจกรรมต่างๆของเยาวชน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

15 15

10. จัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ชุมชนการทำบัญชีครัวเรือน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์และตัวชี้วัดผลลัพธ์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

10.1 เปิดรับสมัครสมาชิกการทำบัญชีครัวเรือน

วันที่ 6 พ.ค. 2559 เวลา 14:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

1.เพื่อค้นหาผู้สนใจเข้าร่วมการจัดทำบัญชีครัวเรือน2.เพื่อเห็นความสำคัญการทำบัญชีครัวเรือน3.ทำให้ทราบรายรับรายจ่ายภายในครอบครัว

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้
 1. ร้อยละ 80 มีการจัดทำบัญชีครัวเรือนถูกต้อง
 2. ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ มีการจัดทำบัญชีครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง

1.มีการจับคู่บัดดี้เรียนรู้แลกเปลี่ยนการจัดทำบัญชี 2.มีการนำมาเปรียบเทียบกันทุกๆ 3 เดือน 3.มีการประเมินบัญชีครัวเรือน ที่สามารถเป็นแบบอย่างให้คนในชุมชนและมีเงินออม 4.มอบเกียรติบัตร ของที่ระลึกเพื่อเสริมพลังในเวทีชุมชน ผลสรุปที่สำคัญ ร้อยละ 80 มีการจัดทำบัญชีครัวเรือนถูกต้อง ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ มีการจัดทำบัญชีครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. คณทำงาน เปิดรับสมัคร สมาชิกชุมชนเข้าร่วม และรวมกลุ่มในการดำเนินงานจำนวน70ครัวเรือน (โดยเชิยครัวเรือนที่มีรายได้น้อย จากข้อมูลที่ได้ในการเก็บข้อมูลชุมชน เป็นลำดับแรกและเชิญครัวเรือนที่สนใจ)
 2. วิทยากร เยาวชนนักคิด นักทำเพื่อชุมชน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่วมกับสภาชุมชน ในการจัดทำบัญชีครัวเรือนให้แก่ประชาชนในชุมชนจำนวน 1 วันโดยมีวิทยากรระบบพี่เลี้ยง
 3. จับคู่บัดดี้ ครัวเรือนในการติดตามการจัดทำบัญชีอย่างต่อเนืื่อง และมีการสรุป กำหนดให้แต่ละบ้าน ทำบัญชีครัวเรือนและนำมาเปรียบเทียบกันทุกๆ3ดือน
 4. ประเมินผล บัญชีครัวเรือน
 5. มอบเกียรติบัตร ของที่ระลึกเพื่อเสริมพลัง ในเวทีชุมชน
กิจกรรมที่ทำจริง

1.เปิดรับสมัครจากการที่อสม.เดินเคาะประตูทุกบ้าน 2.เชิญชวนจากการเข้าร่วมประชุม ประชาคมหมู่บบ้าน 3.เปิดรับสมัครโดยแบ่งงานให้คณะกรรมการช่วยกันเพื่อให้ครอบคลุมมากที่สุด

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

70 80
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์และตัวชี้วัดผลลัพธ์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

10.2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ชุมชนการทำบัญชีครัวเรือน

วันที่ 7 พ.ค. 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้ฝึกการทำบัญชีรายรับรายจ่ายในครัวเรือน

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้
 1. ร้อยละ 80 มีการจัดทำบัญชีครัวเรือนถูกต้อง
 2. ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ มีการจัดทำบัญชีครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง

จับคู่บัดดี้ครัวเรือนเพื่อติดตามกสรจัดทำบัญชีครัวเรือนอย่างต่อเนื่องและมีการสรุปให้แต่ละบ้านนำมาเปรียบเทียบกันทุกๆ 3 เดือน
ผลสรุปที่สำคัญ ร้อยละ 80 มีการจัดทำบัญชีครัวเรือนถูกต้อง ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ มีการจัดทำบัญชีครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. คณทำงาน เปิดรับสมัคร สมาชิกชุมชนเข้าร่วม และรวมกลุ่มในการดำเนินงานจำนวน70ครัวเรือน (โดยเชิยครัวเรือนที่มีรายได้น้อย จากข้อมูลที่ได้ในการเก็บข้อมูลชุมชน เป็นลำดับแรกและเชิญครัวเรือนที่สนใจ)
 2. วิทยากร เยาวชนนักคิด นักทำเพื่อชุมชน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่วมกับสภาชุมชน ในการจัดทำบัญชีครัวเรือนให้แก่ประชาชนในชุมชนจำนวน 1 วันโดยมีวิทยากรระบบพี่เลี้ยง
 3. จับคู่บัดดี้ ครัวเรือนในการติดตามการจัดทำบัญชีอย่างต่อเนืื่อง และมีการสรุป กำหนดให้แต่ละบ้าน ทำบัญชีครัวเรือนและนำมาเปรียบเทียบกันทุกๆ3ดือน
 4. ประเมินผล บัญชีครัวเรือน
 5. มอบเกียรติบัตร ของที่ระลึกเพื่อเสริมพลัง ในเวทีชุมชน
กิจกรรมที่ทำจริง

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยกำหนดให้ครัวเรือนที่มีรายได้น้อย จากการจัดเก็บข้อมูลครั้งก่อน แล้วมาร่วมกันทำบัญชีครัวเรือน แยกรายรับ รายจ่าย โดยมีวิทยากรเป็นเยาวชนที่ผ่านการฝึกทำบัญชีมาก่อนหน้านี้แล้ว

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

70 75

11. จัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ชุมชนแนวทางวิถีพอเพียง การจัดทำวัสดุ ใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์และตัวชี้วัดผลลัพธ์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

11.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ชุมชนแนวทางวิถีพอเพียง การจัดทำวัสดุ ใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้

วันที่ 18 มิถุนายน 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้คนในชุมชนตระหนักถึงแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ปลูกทุกอย่างที่เรากิน กินทุกอย่างที่เราปลูก

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

1.ครัวเรือนต้นแบบแนวทางเศรษฐกิพอเพียง จำนวน 70 ครัวเรือน 2. ครัวเรือนมีการนำไปใช้ ทำให้ลดรายจ่ายในครัวเรือน ลดลงร้อยละ 10 3. ร้อยละ 50 ครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีการประกอบอาชีพเสริม มีรายได้เพิ่มขึ้น

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง

เกิดกระบวนการเรียนรู้ ในชุมชนเพื่อสานต่อเรื่อง -น้ำยาล้างจานน้ำยาเอนกประสงค์ - การปลูกผักเกษตรอินทรีย์ - การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ - การเพาะเห็ดและการทำหัวเชื้อ
- การแปรรูปผลไม้นานาชนิด เช่น เงาะ มังคุด ทุเรียน หรือ(ที่มีในชุมชน) นำความรู้เหล่านี้มาปรับใช้กับครัวเรือน เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน พร้อมกันนั้นควบคู่กับการทำบัญชีครัวเรือนเพื่อให้เห็นความแตกต่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นถึงการเปลี่ยนแปลง ก่อน - หลัง ทำกิจกรรม ผลสรุปที่สำคัญ ร้อยละ 80 มีการจัดทำบัญชีครัวเรือนถูกต้อง ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ มีการจัดทำบัญชีครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. คณะทำงานร่วม จัดตั้งกลุ่มร่วมเรียนรู้ จำนวน 70 ครัวเรือนต้นแบบ การจัดทำวัสดุ อุปกรณ์การใช้ในครัวเรือน
 2. จัดทำฐาน การเรียนรู้ แบ่งกลุ่มสมาชิก เรียนรู้และฝึกปฏิบัติตามฐานใชุมชน
 • น้ำยาล้างจานน้ำยาเอนกประสงค์
 • การปลูกผักเกษตรอินทรีย์
 • การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
 • การเพาะเห็ดและการทำหัวเชื้อ
 • การแปรรูปผลไม้นานาชนิด เช่น เงาะ มังคุด ทุเรียน หรือ(ที่มีในชุมชน)
 1. วิทยากรเยาวชน จัดกลุ่ม สอน แนะนำ คนในชุมชน โดยมีวิทยากรชุมชนประจำฐานและมีระบบพี่เลี้ยง (จากวิทยากรภายนอกและปราชญ์ชาวบ้าน)
 2. แต่ละกลุ่ม นำสเนอ สรุป การประเมินผลสิ่งที่ได้เรียนรู้
 3. จับบ้านเกลอ เพื่อเป็นระะบบการแบ่งปัน เอื้อาทร และการติดตามความรู้สู่การปฏิบัติ 5.คณะทำงาน ติดตาม ประเมินผลบัญชีครัวเรือน เปรียบเทียบก่อน-หลัง เข้าร่วมโครงการ เพื่อหาข้อสรุป รายจ่ายลด รายได้เพิ่มขึ้นของครัวเรือน
กิจกรรมที่ทำจริง

การเชิญกลุ่มเป้าหมายโดยการให้ทีมคณะทำงาน อสม.ปั่นจักรยานบอกตามบ้าน ให้มาเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง 1. คณะทำงานร่วม จัดตั้งกลุ่มร่วมเรียนรู้ จำนวน 70 ครัวเรือนต้นแบบ การจัดทำวัสดุ อุปกรณ์การใช้ในครัวเรือน 2. จัดทำฐาน การเรียนรู้ แบ่งกลุ่มสมาชิก เรียนรู้และฝึกปฏิบัติตามฐานใชุมชน

 • น้ำยาล้างจานน้ำยาเอนกประสงค์
 • การปลูกผักเกษตรอินทรีย์
 • การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
 • การเพาะเห็ดและการทำหัวเชื้อ
 • การแปรรูปผลไม้นานาชนิด เช่น เงาะ มังคุด ทุเรียน จำปาดะ หรือ(ที่มีในชุมชน)
 1. วิทยากรเยาวชน จัดกลุ่ม สอน แนะนำ คนในชุมชน โดยมีวิทยากรชุมชนประจำฐานและมีระบบพี่เลี้ยง (จากวิทยากรภายนอกและปราชญ์ชาวบ้าน)
 2. ให้แต่ละกลุ่ม นำสเนอ สรุป การประเมินผลสิ่งที่ได้เรียนรู้
 3. จับบ้านเกลอ เพื่อเป็นระะบบการแบ่งปัน เอื้อาทร และการติดตามความรู้สู่การปฏิบัติ 5.คณะทำงาน ติดตาม ประเมินผลบัญชีครัวเรือน เปรียบเทียบก่อน-หลัง เข้าร่วมโครงการ เพื่อหาข้อสรุป รายจ่ายลด รายได้เพิ่มขึ้นของครัวเรือน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

70 70
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์และตัวชี้วัดผลลัพธ์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

11.2 จับบ้านเกลอเพื่อแบ่งปัน

วันที่ 19 มิถุนายน 2559 เวลา 14:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมมีความแน่นแฟ้นในพื้นที่ใกล้กันจับคู่กัน มีกิจกรรมอื่นๆในหมู่บ้านร่วมกัน ช่วยกันดูแลสอดส่องและตักเตือนกัน

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

1.ครัวเรือนต้นแบบแนวทางเศรษฐกิพอเพียง จำนวน 70 ครัวเรือน 2. ครัวเรือนมีการนำไปใช้ ทำให้ลดรายจ่ายในครัวเรือน ลดลงร้อยละ 10 3. ร้อยละ 50 ครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีการประกอบอาชีพเสริม มีรายได้เพิ่มขึ้น

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง

คณะทำงานมาปรึกษาและคัดเลือกครัวเรือนต้นแบบที่ผ่านการคัดเลือกมี ดังนี้
1. ครอบครัวปลอดยาเสพติด 2. มีรายได้น้อย 3. มีส่วนร่วมกับกิจกรรมในชุมชน และการจับคู่ให้อยู่บริเวณใกล้เคียงกันเพื่อปรึกษาหารือร่ววมกันในการทำบัญชีครัวเรือนด้วยและสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

ผลสรุปที่สำคัญ 1. ครัวเรือนต้นแบบแนวทางเศรษฐกิพอเพียง จำนวน 70 ครัวเรือน 2. ครัวเรือนมีการนำไปใช้ ทำให้ลดรายจ่ายในครัวเรือน ลดลงร้อยละ 10 3. ร้อยละ 50 ครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีการประกอบอาชีพเสริม มีรายได้เพิ่มขึ้น

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

จับบ้านเกลอ เพื่อเป็นระะบบการแบ่งปัน เอื้อาทร และการติดตามความรู้สู่การปฏิบัติ คณะทำงาน ติดตาม ประเมินผลบัญชีครัวเรือน เปรียบเทียบก่อน-หลัง เข้าร่วมโครงการ เพื่อหาข้อสรุป รายจ่ายลด รายได้เพิ่มขึ้นของครัวเรือน

กิจกรรมที่ทำจริง

คณะทำงานมาปรึกษาและคัดเลือกครัวเรือนต้นแบบที่ผ่านการคัดเลือกมีดังนี้ 1.ครอบครัวปลอดยาเสพติด 2.มีรายได้น้อย 3.มีส่วนร่วมกับกิจกรรมในชุมชน และการจับคู่ให้อยู่บริเวณใกล้เคียงกันเพื่อปรึกษาหารือร่ววมกันในการทำบัญชีครัวเรือนด้วย

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

30 30

12. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง " บูเกตยามูโมเดล"

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์และตัวชี้วัดผลลัพธ์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

12.1 ร่วมจัดสถานที่ " บูเกตยามูโมเดล"

วันที่ 9 กรกฎาคม 2559 เวลา 14:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เตรียมความพร้อมสถานที่

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

1.มีศูนย์เรียนรู้ชุมชน บูเกตยามู โมเดล

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง

ทุกคนต่างช่วยกันเตรียมสถานที่เพื่อให้เกิดศูนย์เรียนรู้บูเกตยามู โมเดล เป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ วิถีชีวิตของคนในชุมชน ผลสรุปที่สำคัญ 1.มีศูนย์เรียนรู้ชุมชน บูเกตยามู โมเดล

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.สภาผู้นำชุมชน ทีมเยาวชน มาสรุป ข้อค้นพบ ของชุมชน สิ่งดีดี รูปแบบกระบวนการต่างๆของชุมชน 2. ร่วมหารือ กับผู้ทรงคุณวุฒิ ปราชญ์ชาวบ้าน ในการคัดเลือก เตรียมสถานที่ ที่จะจัดตั้งเป็นศูนยืเรียนรู้ชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง 3. นำเข้าสู่เวทีประชาคม เพื่อรว่มกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทำ แบบมีส่วนร่วมขอวชุมชน 4. ชุมชนร่วมจัดสถานที่ ศูนย์เรียนรู้เศรฐกิจพอเพียง ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ตั้งแต่กลุ่มเด้กนักเรียนศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนประถม และคนในชุมชน เพื่อการเรียนรู้
5. เปิดตัว และประชาสัมพันธ์ ศูนย์เรียนรู้เศรฐกิจพอเพียง ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ตั้งแต่กลุ่มเด้กนักเรียนศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนประถม และคนในชุมชน เพื่อการเรียนรู้
6. ทบทวน ปรับและขับเคลื่อนต่อยอดต่อไป

กิจกรรมที่ทำจริง

เตรียมสถานที่เพื่อให้เกิดศูนย์เรียนรู้ โดยการช่วยกับเก็บกวาดใบไม้ ถากถางเถาวัลย์ เตรียมป้ายและเสา พร้อมทาสี

 • photo
 • photo

 

20 20
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์และตัวชี้วัดผลลัพธ์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

12.2 เปิดตัวศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง " บูเกตยามูโมเดล"

วันที่ 10 กรกฎาคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อเป็นพื้นที่เรียนรู้ของคนในชุมชนและจากภายนอกชุมชน

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

1.มีศูนย์เรียนรู้ชุมชน บูเกตยามู โมเดล

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง

1.สภาผู้นำชุมชน ทีมเยาวชน มาสรุป ข้อค้นพบ ของชุมชน สิ่งดีดี รูปแบบกระบวนการต่างๆของชุมชน 2. ร่วมหารือ กับผู้ทรงคุณวุฒิ ปราชญ์ชาวบ้าน ในการคัดเลือก เตรียมสถานที่ ที่จะจัดตั้งเป็นศูนยืเรียนรู้ชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง 3. นำเข้าสู่เวทีประชาคม เพื่อรว่มกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทำ แบบมีส่วนร่วมขอวชุมชน 4. ชุมชนร่วมจัดสถานที่ ศูนย์เรียนรู้เศรฐกิจพอเพียง ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ตั้งแต่กลุ่มเด้กนักเรียนศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนประถม และคนในชุมชน เพื่อการเรียนรู้
5. เปิดตัว และประชาสัมพันธ์ ศูนย์เรียนรู้เศรฐกิจพอเพียง ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ตั้งแต่กลุ่มเด้กนักเรียนศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนประถม และคนในชุมชน เพื่อการเรียนรู้
6. ทบทวน ปรับและขับเคลื่อนต่อยอดต่อไป ผลสรุปที่สำคัญ มีศูนย์เรียนรู้ชุมชน บูเกตยามู โมเดล

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

1.สภาผู้นำชุมชน ทีมเยาวชน มาสรุป ข้อค้นพบ ของชุมชน สิ่งดีดี รูปแบบกระบวนการต่างๆของชุมชน 2. ร่วมหารือ กับผู้ทรงคุณวุฒิ ปราชญ์ชาวบ้าน ในการคัดเลือก เตรียมสถานที่ ที่จะจัดตั้งเป็นศูนยืเรียนรู้ชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง 3. นำเข้าสู่เวทีประชาคม เพื่อรว่มกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทำ แบบมีส่วนร่วมขอวชุมชน 4. ชุมชนร่วมจัดสถานที่ ศูนย์เรียนรู้เศรฐกิจพอเพียง ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ตั้งแต่กลุ่มเด้กนักเรียนศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนประถม และคนในชุมชน เพื่อการเรียนรู้
5. เปิดตัว และประชาสัมพันธ์ ศูนย์เรียนรู้เศรฐกิจพอเพียง ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ตั้งแต่กลุ่มเด้กนักเรียนศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนประถม และคนในชุมชน เพื่อการเรียนรู้
6. ทบทวน ปรับและขับเคลื่อนต่อยอดต่อไป

กิจกรรมที่ทำจริง

1.สภาผู้นำชุมชน ทีมเยาวชน มาสรุป ข้อค้นพบ ของชุมชน สิ่งดีดี รูปแบบกระบวนการต่างๆของชุมชน 2. ร่วมหารือ กับผู้ทรงคุณวุฒิ ปราชญ์ชาวบ้าน ในการคัดเลือก เตรียมสถานที่ ที่จะจัดตั้งเป็นศูนยืเรียนรู้ชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง 3. นำเข้าสู่เวทีประชาคม เพื่อรว่มกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทำ แบบมีส่วนร่วมขอวชุมชน 4. ชุมชนร่วมจัดสถานที่ ศูนย์เรียนรู้เศรฐกิจพอเพียง ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ตั้งแต่กลุ่มเด้กนักเรียนศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนประถม และคนในชุมชน เพื่อการเรียนรู้
5. เปิดตัว และประชาสัมพันธ์ ศูนย์เรียนรู้เศรฐกิจพอเพียง ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ตั้งแต่กลุ่มเด้กนักเรียนศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนประถม และคนในชุมชน เพื่อการเรียนรู้
6. ทบทวน ปรับและขับเคลื่อนต่อยอดต่อไป

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

442 141

13. กิจกรรมถอดบทเรียน/ประเมินผลการทำงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์และตัวชี้วัดผลลัพธ์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

13.1 กิจกรรมถอดบทเรียนและชี้แจงปิดโครงการ

วันที่ 20 สิงหาคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมที่ทำมาทั้งหมดชุมชนได้รับอะไรบ้าง

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

1.มีชุดข้อมูลจากการถอดบทเรียนจำนวน1ชุด 2. มีแผนการดำเนินงานต่อยอดโครงการในปีต่อไป

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. สภาผู้นำชุมชนเตรียมข้อมูลบทบาทหน้าที่การทำงานที่ผ่านมาในโครงการ
 2. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนในชุมชน 3.นำแบบประเมินมาสรุปก่อนล่วงหน้า เพื่อเป็นข้อมูลการถอดบทเรียนร่วมด้วย
 3. สภาผู้นำชุมชน และทีมเยาวชน ร่วมกระบวนการถอดบทเรียน จำนวน 2วัน
 4. ผู้รับผิดชอบโครงการ สรุปแผนการดำเนินงาน งบประมาณทั้งหมดในการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา
 5. สรุปสิ่งที่ได้จากถอดบทเรียน
 6. ร่วมคิด ร่วมวิเคราะห์ ร่วมวางแผน เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง ด้านคนในชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อม และโครงสร้างการทำงาน ว่ามีปัญหาอุปสรรคอะไร ควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร มีอะไรที่ควรทำต่อ และทำต่ออย่างไรเพื่อจะขยายผลต่อยอดในปีต่อไปในการต่อยอดการขยายผล ต่อในระยะ ปีที่ 2
 7. สรุปผลการดำเนินงานโดยภาพรวมภาวะหนี้สินเปรีบเทียบก่อน-หลังการดำเนินโครงการ ของคนในชุมชน
 8. จัดเตรียมเอกสารการใช้จายงบประมาณทั้งหมด ตรวจสอบความถูกต้อง
 9. นำเสนอกิจกรรมการประเมินผลแก่พี่เลี้ยงโครงการ
 10. สรุปรายงาน ส่ง สสส ผลสรุปที่สำคัญ 1.มีชุดข้อมูลจากการถอดบทเรียนจำนวน1ชุด 2. มีแผนการดำเนินงานต่อยอดโครงการในปีต่อไป
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. สภาผู้นำชุมชนเตรียมข้อมูลบทบาทหน้าที่การทำงานที่ผ่านมาในโครงการ
 2. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนในชุมชน 3.นำแบบประเมินมาสรุปก่อนล่วงหน้า เพื่อเป็นข้อมูลการถอดบทเรียนร่วมด้วย
 3. สภาผู้นำชุมชน และทีมเยาวชน ร่วมกระบวนการถอดบทเรียน จำนวน 2วัน
 4. ผู้รับผิดชอบโครงการ สรุปแผนการดำเนินงาน งบประมาณทั้งหมดในการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา
 5. สรุปสิ่งที่ได้จากถอดบทเรียน
 6. ร่วมคิด ร่วมวิเคราะห์ ร่วมวางแผน เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง ด้านคนในชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อม และโครงสร้างการทำงาน ว่ามีปัญหาอุปสรรคอะไร ควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร มีอะไรที่ควรทำต่อ และทำต่ออย่างไรเพื่อจะขยายผลต่อยอดในปีต่อไปในการต่อยอดการขยายผล ต่อในระยะ ปีที่ 2
 7. สรุปผลการดำเนินงานโดยภาพรวมภาวะหนี้สินเปรีบเทียบก่อน-หลังการดำเนินโครงการ ของคนในชุมชน
 8. จัดเตรียมเอกสารการใช้จายงบประมาณทั้งหมด ตรวจสอบความถูกต้อง
 9. นำเสนอกิจกรรมการประเมินผลแก่พี่เลี้ยงโครงการ
 10. สรุปรายงาน ส่ง สสส
กิจกรรมที่ทำจริง

ทำหนังสือเชิญเข้าร่วมเวทีถอดบทเรียนโดยให้อสม.แบ่งงานกันรับผิดชอบแจกจ่ายหนังสือเชิญแบบแบ่งโซน นำข้อมูลที่ได้ในกิจกรรมนี้ทั้งหมดมาประมวลให้ที่ประชุมรับทราบ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

45 45

14. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์และตัวชี้วัดผลลัพธ์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

14.1 ประชุมปฐมนิเทศโครงการปี 2558

วันที่ 5 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจวิธีการดำเนินโครงการและการรายงานผลการดำเนินการ
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง
 1. ทราบแนวทางในการจัดทำรายงานผล และรายงานการเงิน โดยการทำรายงานการเงินแยกรายกิจกรรม/ครั้ง ดังนี้ -ใบลงทะเบียนต้องมีรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรม

  • บันทึกการประชุม วาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมพร้อมภาพถ่ายกิจกรรม
  • กรณีมีค่าอาหาร ต้องมีหลักฐานทางการเงิน ได้แก่ใบสำคัญรับเงินหรือใบบิลเงินสด (ถ้าเกิน 5000 บาท ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนทุกครั้ง)
  • กรณีจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ (ค่าวัสดุ คือ ค่าใช้จ่ายเพื่อวัสดุสิ้นเปลืองในการทำกิจกรรม ได้แก่ วัสดุเครื่องเขียน วัสดุสำนักงาน วัสดุโฆษณาและเผยแพร่) ต้องมีหลักฐานทางการเงิน ได้แก่ใบสำคัญรับเงิน/บิลเงินสด โดยออกจากร้านมีชื่อที่อยู่ของร้านชัดเจน มีเลขกำกับภาษี/เลขบัตรประชาชน ของเจ้าของร้าน บิลออกในนามโครงการของพื้นที่ตนเอง
  • ค่าใช้สอย ได้แก่ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
  • ค่าตอบแทน ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร กรณีเป็นรายชั่วโมง ต้องมีความรู้ความชำนาญ กรณีเป็นปราญชชาวบ้าน หรือ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. คิดเป็นรายชั่วโมง 600 บาท,กรณีเป็นคนต่างพื้นที่ สามารถเบิกได้ 1000 บาท/วัน
  • ใบสำคัญรับเงินจะต้องไม่มีรอยลบ รอยขูดหรือรอยขีดเขียน **ห้ามใช้ใบส่งของแทนบิลเงินสดหรือใบสำคัญรับเงิน
 2. รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย มากกว่า หรือเท่ากับ 5-10 % ของเป้าหมายที่วางไว้

 3. รับรู้การบริหารจัดการโครงการ (ทีมงาน/ชุมชน) และวิธีการจัดการปัญหา การทำรายงานโครงการ และ รายงานการเงิน การป้อนข้อมูลรายละเอียดโครงการในเว็บไซต์

- ทุกกิจกรรมจะต้องมีการบันทึกรายละเอียดกิจกรรมและรายละเอียดทางการเงิน ในเว็ปไซต์ www.happynetwork.org

 1. สามารถรับรู้ถึงกระบวนการและระบบการติดตามประเมินผล เพื่อการหนุนเสริมโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่พื้นที่ภาคใต้ ทบทวนและออกแบบเชิงระบบของโครงการ

 2. การวางแผนการดำเนินงาน และการป้อนแผนการดำเนินงานในปฏิทินโครงการ

- การรายงานผลการจัดกิจกรรม และรายจ่ายในกิจกรรมและการจัดทำรายงาน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. ปฐมนิเทศโครงการฯ
 2. เรียนรู้การรายงานผลทางเวปไซด์
กิจกรรมที่ทำจริง
 1. ทราบแนวทางในการจัดทำรายงานผล และรายงานการเงิน โดยการทำรายงานการเงินแยกรายกิจกรรม/ครั้ง
 2. กระบวนการและระบบการติดตามประเมินผล
 3. การทำรายงานโครงการ และ รายงานการเงิน การป้อนข้อมูลรายละเอียดโครงการในเว็บไซต์
 4. การป้อนแผนการดำเนินงานในปฏิทินโครงการ
 5. การรายงานผลการจัดกิจกรรม และรายจ่ายในกิจกรรมและการจัดทำรายงาน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์และตัวชี้วัดผลลัพธ์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

14.2 การทำรายงานและการเงิน

วันที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อทำความเข้าใจระบบการทำงานของโครงการ การคีย์ระบบติดตามโครงการ และเรียนรู้รายงานการเงิน

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันนี้ จำนวน 3 คน ทั้งประธานโครงการ การเงินและบันทึกข้อมูลเพื่อมารับรู้การทำงานร่วมกันและเข้าใจการทำงานในระบบผ่านเว็ปและติดตามการดำเนินโครงการให้เสร็จสมบูรณ์พร้อมทั้งเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
 1. เรียนรู้การคีย์ข้อมูลเข้าระบบในรูปแบบเดียวกัน
 2. ติดตามการทำงานตั้งแต่เริ่มโครงการ และดำเนินโครงการไปแล้วบางส่วน พร้อมทั้งคีย์ระบบข้อมูลลงในเว็ป
 3. การจัดทำรายงานการเงินของโครงการ
กิจกรรมที่ทำจริง

เข้าร่วมรับฟังบรรยายการคีย์ระบบติดตามและการเงิน เป็นขั้นตอนตั้งแต่ติดตามกิจกรรมที่บันทึกไว้ในปฏิทินที่ดำเนินการไว้ก่อนแล้ว ทำการบันทึกรายละเอียดกิจกรรมให้ครบถ้วน เพื่อให้ระบบบันทึกการทำรายงานเสร็จสมบูรณ์

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 3
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์และตัวชี้วัดผลลัพธ์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

14.3 พบพี่เลี้ยงทำรายงานการเงินโครงการ งวด 1

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

จัดทำรายงานและตรวจสอบเอกสารการเงิน

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง

ตรวจเอกสารการเงินโครงการงวดที่ 1 และจัดทำรายงานความก้าวหน้า

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

จัดทำรายงานตรวจผลการดำเนินงาน และเอกสารทาการเงิน

กิจกรรมที่ทำจริง

พบพี่เลี้ยงโครงการ ตรวจสอบความเรียบร้อย ใบลงทะเบียน กำหนดการ ใบสำคัญรับเงินและ ใบจ่ายภาษี

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์และตัวชี้วัดผลลัพธ์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

14.4 จัดทำรายงานปิดงวด1

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อปิดโครงการและสรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง

เข้าร่วมประชุมปิดโครงการและสรุปผลการดำเนินงาน งวดที่1 ซึ่งกิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้ว ได้แก่

 1. ประชุมปฐมนิเทศโครงการปี 2558
 2. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
 3. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สสส.
 4. สร้างทีมงานสภาชุมชน
 5. เปิดตัวโครงการและประชาสัมพันธ์สสส.
 6. ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ออกแบบเครื่องมือ
 7. เรียนรู้การทำรายงานและการเงิน
 8. ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล
 9. นำข้อมูลมาวิเคราะห์
 10. จัดทำเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน
 11. พบพี่เลี้ยงทำรายงานการเงินโครงการ
 12. จัดทำแผนในการแก้ไขปัญหา
 13. จัดทำรายงานปิดงวด1
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เข้ารับการตรวจเอกสารการเงิน ปิดงวดโครงการ ในระยะที่ 1 ณสจรส.มอ

กิจกรรมที่ทำจริง

เข้ารับการตรวจเอกสารการเงิน ปิดงวดโครงการ ในระยะที่ 1 ณ  สจรส.มอ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์และตัวชี้วัดผลลัพธ์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

14.5 พบพี่เลี้ยง

วันที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 14:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อติดตามงานและการจัดทำรายงานโครงการฯกับพี่เลี้ยง

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง

นำเอกสารงานต่างๆที่ดำเนินการไปแล้วมาเรียบเรียงและจัดทำรายงานการเงินเพื่อให้การดำเนินการผ่านไปได้ด้วยดี ผลสรุปที่สำคัญ นำเอกสารงานต่างๆที่ดำเนินการไปแล้วมาเรียบเรียงและจัดทำรายงานการเงิน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

นำเอกสารการดำเนินโครงการมาปรึกษาพี่เลี้ยง

กิจกรรมที่ทำจริง

นำเอกสารงานต่างๆที่ดำเนินการไปแล้วมาเรียบเรียงและจัดทำรายงานการเงิน

 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์และตัวชี้วัดผลลัพธ์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

14.6 พบพี่เลี้ยง

วันที่ 7 มิถุนายน 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อติดตามงาน้านเอกสารพร้อมสรุปและวางแผนงานร่วมกัน

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง

คณะทำงานโครงการ สสส. จากการทำงานร่วมกัน ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน การทำงานร่วมกันของทีมงาน ความร่วมมือของชาวบ้านในชุมชนซึ่งถือว่าการให้ความร่วมมือของชาวบ้านอยู่ในระดับดีมาก เพราะทุกครั้งที่มีกิจกรรมจะได้รับความสนใจในการเข้าร่วม และจากการทำกิจกรรมครั้งที่ผ่านมา ได้เปิดโอกาสในการซักถามถึงความต้องการต่อโครงการในปีต่อไป ได้รับการตอบรับที่ดี 

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

พบพี่เลี้ยงปรึกษาการดำเนินโครงการประชุมเพื่อสรุปการทำกิจกรรม/แผนการเงิน  เพื่อจะนำไปเป็นข้อมูลเพื่อต่อยอดโครงการในปีต่อไป โดยมีพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ

กิจกรรมที่ทำจริง

คณะทำงานโครงการ สสส. จากการทำงานร่วมกัน ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน การทำงานร่วมกันของทีมงาน ความร่วมมือของชาวบ้านในชุมชนซึ่งถือว่าการให้ความร่วมมือของชาวบ้านอยู่ในระดับดีมาก เพราะทุกครั้งที่มีกิจกรรมจะได้รับความสนใจในการเข้าร่วม และจากการทำกิจกรรมครั้งที่ผ่านมา ได้เปิดโอกาสในการซักถามถึงความต้องการต่อโครงการในปีต่อไป ได้รับการตอบรับที่ดี 

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์และตัวชี้วัดผลลัพธ์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

14.7 ถอดบทเรียน ทีมสื่อ สจรส.มอ

วันที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 10:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อติดตามการทำงานของโครงการฯ

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง

1.เกิดโครงการฯนี้จากความต้องการของชุมชน 2.รวบรวมอาชีพเสริมของคนในชุมชนไว้ในที่เดียวกัน 3.เกิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 4.เป็นการติดตามการดำเนินงานของชุมชน ทำให้การบอกเล่าสิ่งที่ชุมชนทำนั้นมีความหมายและสำคัญกับพื้นที่มากมาย ทำให้เกิดเรื่องเล่าจากชุมชนสู่คนภายนอกได้อย่างดี

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

มาเล่าการดำเนินโครงการฯตั้งแต่เริ่มต้นและทำไมถึงทำโครงการนี้และผลลัพธ์ของโครงการฯเป็นที่น่าพอใจมากน้อยเพียงใด

กิจกรรมที่ทำจริง

1.ประธานโครงการฯมอบหมายให้ฝ่ายการเงินและเลขาโครงการเข้าร่วมให้ข้อมูลโครงการฯและบอกกล่าวถึงที่มาของโครงการและเมื่อทำโครงการเสร็จแล้วจะเห็นเป็นรูปธรรมโดยมีศูนย์เรียนรู้บูเกตยามูโมเดล เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ให้เยาวชนในหมู่บ้านที่สนใจมาเรียนรู้และทำให้เยาวชนในหมู่บ้านณุ้จักหมู่บ้านตัวเองมากขึ้นและสำนึกรักบ้านเกิดมากขึ้น และหวงแหนชุมชนมากขึ้น

 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์และตัวชี้วัดผลลัพธ์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

14.8 พบพี่เลี้ยงปรึกษาการดำเนินงาน

วันที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสรุปและวางแผนการทำงานร่วมกัน

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง

คณะทำงานโครงการ สสส. จากการทำงานร่วมกัน ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน การทำงานร่วมกันของทีมงาน ความร่วมมือของชาวบ้านในชุมชนซึ่งถือว่าการให้ความร่วมมือของชาวบ้านอยู่ในระดับดีมาก เพราะทุกครั้งที่มีกิจกรรมจะได้รับความสนใจในการเข้าร่วม และจากการทำกิจกรรมครั้งที่ผ่านมา ได้เปิดโอกาสในการซักถามถึงความต้องการต่อโครงการในปีต่อไป ได้รับการตอบรับที่ดี

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมเพื่อสรุปการทำกิจกรรม/แผนการเงิน  เพื่อจะนำไปเป็นข้อมูลเพื่อต่อยอดโครงการในปีต่อไป โดยมีพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ

กิจกรรมที่ทำจริง

คณะทำงานโครงการ สสส. จากการทำงานร่วมกัน ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน การทำงานร่วมกันของทีมงาน ความร่วมมือของชาวบ้านในชุมชนซึ่งถือว่าการให้ความร่วมมือของชาวบ้านอยู่ในระดับดีมาก เพราะทุกครั้งที่มีกิจกรรมจะได้รับความสนใจในการเข้าร่วม และจากการทำกิจกรรมครั้งที่ผ่านมา ได้เปิดโอกาสในการซักถามถึงความต้องการต่อโครงการในปีต่อไป ได้รับการตอบรับที่ดี 

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์และตัวชี้วัดผลลัพธ์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

14.9 งานสร้างสุขภาคใต้

วันที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อจัดนิทรรศการของชุมชนน่าอยู่และเรียนรู้ชุมชนอื่นๆที่มาจัดแสดง

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง

แต่ละพื้นที่ได้ไปจัดนิทรรศการ ความสำเร็จของโครงการร่วมกัน โดยนำผลงานจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน ความเข้มแข็งของชุมชน ในด้านเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรอินทรีย์ มีการนำผลไม้ และผักพื้นบ้านไปจำหน่าย และร่วมตกแต่งบูธให้ดูเป็นธรรมชาติเสมือนภาพจำลอง มีการนำผลผลิตของชุมชน เช่น ก้อนเชื้อเห็ด ผลไม้ จำพวกลองกอง จำปะดะ ไปจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ร่วมจัดนิทรรศกาลและเข้าร่วมงานคนใต้สร้างสุข

กิจกรรมที่ทำจริง

เตรียมความพร้อมทั้งบุคคลและสิ่งที่จัดนิทรรศการและวางแผนการทำงานเพื่อวางนิทรรศการให้น่าสนใจและดึงดูดผู้คนที่เดินผ่านให้มาศึกษาและเรียนรู้นิทรรศการของตำบลควนโดนแต่ละพื้นที่ได้ไปจัดนิทรรศการ ความสำเร็จของโครงการร่วมกัน โดยนำผลงานจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน ความเข้มแข็งของชุมชน ในด้านเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรอินทรีย์ มีการนำผลไม้ และผักพื้นบ้านไปจำหน่าย และร่วมตกแต่งบูธให้ดูเป็นธรรมชาติเสมือนภาพจำลอง มีการนำผลผลิตของชุมชน เช่น ก้อนเชื้อเห็ด ผลไม้ จำพวกลองกอง จำปะดะ ไปจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

3 3
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์และตัวชี้วัดผลลัพธ์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

14.10 พบพี่เลี้ยงเพื่อปิดโครงการ

วันที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อปรึกษาการดำเนินโครงการก่อนปิดงบ

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง ตรวจสอบความถูกต้อง ทั้งในตัวเอกสาร และในเว็ป

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เรียบเรียงเอกสารเพื่อปิดโครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง ตรวจสอบความถูกต้อง ทั้งในตัวเอกสาร และในเว็ป

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 2
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์และตัวชี้วัดผลลัพธ์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

14.11 สรุปผลการดำเนินงานและปิดโครงการ

วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อชี้แจงโครงการการดำเนินโครงการ ปี 58และปิดโครงการ

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง

• ตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารการเงินและหน้าเว็บไซต์โดยเจ้าหน้าที่ สจสร. • ทำ ง1. ง2. ส3. ส4. บนหน้าเว็บไซต์ Happynetwork.org • ส่งเอกสารทำการปิดงวด 2 ส่งให้เจ้าหน้าที่ สจรส. • เจ้าหน้าที่สจรส. ตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารการเงินและเอกสารอื่นๆ • เจ้าหน้าที่สจรส. ตรวจสอบการรายงานหน้าเวปไซต์ • เจ้าหน้าที่สจรส. ให้คำแนะนำเพิ่มเติม ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม มีการสรุปปิดโครงการและรายงานฉบับสมบูรณ์จำนวน1 เล่ม

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

• ตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารการเงินและหน้าเว็บไซต์โดยเจ้าหน้าที่ สจสร. • ทำ ง1. ง2. ส3. ส4. บนหน้าเว็บไซต์ Happynetwork.org • ส่งเอกสารทำการปิดงวด 2 ส่งให้เจ้าหน้าที่ สจรส. • เจ้าหน้าที่สจรส. ตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารการเงินและเอกสารอื่นๆ • เจ้าหน้าที่สจรส. ตรวจสอบการรายงานหน้าเวปไซต์ • เจ้าหน้าที่สจรส. ให้คำแนะนำเพิ่มเติม

กิจกรรมที่ทำจริง

• ตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารการเงินและหน้าเว็บไซต์โดยเจ้าหน้าที่ สจสร. • ทำ ง1. ง2. ส3. ส4. บนหน้าเว็บไซต์ Happynetwork.org • ส่งเอกสารทำการปิดงวด 2 ส่งให้เจ้าหน้าที่ สจรส. • เจ้าหน้าที่สจรส. ตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารการเงินและเอกสารอื่นๆ • เจ้าหน้าที่สจรส. ตรวจสอบการรายงานหน้าเวปไซต์ • เจ้าหน้าที่สจรส. ให้คำแนะนำเพิ่มเติม

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

3 3

15. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์และตัวชี้วัดผลลัพธ์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

15.1 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

วันที่ 5 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อเป็นสัญลักษณ์และประกาศให้คนในหมู่บ้านทราบถึงกิจกรรมที่จะดำเนินการ

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง

จัดทำป้ายสัญลักษณ์ปลอดบุหรี่และเตรียมจัดทำรายงาน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ทำป้ายสัญลักษณ์ปลอดบุหรี่เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและสร้างความเข้าใจโครงการร่วมกัน

กิจกรรมที่ทำจริง

ดำเนินการจัดทำป้ายและเตรียมข้อมูลเพื่อทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

5 5
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์และตัวชี้วัดผลลัพธ์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

15.2 ถ่ายภาพกิจกรรม

วันที่ 21 สิงหาคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

รวบรวมภาพทั้งหมดของกิจกรรม

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง

ได้รูปถ่ายตรงตามความต้องการ จำนวน 1 ชุด

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

• เลือกรูปถ่ายที่ต้องการ • พาไปที่ร้านเพือล้างรูป ให้ทำรูปในกระดาษโฟโต้และทำลงซีดี • จ่ายเงินค่ามัดจำ • นัดวันรับรูปถ่าย • ไปรับรูปถ่านตามวันที่ตกลงกัน

กิจกรรมที่ทำจริง

• เลือกรูปถ่ายที่ต้องการ • พาไปที่ร้านเพือล้างรูป ให้ทำรูปในกระดาษโฟโต้และทำลงซีดี • จ่ายเงินค่ามัดจำ • นัดวันรับรูปถ่าย • ไปรับรูปถ่านตามวันที่ตกลงกัน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

2 15
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์และตัวชี้วัดผลลัพธ์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

15.3 จัดทำรายงาน

วันที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

จัดทำรายงานและเรียงเอกสาร

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง

• ตรวจสอบเอกสารของแต่ละกิจกรรรมให้ครบถ้วน • ปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ • เมื่อเอกสารเรียบร้อยก็จัดทำเป็นรูปเล่ม ผลสรุปที่สำคัญ เตรียมเอกสารตั้งแต่ดำเนินการหลังจากปิดงวด 1 เพื่อเตรียมเอกสารปิดงวด 2 ให้มีความเรียบร้อยและง่ายต่อการตรวจสอบก่อนปิดโครงการโดยพี่เลี้ยงดูแลอย่างใกล้ชิด รวบรวมเอกสารทั้งหมดของโครงการและรายงานผลการดำเนินโครงการ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

รวบรวมเอกสารทั้งหมดของโครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง

เตรียมเอกสารตั้งแต่ดำเนินการหลังจากปิดงวด 1 เพื่อเตรียมเอกสารปิดงวด 2 ให้มีความเรียบร้อยและง่ายต่อการตรวจสอบก่อนปิดโครงการโดยพี่เลี้ยงดูแลอย่างใกล้ชิด รวบรวมเอกสารทั้งหมดของโครงการและรายงานผลการดำเนินโครงการ

 

2 2

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพธ์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนอกเหนือวัตถุประสงค์

 


ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 32 32                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 212,900.00 211,984.00                  
คุณภาพกิจกรรม 128 98                  

ปัญหาอุปสรรคสำคัญที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางแก้ไขของผู้รับทุน

-เรื่องเวลาของเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่หลากหลาย

-เรียนหลายสถาบันการศึกษาทั้งโรงเรียนสามัญและโรงเรียนสอนศาสนา

-ต้องนัดล่วงหน้าจัดสรรเวลาให้ตรงกัน

การประเมินผลตามตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดการประเมินผลตามตัวชี้วัด
 1. ชุมชนมีฐานข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้านรายรับ รายจ่าย หนี้สินชุมชน
 2. มีทีมวิทยากรชุมชน "เยาวชนนักคิด นักพัฒนาเพื่อชุมชน"จำนวน 1 ชุด
 3. ร้อยละ 80 ประชาชนในชุมชน มีความรู้ในการจัดทำบัญชีครัวเรือน
 4. ร้อยละ 80 ครัวเรือนสามารถลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้จากการเข้าร่วมทำบัญชีครัวเรือน

1.ชุมชนมีฐานข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้านรายรับ รายจ่าย หนี้สินชุมชน 2.มีทีมวิทยากรชุมชน "เยาวชนนักคิด นักพัฒนาเพื่อชุมชน"จำนวน 1 ชุด 3.ร้อยละ 80 ประชาชนในชุมชน มีความรู้ในการจัดทำบัญชีครัวเรือน 4.ร้อยละ 80 ครัวเรือนสามารถลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้จากการเข้าร่วมทำบัญชีครัวเรือน

มีศูนย์เรียนรู้ชุมชน บูเกตยามู โมเดล

มีศูนย์เรียนรู้ชุมชน บูเกตยามู โมเดล

 1. ครัวเรือนต้นแบบแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 50 ครัวเรือน
 2. มีวิสาหกิจชุมชน จำนวน 2 วิสาหกิจ

1.ครัวเรือนต้นแบบแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 50 ครัวเรือน 2.มีวิสาหกิจชุมชน จำนวน 2 วิสาหกิจ

 1. สภาผู้นำชุมชนมีการประชุมทุกเดือน
 2. การประชุมมีผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
 3. การประชุมทุกครั้งมีการหารือปรึกษาโครงการและเรื่องอื่นๆของชุมชน

1.สภาผู้นำชุมชนมีการประชุมทุกเดือน 2.การประชุมมีผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 3.การประชุมทุกครั้งมีการหารือปรึกษาโครงการและเรื่องอื่นๆของชุมชน

 1. มีการกำหนดโรดแมพเส้นทางสุขภาวะดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน ในการแก้ไขปัญหาของชุมชนโดยชุมชนจำนวน 1 แผน
 2. ร้อยละ 10 ของครัวเรือนเข้าร่วมโครงการ มีหนี้สินลดลง

1.มีการกำหนดโรดแมพเส้นทางสุขภาวะดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน ในการแก้ไขปัญหาของชุมชนโดยชุมชนจำนวน 1 แผน 2.ร้อยละ 10 ของครัวเรือนเข้าร่วมโครงการ มีหนี้สินลดลง

 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด

1.มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด 2.มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม 3.มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม 4.มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด

ส่วนที่ 3 ผลลัพธ์ของโครงการที่สอดคล้องเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ

(แกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ผู้ผลักดันหรือผู้ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำกิจกรรมที่ทำให้มีสุขภาพดียิ่งขึ้น เช่น แกนนำเลิกเหล้า บุหรี่)

เกิดแกนนำ จำนวน 3 คน

ชื่อ-สกุลที่อยู่ติดต่อได้สะดวกบทบาทแกนนำ
นาง คอเดียะ อะสมาน 138 สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน/ออกกำลังกาย/อาหารปลอดภัย/การจัดการภาวะน้ำหนักเกิน/บริโภคผัก ผลไม้
นาง สะยะปะดุกา 121 การดูแลระบบสุขภาพ/โรคเรื้อรัง
นาง ฝาตี ม๊ะปะดุกา 3 เศรษฐกิจพอเพียง

จำนวนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้

(ผู้ได้รับประโยชน์โดยตรง หมายถึง ผู้ที่มีส่วนร่วมในโครงการ/ผู้ปฏิบัติ/ผู้ลงมือทำ/กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ
ผู้ได้รับประโยชน์ทางอ้อม หมายถึง ผู้ที่ไม่ได้เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ลงมือทำแต่ได้รับผลประโยชน์จากที่มีโครงการดังกล่าว)

ผู้ได้รับประโยชน์ (คน)จำนวนผู้ได้รับประโยชน์ (คน)
(ไม่นับรายชื่อซ้ำ)
พฤติกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ
ทางตรง 150

เกิดการเปลี่ยนของคนและกลุ่มคนในชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการระบบสุขภาพในชุมชนเพิ่มมากขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในชุมชนที่เอื้อต่อชุมชนน่าอยู่มีการเปลี่ยนแปลงของกลไกในชุมชนมีคณะทำงานและกระบวนการทำงานในรูปแบบใหม่ๆ

ทางอ้อม 245

เกิดการเปลี่ยนของคนและกลุ่มคนในชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการระบบสุขภาพในชุมชนเพิ่มมากขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในชุมชนที่เอื้อต่อชุมชนน่าอยู่มีการเปลี่ยนแปลงของกลไกในชุมชนมีคณะทำงานและกระบวนการทำงานในรูปแบบใหม่ๆ

เกิดสภาพแวดล้อมและปัจจัยทางสังคมที่เอื้อต่อสุขภาพ

(สภาพแวดล้อมหรือปัจจัยทางสังคมที่เอื้อต่อสุขภาพ เช่น 1) เกิดกฎ กติกา ระเบียบ หรือมาตรการชุมชน เช่น มาตรการลดละเลิกเหล้าในงานศพ/งานบุญ ข้อตกลงการจัดการขยะ ขยายพื้นที่ปลอดบุหรี่ 2) เกิดกลไก ระบบ หรือโครงสร้างชุมชนที่พัฒนาขึ้นใหม่ เช่น กลไกสภาผู้นำ, เกิดกองทุนของชุมชน, ระบบเตือนภัย/เฝ้าระวังภัยในชุมชน, การัดพื้นที่เรียนรู้ในชุมชน, การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการใช้จักรยานในชุมน, เกิดกลุ่มแกนนำอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชน 3) เกิดต้นแบบ พ้นที่เรียนรู้ หรือแหล่งเรียนรู้ในระดับชุมชน)

ประเภทรายละเอียดของสิ่งที่เกิดขึ้น (ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ)
1) เกิดกฏ กติกา ระเบียบ หรือมาตรการชุมชน

หมู่ที่ 7 ต้องปฎิบัติ 7 ข้อ ดังนี้ 1. ต้องลดการบริโภคอาหารรสหวาน มัน เค็ม และสารปรุงแต่ง 2. ต้องร่วมกันบริโภคผักและผลไม้ปลอดสารพิษ 5 ขีดต่อวัน 3. ต้องร่วมกันใช้สมุนไพรในสวนครัว 4. ต้องออกกำลังกายอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับตนเอง 6. ต้องลด ละ เลิก บุหรี่ สุรา 7. ต้องไม่ทิ้งขยะในบริเวณบ้านเรือนและที่สาธารณะ

2) เกิดกลไก ระบบ หรือโครงสร้างชุมชนที่พัฒนาขึ้นใหม่

มีสภาผู้นำผู้นำชุมชนจำนวน1 ชุดและมีการกำหนดบทบาทหน้าทีในการดำเนินงาน

3) เกิดต้นแบบ พื้นที่เรียนรู้ หรือแหล่งเรียนรู้ในระดับชุมชน

ศูนย์เรียนรู้บูเกตยามูโมเดล

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือ เทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานโครงการหรือใช้ในการจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิม

ชื่อนวัตกรรมการพัฒนาความรู้ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอื่นมาปรับใช้ในชุมชนตนเองการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับกระบวนทัศน์ใหม่หรือทำด้วยวิธีใหม่การรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ที่เคยมีในชุมชนมาปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได้นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการแล้วทำให้เกิดการจัดการปัญหาของพื้นที่แล้วได้ผลดีกว่าเดิมอย่างไร)
Bilk for diet

เกิดการรวมกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ที่จากเดิม ขาดการออกกำลังกาย ลุกขึ้นมาในการดูแลตนเองและชวนกันมา ทำประโยชน์โดยกลุ่มนี้ จะนัดกันช่วงห้าโมงเย็น ของวัน อังคาร พุธ ศูกร์ เสาร์ มาปั่นจักรยานรอบเส้นทางในหมู่บ้าน และในสนามโรงเรียน หลังจากเสร็จ ก็จะมารดน้ำต้นไม้ ปลูกผักเพิ่ม และการเก็บผักเพื่อการบริโภค จนถึงเวลา หกโมงครึ่งจากการดำเนินงาน พบว่า มีการปลูกผักปลอดสารพิษ กินผัก และออกกำลังกายเพิ่มขึ้น โดยก่อนเริ่มโครงการ เพียงร้อยละ 45 แต่หลังดำเนินงาน พบว่า อยู่ที่ร้อยละ85 เพิ่มขืน ร้อยละ 40 มีบุคคลต้นแบบของชุมชนในการจัดการสุขภาพ จำนวน 2 คน

ศูนย์เรียนรู้บูเกตยามูโมเดล

มีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพมีศูนย์เรียนรู้ชุมชนมีแปลงผักรวมชุมชน 2 แห่ง ครัวเรือนมีการปลูกผักปลอดสารพิษเพิ่มขึ้น มีการจัดทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพในวันสำคัญของหมู่บ้าน ความพึงพอใจต่อการพัฒนาหมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 100 มีการร่วมแจกจ่ายกล้าพันธืไม้พื้นบ้านของชุมชน จัดทำต้นกล้าสุขภาพและมีจุดสาธิตการปลูกพืชผักชนิดต่างๆแบบไม่ใช้สารเคมี

เอกสารประกอบอื่นๆ

ได้แก่ เอกสาร สิ่งพิมพ์ หรือสื่อที่ใช้ในกิจกรรมโครงการ รวมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม ไม่เกิน 10 ภาพ พร้อมทั้งคำบรรยายใต้ภาพ

................................
( นาย นที หลังเกต )
ผู้รับผิดชอบโครงการ

................................
(................................)
ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......

ไปบนสุด