แบบรายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ (ส.4)

คำชี้แจง
แบบรายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมผลการดำเนินงานของ สสส. ว่า ได้มีการสนับสนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพลักษณะใด ในเรื่องอะไร สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กองทุน สสส. หรือไม่ รายงานฉบับนี้ไม่ได้เป็นการประเมินผลความสำเร็จรายโครงการ แต่เป็นการเก็บข้อมูลเพื่อการประมวลผลในภาพรวม และเป็นข้อเสนอแนะต่อ สสส. เพื่อใช้ในการพัฒนางานต่อไป โดยจัดทำรายงานนี้เพียงครั้งเดียว เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ

(ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านเองในการนำเสนอโครงการในครั้งต่อไป โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบ)

รหัสโครงการ 58-03969 เลขที่ข้อตกลง 58-00-2181

ชื่อโครงการ หมู่ที่ 7 บ้านบูเกตยามูชีวิตดี วิถีพอเพียง

ชุมชน หมู่ที่ 7 บ้านบูเกตยามู ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล จังหวัด สตูล

หัวหน้าโครงการ นาย นที หลังเกต

คณะทำงาน นางสาว ฝาตีม๊ะ ปะดุกา , นางสาว เจนวลี ปะดุกา , นาย อานันต์ ดาหมาด , นาง คอเดียะ อะสมาน , นาย ยาโกบ ปะดุกา

ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 ถึง 15 ตุลาคม 2559

ผู้ดำเนินโครงการ (Organizer)

1. ผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการ

  • ทีมงานในองค์กรที่มีส่วนร่วมในโครงการ 0 คน
  • บุคคลภายนอก (เช่น วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ) 0 คน

กลุ่มเป้าหมาย (Target groups)

2. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ

2.1 แบ่งตามกลุ่มอายุของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
โปรดระบุกลุ่มเป้าหมายที่โครงการกำหนด และ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการจริง

กลุ่มอายุกลุ่มเป้าหมายที่โครงการกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการจริง
ชาย(คน)หญิง(คน)รวม(คน)ชาย(คน)หญิง(คน)รวม(คน)
เด็กเล็ก (ต่ำกว่า 6 ปี) 0 0 0 0 0 0
เด็ก (6-14 ปี) 57 60 117 55 58 113
วัยรุ่น (15-24 ปี) 70 62 132 68 60 128
ผู้ใหญ่ (25-59 ปี) 204 213 417 200 210 410
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) 38 36 74 36 35 71

2.2 แบ่งตามกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

กลุ่มจำนวน (คน)
ประชาชนทั่วไป 687
ผู้กำหนดนโยบาย(ผู้มีอำนาจในการกำหนดนโยบายระดับองค์กร ท้องถิ่น ประเทศ) 30
นักวิชาการ (เช่น นักวิจัย อาจารย์มหาวิทยาลัย) 0
ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรต่าง ๆ 5
สื่อมวลชน 0
ผู้พิการ 2
กลุ่มอื่น ๆ ระบุ 0

พื้นที่ดำเนินการ (Target Area)

3. พื้นที่ดำเนินโครงการ (แบ่งตามเขตการปกครอง)

เขต/เทศบาลเมือง/เทศบาลนคร
เทศบาลตำบล
นอกเขตเทศบาล

ระบุพื้นที่
ตำบล ควนโดน
อำเภอ ควนโดน
จังหวัด สตูล
รหัสไปรษณีย์ 91160

เป้าประสงค์

4. โครงการมุ่งตอบเป้าประสงค์ดังนี้

(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
การสร้างนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาพโดยเฉพาะในระดับท้องถิ่น
การสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน
การเสริมสร้างชุมชนสุขภาพดีและเข้มแข็ง
การพัฒนาทักษะส่วนบุคคลที่จำเป็นเพื่อการมีสุขภาพดี
ปรับเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพ ที่เน้นการร่วมคิดร่วมทำของชุมชน องค์กรท้องถิ่น และหน่วยบริการสุขภาพในระดับชุมชน

ยุทธศาสตร์ สสส.

5. โครงการมุ่งตอบยุทธศาสตร์ สสส. ดังนี้

(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
พลังปัญญา (ขยายพื้นที่ทางปัญญา โดยการดำเนินงานด้วยความรู้ ตลอดจนอาศัยกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วม)
พลังนโยบาย (ขยายพื้นที่การมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ)
พลังสังคม (ขยายพื้นที่ทางสังคม เกิดเครือข่ายทางสังคมในการเฝ้าระวัง การรณรงค์ การดำเนินงาน สร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการพัฒนาทักษะการร่วมงานกันในลักษณะเครือข่าย)

วัตถุประสงค์ สสส.

6. โครงการมุ่งตอบวัตถุประสงค์ สสส. ดังนี้

(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพในประชากรทุกวัยตามนโยบายสุขภาพแห่งชาติ
สร้างความตระหนักเรื่องพฤติกรรมการเสี่ยงจากการบริโภคสุรา ยาสูบ หรือสาร หรือสิ่งอื่นที่ทำลายสุขภาพและสร้างความเชื่อในการสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชนทุกระดับ
สนับสนุนการรณรงค์ให้ลดบริโภคสุรา ยาสูบ หรือสาร หรือสิ่งอื่นที่ทำลายสุขภาพ ตลอดจนให้ประชาชนได้รับรู้ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ศึกษาวิจัยหรือสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัย ฝึกอบรม หรือดำเนินการให้มีการประชุมเกี่ยวกับการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
พัฒนาความสามารถของชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพโดยชุมชนหรือองค์กรเอกชน องค์กรสาธารณประโยชน์ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
สนับสนุนการรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพผ่านกิจกรรมต่างๆ ในลักษณะที่เป็นสื่อเพื่อให้ประชาชนสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และลดบริโภคสุรา ยาสูบ หรือสารหรือสิ่งอื่นที่ทำลายสุขภาพ

กลยุทธ์การดำเนินงาน (Strategies)

7. โครงการของท่านใช้กลยุทธ์ใดในการดำเนินงาน

(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
1) การสร้างกระแสสังคมเพื่อให้ตระหนักต่อการสร้างเสริมสุขภาพ (Social Mobilization)
2) การสร้างกระแสสังคมเพื่อให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจกำหนดนโยบาย (Advocacy)
3) การตลาดเพื่อสังคม (Social Marketing)
4) การจัดกระบวนการเรียนรู้ (Educational Processes)
5) พัฒนานโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ (Healthy Public Policy Development)
6) พัฒนาปัจจัยแวดล้อม (Supportive Environment)
7) พัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Development)
8) พัฒนาศักยภาพและการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community Development)
9) พัฒนาศักยภาพและนโยบายองค์กร (Organization Development)
10) พัฒนาศักยภาพบุคคล (Personal Skill Development)
11) สร้างและพัฒนาเครือข่าย (Networking)
12) การประสานงานกับส่วนภายนอกระบบสุขภาพ (Inter-Sectoral Coordination)
13) การปรับระบบบริการสุขภาพ (Reorient Health Service)
14) อื่น ๆ ระบุ

กลยุทธ์ในการดำเนินโครงการที่สำคัญมากที่สุด (เลือกเพียงข้อเดียว)

(ถ้ามี) กลยุทธ์ในการดำเนินโครงการที่สำคัญมากเป็นอันดับ 2 คือ (เลือกเพียงข้อเดียว)

กิจกรรมหลัก (Activity)

8. โครงการมีกิจกรรมหลักอะไรบ้าง

(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
1) การประชุม/อบรม/สัมนาทางวิชาการ
2) การศึกษาวิจัย
3) การพัฒนาสื่อ/เครื่องมือ การสื่อสาร เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
4) การจัดการเรียนการสอนหรือกระบวนการเรียนรู้ต่อกลุ่มเป้าหมาย
5) นิทรรศการ การแข่งขัน หรือการประกวด
6) การรณรงค์
7) การจัดกิจกรรมอื่นกับกลุ่มเป้าหมาย
8) การปรับระบบงานและจัดสภาพแวดล้อมที่สร้างเสริมสุขภาพ
9) การเผยแพร่ข้อมูล
10) อื่น ๆ ระบุ

กิจกรรมหลักที่สำคัญมากที่สุด (เลือกเพียงข้อเดียว)

(ถ้ามี) กิจกรรมหลักที่สำคัญมากเป็นอันดับ 2 คือ (เลือกเพียงข้อเดียว)

ไปบนสุด