บันทึกรายงานกิจกรรมของพี่เลี้ยง

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
20 สิงหาคม 2559 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยธิดา เหมือนพะวงศ์ธิดา เหมือนพะวงศ์เมื่อ 21 ตุลาคม 2559 11:01:30
Project trainer
แก้ไขโดย ธิดา เหมือนพะวงศ์ เมื่อ 31 ตุลาคม 2559 11:09:04 น.

ชื่อกิจกรรม : ติดตามการดำเนินงาน ปิดโครงการ

 • photo
  • photo
   • photo
    • photo
     • photo
      • photo
       • photo
        • photo
         • photo

          กิจกรรมหลัก :

          คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
          วัตถุประสงค์

          เพื่อปิดโครงการและสรุปผลการดำเนินงาน

          กิจกรรมตามแผน

          จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

          ผู้รับผิดชอบ คณะทำงานและประชาชนทั่วไป

          รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

          1. ประสานผู้รับผิดชอบโครงการ
          2. ร่วมพุดคุย รับฟัง แนวทางการดำเนินงาน
          3. ตรวจเอกสารการเงินและแนวทางการดำเนินงาน
          4. การลง Website
          5. รับฟังข้อเสนอแนะ ุ6. การถอดบทเรียนและต่อยอดโครงการต่อในปีต่อไป
          กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

          จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 45 คน

          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

          ผู้รับผิดชอบ คณะทำงานและประชาชนทั่วไป

          รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

          1. ประสานผู้รับผิดชอบโครงการ
          2. ร่วมพุดคุย รับฟัง แนวทางการดำเนินงาน
          3. ตรวจเอกสารการเงินและแนวทางการดำเนินงาน
          4. การลง Website
          5. รับฟังข้อเสนอแนะ ุ6. การถอดบทเรียนและต่อยอดโครงการต่อในปีต่อไป
          ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

           

          ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

          กิจกรรมการดำเนินงาน :มีการจัดกิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ในโครงการ ตั้งแต่ระยะที่ 1 2 และ 3 โดยในแต่ละระยะมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มีทีมงานที่มีกลุ่มหลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่ให้ความสนในในการเข้าร่วมกิ จกรรม เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมและเครือข่ายและมีนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ ที่วางไว้ และตัวชี้วัดที่กำหนดทางทีมงานมีความเข้มแข็ง และจากการพูดคุย มีความต้องการ การดำเนินงานต่อ เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะมีความต่อเนื่องและยั่งยืน โดยนำทุนทางสังคมของชุมชนที่เกิดจากผลผลิตของโครงการมาต่อยอด โดยเฉพาะศูนย์เรียนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความมั่นคงทางด้านอาหาร เพื่อเพิ่มรายได้ และสร้างความมั่นคงด้านวิสาหกิจชุมชนให้เกิดโรงเรียนชีวิต ด้านการบริหารจัดการตรวจสอบเอกสารรายงานการเงิน มีความเรียบร้อยและเบิกจ่ายตามกิจกรรมในแผน มีงบประมาณคงเหลือส่งคืน สสส.ในหมวดเงินค่าเดินทางและค่าที่พัก กรณีเข้าร่วมประชุมกับ สสส . มีการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์และปิดโครงการ

          ปัญหา/แนวทางแก้ไข

          -

          ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

          -

          ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

          -

          7 พ.ค. 2559 เวลา 09:00 น.
          รายงานจากพี่เลี้ยง
          โพสท์โดยธิดา เหมือนพะวงศ์ธิดา เหมือนพะวงศ์เมื่อ 30 สิงหาคม 2559 22:32:22
          Project trainer
          แก้ไขโดย ธิดา เหมือนพะวงศ์ เมื่อ 31 ตุลาคม 2559 10:59:21 น.

          ชื่อกิจกรรม : ติดตามการดำเนินงานกิจกรรม งวด 2

          • photo
           • photo

            กิจกรรมหลัก :

            คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
            วัตถุประสงค์

            1, เพื่อติดตามการรายงานผลการดำเนินงาน และการจัดทำรายงานการเงิน 2.เพื่อเสริมสร้างกำลังใจและประเมินผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพและการวางแผนการดำเนินงานต่อไป

            กิจกรรมตามแผน

            จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

            ผู้รับผิดชอบโครงการเลขานุการทีมคณะกรรมการและผู้ร่วมดำเนินงาน

            รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

            1.ประสานพื้นที่/ผู้รับผิดชอบโครงการในการนัดหมายลงพื้นที่เยี่ยมเยียนการดำเนินงานแบบกัลยาณมิตร 2.พื้นที่นัดหมายจัดทำแผนร่วมกันในการติดตาม 3.ผู้รับผิดชอบโครงการ/เลขานุการ ชี้แจงกิจกรรมในงวด ที่ 2 4. สอบถามปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 5.สอบถาม การลงรายงานผู้รับผิดชอบและตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเงิน 6.แนะนำการลงรายงาน เอกสารการเงิน 7.ประเมินความเสี่ยงในแต่ละด้านเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา 8. จัดทำแผนในการดำเนินงาน

            กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

            จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 28 คน

            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

            ผู้รับผิดชอบโครงการเลขานุการทีมคณะกรรมการและผู้ร่วมดำเนินงาน

            รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

            1.ประสานพื้นที่/ผู้รับผิดชอบโครงการในการนัดหมายลงพื้นที่เยี่ยมเยียนการดำเนินงานแบบกัลยาณมิตร 2.พื้นที่นัดหมายจัดทำแผนร่วมกันในการติดตาม 3.ผู้รับผิดชอบโครงการ/เลขานุการ ชี้แจงกิจกรรมในงวด ที่ 2 4. สอบถามปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 5.สอบถาม การลงรายงานผู้รับผิดชอบและตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเงิน 6.แนะนำการลงรายงาน เอกสารการเงิน 7.ประเมินความเสี่ยงในแต่ละด้านเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา 8. จัดทำแผนในการดำเนินงาน

            ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

             

            ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

            จากการติดตามการดำเนินงานในขอชื่นชมทีมงานที่มีความตั้งใจและมีความรับผิดชอบสูงในการทำงานและความมุ่งมั่นให้มีผลสัมฤทธิ์ของงานเกิดประโยชน์ต่อชุมชนและมีการให้ความสำคัญของผู้นำชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้าน ซึ่งการดำเนินกิจกรรมในโครงการ จะเป็นวาระการประชุมของหมู่บ้านร่วมด้วย เพื่อร่วมปรึกษาหารือและติดตามความก้าวหน้าของโครงการ และการทำกิจกรรมทีมงานจะมีความพร้อมเข้าร่วมและช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีซึ่งการดำเนินงานมีวัตถุประสงค์ เพื่อ1. เพื่อให้คนในชุมชนตระหนักเห็นความสำคัญต่อการ ใช้ชีวิตตามแนวทางแบบพอเพียง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ พึ่งพาตนเองได้ 2. เพื่อพัฒนาชุมชนสามารถบริหารจัดการสู่หมู่บ้านต้นแบบ ตามแนวทาง วิถีพอเพียง 3. ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม จากภูมิปัญญาที่มีอยู่ในชุมชนสู่วิสาหกิจชุมชน 4.เพื่อมีสภาผู้นำเข้มแข็ง5. เพื่อให้คนชุมชนลดปัญหาหนี้สิน ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ตามแนวทางวิถีพอเพียง6. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ โดยในระยะที่ 1มีกลวิธี การสำคัญ:กลวิธีที่เกี่ยวข้องกับคน กลุ่มคน1. พัฒนา ฟื้นฟู การเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 2. ส่งเสริมการเรียนรู้ การใช้ชีวิตแบบวิถีพอเพียง กลวิธีที่เกี่ยวข้องกับการปรับสภาพแวดล้อม-กลวิธีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและปรับปรุงกลไก1.. เปิดเวทีสาธารณะ ในการประชาสัมพันธ์2. พัฒนาศักยภาพทีมสภาชุมชนในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 3.พัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนโดยมีการดำเนินกิจกอรรม ต่อจากงวด ที่ 1 ดังนี้ 1. ประชุมเพื่อคลี่ผลลัพธ์โครงการ2. สร้างวิทยากรชุมชน 3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ชุมชนารทำบัญชีครัวเรือน4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ชุมชนแนวทางพอเพียง. 5. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้บูเกตยามูโมเดล ุ6. กิจกรรมถอดบทเรียน โดยจากการดำเนินงาน เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ ดังนี้ 1.ชมชนมีฐานข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้านรายรับ รายจ่าย หนี้สินชุมชน 2.มีทีมวิทยากรชุมชน "เยาวชนนักคิด นักพัฒนาเพื่อชุมชน"จำนวน 1 ชุด 3.ร้อยละ 80 ประชาชนในชุมชน มีความรู้ในการจัดทำบัญชีครัวเรือน 4.ร้อยละ 80 ครัวเรือนสามารถลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้จากการเข้าร่วมทำบัญชีครัวเรือน 5.ครัวเรือนต้นแบบแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 50 ครัวเรือน 6. มีวิสาหกิจชุมชน จำนวน 2 วิสาหกิจ และ 7.มีศูนย์เรียนรู้ชุมชน บูเกตยามู โมเดล

            ผลกระทบ ดังนี้เกิดการเปลี่ยนของคนและกลุ่มคนในชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการระบบสุขภาพในชุมชนเพิ่มมากขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในชุมชนที่เอื้อต่อชุมชนน่าอยู่จากพื้นทีว่างเปล่ามีการจัดทำให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของชุมชนโดยเป็นศูนย์เรียนเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีการนำพืชผัก ผลไม้ ของชุมชน มารวมกัน แลกเปลี่ยนกัน และการต่อยอด ขยายพันธ์ ต้นกล้าสุขภาพ เพื่อแบ่งปันเกิดการปลูกผักเพิ่มขึ้นในระดับครัวเรือนละมีการเปลี่ยนแปลงของกลไกในชุมชนมีคณะทำงานและกระบวนการทำงานในรูปแบบใหม่ๆ
            นวัตกรรม :Bilk for diet เกิดการรวมกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ที่จากเดิม ขาดการออกกำลังกาย ลุกขึ้นมาในการดูแลตนเองและชวนกันมา ทำประโยชน์โดยกลุ่มนี้ จะนัดกันช่วงห้าโมงเย็น ของวัน อังคาร พุธ ศูกร์ เสาร์ มาปั่นจักรยานรอบเส้นทางในหมู่บ้าน และในสนามโรงเรียน หลังจากเสร็จ ก็จะมารดน้ำต้นไม้ ปลูกผักเพิ่ม และการเก็บผักเพื่อการบริโภค จนถึงเวลา หกโมงครึ่งและศูนย์เรียนรู้บูเกตยามูโมเดล

            จากความตั้งใจของคณะทำงานและงานที่ออกมามีคุณภาพและประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนจึงดำเนินการต่อให้เสร็จสิ้นโครงการและให้ติดตามต่อเนื่องเพื่อการขยาผลต่อไป

            ปัญหา/แนวทางแก้ไข

            -

            ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

            -

            ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
            1. เรื่องการเสริมพลังทีมงาน
            2. เรื่องภาษี
            3. กาต่อยอดศูนย์เรียนรู้ชุมชน
            7 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13:00 น.
            รายงานจากพี่เลี้ยง
            โพสท์โดยธิดา เหมือนพะวงศ์ธิดา เหมือนพะวงศ์เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2559 23:02:02
            Project trainer
            แก้ไขโดย ธิดา เหมือนพะวงศ์ เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2559 23:24:41 น.

            ชื่อกิจกรรม : ติดตามการดำเนินงาน กิจกรรมงวด 1

            • photo
             • photo
              • photo

               กิจกรรมหลัก :

               คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
               วัตถุประสงค์

               1, เพื่อติดตามการรายงานผลการดำเนินงาน งวดที่ 1 และการจัดทำรายงานการเงิน 2.เพื่อเสริมสร้างกำลังใจและประเมินผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพและการวางแผนการดำเนินงานต่อไป

               กิจกรรมตามแผน

               จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

               รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

               ผู้รับผิดชอบโครงการ  เลขานุการทีมคณะกรรมการและผู้ร่วมดำเนินงาน

               รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

               1.ประสานพื้นที่/ผู้รับผิดชอบโครงการในการนัดหมายลงพื้นที่เยี่ยมเยียนการดำเนินงานแบบกัลยาณมิตร 2.พื้นที่นัดหมายจัดทำแผนร่วมกันในการติดตาม 3.ผู้รับผิดชอบโครงการ/เลขานุการ ชี้แจงกิจกรรมและผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในงวด ที่ 1 4.คณะกรรมการหลักร่วมพูดคุย ประเมินผลการทำงาน 5.ร่วมพูดคุย สอบถาม การดำเนินงานในแต่ะกิจกรรมเพื่อประเมินเชิงคุณภาพ 6.ร่วมวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ทำ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 7.สอบถาม การลงรายงานผู้รับผิดชอบ ส1  ง1 และตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเงิน 8.แนะนำการลงรายงาน เอกสารการเงิน 9.ประเมินความเสี่ยงในแต่ละด้านเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา 10. จัดทำแผนในการดำเนินงาน

               กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

               จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 5 คน

               รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

               ผู้รับผิดชอบโครงการ  เลขานุการทีมคณะกรรมการและผู้ร่วมดำเนินงาน

               รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

               1.ประสานพื้นที่/ผู้รับผิดชอบโครงการในการนัดหมายลงพื้นที่เยี่ยมเยียนการดำเนินงานแบบกัลยาณมิตร 2.พื้นที่นัดหมายจัดทำแผนร่วมกันในการติดตาม 3.ผู้รับผิดชอบโครงการ/เลขานุการ ชี้แจงกิจกรรมและผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในงวด ที่ 1 4.คณะกรรมการหลักร่วมพูดคุย ประเมินผลการทำงาน 5.ร่วมพูดคุย สอบถาม การดำเนินงานในแต่ะกิจกรรมเพื่อประเมินเชิงคุณภาพ 6.ร่วมวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ทำ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 7.สอบถาม การลงรายงานผู้รับผิดชอบ ส1  ง1 และตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเงิน 8.แนะนำการลงรายงาน เอกสารการเงิน 9.ประเมินความเสี่ยงในแต่ละด้านเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา 10. จัดทำแผนในการดำเนินงาน

               ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                

               ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

               จากการติดตามการดำเนินงานใน ระยะที่ 1 ขอชื่นชมทีมงานที่มีความตั้งใจและมีความรับผิดชอบสูงในการทำงานและความมุ่งมั่นให้มีผลสัมฤทธิ์ของงานเกิดประโยชน์ต่อชุมชน โดยวัตถุประสงค์ เพื่อ1. เพื่อให้คนในชุมชนตระหนักเห็นความสำคัญต่อการ ใช้ชีวิตตามแนวทางแบบพอเพียง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ พึ่งพาตนเองได้ 2. เพื่อพัฒนาชุมชนสามารถบริหารจัดการสู่หมู่บ้านต้นแบบ ตามแนวทาง วิถีพอเพียง 3. ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม จากภูมิปัญญาที่มีอยู่ในชุมชนสู่วิสาหกิจชุมชน 4.เพื่อมีสภาผู้นำเข้มแข็ง5. เพื่อให้คนชุมชนลดปัญหาหนี้สิน ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ตามแนวทางวิถีพอเพียง6. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ

               โดยในระยะที่ 1มีกลวิธี การสำคัญ:กลวิธีที่เกี่ยวข้องกับคน กลุ่มคน1. พัฒนา ฟื้นฟู การเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 2. ส่งเสริมการเรียนรู้ การใช้ชีวิตแบบวิถีพอเพียง กลวิธีที่เกี่ยวข้องกับการปรับสภาพแวดล้อม-กลวิธีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและปรับปรุงกลไก1.. เปิดเวทีสาธารณะ ในการประชาสัมพันธ์2. พัฒนาศักยภาพทีมสภาชุมชนในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการดำเนินกืจกรรม ในระยะเวลา วันที่ 15 กันยายน2558 - 15 กุมภาพันธ์ 2559

               ดังนี้
               1. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 2. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สสส. 3. สร้างทีมงานสภาชุมชน 4. เปิดตัวโครงการและประชาสัมพันธ์สสส. 5. ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ออกแบบเครื่องมือ ุ6. ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล 7. นำข้อมูลมาวิเคราะห์ 8. จัดทำเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน 9. จัดทำแผนในการแก้ไขปัญหา

               โดยจากการดำเนินงาน เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ ดังนี้ 1. มีสภาผู้นำผู้นำชุมชนจำนวน1 ชุดและมีการกำหนดบทบาทหน้าทีในการดำเนินงาน การประชุมมีผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 และมีการหารือปรึกษาโครงการและเรื่องอื่นๆของชุมชน
               2. มีการจัดเปิดตัวโครงการ จำนวน 1 ครั้งมีข้อเสนอแนะโครงการจากการจัดกิจกรรมและผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจ ร้อยละ 80 3. เกิดการจัดการข้อมูลชุมชน ฐานข้อมูลรายรับ รายจ่าย หนี้สินของชุมชน เกิดแผนที่คุณค่าทรัพยากรและได้เครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลชุมชน ชุมชนมีฐานข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้านรายรับ รายจ่าย หนี้สินชุมชนจำนวน1 ชุด

               ผลกระทบดังนี้เกิดการเปลี่ยนของคนและกลุ่มคนในชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการระบบสุขภาพในชุมชนเพิ่มมากขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในชุมชนที่เอื้อต่อชุมชนน่าอยู่มีการเปลี่ยนแปลงของกลไกในชุมชนมีคณะทำงานและกระบวนการทำงานในรูปแบบใหม่ๆ

               นวัตกรรม :อยู่ในระหว่างการประเมินและวิเคราะห์นวัตกรรม

               การลงรายงาน ง 1 ส1 ถูกต้อง

               ปัญหา/แนวทางแก้ไข

               -

               ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

               -

               ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
               1. เรื่องการเสริมพลังทีมงาน
               2. เรื่องภาษี
               3. เตรียมพื้นที่เรื่องศูนย์เรียนรู้ชุมชน
               4 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
               รายงานจากพี่เลี้ยง
               โพสท์โดยธิดา เหมือนพะวงศ์ธิดา เหมือนพะวงศ์เมื่อ 4 ธันวาคม 2558 12:13:34
               Project trainer
               แก้ไขโดย ธิดา เหมือนพะวงศ์ เมื่อ 4 ธันวาคม 2558 13:38:35 น.

               ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการเขียนรายงานการเงิน

               • photo
                • photo
                 • photo
                  • photo

                   กิจกรรมหลัก :

                   คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)
                   วัตถุประสงค์

                   ติดตามสรุป สนับสนุน จาก สสส. สจรส. และพี่เลี้ยง

                   กิจกรรมตามแผน

                   จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                   พีเลี้ยงโครงการ

                   รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                   1. สจรส.มอ ประสานเพื่อเข้าร่วมประชุม
                   2. พี่เลี้ยงลงบันทึกการดำเนินงานประจำวัน
                   3. ผ้รับทุนประสานโครงการในความรับผิดชอบ
                   4. เข้าร่วมรับฟัง
                   กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                   จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                   พี่เลี้ยงโครงการ

                   รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                   1. สจรส.มอ ประสานเพื่อเข้าร่วมประชุม
                   2. พี่เลี้ยงลงบันทึกการดำเนินงานประจำวัน
                   3. ผ้รับทุนประสานโครงการในความรับผิดชอบ
                   4. เข้าร่วมรับฟัง
                   ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                    

                   ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                   1. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
                   2. ฟังการบรรยายของวิทยากร ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ  ติดตามประเมินผลและสังเคราะห์ความรู้โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาตใต้ ปั 2558-2559 โดยมีการชี้แจง กิจกรรมก่อนดำเนินโครงการ
                   3. ผ่านการพัฒนาโครงการ
                   4. ผ่านการพิจารณาโครงการ
                   5. ปฐมนิเทศโครงการ ดำเนินโครงการ
                   6. เครื่องมือสำหรับกิจกรรม หลังการจัดกิจกรรม
                   7. การเขียนผลผลิต ผลลัพธ์
                   8. การวิเคราะห์ 3.ขั้นตอนการบันทึกใน Web มีการชี้แจงแนวทางการเขียนรายงาน การเงิน การบันทึกกิจกรรมและตัวอย่างการเขียนผลสรุปกิจกรรมพร้อมรายงานการใช้เงิน และหลักฐานประกอบในแต่ละกิจกรรม  ตัวอย่างใบเสร็จที่ถูกต้องและประเภทงบประมาณ และมีการชี้แจงหลักฐานประกอบ ค่าใช้จ่าย ในแต่ละหมวด 1.ค่าตอบแทน วิทยากร เจ้าหน้าที่ช่วยจัดการประชุม  การประสานงาน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเดินทาง ค่าเช่ารถค่าน้ำมันรถ 2. ค่าจ้าง 3. ค่าวัสดุ 4.ค่าใช้สอย ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าห้องประชุม ค่าส่งไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์ 5. ค่าสาธารณูปโภค ค่าส่งไปรษณ๊ย์ ค่าโทรศัพท์ การหักภาษี ณ ที่จ่าย  ชี้แจงการหักภาษี ณ  ที่จ่าย  ตั้งแต่  1000  บาทขึ้นไป หมวด 1. ค่าจ้าง 2.ค่าตอบแทน 3ค่าเช่า ผู้ถูกหัก  บุคคลธรรมดา และร้านค้า มี vat  7 % มีการแนะนำ ใบ ภ.ง.ด. 3 สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ  เกี่ยวกับภาษี 1. หัก ณ ที่จ่ายไว้ 1%
                   9. ออกหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย (ตามมาตรา 50 ทวิ) 3. ออกรายงานยื่นแบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย 4. นำส่ง ภ ง ด 3 ภายในวันที่ 1-7 ของเดือนถัดไปจากเดือนที่จ่ายเงินได้ (ยื่นภาษีช้า มีค่าปรับ)
                   ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                   -

                   ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                   -

                   ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

                   -

                   9 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13:00 น.
                   รายงานจากพี่เลี้ยง
                   โพสท์โดยธิดา เหมือนพะวงศ์ธิดา เหมือนพะวงศ์เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2558 15:36:07
                   Project trainer
                   แก้ไขโดย ธิดา เหมือนพะวงศ์ เมื่อ 2 ธันวาคม 2558 22:22:09 น.

                   ชื่อกิจกรรม : เปิดตัวโครงการ

                   • photo
                    • photo
                     • photo
                      • photo
                       • photo

                        กิจกรรมหลัก :

                        คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
                        วัตถุประสงค์

                        เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ ปี 2558

                        กิจกรรมตามแผน

                        จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                        รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                        อสม. ตัวแทนครัวเรือน ภาคีที่เกี่ยวข้อง อาทิ อบต.ควนโดน รพ.สต.ควนโดน กศน. พัฒนาชุมชน เกษตรตำบล บัณฑิตอาสา

                        รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                        1. สภาผู้นำชุมชน ประชุมเตรียมความพร้อม การเปิดตัวโครงการคณะทำงานเพื่อร่วมกำหนดรูปแบบกิจกรรม มอบมายความรับผิดชอบ และร่วมกำหนดวันในการดำเนินงาน 2.จัดทำสื่อ วัสดุประชาสัมพันธ์ สสส. เสื้อทีมสภาผู้นำชุมชนพร้อมโลโก้ สสส. เพื่อเชิงสัญลักษณ์ การเสริมพลัง การทำงานเป็นทีม
                        2. จัดทำหนังสือเชิญผู้เกี่ยวข้อง ตัวแทนครัวเรือน จำนวน 141 คน
                        3. ทีมทำงาน ประสาน กลุ่ม อสม. ในการร่วมแจกหนังสือเชิญในเขตที่รับผิดชอบของตนเอง
                        4. ทีมงานเตรียมความพร้อม ด้านข้อมูล ด้านสถานที่ อุปกรณ์ และเชิญภาคีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิ อบต ควนโดนรพ,สต ควนโดนเกษตรตำบล พัฒนาชุมชนกศน. 6. จัดเปิดตัวโครงการ โดยฉายวีดีทัศน์ หมู่บ้านต้นแบบวิถีพอเพียง
                        5. พี่เลี้ยงโครงการในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ภารกิจการดำเนินงานของ สสส
                        6. ตัวแทนสภาผู้นำชุมชน มีการพูดคุย แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และผู้รับผิดชอบโครงการ นำเสนอข้อมูล แผนงานโครงการ รายละเอียดงบประมาณ การประเมินผล
                        7. เปิดเวทีข้อซักถาม และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
                        8. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ
                        9. ทีมงานสรุปผลการจัดกิจกรรม
                        กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                        จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 141 คน

                        รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                        อสม. ตัวแทนครัวเรือน ภาคีที่เกี่ยวข้อง อาทิ อบต.ควนโดน รพ.สต.ควนโดน กศน. พัฒนาชุมชน เกษตรตำบล บัณฑิตอาสา

                        รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                        1. สภาผู้นำชุมชน ประชุมเตรียมความพร้อม การเปิดตัวโครงการคณะทำงานเพื่อร่วมกำหนดรูปแบบกิจกรรม มอบมายความรับผิดชอบ และร่วมกำหนดวันในการดำเนินงาน 2.จัดทำสื่อ วัสดุประชาสัมพันธ์ สสส. เสื้อทีมสภาผู้นำชุมชนพร้อมโลโก้ สสส. เพื่อเชิงสัญลักษณ์ การเสริมพลัง การทำงานเป็นทีม
                        2. จัดทำหนังสือเชิญผู้เกี่ยวข้อง ตัวแทนครัวเรือน จำนวน 141 คน
                        3. ทีมทำงาน ประสาน กลุ่ม อสม. ในการร่วมแจกหนังสือเชิญในเขตที่รับผิดชอบของตนเอง
                        4. ทีมงานเตรียมความพร้อม ด้านข้อมูล ด้านสถานที่ อุปกรณ์ และเชิญภาคีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิ อบต ควนโดนรพ,สต ควนโดนเกษตรตำบล พัฒนาชุมชนกศน. 6. จัดเปิดตัวโครงการ โดยฉายวีดีทัศน์ หมู่บ้านต้นแบบวิถีพอเพียง
                        5. พี่เลี้ยงโครงการในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ภารกิจการดำเนินงานของ สสส
                        6. ตัวแทนสภาผู้นำชุมชน มีการพูดคุย แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และผู้รับผิดชอบโครงการ นำเสนอข้อมูล แผนงานโครงการ รายละเอียดงบประมาณ การประเมินผล
                        7. เปิดเวทีข้อซักถาม และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
                        8. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ
                        9. ทีมงานสรุปผลการจัดกิจกรรม
                        ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                         

                        ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                        1. การเตรียมการ: มีการประชุมทีมคณะกรรมการก่อนเพื่อมอบหมายการดำเนินงาน และมีการจัดทำหนังสือเชิญเข้าร่วมเวทีประชาคมเพื่อเปิดตัวโครงการ (โดยมีเลขานุการโครงการผู้จัดทำหนังสือและลงนามโดยผู้รับผิดดชอบโครงการ) ทีมงานมีการส่งหนังสือถึงครัวเรือนและมอบหมายการชี้แจง ดังนี้โดยเปิดเวที และพูดคุยโครงการ การจัดสรรงบประมาณโดยภาพรวม (หัวหน้าโครงการ)ชี้แจงรายละเอียดกิจกรรม งบประมาณในแต่ละกิจกรรม (หัวหน้าโครงการและเลขา) และสรุปผล แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ การอุดหนุนจาก สสส การติดตามและประเมินผล (พี่เลี่ยง)
                        2. การดำเนินการ : จัดเวทีประชาคม ณ อาคารเอนกประสงค์.ลงทะเบียน โดย คณะกรรมการสภาชุมชน(กลุ่มเป้ามายในชุมชนเริ่มทยอยเข้าร่วมเวทีประชาคม) มีความหลากหลายกลุ่มเป้าหมาย ทั้งเด็กเยาวชน ผู้นำ แกนนำ ประชาชน และผู้สูงอายุพิธีกร/ผู้ดำเนินรายการเริ่มเวทีประชาคม โดยหัวหน้าโครงการ พูดกล่าวทักทาย และเปิดตัวโครงการ วัตถุประสงค์ การได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก สสสโดยภาพรวม บรรยากาศ สมาชิกชุมชนมีความตั้งใจฟัง เงียบ ยังมีคนเข้ามาร่วมเพิ่มขึ้นทางผู้รับผิดชอบโครงการได้พูดต่อ ในรายละเอียด แนะนำคณะกรรมการทีมทำงานแนะนำพี่เลี่ยง ในพื้นที่ เลขานุการ มีการชี้แจงรายละเอียด ปฏิทินการดำเนินงานต่อ ใน กิจกรรมหลัก และกิจกรรมย่อย รวมถึงชี้แจงงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรรให้ชุมชนได้รับทราบในแต่ละงวดและ พี่เลี้ยง ก็ สรุป พูด ถึง นโยบาย แนวทางการดำเนินงานของ สสส และประชาสัมพันธ์ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์ การสนับสนุนในโครงการร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ฯ เพื่อให้ ชุมชนได้ทราบขั้นตอน การขอรับการสนับสนุน และสรุปกิจกรรมโดยภาพรวมของโครงการ ขอความร่วมมือชุมชนในการเข้าร่วมกิจกรรม ที่ทางทีมทำงานโครงการจะได้ดำเนินการนับจากนี้ต่อไปพร้อมทั้งเสริมสร้างกำลังใจให้กับทีมงาน ที่มีจิตอาสาในการทำงานพัฒนาชุมชนและทางผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าโครงการ ได้เปิดโอกาส ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากชุมชน และพูดคุย เรื่องแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรับทราบและสร้างการรียนรู้ร่วมกัน
                        3. การประเมินผล: ด้านสถานที่สะอาด ปลอดภัย ศูนย์รวมชุมชน มีการติดป้ายชื่อโครงการและป้ายสถานที่ปลอดบุหรี่ด้านคนมีครบองค์ประกอบที่วางไว้มีการเสนอ ซักถาม ประเด็นข้อสงสัยและมีภาคีเครือข่ายร่วมด้านการบริหารจัดการ : ตามวัน เวลา ที่กำหนดมีการชี้แจงแผนกิจกรรมและงบประมาณชัดเจน ทีมงานสภาชุมชนครบและใส่เสื้อทีมเชิงสัญลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์สสส.
                        ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                        -

                        ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                        -

                        ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

                        -

                        5 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
                        รายงานจากพี่เลี้ยง
                        โพสท์โดยธิดา เหมือนพะวงศ์ธิดา เหมือนพะวงศ์เมื่อ 11 ตุลาคม 2558 17:35:18
                        Project trainer
                        แก้ไขโดย ธิดา เหมือนพะวงศ์ เมื่อ 11 ตุลาคม 2558 17:36:00 น.

                        ชื่อกิจกรรม : ปฐมนิเทศน์โครงการ ปี 58

                        • photo
                         • photo
                          • photo

                           กิจกรรมหลัก :

                           คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
                           วัตถุประสงค์

                           เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ ปี 2558

                           กิจกรรมตามแผน

                           จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

                           รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                           นางธิดา  เหมือนพะวงศ์

                           รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                           1. ทราบแนวทางในการจัดทำรายงานผล และรายงานการเงิน โดยการทำรายงานการเงินแยกรายกิจกรรม/ครั้ง
                           2. กระบวนการและระบบการติดตามประเมินผล
                           3. การทำรายงานโครงการ และ รายงานการเงิน การป้อนข้อมูลรายละเอียดโครงการในเว็บไซต์
                           4. การป้อนแผนการดำเนินงานในปฏิทินโครงการ
                           5. การรายงานผลการจัดกิจกรรม และรายจ่ายในกิจกรรมและการจัดทำรายงาน
                           กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                           จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

                           รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                           นางธิดา  เหมือนพะวงศ์

                           รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                           • ทราบแนวทางในการจัดทำรายงานผล และรายงานการเงิน โดยการทำรายงานการเงินแยกรายกิจกรรม/ครั้ง ดังนี้ -ใบลงทะเบียนต้องมีรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรม • บันทึกการประชุม วาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมพร้อมภาพถ่ายกิจกรรม • กรณีมีค่าอาหาร ต้องมีหลักฐานทางการเงิน ได้แก่ใบสำคัญรับเงินหรือใบบิลเงินสด (ถ้าเกิน 5000 บาท ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนทุกครั้ง) • กรณีจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ (ค่าวัสดุ คือ ค่าใช้จ่ายเพื่อวัสดุสิ้นเปลืองในการทำกิจกรรม ได้แก่ วัสดุเครื่องเขียน วัสดุสำนักงาน วัสดุโฆษณาและเผยแพร่) ต้องมีหลักฐานทางการเงิน ได้แก่ใบสำคัญรับเงิน/บิลเงินสด โดยออกจากร้านมีชื่อที่อยู่ของร้านชัดเจน มีเลขกำกับภาษี/เลขบัตรประชาชน ของเจ้าของร้าน บิลออกในนามโครงการของพื้นที่ตนเอง • ค่าใช้สอย ได้แก่ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม -ค่าตอบแทน ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร กรณีเป็นรายชั่วโมง ต้องมีความรู้ความชำนาญ กรณีเป็นปราญชชาวบ้าน หรือ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. คิดเป็นรายชั่วโมง 600 บาท,กรณีเป็นคนต่างพื้นที่ สามารถเบิกได้ 1000 บาท/วัน • ใบสำคัญรับเงินจะต้องไม่มีรอยลบ รอยขูดหรือรอยขีดเขียน **ห้ามใช้ใบส่งของแทนบิลเงินสดหรือใบสำคัญรับเงิน

                           ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                            

                           ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                           ดังนี้ -ใบลงทะเบียนต้องมีรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรม o บันทึกการประชุม วาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมพร้อมภาพถ่ายกิจกรรม o กรณีมีค่าอาหาร ต้องมีหลักฐานทางการเงิน ได้แก่ใบสำคัญรับเงินหรือใบบิลเงินสด (ถ้าเกิน 5000 บาท ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนทุกครั้ง) o กรณีจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ (ค่าวัสดุ คือ ค่าใช้จ่ายเพื่อวัสดุสิ้นเปลืองในการทำกิจกรรม ได้แก่ วัสดุเครื่องเขียน วัสดุสำนักงาน วัสดุโฆษณาและเผยแพร่) ต้องมีหลักฐานทางการเงิน ได้แก่ใบสำคัญรับเงิน/บิลเงินสด โดยออกจากร้านมีชื่อที่อยู่ของร้านชัดเจน มีเลขกำกับภาษี/เลขบัตรประชาชน ของเจ้าของร้าน บิลออกในนามโครงการของพื้นที่ตนเอง o ค่าใช้สอย ได้แก่ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม o ค่าตอบแทน ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร กรณีเป็นรายชั่วโมง ต้องมีความรู้ความชำนาญ กรณีเป็นปราญชชาวบ้าน หรือ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. คิดเป็นรายชั่วโมง 600 บาท,กรณีเป็นคนต่างพื้นที่ สามารถเบิกได้ 1000 บาท/วัน o ใบสำคัญรับเงินจะต้องไม่มีรอยลบ รอยขูดหรือรอยขีดเขียน **ห้ามใช้ใบส่งของแทนบิลเงินสดหรือใบสำคัญรับเงิน 2. รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย มากกว่า หรือเท่ากับ 5-10 % ของเป้าหมายที่วางไว้ 3. รับรู้การบริหารจัดการโครงการ (ทีมงาน/ชุมชน) และวิธีการจัดการปัญหา การทำรายงานโครงการ และ รายงานการเงิน การป้อนข้อมูลรายละเอียดโครงการในเว็บไซต์ - ทุกกิจกรรมจะต้องมีการบันทึกรายละเอียดกิจกรรมและรายละเอียดทางการเงิน ในเว็ปไซต์ www.happynetwork.org 1. สามารถรับรู้ถึงกระบวนการและระบบการติดตามประเมินผล เพื่อการหนุนเสริมโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่พื้นที่ภาคใต้ ทบทวนและออกแบบเชิงระบบของโครงการ 2. การวางแผนการดำเนินงาน และการป้อนแผนการดำเนินงานในปฏิทินโครงการ - การรายงานผลการจัดกิจกรรม และรายจ่ายในกิจกรรมและการจัดทำรายงาน

                           ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                           -

                           ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                           -

                           ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
                           1. แนะนำการทำข้อมูลผ่านเวปไช
                           2. ให้การดูแลอำนวยความสะดวกและการประสานงานในเรื่องต่างๆ
                           3. แนะนำทบทวนปฎิทินการทำงาน
                           4. ให้ทำความเข้าใจการใช้จ่ายงบประมาณอย่างละเอียด